Rasfoire documente

Jurisprudenta Locuinţe construite din fondul locativ de stat. Obligaţia de vânzare. Titularii contractelor de închiriere care beneficiază de această obligaţie^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societăţi comerciale. Cerere de dizolvare judiciară. Hotărâre de respingere. Cale de atac^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Organizaţii sindicale. Dobândirea reprezentativităţii la nivel de unitate. Condiţii^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Combaterea discriminării. Separaţia puterilor în stat. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Exprimarea de opinii cu privire la armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative cu principiul discriminării. Interferare în competenţa legislativului. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Tichete de masă. Acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcţionarilor publici sau personalului contractual din cadrul instanţelor şi parchetelor^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Salarizarea personalului. Lege. Ordonanţă de urgenţă. Rolul Parlamentului. Dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii. Lege privind creşterile salariale ale personalului din învăţământ. Intervenţia ulterioară a Guvernului pentru contracararea măsurii legislative. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Cereri în materie necontencioasă. Publicitatea şedinţelor de judecată^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Clauze abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. Rolul Parlamentului. Competenţa Curţii Constituţionale. Sfera noţiunii de ''consumator''. Necesitatea includerii şi a persoanelor juridice. Omisiune de reglementare. Inadmisibilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Consilier local. Posibilitatea cumulării pensiei de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Autorităţile publice care ar putea fi implicate într-un conflict juridic de natură constituţională. Implicarea în conflict a puterilor legislativă, executivă şi judecătorească. Inadmisibilitate. Competenţa Curţii Constituţionale. Cenzurarea legalităţii unor hotărâri judecătoreşti. Inadmisibilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Trafic de persoane. Lipsire de libertate în mod ilegal. Calificarea infracţiunii^1)^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Construcţie demolată în anul 1978. Dovada preluării abuzive a construcţiei. Preluare a imobilului fără titlu valabil. Măsuri reparatorii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Complicitate la furt. Tăinuire. Concurs real^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Hotărâre de fond neatacată cu apel. Recurs declarat omisso medio

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Mandat european de arestare. Admisibilitatea cererii de executare emise anterior datei de 1 ianuarie 2007^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Imobil expropriat. Dispoziţie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Principiul non reformatio in pejus. Calea dreptului comun

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Evaziune fiscală. Fals intelectual. Calificarea infracţiunii^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Imobil preluat de stat în mod abuziv. Instituţie publică de cultură. Problema exceptării de la restituirea în natură

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Evaziune fiscală. Incidenţa cauzelor de impunitate sau reducere a pedepsei. Succesiunea legilor penale în timp^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Imobil preluat de stat. Constatare cu putere de lucru judecat a acceptării moştenirii. Repunere de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile antecesorilor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Rechizitoriu. Menţiunea verificării legalităţii şi temeiniciei acestuia^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Invenţii brevetate. Necesitatea analizării situaţiei de fapt a exploatării brevetelor de invenţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Plângere prealabilă. Infracţiuni continue sau continuate. Data de la care începe să curgă termenul de 2 luni^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Teren expropriat prin Decretul nr. 369/1970. Administrare de probe privind întinderea dreptului de proprietate al autorilor reclamantului. Greşită aplicare a art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Măsuri preventive luate în cursul urmăririi penale de judecător. Prelungirea acestora. Organul judiciar competent^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Termenul prevăzut de art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Imobile donate statului sau altor persoane juridice în baza unor acte normative speciale. Categorii de imobile preluate abuziv prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 247/2005

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Infracţiuni ce aduc atingere fondului forestier. Modificarea

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Cauze în care alături de militari sunt implicaţi şi civili. Competenţa după calitatea persoanei. Decizie a Curţii Constituţionale. Principiul activităţii legii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Internarea medicală. Dispunerea măsurii în cazul scoaterii de sub urmărire penală, pe motiv de iresponsabilitate. Organul judiciar competent^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Contestaţie în anulare. Imposibilitate de prezentare pe motiv de boală dovedit cu acte medicale. Cazul prevăzut la art. 386 lit. b) C. pr. pen.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Contestaţii în anulare. Nerespectarea obligaţiei privind ascultarea inculpaţilor. Cazul prevăzut la art. 386 lit. e) C. pr. pen.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Procedura hotărârii preliminare prevăzută de art. 234 TCE Rolul judecătorului naţional. Limitele impuse obligaţiei de sesizare a Curţii Europene de Justiţie. Acte sau fapte anterioare aderării României la Uniunea Europeană

