Rasfoire documente

Sentinta nr. 2 din 12-ian-2007 Acţiune în anulare. Criteriu privind fondul pricinii. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 3 din 23-ian-2007 Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Abuz în serviciu. Inexistenţa indiciilor săvârşirii infracţiunii

publicat in

Sentinta nr. 3 din 23-ian-2007 Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Abuz în serviciu. Inexistenţa indiciilor săvârşirii infracţiunii

publicat in

Sentinta nr. 4 din 06-ian-2007 Hotărâre arbitrală. Desfiinţare. Instanţa competentă

publicat in

Sentinta nr. 4 din 30-ian-2007 Plângerea împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată adresata direct instanţei de judecată fără a se parcurge etapele prevăzute de art. 275-278 Cod procedură penală

publicat in

Sentinta nr. 4 din 30-ian-2007 Plângerea împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată adresata direct instanţei de judecată fără a se parcurge etapele prevăzute de art. 275-278 Cod procedură penală

publicat in

Sentinta nr. 6 din 20-feb-2007 Purtare abuzivă prevăzută de art. 250 alin. 2 C. pen. Achitarea inculpaţilor lor în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d) Cod procedură penală, nefiind îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii

publicat in

Sentinta nr. 6 din 20-feb-2007 Purtare abuzivă prevăzută de art. 250 alin. 2 C. pen. Achitarea inculpaţilor lor în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d) Cod procedură penală, nefiind îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii

publicat in

Sentinta nr. 11 din 17-ian-2007 Contestaţie la executare. Comunicarea titlului executoriu. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 13 din 07-mar-2007 Conflict negativ de competenţă. Ipoteza exercitării de către terţi a unei acţiuni în nulitate împotriva unei dispoziţii de restituire emise în baza Legii nr. 10/2001

publicat in

Sentinta nr. 14/DC din 11-apr-2007 Acţiune în regres întemeiată pe dispoziţiile Codului muncii. Competenţa materială

publicat in

Sentinta nr. 17 din 29-ian-2007 Contestaţie la executare. Invocarea caracterului de titlu executoriu al contractului de asociere în participaţiune. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 17/DC din 02-mai-2007 Conflict de competenţă. Plata renumeraţiei artiştilor interpreţi. Caracterul civil al litigiului

publicat in

Sentinta nr. 19/DC din 19-mai-2007 Legea nr. 10/2001. Cerere în constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare. Competenţă

publicat in

Sentinta nr. 21 din 16-apr-2007 Cerere de executare a mandatului european de arestare. Măsuri luate pentru a evita fuga persoanei solicitate

publicat in

Sentinta nr. 21 din 16-apr-2007 Cerere de executare a mandatului european de arestare. Măsuri luate pentru a evita fuga persoanei solicitate

publicat in

Sentinta nr. 28 din 09-feb-2007 Modalitatea de stabilire şi plată a cheltuielilor arbitrale

publicat in

Sentinta nr. 30/DC din 26-sep-2007 Plângere la Legea nr. 10/2001 şi cerere pentru constatarea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare formulate prin aceeaşi cerere de chemare în judecată. Competenţa de soluţionare

publicat in

Sentinta nr. 34 din 20-feb-2007 Contract de ipotecă. Principiul specializării. Nulitatea absolută a ipotecii. Imprescriptibilitatea acţiunii în nulitate absolută

publicat in

Sentinta nr. 36 din 23-mai-2007 Predare amânată

publicat in

Sentinta nr. 36 din 23-mai-2007 Predare amânată

publicat in

Sentinta nr. 37/DC din 08-nov-2007 Conflict de competenţă. Cerere pentru înfiinţarea sechestrului asigurător

publicat in

Sentinta nr. 40 din 15-ian-2007 Revizuire. Hotărâri judecătoreşti definitive care nu se pot concilia

publicat in

Sentinta nr. 40 din 31-mai-2007 Plângere împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător

publicat in

Sentinta nr. 40 din 31-mai-2007 Plângere împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător

publicat in

Sentinta nr. 46 din 09-mar-2007 Contestaţie la executare. Necomunicarea cesiunii de creanţă către garanţii debitorului cedat. Opozabilitate

