Rasfoire documente

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Proiect de raport comun privind ocuparea forţei de muncă (RCOFM) 2009/2010

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Raport de activitate comun pentru anul 2010 al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru ''Educaţie şi formare profesională 2010''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2010

Legislatie Reglementări contabile naţionale. Ordinul nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (Partea I)

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 1 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Proiect de concluzii ale Consiliului privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în industria europeană: necesitatea unei noi politici industriale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Strategie UE 2020. Document de referinţă al Preşedinţiei - URMAREA REUNIUNII INFORMALE A MINIŞTRILOR MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE (Barcelona, 28-29 ianuarie 2010)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Proiect de raport comun privind protecţia socială şi incluziunea socială pentru 2010

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Rolul strategiei privind ocuparea forţei de muncă şi al Consiliului EPSCO în cadrul viitoarei strategii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - Proiect de raport comun privind ocuparea forţei de muncă (RCOFM) 2009-2010

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2010

Legislatie Normele de inventariere: Ordinul nr. 2861/2009 vs. Ordinul nr. 1753/2004

publicat in Revista Taxe Finante Contabilitate 2 din 2010

Legislatie REGULAMENTUL (UE) NR. 317/2010 din 16 aprilie 2010 de adoptare a specificaţiilor modulului ad-hoc din 2011 privind ocuparea forţei de muncă în rândul persoanelor cu handicap pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la legislaţia aplicabilă lucrătorilor salariaţi detaşaţi şi lucrătorilor independenţi care lucrează temporar în afara statului competent

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. F1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la regulile de prioritate în caz de cumul de prestaţii familiale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziţia de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi aplicarea deciziilor şi recomandărilor Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 şi a articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru acordarea prestaţiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - RECOMANDAREA NR. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care beneficiază resortisanţii unui stat membru în temeiul unei convenţii bilaterale privind securitatea socială cu o ţară terţă trebuie să fie acordate şi lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state membre

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. S5 din 2 octombrie 2009 privind interpretarea conceptului de ''prestaţii în natură'' în caz de boală sau de maternitate astfel cum este definit la articolul 1 litera (va) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în temeiul articolelor 17,19, 20, 22, al articolului 24 alineatul (1), al articolelor 25,26, al articolului 27 alineatele (1), (3), (4) şi (5), al articolelor 28, 34 şi al articolului 36 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi privind calcularea sumelor care urmează să fie rambursate în conformitate cu articolele 62, 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. U1 din 12 iunie 2009 privind articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind majorările cuantumului prestaţiilor de şomaj în funcţie de membrii de familie aflaţi în întreţinere

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - RECOMANDAREA NR. U1 din 12 iunie 2009 privind legislaţia aplicabilă şomerilor care întreprind activităţi profesionale sau comerciale cu timp parţial într-un stat membru diferit faţă de statul de reşedinţă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR. U2 din 12 iunie 2009 privind domeniul de aplicare al articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la dreptul la prestaţii de şomaj al persoanelor aflate în şomaj total, altele decât lucrătorii frontalieri care şi-au avut reşedinţa pe teritoriul unui stat membru altul decât statul membru competent, pe parcursul ultimei lor activităţi salariate sau independente

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - RECOMANDAREA NR. U2 din 12 iunie 2009 privind aplicarea articolului 64 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şomerilor care îşi însoţesc soţii sau partenerii care desfăşoară o activitate profesională sau comercială în alt stat membru decât statul competent

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie INFORMARE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL - DECIZIA NR.U3 din 12 iunie 2009 privind conceptul de ''şomaj parţial'' aplicabil şomerilor menţionaţi la articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2010

Legislatie Raport comun interimar al CPE - CPS privind pensiile

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2010

Legislatie Concluziile Consiliului privind obiectivul şi indicatorii de incluziune socială

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2010

Legislatie Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor integrate Europa 2020

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2010

Legislatie Rezoluţia Comitetului Regiunilor ''Către un set de instrumente mai bun pentru punerea în aplicare a strategiei UE 2020: Orientările generale pentru politicile economice şi de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre şi ale Uniunii'' (2010/C 267/01)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2010

Legislatie Rezoluţia Comitetului Regiunilor privind o implicare mai puternică a autorităţilor locale şi regionale în strategia Europa 2 (2010/C 267/02)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2010

Legislatie Declaraţia Consiliului privind Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: Să lucrăm împreună pentru a combate sărăcia în 2010 şi după

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2010

Legislatie Dimensiunea referitoare la ocuparea forţei de muncă a abordării provocărilor de mediu

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2010