Rasfoire documente

Decizia nr. 1797 din 10-iul-2013 Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune cu privire la plata drepturilor salariale restante. Aplicarea legii în timp

publicat in

Decizia nr. 178 din 27-mar-2013 Nesemnarea minutei de către judecător. Nulitate absolută

publicat in

Decizia nr. 307/R din 04-feb-2013 Procurori. Cerere pentru acordarea diferenţelor salariale faţă de procurorii de la DNA şi DIICOT. Respingere

publicat in

Decizia nr. 37 din 18-ian-2013 Procedura insolvenţei. Condiţiile de deschidere a procedurii

publicat in

Decizia nr. 549/R din 22-feb-2013 Uniune de sindicate la nivel de ramură. Condiţii de reprezentativitate

publicat in

Decizia nr. 242 din 18-feb-2013 Procedura simplificată. Achitare inculpat în baza art. 10 lit. a) C. pr. pen

publicat in

Decizia nr. 91/R din 14-ian-2013 Contestaţie în anulare. Eroare materială. înţeles

publicat in

Decizia nr. 365 din 06-mar-2013 Locuinţe construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. Dreptul subiectiv al chiriaşilor de a le cumpăra în baza Legii nr. 85/1992

publicat in

Decizia nr. 548/R din 22-feb-2013 Stabilire domiciliu minor. Legături personale cu minorul. Interesul superior al copilului

publicat in

Decizia nr. 17 din 06-feb-2013 Accesul persoanei aflate la locul de deţinere la poşta electronică

publicat in

Decizia nr. 187 din 23-ian-2013 Respingerea acţiunii civile alăturată procesului penal. Condiţiile pentru existenţa puterii de lucru judecat într-o acţiune civilă separată ulterioară

publicat in

Decizia nr. 479 din 08-mar-2013 Condiţiile de incidenţă ale instituţiei puterii de lucru judecat. Înţelesul noţiunii de identitate de părţi

publicat in

Decizia nr. 250 din 18-ian-2013 Decizie de sancţionare disciplinară a unui funcţionar public. Termen de contestare. Dispoziţii legale aplicabile

publicat in

Decizia nr. 19 din 08-ian-2013 Procedura insolvenţei. Contestaţia împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Termenul în care poate fi formulată contestaţia

publicat in

Decizia nr. 2 din 07-mar-2013 Executarea mandatului european de arestare. Motive de refuz al executării. Pedeapsă neexecutorie şi principiul proporţionalităţii

publicat in

Decizia nr. 396 din 24-ian-2013 Prescripţii. Aplicarea în timp a dispoziţiilor legale. Suspendarea şi întreruperea cursului prescripţiei

publicat in

Decizia nr. 1506 din 21-feb-2013 Citarea. Primirea actelor de procedură de către un angajat al instituţiei, nemandatat. Exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor procesuale

publicat in

Decizia nr. 67 din 18-feb-2013 Caracterul irevocabil al hotărârii judecătoreşti prin care se desface căsătoria în baza acordului părţilor. Efectele decesului unuia dintre soţi în apel

publicat in

Decizia nr. 480 din 21-feb-2013 Hotărâre pronunţată în baza acordului de mediere. Transmiterea imobilului ce face obiectul partajului bunurilor comune unui intervenient. Fraudarea creditorului. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 339/R din 05-feb-2013 Pensie de grefier. Luarea în considerare a sporului de şedinţă şi a salariului de merit.

publicat in

Decizia nr. 183 din 23-ian-2013 Admisibilitatea acţiunii în revendicare având ca obiect un imobil preluat abuziv de către stat

publicat in

Decizia nr. 575 din 01-apr-2013 Recunoaştere hotărâre divorţ pronunţată într-un stat necomunitar. Probarea caracterului definitiv al hotărârii străine

publicat in

Decizia nr. 125 din 07-feb-2013 Subiectul activ al infracţiunii de nerespectare a obligaţiilor şi măsurilor stabilite cu privire la securitatea în muncă. Maistru de vânătoare

publicat in

Decizia nr. 224 din 13-ian-2013 Contract de fideiusiune încheiat sub imperiul vechiului Cod civil. Legea aplicabilă

publicat in

Decizia nr. 550 din 20-mar-2013 Decizie de sancţionare disciplinară cu avertisment scris. Inaplicabilitatea sancţiunii nulităţii absolute pentru absenţa menţiunii privitoare la motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile

publicat in

Decizia nr. 194 din 24-ian-2013 Impreviziunea în contracte. Criza economică şi monetară. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 640 din 14-feb-2013 Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 290/2003. Termenul de executare a acestor despăgubiri. Disponibilităţile financiare alocate anual în bugetul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Întârziere excesivă în acordarea despăgubirilor