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Schimbarea încadrării juridice a faptei. Soluţia restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Principiul accesului nediscriminatoriu la resursele de gaze naturale. Obligaţia titularilor de acorduri petroliere de a disponibiliza întreaga producţie de gaze naturale. Dispoziţii comunitare aplicabile. Compatibilitatea legii naţionale cu legislaţia comunitară

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societate comercială cu răspundere limitată. Excluderea asociatului administrator. Fraudă în dauna societăţii. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta 1. Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societate comercială cu răspundere limitată. Hotărâre a adunării generale a asociaţilor. Condiţii referitoare la cvorum şi majoritate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Act administrativ. Momentul în raport cu care se examinează îndeplinirea condiţiilor de legalitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societate comercială. Dreptul de a promova acţiunea în justiţie. Dreptul de reprezentare în condiţiile legii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Contravenţie. Transport de persoane în regim de taxi. Lipsa autorizării. Aprecierea gradului de pericol social al faptei. Individualizarea sancţiunii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societăţi comerciale. Dizolvare voluntară. Declanşarea procedurii falimentului. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Contravenţie. Acuzaţie penală în sensul art. 6 par. 1 din Convenţie. Prezumţia de nevinovăţie. Sarcina probei. Principiul răspunderii personale în materie contravenţională

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societăţi comerciale. Formalităţi privind organizarea adunării generale. Majorarea capitalului social. Regula unanimităţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Concurenţă. Înţelegeri anticoncurenţiale tacite. Dovadă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Decizie de impunere fiscală. Cerere privind suspendarea executării. Condiţia legală a cazului bine justificat

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Funcţionari publici civili cu statut special. Personal din sistemul administraţiei penitenciare. Cerere prin care se solicită plata unor sporuri salariale. Instanţa competentă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Decizie de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală. Cerere privind suspendarea executării. Noţiunea de pagubă iminentă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Litigiu locativ. Situaţia contractelor de închiriere în cazul imobilelor restituite foştilor proprietari. Incidenţa prevederilor art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Contract de închiriere. Cerere de prelungire pe cale de ordonanţă preşedinţială. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Contract privind serviciile de salubrizare. Calificare. Procedura de achiziţie publică. Plângere. Excepţia lipsei de interes. Raportul dintre legea generală şi legea specială sub aspect material, substanţial, respectiv sub aspect procedural. Gestiunea serviciului de salubrizare a localităţilor. Aplicarea principiului tempus regit actum

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Legat universal în favoarea unui colateral privilegiat. Cumulul calităţii de moştenitor legal cu cea de legatar, în condiţiile în care legatarul universal nu este rezervatar. Dreptul de opţiune al legatarului pentru temeiul chemării la moştenire. Reducţiunea liberalităţilor excesive

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Director general. Contract de mandat. Cerere de suspendare. Ordonanţă preşedinţială. Excepţia lipsei de interes

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Acţiune în decăderea drepturilor conferite de o marcă înregistrată internaţional. Data începerii protecţiei pe teritoriul României. Calculul termenului de 5 ani, prevăzut de art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în cazul unei mărci a cărei protecţie a început anterior intrării în vigoare a acestei legi

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani. Obligaţia de plată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Drept de abitaţie viageră. Obligarea uzufructuarului la plata cotelor de întreţinere restante. Legea aplicabilă. Calitate procesuală pasivă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Insolvenţă. Procedură simplificată. Răspunderea administratorului pentru dispariţia unor documente contabile, neîntocmirea şi nedepunerea raportărilor contabile. Condiţii. Probe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Acţiune în rezoluţiunea contractului de întreţinere. Obligaţia executată printr-o altă persoană în afara debitorului obligaţiei de întreţinere. Necomunicarea către debitorul obligaţiei de întreţinere a schimbării domiciliului creditorului obligaţiei. Consecinţa nerespectării dreptului de abitaţie viageră stabilit în beneficiul creditorului obligaţiei de întreţinere

