Rasfoire documente

Decizia nr. 731 din 10-iul-2012 Referendum. Validitate. Întrunirea majorităţii absolute

publicat in

Decizia nr. 730 din 09-iul-2012 Soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României. Rolul Curţii Constituţionale

publicat in

Decizia nr. 31 din 10-ian-2012 Calificarea greşită a căii de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. Soluţionarea cererii cu încălcarea normelor legale privind compunerea completului.

publicat in

Decizia nr. 2591 din 03-mai-2012 Imobil preluat abuziv de stat. Restituirea în natură persoanelor îndreptăţite a părţilor din imobil care nu au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 precum şi a cotelor părţi din terenul aferent acestor spaţii.

publicat in

Decizia nr. 2662 din 06-apr-2012 Apel declarat tardiv. Comunicarea hotărârii judecătoreşti prin afişare la sediul societăţii. Cerere de repunere în termen motivată de lipsa tuturor salariaţilor de la sediu ca urmare a acordării unor zile libere. Cerere de înscriere în fals prin formularea plângerii penale împotriva agentului procedural.

publicat in

Decizia nr. 2656 din 06-apr-2012 Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 119/2010, emisă de o casă sectorială de pensii. Competenţa teritorială după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Instanţa domiciliului reclamantului competentă să soluţioneze cauza.

publicat in

Decizia nr. 2192 din 23-mar-2012 Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010 pentru prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din lege.

publicat in

Decizia nr. 2041 din 21-mar-2012 Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative aduse prin Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac.

publicat in

Decizia nr. 2022 din 21-mar-2012 Imobil cumpărat prin chitanţă sub semnătură privată şi preluat de Stat prin decret de expropriere. Menţionarea numelui petentului în actul de preluare. Dovada calităţii de persoană îndreptăţită.

publicat in

Decizia nr. 1660 din 08-mar-2012 Nelegala citare a părţii la efectuarea expertizei pe care s-a întemeiat soluţia instanţei. Nulitatea raportului de expertiză. Vătămarea procesuală a părţii. Trimiterea cauzei spre rejudecare.

publicat in

Decizia nr. 1659 din 08-mar-2012 Obligarea titularului cererii de chemare în garanţie la plata cheltuielilor de judecată efectuate de persoana chemată în garanţie, în situaţia respingerii acestei cereri ca urmare a admiterii excepţiei lipsei

publicat in

Decizia nr. 1641 din 08-mar-2012 Declararea căii de atac a recursului peste termenul prevăzut de dispoziţiile procedurale. Tardivitate.

publicat in

Decizia nr. 1323 din 24-feb-2012 Persoane deportate din motive etnice. Despăgubiri solicitate pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin fapta ilicită a statului. Prescripţia

publicat in

Decizia nr. 1179 din 22-feb-2012 Cerere de încuviinţare a executării silite în baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit. Instanţa în a cărei rază teritorială se află domiciliul debitorului, competentă să soluţioneze cererea.

publicat in

Decizia nr. 1130 din 21-feb-2012 Repararea prejudiciului cauzat unei persoane ca urmare a agresiunii suferite prin fapta unui animal. Criterii de evaluare a despăgubirilor solicitate.

publicat in

Decizia nr. 885 din 10-feb-2012 Contract de împrumut cu titlu gratuit prin care părţile au stabilit o dobândă moratorie ce depăşeşte plafonul maxim impus prin normele legale. Clauză penală nulă absolut pentru cauză ilicită.

publicat in

Decizia nr. 774 din 09-feb-2012 Imobil intrat în patrimoniul Statului ca urmare a rezoluţiunii de plin drept a unui contract de vânzare cumpărare pentru nerespectarea obligaţiei asumată de cumpărător. Pact comisoriu de gradul IV. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001.

publicat in

Decizia nr. 737 din 08-feb-2012 Arestare preventivă nelegală. Cerere de despăgubiri. Începutul termenului de prescripţie a dreptului la acţiune de la data pronunţării hotărârii de revocare a măsurii privative de libertate.