publicat in

Decizia nr. 254 din 29-mai-2013 Drept de uzufruct. Evacuarea coindivizarului. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 186 din 15-feb-2013 Clauză abuzivă în contractele de credit. Revizuirea unilaterală a ratei dobânzii. Schimbări semnificative pe piaţa monetară

publicat in

Decizia nr. 601 din 14-feb-2013 Ordonanţă preşedinţială. Instanţa competentă atunci când cererea asupra fondului este introdusă la o instanţă aparent necompetentă

publicat in

Decizia nr. 76 din 16-ian-2013 Revizuire. Hotărâri potrivnice. Inadmisibilitate atunci când hotărârile sunt pronunţate în aceeaşi cauză

publicat in

Decizia nr. 639 din 14-feb-2013 Decizie de impunere pentru impozit pe clădirile şi terenul situate în perimetrul unui parc industrial. Interpretarea dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in

Decizia nr. 312 din 17-ian-2013 Învăţământ la distanţă. Învăţământ particular. Diplome de licenţă. Obligarea M.E.C.T.S. la furnizarea de formulare tipizate în vederea acordării diplomelor de licenţă

publicat in

Decizia nr. 211 din 15-apr-2013 Răspundere civilă delictuală. Furtună violentă pe timp de vară. Condiţiile forţei majore

publicat in

Decizia nr. 250 din 24-ian-2013 Expropriere. Calculul despăgubirilor. Data efectuării raportului de expertiză. Relocarea unor amenajări construite pe imobilul expropriat

publicat in

Decizia nr. 173 din 07-mar-2013 Furtul săvârşit prin escaladare. Violare de domiciliu. Infracţiune unică

publicat in

Decizia nr. 329 din 24-ian-2013 Instituţii de învăţământ superior. Stabilirea competenţei materiale în funcţie de rangul autorităţii în sistemul organelor administraţiei publice

publicat in

Decizia nr. 202/R din 22-ian-2013 Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. îndreptăţire.

publicat in

Decizia nr. 203/R din 22-ian-2013 Muncă desfăşurată în grupa a II-a de muncă. Obligarea angajatorului la eliberarea adeverinţei doveditoare

publicat in

Decizia nr. 209/R din 23-ian-2013 Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. Salariaţi ai unei companii naţionale. Obligaţie de diligenţă, iar nu de rezultat. Condiţionarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al companiei

publicat in

Decizia nr. 212/R din 23-ian-2013 Acţiune de divorţ înregistrată anterior datei de 1 octombrie 2011. Legea aplicabilă

publicat in

Decizia nr. 215/R din 23-ian-2013 Contract individual de muncă încheiat pe durată determinată. Continuarea raporturilor de muncă după expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. Considerare ca fiind contract de muncă pe durată nedeterminată

publicat in

Decizia nr. 224/R din 24-ian-2013 Legea nr. 10/2001. Teren afectat de amenajări de utilitate publică, traversat de o conductă publică de alimentare cu apă. Acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005

publicat in

Decizia nr. 226/R din 24-ian-2013 Acţiune în revendicare. Imobil ce a constituit obiect al Legii nr. 112/1995 şi al Legii nr. 10/2001. Respingere

publicat in

Decizia nr. 229/R din 24-ian-2013 Obligaţie de a face. Branşament de apă aflat pe o proprietate, deservind şi proprietatea vecină. Obligarea la reluarea furnizării apei

publicat in

Decizia nr. 234/R din 25-ian-2013 Preţul de piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare- cumpărare, încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor acestei legi. Neîndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 239/R din 25-ian-2013 Contestaţie la executare (la titlu). Cerere de modificare a hotărârii a cărei lămurire s-a solicitat, sub aspectul numărului cărţii funciare, a numărului topografic, a suprafeţelor şi sultelor. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 240/R din 25-ian-2013 Încetarea măsurii de plasament a copilului la asistentul maternal şi stabilirea măsurii plasamentului la o casă de tip familial. Admitere

publicat in

Decizia nr. 509 din 20-feb-2013 Aplicarea legii în timp. Divorţ. Acţiune introdusă anterior datei de 1 octombrie 2011. Aplicarea dispoziţiilor incidente cuprinse în noul Cod civil

publicat in

Decizia nr. 510/R din 20-feb-2013 Plângere împotriva încheierii de carte funciară emisă de registratorul biroului teritorial. Formularea plângerii la judecătorie, fără a se urma procedura cererii de reexaminare. Considerare ca fiind formulată omisso medio

publicat in

Decizia nr. 436/R din 13-feb-2013 Plângere împotriva încheierii registratorului-şef al oficiului teritorial. Imobil înscris în două cărţi funciare, dar grevat de ipoteci imobiliare distincte. Sistarea unei cărţi funciare şi înscrierea tuturor ipotecilor în aceeaşi carte funciară. Solicitarea radierii unei ipoteci pe calea plângerii. Respingere

publicat in

Decizia nr. 253/R din 28-ian-2013 Pensie de serviciu. Revizuire din oficiu

publicat in

Decizia nr. 255/R din 28-ian-2013 Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti. Contestarea deciziei de revizuire a pensiei deserviciu. Competenţa tribunalului, iar nu a Comisiei Centrale de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in