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Inspector de poliţie. Luare de mită. Intenţie directă. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modalitatea de executare. Pedeapsă accesorie. Pedeapsă complementară

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Coproprietate. Terenuri forestiere naţionalizate. Reconstituirea dreptului de proprietate. Neprejudicierea unui coproprietar prin atitudinea pasivă a celorlalţi

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Medic. Decizie de sancţionare. Contestaţie formulată direct în faţa instanţei judecătoreşti. Consecinţe. Excepţia lipsei calităţii procesuale active

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Spaţiu comercial. Cerere privind obligarea primăriei la vânzare prin negociere directă. Excepţia prematurităţii. Fişă de calcul. Dovada acordului părţilor pentru derularea contractului de închiriere

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Afirmaţii privind săvârşirea de către un înalt funcţionar a unor pretinse fapte penale. Rezoluţie a procurorului prin care se dispune neînceperea urmăririi penale. Proces penal de sancţionare a calomniei. Respingerea cererii de probă a verităţii. Condamnarea autorului afirmaţiilor calomnioase. Dreptul la un proces echitabil Articolul 6§1 din Convenţie (încălcare). Libertatea de exprimare. Caracterul disproporţionat al pedepsei în raport cu scopul protejării onoarei persoanei vătămate prin afirmaţiile calomnioase. Articolul 10 din Convenţie (încălcare)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate. Efecte asupra calităţii procesuale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Vânzare. Act sub semnătură privată semnat de vânzător prin punere de deget. Moştenitorii vânzătorului au contrasemnat ca martori. Însuşire a cuprinsului actului. Consimţământ tacit. Pact asupra succesiunii viitoare. Început de dovadă scrisă. Mărturisire extrajudiciară scrisă (Art. 1197, 1204, 1205, 965 şi 1310 C. civil)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2009

Jurisprudenta Acţiunea în anulare a hotărârii AGEA. Caracter şi condiţii de exercitare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Societate cu răspundere limitată. Administrare. Exercitarea mandatului în cazul pluralităţii de administratori. Natura juridică a normelor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Hotărâre AGEA de modificare a actului constitutiv. Lipsa actului adiţional modificator al actului constitutiv. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate înaintea judecătorului sindic. Caracterul suspendării cauzei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Respingerea acţiunii introductive de instanţă ca rămasă fără obiect, prin achitarea debitului. Efecte juridice cu privire la ceilalţi creditori înscrişi la masa credală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Contract de cesiune părţi sociale cu plata în rate. Garantarea obligaţiei de plată prin emiterea de bilete la ordin în moneda „euro'. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Transfer de întreprindere. Situaţia raporturilor de muncă a salariaţilor societăţii cedente.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Pensie avocat. Durata stagiului de cotizare. Limitarea punctajului anual de 3 puncte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Recurs introdus cu nerespectarea termenului de regresiune. Calculul termenului. Considerarea doar a motivelor de casare întemeiate pe art. 3859 alin. (3) C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Omor deosebit de grav. Solicitarea arestării preventive a inculpatului de către procuror. Eroare materială în cuprinsul ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului. Probatoriu.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Viol. Existenţa laturii obiective şi subiective a infracţiunii. Reţinerea agravantei prevăzută de art. 197 alin. (3) C. pen. Pronunţarea din oficiu asupra reparării daunelor morale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Condamnarea inculpatului direct în recursul exercitat de procuror, după două hotărâri succesive de achitare. Admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond. Eroarea gravă a instanţelor de fond în stabilirea faptelor şi administrarea probatoriului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Arestare preventivă. Cerere de revocare a măsurii arestării preventive. Existenţa pericolului social concret pentru ordinea publică

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Menţinerea stării de arest preventiv. Temeiuri. Pericolul pentru ordinea publică şi pericolul social, ca trăsături ale infracţiunii. Distincţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Prezumţia de nevinovăţie. Lipsa unor probe certe de vinovăţie. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Arestare preventivă. Existenţa unor motive temeinice conform art. 5 din Convenţie şi art. 23 din Constituţia României

