Rasfoire documente

Decizia nr. 279 din 04-feb-2016 Acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasivă între coproprietarii imobilului. Efecte

publicat in

Decizia nr. 3 din 04-ian-2016 Admisibilitate căi de atac. Contestaţie împotriva unei sentinţe prin care a fost respinsă cererea prin care a solicitat revizuirea sentinţei penale

publicat in

Decizia nr. 528 din 25-feb-2016 Nulitate titlu de proprietate. Excepţia de nelegalitate cu privire la un certificat de atestare a dreptului de proprietate. Cerere de revizuire

publicat in

Decizia nr. 749 din 30-mar-2016 Dezbatere succesorală judiciară. Acţiune în anularea certificatului de calitate de moştenitor şi în nulitatea actelor subsecvente. Competenţă teritorială şi materială

publicat in

Decizia nr. 3/A din 05-ian-2016 Redeschiderea procesului penal. Decizie. Apel. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 824 din 06-apr-2016 Antrenarea răspunderii proprietarului pentru fapta animalului. Vătămare corporală. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale

publicat in

Decizia nr. 74 din 08-mar-2016 Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. pr. pen. Cauză de nepedepsire

publicat in

Decizia nr. 412 din 23-feb-2016 Teren aparţinând fondului forestier. Proprietate publică. Acţiune în revendicare. Calitatea procesuală activă a Regiei Naţionale a Pădurilor

publicat in

Decizia nr. 79 din 03-mar-2016 Infracţiunea de spălare a banilor. Autorul sau complicele unei infracţiuni principale nu pot avea şi calitatea de autor/complice al infracţiunii derivate, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, săvârşită în legătură cu produsul infracţiunii

publicat in

Decizia nr. 74 din 08-mar-2016 Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. pr. pen. Cauză de nepedepsire

publicat in

Decizia nr. 76 din 10-mar-2016 Procedura insolvenţei. Procesul verbal de control efectuat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti. Caracterul creanţei

publicat in

Decizia nr. 441 din 02-mar-2016 Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze contractuale. Condiţii de admisibilitate din perspectiva noţiunii de ''consumator''

publicat in

Decizia nr. 142 din 11-mai-2016 Abuzul de drept. Răspundere civilă delictuală. Cumulul răspunderii civile cu răspunderea penală. Răspunderea pentru faptă proprie a administratorului unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

publicat in

Decizia nr. 382 din 16-mar-2016 Cheltuielile de judecată. Recunoaştere la primul termen de judecată. Pârât de drept în întârziere

publicat in

Decizia nr. 545 din 27-apr-2016 Abuzul în serviciu definit în reglementările penale succesive. Elementul material al laturii obiective. Indicarea în concret a atribuţiei de serviciu încălcate în raport de cerinţa legală a defectuozităţii îndeplinirii actului, dată de sintagma ''îndeplineşte în mod defectuos'' prevăzută de art. 297 alin. (1) C. pen., respectiv art. 248 C. pen. 1968

publicat in

Decizia nr. 920 din 18-apr-2016 Concediere individuală pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Angajatorului îi revine obligaţia de a-i oferi salariatului un alt loc de muncă?

publicat in

Decizia nr. 4 din 07-mar-2016 Conflict negativ de competenţă intervenit între secţiile civile ale tribunalului. Interpretarea noţiunii de profesionist prevăzută în art. 3 alin. (2) - (3) C. civ.

publicat in

Decizia nr. 1111 din 18-mai-2016 Imobil proprietate privată. Declaraţie de utilitate publică. Acţiune în despăgubiri. Nedovedirea unui prejudiciu cert

publicat in

Decizia nr. 158 din 13-apr-2016 Retragerea plângerii prealabile. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/2015

publicat in

Decizia nr. 528/A din 02-feb-2016 Personal plătit din fonduri publice. Funcţionar public reîncadrat ca personal contractual, prin transformarea postului. Stabilirea drepturilor salariale

publicat in

Decizia nr. 921/A din 23-feb-2016 Clauza de neconcurenţă. Lipsa unei manifestări de voinţă a angajatorului în sensul activării clauzei de neconcurenţă. Efectele clauzei după încetarea contractului individual de muncă

publicat in

Decizia nr. 629/A din 05-feb-2016 Consensualismul şi buna-credinţă în raporturile de muncă. Modificarea contractului individual de muncă sub aspectul felului muncii şi al salariului. Negocierea şi semnarea actului adiţional

publicat in

Decizia nr. 1058/A din 12-ian-2016 Modificarea funcţiei/meseriei menţionată în contractul individual de muncă şi înscrisă în carnetul de muncă. Eliberarea unei adeverinţe privind încadrarea în grupa a II-a de muncă. Lipsa documentelor verificabile

publicat in

Decizia nr. 526/A din 02-feb-2016 Drepturi salariale achitate în temeiul contractului individual de muncă, astfel cum a fost modificat prin act adiţional. Depăşirea plafonului cheltuielilor de personal permise de lege, constatată în urma controlului Curţii de Conturi. Efecte asupra clauzei actului adiţional. Prescripţia dreptului material la acţiune

publicat in

Decizia nr. 54 din 08-feb-2016 Dreptul muncii. Decizie de desfacere a contractului de muncă. Încunoştiinţarea salariatului. Tardivitate

publicat in