publicat in

Decizia nr. 657 din 06-feb-2012 Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001 pentru un teren situat în extravilanul localităţii. Competenţa comisiei constituite potrivit Legii fondului funciar de a soluţiona cererea. Obligaţia primăriei de a declina competenţa de soluţionare a notificării.

publicat in

Decizia nr. 290 din 20-ian-2012 Răspundere civilă delictuală. Acţiune în regres a comitentului pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de despăgubiri, stabilite printr-o hotărâre penală definitivă, către persoanele prejudiciate prin faptele prepuşilor.

publicat in

Decizia nr. 184 din 17-ian-2012 Proprietate tabulară în sistemul Decretului - Lege nr. 115/1938. Acţiune în revendicare prin compararea titlurilor. Preferabilitatea titlului de proprietate înscris într-o carte funciară definitivă faţă de cel înscris într-o carte nedefinitivă.

publicat in

Decizia nr. 270 din 20-ian-2012 Existenţa condiţiei interesului în promovarea căii de atac a recursului de către partea care a executat obligaţia prevăzută în sarcina sa prin hotărârea dată de instanţa de apel. Invocarea unor critici de nelegalitate împotriva hotărârii recurate.

publicat in

Decizia nr. 137 din 13-ian-2012 Apel declarat tardiv. Cerere de repunere în termenul de declarare a căii de atac. Invocarea nevalabilităţii actului de procedură.

publicat in

Decizia nr. 286 din 20-ian-2012 Încetarea de drept a procedurilor judiciare referitoare la instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate a unei persoane care a fost returnată dintr-un stat în baza unui acord de readmisie şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă după intrarea în vigoare a Legii nr. 206/2010.

publicat in

Decizia nr. 289 din 20-ian-2012 Acţiune în răspundere civilă delictuală prin care se solicită daune materiale şi morale ca urmare a infestării unei persoane cu virusul HIV. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului la acţiune.

publicat in

Decizia nr. 450 din 27-ian-2012 Decăderea din drepturile asupra unei mărci internaţionale pe teritoriul României ca urmare a neîndeplinirii condiţiei folosirii efective prin alterarea caracterului distinctiv al mărcii. Contract de licenţă asupra mărcii. Folosirea mărcii în asociere cu o altă marcă.

publicat in

Decizia nr. 457 din 27-ian-2012 Hotărâre penală de achitare a unui inculpat pe motivul că fapta nu a fost săvârşită de acesta. Daune acordate pentru măsurile restrictive dispuse faţă de acesta pe parcursul procesului penal.

publicat in

Decizia nr. 570 din 01-feb-2012 Admiterea cererii de strămutare a unei cauze ulterior soluţionării de către instanţa de fond. Competenţa materială a instanţei superioare celei de la care s-a dispus strămutarea cauzei, să soluţioneze cererea de recurs.

publicat in

Decizia nr. 1462 din 31-aug-2012 Abaterea disciplinară a angajatului. Termenul de aplicare a sancţiunii disciplinare

publicat in

Decizia nr. 1853 din 20-dec-2012 Cerere de achitare formulată de inculpatul care a solicitat judecata în procedura simplificată

publicat in

Decizia nr. 2482/R din 01-iul-2012 Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Inadmisibilitatea unor noi pretenţii. Limitele procedurale ale cererii adresate Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale plângerii împotriva încheierii date de acesta

publicat in

Decizia nr. 2399 din 29-iun-2012 Constatarea caracterului politic al măsurii internării. Admisibilitate

publicat in

Decizia nr. 1146 din 17-mar-2012 Contencios fiscal. Contestaţie împotriva deciziei de suspendare a soluţionării contestaţiei de către organul fiscal. Competenţă

publicat in

Decizia nr. 2578 din 11-dec-2012 Întabulare în cartea funciară. Înscrierea dobândirilor succesive

publicat in

Decizia nr. 4553 din 01-nov-2012 Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe baza proceselor-verbale întocmite de comisia locală de fond funciar

publicat in

Decizia nr. 4030 din 03-dec-2012 Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva unei hotărâri de declinare a competenţei. Convenţionalitate.

