Rasfoire documente

Decretul 377/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Hotarirea 216/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 389/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 390/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 510/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 511/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 730/2015 pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'', domeniul major de intervenţie 2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', operaţiunea 2 ''Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice'', proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' şi la cererea de propuneri de proiecte aferente

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 193/2015 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 189/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Ordinul 188/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015

Legea 64/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 01-apr-2015