Rasfoire documente

Decretul 650/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Legea 202/2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 506/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Legea 201/2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 485/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decretul 647/2015 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decretul 649/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 239/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 240/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Hotarirea 542/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Hotarirea 544/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Hotarirea 546/2015 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 8/2015 referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă şi ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Legea 199/2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015