publicat in

Decizia nr. 1257 din 18-iun-2012 Principiul securităţii raporturilor juridice. Respingerea aplicării unui regulator de competenţă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în situaţia existenţei unei jurisprudenţe contradictorii

publicat in

Decizia nr. 1117/P/12 din 12-dec-2012 Greşita aplicare a art. 300 alin. (2) C. pr. pen. raportat la art. 197 alin. (2) C. pr. pen. privind restituirea cauzei în vederea refacerii actului de sesizare. Inexistenţa vreunui caz de nulitate absolută a actelor de urmărire penală

publicat in

Decizia nr. 1531 din 15-nov-2012 Asistenţă juridică obligatorie. Persoană care nu este înscrisă în tabloul de avocaţi aparţinând U.N.B.R.

publicat in

Decizia nr. 2220 din 17-oct-2012 Acţiune pentru plata diferenţei de CASS pentru perioadă anterioară publicării Deciziilor nr. 223 şi nr. 224 ale CCR în Monitorul Oficial, sumă actualizată cu indicii de inflaţie până la data plăţii efective. Efectele deciziilor CCR

publicat in

Decizia nr. 673 din 10-oct-2012 Legea nr. 10/2001. Absenţa notificării reglementate de Legea nr. 10/2001. Acţiune pentru acordarea de daune echivalente valorii de circulaţie a bunului imobil preluat în temeiul Decretului nr. 223/1974, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001 şi adresată direct instanţei de judecată. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 5756 din 26-sep-2012 Legea nr. 10/2001. Acte doveditoare depuse direct în instanţă. Înţelesul noţiunii „până la data soluţionării notificării'

publicat in

Decizia nr. 2270 din 24-oct-2012 Expropriere. Hotărâre de acordare a despăgubirilor. Obligarea la plata despăgubirilor. Admisibilitatea acţiunii

publicat in

Decizia nr. 2245 din 23-oct-2012 Noul Cod civil. Pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului. Admisibilitate

publicat in

Decizia nr. 694/C din 15-oct-2012 Forţă majoră. Răspundere civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de lucruri. Inundaţii

publicat in

Decizia nr. 5416 din 21-nov-2012 Calitate procesuală activă pentru declararea căii de atac a recursului în procedura insolvenţei. Creditor salarial ce nu figurează în tabelul definitiv al creanţelor

publicat in

Decizia nr. 2315 din 07-dec-2012 Deschidere procedură insolvenţă împotriva unei sucursale a unei societăţi comerciale ce nu îşi are sediul social într-un stat membru. Aplicarea Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei

publicat in

Decizia nr. 4446 din 26-oct-2012 Cheltuieli de judecată în acţiunea în grăniţuire. Cheltuieli ale grăniţuirii. Înţelesul dispoziţiilor art. 584 C. civ.

publicat in

Decizia nr. 1324 din 09-oct-2012 Infracţiuni prevăzute de legi speciale. Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Noţiunea de drum public

publicat in

Decizia nr. 2054 din 03-oct-2012 Daune morale. Lezarea dreptului la viaţă prin sistarea acordării indemnizaţiei de şomaj

publicat in

Decizia nr. 6211 din 13-dec-2012 Executarea hotărârilor pronunţate în alte state. Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul României. Poprire. Competenţa materială

publicat in

Decizia nr. 4562/R din 02-nov-2012 Hotărâre judecătorească. Anulare. Lipsa semnăturii grefierului

publicat in

Decizia nr. 947 din 20-nov-2012 Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri. Distincţie faţă de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

publicat in

Decizia nr. 4315/R din 17-oct-2012 Punere sub interdicţie. Persoană având discernământ. Respingere

publicat in

Decizia nr. 4448/R din 26-oct-2012 Divorţ. Soţi care locuiesc în acelaşi imobil, dar se gospodăresc separat, având menajul şi spaţii private distincte. Admitere. Legea aplicabilă

publicat in

Decizia nr. 4564/R din 02-nov-2012 Anulare titlu de proprietate. Teren reconstituit în favoarea proprietarului care l-a adus în CAP. Reconstituirea ulterioară a dreptului de proprietate asupra aceluiaşi teren, în favoarea persoanei căreia i-a fost atribuit în folosinţă temporară la lot ajutător

