Rasfoire documente

Hotarirea 24/2015 pentru aprobarea Normei ''Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului'' (NI-GAR-11-I/0)

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Ordinul 178/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Ordinul 161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Hotarirea 21/2015 pentru aprobarea Normei ''Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-08-I/0)

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Hotarirea 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Hotarirea 107/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Ordinul 162/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015

Ordinul 168/2015 privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2015