Decizia nr. 267/R din 29-ian-2013 Recalculare pensie. Luarea în considerare la stabilirea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei, a sporului în acord global

publicat in

Decizia nr. 272/R din 29-ian-2013 Cadre didactice. Ajutor pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii didactice. Condiţii de acordare

publicat in

Decizia nr. 273/R din 29-ian-2013 Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Decizie de încetare a contractului pentru expirarea duratei, iar nu cu titlu de sancţiune disciplinară

publicat in

Decizia nr. 349/R din 06-feb-2013 Aplicarea legii în timp. Reclamant decedat în timpul procesului de divorţ. Continuarea acţiunii de către moştenitori

publicat in

Decizia nr. 92/R din 14-ian-2013 Completarea dispozitivului hotărârii, în sensul obligării părţii căzute în pretenţii la plata cheltuielilor de judecată

publicat in

Decizia nr. 306/R din 04-feb-2013 Recalculare pensie. Persoană care a desfăşurat munca în grupa I de muncă. Admitere

publicat in

Decizia nr. 350/R din 06-feb-2013 Prescripţie. Cult religios. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Termen de exercitare

publicat in

Decizia nr. 369/R din 06-feb-2013 Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.proc.civ. Competenţă de soluţionare

publicat in

Decizia nr. 42/R din 09-ian-2013 Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Demolarea părţii de fundaţie a unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire

publicat in

Decizia nr. 51/R din 09-ian-2013 Acţiune în răspundere patrimonială. Solicitarea obligării la restituirea sumelor plătite în baza titlului executoriu. Respingere

publicat in

Decizia nr. 63/R din 09-ian-2013 Cadre didactice. Premiu anual aferent anului 2010. Neîndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 66/R din 09-ian-2013 Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa condiţiei urgenţei. Respingere

publicat in

Decizia nr. 67/R din 10-ian-2013 Legea nr. 10/2001. Probe. Posibilitatea administrării lor direct în instanţă

publicat in

Decizia nr. 4/R din 07-ian-2013 Recalculare pensie. Venituri realizate în acord global, pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Admitere

publicat in

Decizia nr. 76/R din 11-ian-2013 Calitate procesuală pasivă. Acţiune în obligarea la plata preţului actualizat al locuinţei cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Ministerul Finanţelor Publice în nume propriu, iar nu în calitate de reprezentant al Statului Român

publicat in

Decizia nr. 78/R din 11-ian-2013 Autoritate de lucru judecat. Cerere formulată oral, după acordarea cuvântului pe fond, respinsă pentru nerespectarea condiţiilor de exercitare a cererii reconvenţionale. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat, raportat la hotărârea judecătorească prin care a fost respinsă o cerere, ca neformulată procedural

publicat in

Decizia nr. 429/R din 12-feb-2013 Acţiune în demolarea unei magazii de lemne construite lângă un bloc de locuinţe. Reclamant care a construit şi el o magazie lângă magazia pârâtului. Respingere

publicat in

Decizia nr. 437/R din 13-feb-2013 Prescripţia dreptului la acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Cult religios. Declararea ca neconstituţionale a dispoziţiilor privind prelungirea termenului de formulare a cererii de restituire a imobilului

publicat in

Decizia nr. 455/R din 14-feb-2013 Decizie de soluţionare a notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa dovezii de comunicare. Neexpirarea termenului de atacare a deciziei cu plângere

publicat in

Decizia nr. 459/R din 18-feb-2013 Completarea hotărârii. Admitere

publicat in

Decizia nr. 463/R din 18-feb-2013 Decizie de concediere prin acordul părţilor. Acţiune în anulare. Termen de prescripţie

publicat in

Decizia nr. 471/R din 18-feb-2013 Accident de muncă ce a produs incapacitate temporară de muncă. Acţiune în obligarea angajatorului la plata daunelor materiale şi morale. Culpa angajatului. Lipsa de răspundere a angajatorului

publicat in

Decizia nr. 472/R din 18-feb-2013 Cadre didactice. Ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic aferente anului 2009. îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 1/R din 07-ian-2013 Lămurire dispozitiv. Caracter de cerere nouă. Respingere

