Rasfoire documente

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comitetului tehnic de coordonare generală şi al comitetelor tehnice de specialitate

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Ordinul 930/2008 privind aprobarea componenţei Comitetului tehnic de coordonare generală, a structurii şi componenţei comitetelor tehnice de specialitate, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Hotarirea 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Decizia 732/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-281 şi ale art. 283-285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Ordinul 572/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 504/2008 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a tematicii, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Ordinul 964/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008