Rasfoire documente

Sentinta nr. 16/ME din 29-apr-2011 Motive opţionale de refuz al executării. Împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei

publicat in

Sentinta nr. 24/F din 09-nov-2011 Contestaţie la executare. Instanţa competentă

publicat in

Sentinta nr. 27 din 16-dec-2011 Conflict negativ de competenţă. Inadmisibilitatea invocării competenţei materiale după prima zi de înfăţişare

publicat in

Sentinta nr. 50 din 27-ian-2011 Cerere de suspendare a executării deciziei organului fiscal. Admitere Caz bine justificat. Împrejurări din care apare că cele stabilite prin actul fiscal sunt serios puse sub semnul îndoielii. Paguba iminentă. Din punct de vedere juridic, paguba este reprezentată doar de o diminuare ilicită a patrimoniului. Raportat la aparenţa de ilegalitate a actului administrativ fiscal executarea de îndată a acestuia ar putea produce o pagubă

publicat in

Sentinta nr. 87/R din 13-dec-2011 Procedura simplificată. Ordinea de aplicare a dispoziţiilor vizând reducerea pedepsei

publicat in

Sentinta nr. 89 din 10-feb-2011 Contencios administrativ şi fiscal. Competenţa materială. Valoarea obiectului. Contestarea unei sume cu mult mai mari decât cea stabilită de organele fiscale în actele contestate. Stabilirea competenţei raportat la suma înscrisă în actele fiscale care fac obiectul contestaţiei

publicat in

Sentinta nr. 146 din 21-iun-2011 Consecinţa nesolicitării onorariului de avocat la termenul de dezbatere în fond a cauzei. Taxă de arbitraj, aferentă cererii reconvenţionale, neachitată până la termenul acordat în acest scop

publicat in

Sentinta nr. 147 din 02-mar-2011 Cerere de acordare sau redobândire a cetăţeniei. Termen pentru examinare stabilit la aproape 6 luni de la depunerea dosarului. Caracter rezonabil în raport cu specificul procedurii

publicat in

Sentinta nr. 194 din 23-mar-2011 Excepţie de nelegalitate. Sesizarea curţii de apel pentru obligarea Camerei Notarilor Publici judeţene la eliberarea unui act. Învestirea instanţei competente cu analizarea excepţiei este prerogativa exclusivă a instanţei competente a judeca acţiunea principală, aceasta din urmă trebuind să analizeze şi să statueze asupra legăturii între fondul cauzei şi excepţiile invocate

publicat in

Sentinta nr. 212 din 31-mar-2011 Contencios fiscal. Lipsa unor menţiuni de pe factură. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 240 din 13-apr-2011 Competenţa materială. Cerere prin care s-a solicitat restituirea preţului de piaţă al imobilului care a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995, desfiinţat definitiv. Competenţa de primă instanţă a judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 244 din 15-apr-2011 Funcţionari publici. Diminuarea prin lege a salariilor. Inexistenţa încălcării drepturilor garantate de CEDO. Raporturi între jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi aplicarea directă a Convenţiei

publicat in

Sentinta nr. 258/F.CONT din 27-apr-2011 Sesizare A.N.I. privind confiscarea averii dobândite cu caracter nejustificat. Aplicarea legii în timp. Părţi care trebuie citate

publicat in

Sentinta nr. 285 din 12-mai-2011 Excepţie de nelegalitate. Act administrativ emis înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 301 din 18-mai-2011 Stabilirea despăgubirilor pentru imobile preluate abuziv. Soluţionarea într-un termen rezonabil. Obligarea Comisiei Centrale la transmiterea dosarului către un evaluator. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 302 din 18-mai-2011 Procedura prealabilă. Necesitatea ca aceasta să conţină suficiente elemente de identificare a actului administrativ contestat

publicat in

Sentinta nr. 310 din 14-iul-2011 Calitatea procesuală activă. Obligaţie fiscală. Persoana care nu este contribuabil în sensul Codului de procedură fiscală

publicat in

Sentinta nr. 325 din 26-mai-2011 Conflict negativ de competenţă. Condiţii. Poprire înfiinţată de creditorul bugetar asupra sumelor de bani ce s-ar datora debitorului de către un partener de comerţ. Contestaţie la executare soluţionată în primă instanţă de judecătorie. Recurs. Competenţa instanţei de recurs atrasă în funcţie de natura cauzei şi felul jurisdicţiei care a pronunţat hotărârea supusă căii de atac. Natura juridică a cauzei

publicat in

Sentinta nr. 329 din 01-iun-2011 Acte administrative. Noţiune. Diagnosticul medical sau opinia unei comisii de expertizare medico-militare constituie un act juridic de natură civilă care poate fi analizat pe calea unei acţiuni de drept comun în condiţiile art. 1 C. pr. civ.

