Rasfoire documente

Metodologie din 2019 pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Metodologie din 2019 pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Metodologie din 2019 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 141 din 21-feb-2019

Metodologie din 2019 de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 194 din 12-mar-2019

Metodologie din 2019 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019

publicat in M.Of. 155 bis din 27-feb-2019

Metodologie din 2019 de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Metodologie din 2019 de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a ocolului silvic nominalizat

publicat in M.Of. 289 din 16-apr-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Metodologie din 2019 pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 295 bis din 17-apr-2019

Metodologie din 2019 specifică de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Metodologie din 2019 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Metodologie din 2019 de monitorizare specială a Universităţii ''Tibiscus'' din Timişoara

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Metodologie din 2019 de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării şi acordarea derogărilor privind cerinţele prevăzute în normele tehnice de racordare

publicat in M.Of. 541 din 02-iul-2019

Metodologie din 2019 de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii

publicat in M.Of. 544 din 03-iul-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale

publicat in M.Of. 590 din 18-iul-2019

Metodologie din 2019 pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă

publicat in M.Of. 655 din 07-aug-2019

Metodologie din 2019 de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

publicat in M.Of. 656 din 07-aug-2019

Metodologie din 2019 de monitorizare specială a Universităţii ''Eftimie Murgu'' din Reşiţa

publicat in M.Of. 733 din 06-sep-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 734 din 06-sep-2019

Metodologie din 2019 privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate

publicat in M.Of. 735 din 09-sep-2019

Metodologie din 2019 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 736 din 09-sep-2019

Metodologie din 2019 privind mobilitatea academică a studenţilor

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 779 din 25-sep-2019

Metodologie din 2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Metodologie din 2019 de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

publicat in M.Of. 840 din 16-oct-2019

Metodologie din 2019 de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale

publicat in M.Of. 911 din 12-noi-2019

Metodologie din 2019 privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac

publicat in M.Of. 931 din 19-noi-2019

Metodologie din 2019 de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ

publicat in M.Of. 607 din 23-iul-2019

Metodologie din 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Metodologie din 2019 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019

Metodologie din 2019 operaţională pentru Blocul RFP-TEL, în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

publicat in M.Of. 1011 din 16-dec-2019

Metodologie din 2019 pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Metodologie din 2019 privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul TEMPEST - INFOSEC 15

publicat in M.Of. 317 din 23-apr-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Metodologie din 2019 de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Metodologie din 2019 de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Metodologie din 2019 privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018

publicat in M.Of. 149 bis din 25-feb-2019

Metodologie din 2019 de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare

publicat in M.Of. 665 bis din 09-aug-2019

Metodologie din 2019 de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 895 din 06-noi-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

publicat in M.Of. 96 din 06-feb-2019

Metodologie din 2019 de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 91 din 05-feb-2019

Metodologie din 2019 de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 91 din 05-feb-2019

Metodologie din 2019 de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 91 din 05-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Metodologie din 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 555 din 05-iul-2019

Metodologie din 2019 de rezervare a capacităţii de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia Rusă - Bulgaria şi alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 534 din 28-iun-2019

Metodologie din 2019 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Metodologie din 2019 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Metodologie din 2019 ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

publicat in M.Of. 344 bis din 06-mai-2019

Metodologie din 2019 pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Metodologie din 2019 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Metodologie din 2019 de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019