Rasfoire documente

Decizia 407/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109-281^3 şi art. 309-316 din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 7-21, art. 22-26 şi art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Decizia 556/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, coroborate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1), (2), (3) şi alin. (5) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Decizia 557/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, ale art. 3 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, precum şi ale art. 101 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Decizia 574/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16-19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Decizia 585/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 285 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Ordinul 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Rectificare din 2009 în anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009

Norma din 2009 privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

publicat in M.Of. 369 din 02-iun-2009