publicat in

Decizia nr. 4713/R din 16-nov-2012 Minor reţinut de bunica maternă. Obligare la înapoierea către tatăl său

publicat in

Decizia nr. 4347/R din 18-oct-2012 Acţiune privind constatarea caducităţii deciziei de expropriere a imobilului şi constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare - cumpărare încheiat între consiliul local şi fostul chiriaş. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 4365/R din 19-oct-2012 Expropriere în vederea construirii unor autostrăzi. Valoare mai mică a terenului stabilită prin expertiza judiciară decât valoarea stabilită prin hotărârile de expropriere

publicat in

Decizia nr. 4178/R din 05-oct-2012 Rectificarea cotelor indivize comune, ca urmare a scoaterii unei uscătorii de bloc din părţile indivize comune şi transformarea în proprietate exclusivă. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4310/R din 17-oct-2012 Rectificarea cotelor indivize comune şi a cotelor-părţi ca urmare a cumpărării acoperişului unui condominiu de către o singură persoană

publicat in

Decizia nr. 4516/R din 30-oct-2012 Construcţii ridicate de un coproprietar, în timpul procesului de ieşire din indiviziune. Desfiinţare

publicat in

Decizia nr. 4558/R din 02-nov-2012 Construcţii executare nelegal. Desfiinţare

publicat in

Decizia nr. 4710/R din 15-nov-2012 Amplasare firmă de notar public pe faţada clădirii. Obligarea pârâtului să îşi dea acordul la amplasarea firmei luminoase

publicat in

Decizia nr. 4349/R din 18-oct-2012 Obligaţie de a face. Acţiune având ca obiect obligarea pârâţilor să îşi dea acordul pentru autorizarea funcţionării unui cabinet de medicină dentară. Lipsa conduitei abuzive a pârâţilor. Respingere.

publicat in

Decizia nr. 4553/R din 01-nov-2012 Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe baza proceselor- verbale întocmite de comisia locală de fond funciar

publicat in

Decizia nr. 4554/R din 01-nov-2012 Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţile părţilor pe baza documentaţiei efectuate la înscriere

publicat in

Decizia nr. 4718/R din 16-nov-2012 Grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe vechiul amplasament al gardului. Legalitate

publicat in

Decizia nr. 4446/R din 26-oct-2012 Cheltuieli de judecată în acţiune în grăniţuire. Înţelesul dispoziţiilor art. 584 C.civ.

publicat in

Decizia nr. 4563/R din 02-nov-2012 Servitute de trecere prezentând denivelări. Obligarea proprietarului fondului aservit, să îi permită proprietarului fondului dominant, efectuarea lucrărilor de nivelare şi pietruire a drumului de acces

publicat in

Decizia nr. 4712/R din 16-nov-2012 Servitute de trecere. Lipsa dovezilor de titulari ai dreptului de proprietate asupra fondului dominant şi asupra fondului aservit. Casare cu trimitere pentru a se face dovada calităţii de proprietari ai părţilor

publicat in

Decizia nr. 4350/R din 18-oct-2012 Servitute de trecere cu mijloace auto. Fond aşa-zis înfundat, având ieşire la drumul public. Lipsa condiţiei de loc înfundat

publicat in

Decizia nr. 4313/R din 17-oct-2012 Restituirea preţului actualizat al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităţii contractului de vânzare - cumpărare ca fiind încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor acestei legi. Neîndreptăţire la plata preţului de piaţă al apartamentului

publicat in

Decizia nr. 4711/R din 16-nov-2012 Rezolutiune contract de întretinere. Executarea obligaţiilor asumate prin contract de către întreţinători. Respingere

publicat in

Decizia nr. 4557/R din 01-nov-2012 Acţiune în răspundere contractuală. Contract încheiat cu privire la recuperarea unor terenuri. Respingere

publicat in

Decizia nr. 4182 din 05-oct-2012 Acţiune în executarea silită a antecontractului de vânzare -cumpărare. Chemarea în judecată a moştenitorilor

publicat in

Decizia nr. 4451/R din 26-oct-2012 Acţiune în prestaţie tabulară întemeiată pe dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 7/1996. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4684/R din 14-oct-2012 Notarea acţiunii în cartea funciară prin încheierea biroului teritorial. Respingerea cererii de reexaminare şi a plângerii

publicat in

Decizia nr. 4715/R din 16-nov-2012 Plângere împotriva încheierii registratorului-şef. Notarea unei acţiuni în cartea funciară. Respingerea plângerii

publicat in

Decizia nr. 4165/R din 04-oct-2012 Radiere drept de ipotecă. Caracter necontencios. Lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in

