Rasfoire documente

Ordinul 723/2015 privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Procedura din 2015 Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Hotarirea 278/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Ordonanta urgenta 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Ordinul 493/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Ordinul 860/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ''Sprijin pentru doctoranzi'', domeniul major de intervenţie 1.5 ''Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării'', şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 ''Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii'', domeniul major de intervenţie 2.2 ''Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii''

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Hotarirea 22/2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Ordinul 198/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015