Rasfoire documente

Hotarirea 84/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM (2015) 510 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 46/2015 privind modificarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 81/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii - COM(2015) 473 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 82/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 83/2015 privind Comunicarea Comisiei - O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 85/2015 privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 86/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 87/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 88/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri operaţionale, bugetare şi juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 490 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Hotarirea 89/2015 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 485 final

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Ordinul 400/2015 privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2015

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Ordinul 1678/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Rezolutia MSC.384(94)/2014 Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Ordinul 2508/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Ordinul 1889/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Ordinul 2514/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Norma 21/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015