Rasfoire documente

Decizia nr. 350 din 19-feb-2007 Contencios administrativ. Plângere prealabilă. Termen

publicat in

Decizia nr. 1134 din 14-mar-2007 Societăţi comerciale. Constituirea adunării generale a acţionarilor. Convocator. Conflict de interese între acţionar şi societate

publicat in

Decizie din 2007 Contestaţie împotriva obligaţiilor suplimentare stabilite de controlul vamal. Taxe vamale, comision vamal, accize, TVA, majorări de întârziere

publicat in

Decizie din 2007 Contestaţie împotriva Deciziei de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente

publicat in

Decizie din 2007 Contestaţie împotriva Deciziei de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente

publicat in

Decizie din 2007 TVA. Deducere ilegală. Măsuri pentru depistarea arhivei contabile. Delapidare, evaziune fiscală, fals intelectual prin înregistrări inexacte în contabilitate

publicat in

Decizie din 2007 Contestaţie împotriva deciziei de impunere de TVA suplimentară. Livrări intracomunitare

publicat in

Decizie din 2007 Contestaţie având ca obiect impozitul pe veniturile din activităţi independente

publicat in

Decizie din 2007 Impozit pe veniturile nerezidenţilor cu titlu de indemnizaţie de administrator. Impozit pe veniturile din consultanţă ale nerezidenţilor. Majorări. Penalităţi

publicat in

Decizie din 2007 Contestaţie împotriva stabilirii de diferenţe în minus privind taxe vamale, comision vamal, accize şi alte taxe. Dobânzi şi penalităţi de întârziere

publicat in

Decizie din 2007 Impozit pe profit. TVA. Dobânzi aferente

publicat in

Decizie din 2007 Control vamal. TVA. Regim tarifar preferenţial

publicat in

Decizie din 2007 Certificat de investitor în zonă defavorizată. Import. Taxe vamale. TVA. Executare silită. Contestaţie nedepusă în termen

publicat in

Decizie din 2007 Impozit pe venitul din activităţi independente. Decizii de impunere pentru plăţi anticipate

publicat in

Decizie din 2007 Impozit pe profit. TVA. Dobânzi şi penalităţi. Contribuţii de asigurări sociale de stat, asigurări de sănătate, fond de şomaj. Accesorii aferente

publicat in

Decizie din 2007 Control vamal. Regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare

publicat in

Decizie din 2007 Impozit privind venitul din activităţi independente. Plăţi anticipate

publicat in

Decizie din 2007 Anulare regim preferenţial. Recalcularea drepturilor de import. Taxe vamale. Comision vamal. Accize. TVA. Majorări de întârziere

publicat in

Decizia nr. 6 din 11-ian-2007 Contestaţia în anulare. Condiţii de admisibilitate

publicat in

Decizia nr. 1782 din 12-oct-2007 Obiectul contestaţiei. Neindicarea actului atacat

publicat in

Decizia nr. 111 din 20-feb-2007 Acţiune în constatare. Posibilitatea de a cere realizarea dreptului

publicat in

Decizia nr. 18 din 08-ian-2007 Obligaţii fiscale vamale. Momentul naşterii obligaţiei

publicat in

Decizia nr. 617 din 15-mar-2007 Imobil preluat de stat. Redobândire de către fostul proprietar. Protecţia chiriaşilor. Cerere de evacuare pentru lipsă de titlu. Dreptul chiriaşului la reînnoirea contractului de închiriere

publicat in

Decizia nr. 421 din 27-feb-2007 Penalităţi de întârziere. Cuantum. Valoarea-prag prevăzută de Legea nr. 85/2006. Clauză penală

publicat in

Decizia nr. 2299 din 07-sep-2007 Procedura insolvenţei. Achitarea integrală a creanţelor ulterior admiterii cererii creditorului şi deschiderii procedurii de insolvenţă. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 1950 din 26-mai-2007 Procedura insolvenţei. Creanţă certă lichidă şi exigibilă. Reactualizare

publicat in

Decizia nr. 3034 din 07-dec-2007 Societate comercială cu sediul expirat, conform datelor de la Oficiul Registrului Comerţului. Citare

publicat in

Decizia nr. 1434 din 05-iul-2007 Contencios administrativ. Anulare licitaţie. Contestaţie în anulare specială. Inadmisibilitatea declarării de către partea care nu a formulat recurs

publicat in

Decizia nr. 347R din 07-mar-2007 Procedura falimentului. Contract de locaţiune. Chirie sub preţul pieţei. Consecinţe. Principiul maximizării averii debitorului aflat în faliment. Contestaţie împotriva măsurii luate de lichidatorul judiciar. Recurs

