Rasfoire documente

Sentinta nr. 1 din 06-ian-2009 Lichidarea acţiunilor reprezentând bunuri mobile în procedura insolvenţei. Procedura aplicabilă. Art. 149 din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta nr. 3 din 06-ian-2009 Stabilirea cuantumului unei creanţe garantate după deschiderea procedurii insolvenţei. Art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta nr. 7 din 19-ian-2009 Sechestru asigurător aplicat în cursul urmăririi penale. Contestaţie înregistrată la instanţă. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 8/DC din 04-mar-2009 Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 9/D din 27-ian-2009 Plângere împotriva ordonaţei procurorului. Obiect

publicat in

Sentinta nr. 10 din 29-ian-2009 Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic. Urmărire penală efectuată de D.I.I.C.O.T. Competenţa materială

publicat in

Sentinta nr. 10/DC din 02-apr-2009 Cerere de anulare a dispoziţiei primarului de restituire a imobilului în natură, promovată de un terţ. Competenţa materială

publicat in

Sentinta nr. 11 din 22-ian-2009 Răspundere solidară pentru obligaţii bugetare. Societăţi aflate sub control comun

publicat in

Sentinta nr. 12/DC din 10-apr-2009 Inexistenţa conflictului negativ de competenţă. Sesizare pentru pronunţarea regulatorului de competenţă. Respingere

publicat in

Sentinta nr. 24/DC din 18-aug-2009 Răspundere materială. Gestionar. Societate comercială în lichidare. Competenţă

publicat in

Sentinta nr. 25/DC din 22-sep-2009 Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pretenţii întemeiată pe un contract de transport, încheiat între două societăţi comerciale

publicat in

Sentinta nr. 26CA din 22-ian-2009 Competenţa soluţionării contestaţiei formulate ulterior încheierii contractului de achiziţie publică. Declinarea contestaţiei către instanţa competentă. Nelegalitatea desemnării câştigătoare a unei ofertante care nu probează realitatea termenului de intervenţie propus

publicat in

Sentinta nr. 28 din 16-apr-2009 Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Pedeapsă rezultată din contopirea mai multor pedepse pentru infracţiuni concurente. Instanţa competentă

publicat in

Sentinta nr. 29/DC din 09-nov-2009 Regulator de competenţă. Contencios administrativ. Cereri accesorii de natură civilă

publicat in

Sentinta nr. 32 din 13-feb-2009 Act administrativ cu caracter individual. Acţiune în anulare formulată de către un terţ

publicat in

Sentinta nr. 37 din 20-feb-2009 Anulare certificat atestare a dreptului de proprietate. Obiectul analizei: îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 15/1990 şi H.G. nr. 834/1991

publicat in

Sentinta nr. 38 din 23-feb-2009 Suspendare executare act administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond, pagubă iminentă şi caz bine justificat

publicat in

Sentinta nr. 41 din 10-iun-2009 Plângere întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 C. pr. pen. împotriva actului procurorului de soluţionare a unei petiţii potrivit procedurii prevăzute de O.G. nr. 127/2002. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 52 din 22-apr-2009 Declinarea soluţionării contestaţiilor către secţia comercială a tribunalului, deşi în fişa de date era prevăzută în acest sens şi competenţa Consiliului, iar contestatoarele au optat pentru aceasta. Declinare eronată.

publicat in

Sentinta nr. 60 din 21-mai-2009 Articolul 278^1 Cod de procedură penală. Obiectul plângerii

publicat in

Sentinta nr. 63 din 16-mar-2009 Excepţie nelegalitate act administrativ cu caracter normativ. Acordarea indemnizaţiei prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005 pentru fiecare copil

publicat in

Sentinta nr. 70/F din 07-iul-2009 Revizuire. Existenţa unor hotărâri care nu se pot concilia pronunţate în recurs. Instanţa competentă

publicat in

Sentinta nr. 78/F din 26-aug-2009 Mandatul european de arestare. Executare. Fixarea unei noi date pentru predare

publicat in

Sentinta nr. 85 din 13-nov-2009 Infracţiuni de insultă şi calomnie. Neconstituţionalitatea legii de dezincriminare. Efecte

publicat in

Sentinta nr. 93 din 03-dec-2009 Contestaţia la executare împotriva unei sentinţe pronunţate în procedura prevăzută de art. 2781 C. pr. pen. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 95 din 07-dec-2009 Plângere împotriva ordonanţei procurorului de neîncepere a urmăririi penale

publicat in

Sentinta nr. 100/F din 20-oct-2009 Contestaţia la executare. Anularea actelor false. Aplicarea dispoziţiilor art. 445 C. pr. pen. raportat la art. 461 lit. c) C. pr. pen.