publicat in

Sentinta nr. 48 din 22-feb-2007 Executare silită începută de Agenţia Domeniilor Statului în baza unui contract de concesiune încheiat şi denunţat de părţi înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 190/2004. Lipsa caracterului de titlu executoriu al contractului. Efecte asupra validitaţii executării silite întemeiată pe O.U.G. nr. 64/2005 şi pe O.U.G. nr. 51/1998

publicat in

Sentinta nr. 50 din 19-mar-2007 Contestaţie la executare. Neîndeplinirea procedurii prealabile. Sancţiune. Nedatorarea sumelor, obiect al executării silite. Recunoaşterea din partea cedentului. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 55 din 22-mar-2007 Contestaţie la executare. Desfiinţarea popririi atacate. Lipsa de obiect a contestaţiei la executare

publicat in

Sentinta nr. 57 din 22-mar-2007 Contestaţie la executare. Neînvestirea hotărârii cu formulă executorie. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 62 din 24-mai-2007 Cerere de radiere a unei ipoteci. Natura juridică a cauzei. Stabilirea instanţei competente. Criterii

publicat in

Sentinta nr. 84 din 29-mar-2007 Acţiune în constatare. Prescripţia dreptului material al acţiunilor îndreptate împotriva A.V.A.S. Întreruperea prescripţiei. Inadmisibilitatea cererii în temeiul art. 111 C. pr. civ. pentru constatarea lipsei de obiect a contractului de ipotecă

publicat in

Sentinta nr. 87 din 02-apr-2007 Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Motivul de anulare a hotărârii arbitrale prevăzut de art. 364 lit. d), f) şi i) C. pr. civ. Critica hotărârii pentru netemeinicia acesteia. Caracterul restrictiv al acţiunii în anulare

publicat in

Sentinta nr. 90 din 03-mai-2007 Contractul de garanţie ipotecară. Nulitatea absolută a actului autentic de ipotecă. Condiţii de admisibilitate. Radiere inscripţie ipotecară. Stingerea procedurii insolvenţei ca urmare a lichidării averii debitorului. Stingere a ipotecii

publicat in

Sentinta nr. 90 din 03-mai-2007 Judecata. Cerere modificatoare a acţiunii introductive. Achiesarea pârâtului. Actele de procedură săvârşite de o instanţă necompetentă

publicat in

Sentinta nr. 91 din 01-nov-2007 Conflict negativ de competenţă. Întreruperea executării pedepsei

publicat in

Sentinta nr. 91 din 01-nov-2007 Conflict negativ de competenţă. Întreruperea executării pedepsei

publicat in

Sentinta nr. 95 din 13-nov-2007 Conflict de competenţă. Stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii împotriva rezoluţiei procurorului

publicat in

Sentinta nr. 95 din 13-nov-2007 Conflict de competenţă. Stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii împotriva rezoluţiei procurorului

publicat in

Sentinta nr. 97 din 18-mai-2007 Contestaţie la executare. Neachitarea integrală a creanţei şi a accesoriilor. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 98 din 18-mai-2007 Acţiune în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa instanţelor de judecată

publicat in

Sentinta nr. 98 din 13-sep-2007 Cerere de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale de sistare a lucrărilor de construire. Competenţă de soluţionare

publicat in

Sentinta nr. 103 din 24-mai-2007 Contestaţie la executare. Motive ce pot fi invocate în cadrul contestaţiei. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 103 din 25-apr-2007 Infracţiunea prevăzută de art. 140 alin. 1 lit. c din Legea 8/1996 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. 2, şi infracţiunea prevăzută de art. 1396 alin. 2 teza a II-a din Legea nr. 8/1996, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 din Codul penal. Valoarea probatorie a declaraţiilor inculpatului.