publicat in

Decizia nr. 442R din 21-mar-2007 Procedura insolvenţei. Contestaţii creditor la planuri de distribuire a sumelor rezultate din lichidare. Discuţie cu privire la calitatea aceleiaşi creanţe. Autoritate de lucru judecat

publicat in

Decizia nr. 218R din 14-feb-2007 Procedura insolvenţei. Respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Admiterea recursului. Necesitatea cercetării temeinice a creanţei din perspectiva condiţiilor impuse de lege: certitudine, lichiditate, exigibilitate. Probatoriu complex

publicat in

Decizia nr. 42 din 22-feb-2007 Accesiunea imobiliară artificială. Cerere de ridicare a construcţiilor. Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului. Reaua-credinţă a constructorului

publicat in

Decizia nr. 46 din 11-ian-2007 Act administrativ irevocabil. Nelegalitate. Calea legală de desfiinţare. Competenţa exclusivă a instanţei în anularea actului

publicat in

Decizia nr. 400 din 22-feb-2007 Procedura de concesionare a bunurilor proprietate publică. Succesiune de legi în timpul derulării licitaţiei. Consecinţe. Hotărâre de anulare intempestivă a licitaţiei. Nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 24 din 02-feb-2007 Acţiune în anularea hotărârii A.G.E.A. Nepublicarea convocatorului în termen legal. Nerespectarea condiţiilor privind majorarea capitalului social

publicat in

Decizia nr. 326 din 15-feb-2007 Contract de furnizare masă lemnoasă. Neplata valorii a 50% din preţul de adjudecare. Acţiune în constatarea valabilităţii contractului. Stabilirea instanţei competente. Criterii

publicat in

Decizia nr. 129/R din 14-mai-2007 Contract de leasing. Învestire cu formulă executorie. Contestaţie la executare. Recurs nemotivat. Unirea excepţiei nemotivării recursului cu fondul litigiului. Procedură de notificare prealabilă rezilierii convenită de părţi. Neîndeplinirea procedurii. Inaplicabilitate. Caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing

publicat in

Decizia nr. 73 din 23-mar-2007 Împiedicarea asociatului administrator de a pătrunde în sediul societăţii. Imposibilitatea verificării conduitei celorlalţi administratori. Consecinţe. Răspunderea administratorilor pentru daune

publicat in

Decizia nr. 361 din 19-feb-2007 Ordonanţă preşedinţială. Autoritate de lucru judecat. Particularităţi. Imposibilitatea revocării sau modificării printr-o altă ordonanţă. Cerere de întoarcere a executării silite. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 568/R din 04-apr-2007 Procedura insolvenţei. Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase. Aplicarea termenului de 18 luni de la data intrării în insolvenţă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1355/R din 27-sep-2007 Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Sentinţă de respingere a cererii. Contestaţie în anulare. Citare. Lege aplicabilă. Dreptul comun. Nulitate relativă

publicat in

Decizia nr. 1201 din 07-iun-2007 Societăţi comerciale. Înregistrare în registrul comerţului. Persoană împuternicită de A.G.A. Procedură necontencioasă. Efecte

publicat in

Decizia nr. 321 din 19-iun-2007 Protecţia mediului. Investiţii

publicat in

Decizia nr. 167/CM din 22-mai-2007 Convenţie de numire în funcţia de responsabil cu derularea contractului de vânzare-cumpărare. Lipsa datei certe. Imposibilitatea dovedirii comunicării către salariat. Anularea deciziei de sancţionare cu diminuarea temporară a salariului de bază

publicat in

Decizia nr. 188/CM din 05-iun-2007 Concedii medicale. Procedură de avizare la plată. Clauze nelegale. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune

publicat in

Decizia nr. 205/CM din 12-iun-2007 Drepturi salariale. Reactualizare cu indicele de inflaţie. Îndeplinirea condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului de cotizare pentru pensionare

publicat in

Decizia nr. 327/R-CM din 08-iun-2007 Asistent medical. Absentare de la locul de muncă. Abatere disciplinară gravă. Concediere

publicat in

Decizia nr. 170/CM din 29-mai-2007 Funcţionar public. Prime de vacanţă. Competenţa instanţei de contencios administrativ. Casare cu trimitere

publicat in

Decizia nr. 155/CM din 17-mai-2007 Magistraţi. Plata contravalorii primelor de asigurare. Actualizarea plăţii cu indicele de inflaţie. Prescripţia dreptului la acţiune pentru plata unei părţi din prime