publicat in

Decizia nr. 6/R din 07-ian-2013 Cadru didactic. Primă de vacanţă aferentă anului şcolar 2008/2009. Îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 8/R din 07-ian-2013 Cadru didactic cu peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I. Diferenţe salariale pentru reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal. îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 10/R din 07-ian-2013 Cadru didactic. Indemnizaţia de concediu de odihnă aferent anului 2009/2010. Acordare nediminuată cu procentul de 25% prevăzut de art. 1 din Legea nr. 118/2010 şi pentru partea de concediu efectuată ulterior datei de 3 iulie 2010

publicat in

Decizia nr. 12/R din 07-ian-2013 Decizie de concediere. Cauză neserioasă. Anularea deciziei, reintegrarea în postul avut anterior şi acordarea de despăgubiri

publicat in

Decizia nr. 25/R din 08-ian-2013 Acţiune pentru restituirea sumei încasate de salariat în baza unui titlu executoriu. Respingere

publicat in

Decizia nr. 32/R din 08-ian-2013 Poprire asigurătorie. Soluţionare cu citarea părţilor. Legalitate

publicat in

Decizia nr. 383/R din 11-feb-2013 Recurs. Lipsa împuternicirii avocaţiale de reprezentare. Anulare

publicat in

Decizia nr. 57/R din 09-ian-2013 Indemnizaţie de pensionare, reprezentând salariul de bază avut anterior pensionării, prevăzut în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de inspectorat şcolar judeţean. îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 512/R din 20-feb-2013 Curator special al minorului pentru reprezentarea intereselor acestuia într-un litigiu având ca obiect stabilirea programului de vizitare. Solicitare de înlocuire ca urmare a strămutării dosarului în care a fost numit, la o instanţă îndepărtată. Respingere

publicat in

Decizia nr. 526/R din 20-feb-2013 Salariat feroviar. Ajutor material cu ocazia sărbătorii Paştelui, premiu pentru Ziua Feroviarului şi salariu suplimentar aferent anului 2010. Îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 538/R din 21-feb-2013 Legea nr. 10/2001. Notificare formulată de persoane care invocă încheierea cu proprietarii imobilului a unui contract de vânzare-cumpărare nematerializat într-un înscris. Inadmisibilitatea probei cu martori în lipsa incidenţei dispoziţiilor art. 1198 din vechiul Cod civil. Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită

publicat in

Decizia nr. 547/R din 22-feb-2013 Îndreptare erori materiale. Menţionarea în dispozitivul sentinţei că rectificarea se dispune în coala „D'' inexistentă, în loc de coala „B'' a cărţii funciare. Admitere

publicat in

Decizia nr. 551/R din 22-feb-2013 Recurs împotriva deciziei pronunţate în recurs. Litigiu de fond funciar. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 401/R din 11-feb-2013 Personal didactic. Reîncadrarea potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 şi a Legii nr. 285/2010, cu luarea în considerare a dispoziţiilor Legii nr. 221/2008

publicat in

Decizia nr. 371/R din 07-feb-2013 Legea nr. 10/2001. Imposibilitatea restituirii imobilului în natură. Acordarea unui alt teren în compensare. Legalitate

publicat in

Decizia nr. 378/R din 08-feb-2013 Acţiune în tăgada paternităţii. Raport de expertiză ADN, din concluziile căruia rezultă că reclamantul nu este tatăl unei minore şi că este tatăl altei minore. Admitere cu privire la o minoră şi respingere cu privire la cealaltă minoră. Inexistenţa unor etape serologice şi HLA

publicat in

Decizia nr. 136/R din 15-ian-2013 Suspendarea judecăţii pentru nedepunerea de către apelant a diligenţelor în vederea aflării sediului intimatei. Casare cu trimitere pentru continuarea judecăţii

publicat in

Decizia nr. 166/R din 17-ian-2013 Rectificare de carte funciară. Concluziile raportului de expertiză în sensul că imobilul nu a fost dezmembrat. Admitere, rectificare şi restabilirea situaţiei anterioare

publicat in

Decizia nr. 170/R din 17-ian-2013 Suspendarea judecăţii până la soluţionarea unui alt dosar de care atârnă dezlegarea pricinii. Menţinere

publicat in

Decizia nr. 174/R din 21-ian-2013 Decizie de imputare emisă de angajator pentru recuperarea sumei plătite nelegal angajatorului în scopul finalizării studiilor de masterat. Posibilitatea recuperării prejudiciului numai prin învoiala părţilor semnată deacestea, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, ca modalităţi recunoscute de lege

publicat in

Decizia nr. 184/R din 21-ian-2013 Contestaţie de executare. Suspendare până la soluţionarea unui alt dosar. Nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 185/R din 21-ian-2013 Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Legalitate

publicat in

Decizia nr. 187/R din 21-ian-2013 Asistent personal pentru o persoană cu handicap. Echivalarea cuantumului indemnizaţiei, cu aceea a asistentului social debutant. Imposibilitatea încadrării în alte gradaţii

publicat in