publicat in

Sentinta nr. 106 din 29-mai-2007 Contestaţie la executare. Termen de prescripţie special. Momentul în care începe să curgă termenul de prescripţie

publicat in

Sentinta nr. 107 din 04-mai-2007 Contestaţie la executare. Titlul executoriu constând în hotărâre judecătorească prin care contestatorul a fost obligat la plata către A.V.A.S. a daunelor cominatorii (în cuantum de 1.000.000 ROL/zi de întârziere), pentru perioada cuprinsă între data pronunţării deciziei şi data îndeplinirii efective a obligaţiei de a realiza măsurile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între părţi

publicat in

Sentinta nr. 111 din 06-iun-2007 Inspector de poliţie. Luare de mită. Intenţie directă. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modalitatea de executare. Pedeapsă accesorie. Pedeapsă complementară

publicat in

Sentinta nr. 111 din 29-oct-2007 Conflict negativ de competenţă. Criterii ce trebuie avute în vedere la determinarea competenţei materiale între judecătorie şi tribunal, secţia de contencios administrativ, în privinţa soluţionării litigiilor generate de aplicarea Legii nr. 51/2006

publicat in

Sentinta nr. 117 din 05-iun-2007 Contestaţie la executare. Contract de vânzare-cumpărare. Act juridic unilateral emis de A.D.S. Nulitate

publicat in

Sentinta nr. 122 din 11-iun-2007 Acţiune în anularea sentinţei arbitrale. Opozabilitatea clauzei compromisorii succesorului în drepturi. Încălcarea principiilor disponibilităţii, contradictorialităţii şi al dreptului la apărare în procedura arbitrală. Motive de nulitate

publicat in

Sentinta nr. 123 din 30-mai-2007 Revizuire pentru existenţa unor hotărâri definitive potrivnice. Contrarietatea necesară pentru incidenţa cazului de revizuire

publicat in

Sentinta nr. 124 din 30-mai-2007 Contestaţie la executare. Nerespectarea termenului de introducere prevăzut de lege. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 130 din 19-iun-2007 Contestaţie la executare. Titlu executoriu. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni încheiat cu A.D.S. Competenţă materială

publicat in

Sentinta nr. 133 din 20-iun-2007 Contestaţie la executare. Scrisoare de garanţie bancară. Nulitate. Stingerea prin plată a obligaţiei garantate

publicat in

Sentinta nr. 134 din 20-iun-2007 Contestaţie în anulare. Calitate procesuală activă

publicat in

Sentinta nr. 140 din 28-iun-2007 Executare silită pornită de AVAS. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 141 din 20-iun-2007 Contestaţie la executare. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei care face obiectul executării silite

publicat in

Sentinta nr. 144 din 24-iul-2007 În executarea unui mandat european de arestare nu sunt necesare verificări privind competenţa autorităţilor statului solicitant de a emite mandatul european de arestare

publicat in

Sentinta nr. 149 din 12-iul-2007 Nerespectarea obligaţiei A.V.A.S. de a notifica societăţii debitoare cesiunea creanţei - condiţie pentru admiterea contestaţiei la executare

publicat in

Sentinta nr. 158 din 22-aug-2007 Suspendare provizorie. Inexistenţa cererii de suspendare. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 159 din 22-aug-2007 Autorizare convocare AGA. Conflict negativ de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 184 din 27-sep-2007 Conflict negativ de competenţă. Cerere prin care se tinde a se valorifica un drept conferit de legislaţia din domeniul privatizării. Criteriul valoric. Relevanţa în stabilirea competenţei materiale

publicat in

Sentinta nr. 199/F din 26-sep-2007 Partea responsabilă civilmente. Introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente, ţinută să răspundă în solidar cu inculpatul, pentru despăgubirea părţii civile vătămate prin infracţiune.

publicat in

Sentinta nr. 208 din 08-oct-2007 Cerere de contopire. Hotărâri pronunţate în străinătate şi recunoscute în România. Competenţa soluţionării cererii de contopire

publicat in

Sentinta nr. 211 din 10-oct-2007 Recunoaşterea hotărârilor pronunţate în străinătate. Conversiunea condamnării. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 211 din 29-oct-2007 Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Termen special

publicat in

Sentinta nr. 217 din 09-nov-2007 Competenţa materială. Ieşire din indiviziune asupra unui imobil cu destinaţia de spaţiu comercial