publicat in

Decizia nr. 173/CM din 29-mai-2007 Magistraţi. Prime de asigurare. Actualizarea plăţii cu indicele de inflaţie. Imposibilitatea plăţii directe. Neaplicarea dobânzii legale

publicat in

Decizia nr. 169/CM din 29-mai-2007 Contract individual de muncă. Act adiţional. Funcţie de conducere. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Nulitate absolută. Stabilirea nivelului salarial şi a sporurilor de conducere

publicat in

Decizia nr. 370/R-CM din 17-iul-2007 Unitate spitalicească. Încetarea de drept a numirii în funcţia de conducere. Decizie de trecere a salariatului pe funcţia de execuţie pe care a fost angajat anterior numirii în funcţia de conducere. Lipsa termenului în care poate fi contestată decizia. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 183/CM din 29-mai-2007 Demisie. Regim juridic. Decizie de sancţionare disciplinară emisă pentru o persoană al cărei contract individual de muncă încetase prin demisie. Nulitate

publicat in

Decizia nr. 217/R/2007 din 30-nov-2007 Condiţii ale răspunderii patrimoniale

publicat in

Decizia nr. 171/CM din 29-mai-2007 Concediere disciplinară. Lipsa culpei salariatului în îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului. Reintegrare în funcţie

publicat in

Decizia nr. 194/CM din 07-iun-2007 Concediere pentru restrângerea activităţii. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 181/CM din 29-mai-2007 Concediere colectivă. Reorganizarea activităţii. Legalitate. Încetarea contractului individual de muncă. Plata primei de celeritate

publicat in

Decizia nr. 158/CM din 22-mai-2007 Desfacerea contractului individual de muncă. Valabilitatea preavizului. Caracterul real şi efectiv al desfiinţării locului de muncă. Lipsa obligaţiei angajatorului de oferire a unui alt loc de muncă disponibil

publicat in

Decizia nr. 184/CM din 31-mai-2007 Reorganizarea activităţii societăţii comerciale. Decizie de încetare a contractului individual de muncă. Decizie de revocare. Problema lipsei consimţământului valabil al salariatului

publicat in

Decizia nr. 161/CM din 22-mai-2007 Salariat din aparatul de specialitate al primarului. Încetare a contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată. Schimbarea temeiului legal al încetării. Clauză de plată a indemnizaţiei de 30% din salariul de bază. Prescripţia dreptului de a cere constatarea nulităţii contractului individual de muncă. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local

publicat in

Decizia nr. 145/R/2007 din 30-nov-2007 Condiţii ale răspunderii patrimoniale

publicat in

Decizia nr. 387/R-CM din 20-aug-2007 Contract de performanţă - anexă a contractului individual de muncă. Competenţă materială şi teritorială a instanţei. Drepturi salariale. Răspundere patrimonială. Dobândă legală*)

publicat in

Decizia nr. 422/R-CM din 18-sep-2007 Magistraţi. Drepturi băneşti. Primă de concediu. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune

publicat in

Decizia nr. 434/R-CM din 19-sep-2007 Magistraţi. Drepturi băneşti. Primă de concediu. Cerere de revizuire

publicat in

Decizia nr. 473/R-CM din 02-oct-2007 Magistraţi. Drepturi salariale. Dreptul la salariu egal pentru muncă egală

publicat in

Decizia nr. 396/R-CM din 11-sep-2007 Magistraţi. Spor de vechime în muncă. Spor de fidelitate. Competenţă materială şi teritorială a instanţei. Prescripţia dreptului la acţiune. Calitate procesuală pasivă

publicat in

Decizia nr. 440/R-CM din 25-sep-2007 Normă didactică. Drepturi salariale neacordate. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune

publicat in

Decizia nr. 461/R-CM din 02-oct-2007 Modificare în mod unilateral a contractului individual de muncă. Entitate fără personalitate juridică. Contestaţie. Casare cu trimitere

publicat in

Decizia nr. 404/R-CM din 18-sep-2007 Concedierea pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului. Obligarea la reîncadrarea în funcţia avută anterior. Desfiinţarea locului de muncă

publicat in

Decizia nr. 436/R-CM din 25-sep-2007 Concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului. Contestaţie împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă. Drepturi băneşti

publicat in

Decizia nr. 411/R-CM din 18-sep-2007 Avertisment scris. Pensionare pentru incapacitate de muncă. Despăgubiri materiale. Pretinsă existenţă a unui prejudiciu moral

publicat in

Decizia nr. 462/R-CM din 02-oct-2007 Salariat conducător auto. Prejudiciu material. Lipsa încheierii de dezbateri. Nulitatea hotărârii. Casare cu trimitere

