Rasfoire documente

Ordinul 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015

Hotarirea 727/2015 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015

Decretul 714/2015 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015

Hotarirea 726/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională ''Poşta Română'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015

Hotarirea 728/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015

Ordinul 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită ''Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică'', care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015

Ordinul 1211/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 682 din 08-sep-2015