publicat in

Sentinta nr. 104 din 09-iul-2009 Hotărâre judecătorească prin care o instituţie publică a fost obligată la emiterea unui act. Amendă pentru nepunerea în executare

publicat in

Sentinta nr. 111 din 27-ian-2009 Cerere de atragere a răspunderii materiale. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 138 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 85/2006 trebuie probată de către titularul cererii

publicat in

Sentinta nr. 119 din 18-mar-2009 Luptător în rezistenţa anticomunistă. Condamnare pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei. Incidenţa art. 2 din O.U.G. nr. 214/1999

publicat in

Sentinta nr. 121 din 03-iun-2009 Stabilirea reşedinţei pe teritoriul României. Returnarea cetăţeanului străin întrucât a încheiat o căsătorie de convenienţă

publicat in

Sentinta nr. 124 din 13-nov-2009 Instanţa competentă în cazul plângerii întemeiată pe disp. art. 2781 C. pr. pen. Conflict negativ de competenţă. Competenţa după materie

publicat in

Sentinta nr. 138 din 01-apr-2009 Act administrativ. Termen pentru atacare

publicat in

Sentinta nr. 141 din 06-iul-2009 Persecuţii pe motive etnice. Definire terminologică. Distincţie, în raport cu persecuţii datorate operaţiunilor de război

publicat in

Sentinta nr. 147 din 09-apr-2009 Înşelăciune în convenţii. Înşelăciune prin emitere de file CEC. Fals în declaraţii

publicat in

Sentinta nr. 156 din 14-aug-2009 Cererea de suspendare a executării unui act administrativ este admisibilă doar prin aceeaşi procedură judiciară ca şi cea aplicabilă fondului litigiului

publicat in

Sentinta nr. 164 din 11-nov-2009 Cerere de suspendare a executării vremelnice pe cale de ordonanţă preşedinţială. Cauţiune. Nedepunere. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 166 din 16-oct-2009 Suspendarea executării actului administrativ. Cazul bine justificat şi paguba iminentă

publicat in

Sentinta nr. 167 din 16-oct-2009 Acţiune în constatarea calităţii de cetăţean român. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 174 din 16-oct-2009 Legea nr. 189/2000. Acordarea de compensaţii cetăţenilor români refugiaţi ca urmare a înaintării frontului sovietic în anul 1944

publicat in

Sentinta nr. 175 din 16-oct-2009 Excepţie de nelegalitate. Nerespectarea regulilor de transparenţă decizională. Nepublicarea ordinului

publicat in

Sentinta nr. 193 din 28-apr-2009 Act administrativ. Cerere de anulare introdusă peste termenul de 60 de zile de la suspendare. Efecte. Contract de management. Încetare. Incidenţa art. 1833 din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta nr. 219 din 17-feb-2009 Competenţa acordării măsurilor reparatorii în echivalent pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, supuse procedurii insolvenţei reglementate de dispoziţiile Legii nr. 85/2006

publicat in

Sentinta nr. 225 din 19-mai-2009 Poliţist. Sancţiune disciplinară. Contestare. Administrarea probelor în faza de judecată. Informaţii clasificate. Proces echitabil. Respectarea dreptului la apărare în etapa cercetării prealabile. Capacitatea procesuală pasivă a persoanei care a emis actul de sancţionare

publicat in

Sentinta nr. 257 din 02-iun-2009 Preschimbarea certificatului de revoluţionar. Procedură

publicat in

Sentinta nr. 273 din 14-dec-2009 Momentul de la care actele administrative de autoritate produc efecte juridice

publicat in

Sentinta nr. 287 din 11-iun-2009 Expropriere. Competenţa instanţei de contencios administrativ

publicat in

Sentinta nr. 309 din 23-feb-2009 Prescripţia dreptului la acţiune

publicat in

Sentinta nr. 309 din 18-iun-2009 Contencios fiscal. Contestaţia actului fiscal. Prerogativele instanţei de judecată

publicat in

Sentinta nr. 315 din 03-nov-2009 Probele şi mijloacele de probă. Lămurirea cauzei prin probe. Probele şi aprecierea lor

publicat in

Sentinta nr. 320/F din 11-nov-2009 Plângere formulată împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 331 din 16-nov-2009 Plângerea contra actelor procurorului. Plângerea greşit îndreptată

publicat in

Sentinta nr. 334 din 29-iun-2009 Regimul străinilor. Drept de şedere pentru reîntregirea familiei

publicat in

Sentinta nr. 343 din 23-nov-2009 Procedura reabilitării judecătoreşti. Soluţionarea cererii. Calculul termenului de reabilitare. Condiţiile reabilitării judecătoreşti

publicat in

Sentinta nr. 412 din 21-sep-2009 Manager de spital. Ordin de demitere. Ordin de numire a unui manager interimar. Caracter de acte administrative. Cerere de suspendare. Criterii de apreciere

publicat in

Sentinta nr. 413 din 26-nov-2009 Acţiune având ca obiect plata unor servicii medicale. Competenţa materială a instanţei civile

publicat in

Sentinta nr. 458 din 12-oct-2009 Excepţie de nelegalitate a unui act administrativ formulată după ce, anterior, reclamantul a renunţat la judecarea unei acţiuni în anularea actului. Efecte

publicat in

Sentinta nr. 686 din 07-iul-2009 Respingere plan de reorganizare. Consecinţe. Caracterul normei

publicat in

Sentinta nr. 709 din 12-mai-2009 Protecţia martorilor

publicat in

Sentinta nr. 871 din 30-apr-2009 Despăgubiri civile. Schimbarea categoriei de folosinţă a unei suprafeţe de teren

publicat in

Sentinta nr. 1509 din 31-aug-2009 Hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare

publicat in

Sentinta nr. 1583 din 09-apr-2009 Regimul străinilor. Drept de şedere acordat în scopul angajării în muncă. Încetarea raporturilor de muncă. Revocarea dreptului de şedere. Decizie de returnare. Legalitate

publicat in