publicat in

Decizia nr. 397/R-CM din 11-sep-2007 Salariat conducător auto. Accident rutier. Daune rezultate în urma avarierii. Răspundere patrimonială

publicat in

Decizia nr. 1531 din 26-apr-2007 Contract de depozit voluntar gratuit. Îndatoririle deponentului. Neachitarea la scadenţă a sumelor acceptate. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 779 din 24-apr-2007 Excepţie de neconstituţionalitate. Amânarea judecăţii. Cerere de stenografiere a dezbaterilor. Controlul Curţii Constituţionale

publicat in

Decizia nr. 1685 din 22-feb-2007 Imobil preluat abuziv. Acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. Titularul obligaţiei de plată a măsurilor reparatorii prin echivalent

publicat in

Decizia nr. 2217 din 09-mar-2007 Imobil preluat abuziv. Inadmisibilitatea acţiunii în revendicare

publicat in

Decizia nr. 1607 din 21-feb-2007 Imobil preluat abuziv. Nevalabilitatea titlului statului. Excepţia puterii lucrului judecat

publicat in

Decizia nr. 1754 din 23-feb-2007 Imobil preluat abuziv. Regim juridic. Dreptul de proprietate. Acte doveditoare

publicat in

Decizia nr. 5982 din 21-sep-2007 Legea nr. 248/2005. Restrângerea dreptului la liberă circulaţie. Condiţii. Directiva nr. 2004/38/CE. Contrarietate între dreptul naţional şi dreptul comunitar. Efectul util al directivelor comunitare. Lăsarea neaplicată a dreptului naţional

publicat in

Decizia nr. 3226 din 18-iun-2007 Locul de citare. Citare prin afişare. Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

publicat in

Decizia nr. 3141 din 12-iun-2007 Mandat european de arestare. Motiv de refuz al executării mandatului european de arestare. Împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 2492 din 08-mai-2007 Mandat european de arestare. Pedeapsă privativă de libertate. Consecinţe asupra legalităţii hotărârii privind executarea mandatului european de arestare

publicat in

Decizia nr. 2446 din 07-mai-2007 Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Limite ale învestirii. Casare cu trimitere

publicat in

Decizia nr. 2517 din 09-mai-2007 Rejudecarea după extrădare. Condiţia condamnării în lipsă. Înţeles

publicat in

Decizia nr. 533 din 02-feb-2007 Acţiuni nominative. Drept de proprietate. Transmitere

publicat in

Decizia nr. 535 din 02-feb-2007 Contract de asigurare. Condiţii de asigurare. Riscul asigurat. Despăgubiri

publicat in

Decizia nr. 491 din 01-feb-2007 Executare silită. Distribuirea preţului. Contestaţie la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită

publicat in

Decizia nr. 537 din 05-feb-2007 Nulitatea hotărârii adunării generale a acţionarilor. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală. Motiv de nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 549 din 06-feb-2007 Societate comercială pe acţiuni. Convocarea adunării generale a acţionarilor

publicat in

Decizia nr. 2014 din 17-apr-2007 Consilieri juridici. Spor de mobilitate şi confidenţialitate. Statut de funcţionari publici

publicat in

Decizia nr. 1727 din 22-mar-2007 Funcţionar public. Funcţie de conducere. Dispoziţii ilegale. Abatere disciplinară

publicat in

Decizia nr. 1848 din 29-mar-2007 Funcţionar public. Pensionare. Încetare a raporturilor de serviciu

publicat in

Decizia nr. 1947 din 04-apr-2007 Indemnizaţie lunară de creştere a copiilor. Modalitate de stabilire. Excepţie de nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 1965 din 12-apr-2007 Poliţist. Cerere de pensionare anticipată. Beneficiul legii vechi. Schimbarea datei de încetare a raporturilor de serviciu

publicat in

Decizia nr. 304 din 26-nov-2007 Arestare preventivă. Indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii. Recurs. Opinie separată

publicat in

Decizia nr. 115 din 03-mai-2007 Arestare preventivă. Probe sau indicii temeinice care impun prelungirea acestei măsuri. Recurs

publicat in

Decizia nr. 697 din 11-apr-2007 Contract de închiriere având ca obiect un spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Dobânzi. Majorări de întârziere

publicat in

Decizia nr. 964 din 21-iun-2007 Faptă lipsită de gradul de pericol social al unei infracţiuni. Achitarea inculpatului. Aplicarea unei sancţiuni administrative

publicat in

Decizia nr. 1717 din 19-iun-2007 Judecători stagiari. Drepturi salariale. Practică neunitară

publicat in