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta Cinematografie. Drept de proprietate. Domeniul privat al statului. Domeniul public al statului. Dreptul statului de a afecta unei utilităţi publice naţionale sau locale oricare dintre bunurile pe care le deţine în proprietate privată

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Cerere de acordare a azilului. Respingerea solicitării. Obligativitatea depunerii acesteia personal, în termen de 2 zile, la organul administrativ. Nesuspendarea executării dispoziţiei de transfer în statul competent. Imposibilitatea depunerii personal a plângerii. Neacordarea posibilităţii de a mandata un reprezentant. Încălcarea dreptului de acces efectiv la justiţie

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Codul familiei. Acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei. Prescripţia dreptului la acţiune. Retroactivitatea legii. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Export de bovine. Restituiri la export. Decizie administrativă definitivă. Interpretarea unei hotărâri a Curţii. Efectul unei hotărâri preliminare a Curţii pronunţate ulterior acestei decizii. Reexaminare şi revocare. Limite de timp. Securitate juridică. Principiul cooperării. Articolul 10 CE

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Jurisprudenta Organizarea şi exercitarea profesiei de geodez. Domeniul legilor organice. Adoptarea unei legi ce nu se regăseşte în acest domeniu cu majoritatea prevăzută pentru legile organice. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Taxa de primă înmatriculare. Dobânda legală cuvenită contribuabilului. Act normativ aplicabil. Recurs declarat de organul fiscal ierarhic superior. Lipsa calităţii procesuale active

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Jurisprudenta Articolul 81 CE coroborat cu articolul 10 CE. Legislaţie naţională care interzice publicitatea în materie de servicii stomatologice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Jurisprudenta Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Separaţia puterilor în stat. Posibilitatea instanţelor judecătoreşti de a anula prevederile legale discriminatorii şi de a le înlocui cu alte norme de aplicare generale, neavute în vedere de legiuitor sau instituite prin acte normative inaplicabile în cazurile deduse judecăţii. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Acţiune în contrafacere. Mărci similare. Risc de confuzie. Elemente tari ale semnelor aplicate pe etichete

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Jurisprudenta Regim de asigurări pentru îngrijirea persoanelor instituit de o entitate federată a unui stat membru. Excluderea persoanelor cu reşedinţa într-o parte a teritoriului naţional diferită de aceea aflată în raza de competenţă a acestei entităţi. Articolele 18 CE, 39 CE şi 43 CE. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Jurisprudenta Regimul juridic al contravenţiilor. Înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Acordul contravenientului. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Contract de asociere în participaţiune. Realizarea scopului contractului. Interpretarea convenţiilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Jurisprudenta Acţiune în anulare. Politică comună în domeniul azilului. Directiva 2005/85/CE. Procedura de acordare şi de retragere a statutului de refugiat în statele membre. Ţări de origine sigure. Ţări terţe europene sigure. Liste comune minimale. Procedură de adoptare şi de modificare a listelor comune minimale. Articolul 67 alineatele (1) şi (5) prima liniuţă CE. Necompetenţă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2009

Jurisprudenta Retrocedarea bunurilor imobile. Stabilirea unui nou termen pentru retrocedarea imobilelor. Lezarea principiului securităţii raporturilor juridice. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Nerespectarea obligaţiei de plată a preţului. Răspundere mixtă, convenţională cât şi legală

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Jurisprudenta Circulaţia pe drumurile publice. Recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Discriminare. Dreptul de a nu se autoincrimina

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Drept de proprietate. Drept de folosinţă. Raporturi obligaţionale între litiganţi. Evacuare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Jurisprudenta Autorităţi publice care ar putea fi implicate într-un conflict juridic de natură constituţională. Implicarea în conflict a Preşedintelui României şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Acordarea gradului de general reprezintă o atribuţie exclusivă a Preşedintelui României

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009

Jurisprudenta Excepţie de necompetenţă teritorială. Clauză pentru stabilirea instanţei competente. Declinarea de competenţă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2009

Jurisprudenta Aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. Import. Remuneraţie compensatorie. Hotărâre arbitrală. Încălcarea principiului fundamental al neretroactivităţii legii civile. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 2 din 2009