Rasfoire documente

Legea 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarirea 462/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Chilia Veche şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarirea 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarirea 492/2009 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2009

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarirea 495/2009 pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarirea 510/2009 pentru realocarea pe anul 2009 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anul 2008 pentru lucrările de utilitate publică ''Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873'' şi ''Varianta de ocolire Cluj Est''

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarirea 512/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2009, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu sumele necesare continuării şi finalizării unor proiecte PHARE

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Ordinul 252/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 80/2009 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2009

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009

Hotarire din 2008 în Cauza Barb împotriva României

publicat in M.Of. 304 din 08-mai-2009