publicat in

Sentinta nr. 224 din 19-nov-2007 Contestaţie la executare. Proprietate devălmaşă

publicat in

Sentinta nr. 225 din 23-nov-2007 Existenţa convenţiei arbitrale - condiţie esenţială pentru ca un litigiu să poată fi soluţionat de către o instanţă arbitrală

publicat in

Sentinta nr. 244 din 17-dec-2007 Competenţa teritorială a cererilor privitoare la executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract. Locul prevăzut în contract pentru executare

publicat in

Sentinta nr. 246 din 03-mai-2007 Act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept. Plângerea prealabilă introdusă de o persoană diferită de beneficiarul actului administrativ individual. Termen de exercitare

publicat in

Sentinta nr. 268 din 10-mai-2007 Acţiune în anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Tardivitate

publicat in

Sentinta nr. 291 din 17-mai-2007 Centre medicale şi de tratament. Reorganizare

publicat in

Sentinta nr. 292 din 18-mai-2007 Suspendarea executării actului administrativ în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 554/2004. Condiţii. Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind eliberarea reclamantei din funcţia de director al unui colegiu naţional

publicat in

Sentinta nr. 296 din 18-mai-2007 Acte administrativ-fiscale. Suspendarea executării acestora potrivit procedurii prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 308 din 24-mai-2007 Refuzul administraţiei de a înregistra o cerere privind recunoaşterea unui drept prevăzut de lege. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 310 din 28-mai-2007 Instituţii publice scutite de plata TVA. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 337 din 11-ian-2007 Instanţa competentă pentru judecarea fondului în primă instanţă. Raportul dintre procedura specială şi dreptul comun

publicat in

Sentinta nr. 338 din 15-iun-2007 Bunuri revendicate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. Decizie administrativă prin care se retrocedează acest imobil. Nelegalitate

publicat in

Sentinta nr. 427 din 19-sep-2007 Competenţa privind trecerea unui bun imobil (cabinet medical) din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea privată a acesteia în scopul concesionării acestor spaţii în baza H.G. nr. 884/2004

publicat in

Sentinta nr. 497 din 18-oct-2007 Avocaţi. Condiţii de primire în profesie. Starea de incompatibilitate. Efecte

publicat in

Sentinta nr. 505 din 10-dec-2007 Confiscarea specială a produselor care poartă fără drept o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, oferite spre comercializare. Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

publicat in

Sentinta nr. 518 din 24-oct-2007 Regimul juridic al străinilor. Interzicerea intrării pe teritoriul României. Condiţii pentru luarea măsurii. Oportunitate. Respectarea art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

publicat in

Sentinta nr. 680 din 05-feb-2007 Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Nerespectarea condiţiei de trimitere de îndată a plângerii instanţei competente spre soluţionare. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 730 din 09-nov-2007 Lucrări similare celor care fac obiectul contractului de achiziţie publică

publicat in

Sentinta nr. 989 din 24-ian-2007 Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 1071 din 25-ian-2007 Comandă fermă. Ofertă de preţ. Procedura de achiziţie publică de servicii. Negociere cu o singură sursă

publicat in

Sentinta nr. 1077 din 05-ian-2007 Corespondenţa prin e-mail. Semnătură electronică. Creanţă nelichidă

publicat in

Sentinta nr. 1077 din 05-ian-2007 Corespondenţa prin e-mail. Semnătură electronică. Caracterul cert al creanţei

publicat in

Sentinta nr. 1256 din 16-oct-2007 Contestaţie la titlu. Instanţă competentă. Hotărâre casată

publicat in

Sentinta nr. 1469 din 23-mai-2007 Contencios fiscal. Impozite şi taxe locale. Taxă specială de salubritate. Stabilirea unei cantităţi minime de deşeuri menajere care trebuie declarată. Nivel minim al taxei speciale datorate. Legalitate

publicat in

Sentinta nr. 2563 din 07-nov-2007 Taxa de primă înmatriculare. Interdicţia discriminării între produse comunitare provenind din state membre diferite. Dispoziţii fiscale naţionale contrare dreptului comunitar. Inaplicabilitatea dispoziţiilor fiscale naţionale. Obligaţie de restituire a taxei prelevate cu încălcarea dreptului comunitar

publicat in