Rasfoire documente

Circulara 14/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Hotarirea 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Hotarirea 240/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51 ''Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'', pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Hotarirea 241/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Ordinul 442/2015 pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, şi pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Ordinul 444/2015 privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Circulara 13/2015 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015

Decizia 5/2015 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Dolj - Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, în sensul ''dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 248 din 10-apr-2015