Decizia nr. 4450/R din 26-oct-2012 Acţiune în rectificare de carte funciară. Formulare pe cale principală. Lipsa cazurilor prevăzute de art. 34 din Legea nr. 7/1996

publicat in

Decizia nr. 4437/R din 25-oct-2012 Rectificare de carte funciară. Incidenţa motivului prevăzut de art. 907 din Noul Cod civil

publicat in

Decizia nr. 4176/R din 05-oct-2012 Rectificare de carte funciară în sensul majorării suprafeţei intabulate. Prescriere în termen de 1 an de la data încheierii contractului

publicat in

Decizia nr. 4346/R din 18-oct-2012 Rectificare de carte funciară. Lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991.

publicat in

Decizia nr. 4354/R din 19-oct-2012 Sistare cărţi funciare. Plângere împotriva încheierii de sistare a cărţilor funciare. Respingere

publicat in

Decizia nr. 4659/R din 19-oct-2012 Despăgubiri în temeiul Legii nr. 221/2009, pentru bunuri mobile confiscate

publicat in

Decizia nr. 4364/R din 19-oct-2012 Legea nr. 221/2009. Obligarea Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice, la plata despăgubirilor pentru bunuri mobile confiscate

publicat in

Decizia nr. 4677/R din 19-nov-2012 Obligarea Ministerului Finanţelor Publice la emiterea titlului de stat în temeiul OUG nr. 156/2007. Persoană care a avut depozit bănesc la fostul CEC. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4708/R din 15-nov-2012 Răspundere civilă delictuală, pentru distrugeri şi degradări cauzate imobilelor care au făcut obiectul restituirii în temeiul Legii nr. 10/2001. Temei juridic aplicabil

publicat in

Decizia nr. 4362/R din 19-oct-2012 Tăgadă de paternitate. Raport de expertiză medico-legală, din care rezultă cu probabilitate de 99,99992168% că o altă persoană este tatăl biologic al minorului, decât persoana înscrisă în certificatul acestuia de naştere la rubrica „tatăl''. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4184/R din 05-oct-2012 Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă, cu măsura plasamentului la casa de tip familial. Minor abuzat sexual de tatăl său

publicat in

Decizia nr. 4190/R din 08-oct-2012 Prescripţia dreptului la acţiune pentru plata drepturilor salariale recalculate

publicat in

Decizia nr. 4162/R din 03-oct-2012 Cadru didactic. Drepturi salariale rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4240/R din 09-oct-2012 Acţiune în răspundere patrimonială. Drepturi băneşti acordate salariaţilor în baza sentinţei executorii. Modificarea sentinţei în calea de atac a recursului, în sensul respingerii acţiunii reclamanţilor. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4211/R din 08-oct-2012 Indemnizaţii plătite de angajator asiguraţilor, cu depăşirea sumei contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. Recuperarea lor de la angajator, de către Casa de Asigurări de sănătate

publicat in

Decizia nr. 4580/R din 05-nov-2012 Pretenţii reprezentând diferenţe dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii. Termen de prescripţie

publicat in

Decizia nr. 4101/R din 01-oct-2012 Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă

publicat in

Decizia nr. 4113/R din 02-oct-2012 Decizie de concediere. Inadmisibilitatea invocării de către angajator, în faţa instanţei, a altor motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere

publicat in

Decizia nr. 4197/R din 08-oct-2012 Concediere colectivă. Lipsa criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi şi departajare între salariaţi. Anulare

publicat in

Decizia nr. 4371/R din 22-oct-2012 Venituri în acord global. Luarea în considerare la recalcularea drepturilor de pensie

publicat in