publicat in

Sentinta nr. 354 din 10-iun-2011 Cerere de suspendare actului administrativ fiscal. Decizie de impunere. Caz justificat. Aparenţa de nelegalitate a inspecţiei fiscale realizată pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută de lege. Pagubă iminentă. Estimarea duratei litigiului. Eventuala anulare a deciziei de impunere, care ar lipsi actul de forţă executorie nu ar fi efectivă şi contemporană efectelor pe care le poate produce asupra patrimoniului reclamantei în lipsa suspendării

publicat in

Sentinta nr. 459 din 15-sep-2011 Notar public. Sancţiune disciplinară. Anulare

publicat in

Sentinta nr. 517 din 30-sep-2011 Acţiune vizând obligarea ANRP la emiterea unui nou titlu de conversie şi la conversia efectivă a sumei în acţiuni la Fondul Proprietatea, pentru diferenţa dintre suma cu care a vândut la bursă acţiunile alocate iniţial în contul titlului de despăgubire şi suma nominală înscrisă în acesta. Respingerea acţiunii. Privare de proprietate proporţională şi conformă Convenţiei, chiar dacă despăgubirea este inferioara valorii actuale a bunului. Nu poate fi imputată statului pierderea suferita pe bursă

publicat in

Sentinta nr. 553 din 10-oct-2011 Impozite indirecte. TVA aferentă garanţiilor de execuţie se supune regulii colectării TVA la momentul prestării serviciului. Aplicarea de către contribuabil a prevederilor art. 135 alin. (6) din Codul fiscal şi după modificarea acestora

publicat in

Sentinta nr. 580 din 17-oct-2011 Excepţie de nelegalitate. Verificarea legalităţii se face prin raportare la normele cu forţă juridică superioară în vigoare la data emiterii actului contestat, iar nu la evenimente legislative viitoare

publicat in

Sentinta nr. 603 din 06-oct-2011 Excepţie de nelegalitate. Art. 19 alin. 2 din H.G. nr. 281/1993, raportat la prevederile, expres indicate, ale art. 5 alin. 1 din Codul muncii în vigoare în prezent. Pretinsă discriminare. Respingerea excepţiei

publicat in

Sentinta nr. 661 din 10-nov-2011 Litigiu în contencios administrativ în care pârâtul este o universitate. Stabilirea competenţei. Asimilarea cu o autoritate publică locală, iar nu centrală. Competenţa tribunalului. Conflict negativ de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 690 din 21-nov-2011 Excepţie de nelegalitate. Decretul nr. 358/1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale. Act cu putere de lege, exceptat controlului pe calea excepţiei de nelegalitate. Exercitarea puterii de stat în sistemul Constituţiei din 1948

publicat in

Sentinta nr. 798 din 30-oct-2011 Litigiu având ca obiect desfiinţarea unor lucrări de construcţie executate nelegal aducerea imobilului la starea anterioară. Stabilirea conform O.G. nr. 2/2001 a competenţei de soluţionare în favoarea judecătoriei, iar nu a tribunalului specializat. Dispoziţii legale aplicabile

publicat in

Sentinta nr. 1605 din 10-nov-2011 Taxă pe valoarea adăugată. Cheltuieli care nu sunt aferente operaţiunilor taxabile ale debitorului fiscal

publicat in

Sentinta nr. 5262 din 17-mar-2011 Interpretarea dispoziţiilor art. 13 privind certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare

publicat in

Sentinta nr. 7974 din 08-nov-2011 Drept de superficie. Imposibilitatea constituirii dreptului de superficie asupra unui bun proprietate publică

publicat in