Rasfoire documente

Sentinta din 2006 Radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului ulterior introducerii cererii de declanşare a procedurii falimentului. Efecte

publicat in

Sentinta din 2006 Nedepunerea în termen legal a declaraţiilor de creanţă cu privire la dobânzi. Sancţiune. Acoperirea integrală a creanţelor. Închiderea procedurii

publicat in

Sentinta din 2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Depunerea sporadică a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi a deconturilor TVA

publicat in

Sentinta din 2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Răspunderea cenzorilor

publicat in

Sentinta din 2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Administrarea deficitară a societăţii

publicat in

Sentinta nr. 1/F din 04-ian-2006 Contract de prestări servicii de transport. Arbitraj. Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Caducitate. Termen de prescripţie

publicat in

Sentinta nr. 4 din 03-feb-2006 Declinări de competenţă între două instanţe. Respingerea sesizării pentru regulator de competenţă pe considerentul că una din cele două hotărâri de declinare a rămas definitivă şi irevocabilă

publicat in

Sentinta nr. 12 din 19-ian-2006 Constatarea existenţei dreptului de superficie. Condiţii. Titularul dreptului de a constitui un drept de superficie

publicat in

Sentinta nr. 14 din 02-feb-2006 Contestaţie la executare. Înlăturarea sau modificarea pedepsei. Instanţă competentă

publicat in

Sentinta nr. 22 din 31-ian-2006 Acţiune în constatare. Inadmisibilitate. Contestaţie la executare

publicat in

Sentinta nr. 28 din 01-mar-2006 Suspendarea executării pedepsei. Revocarea acesteia

publicat in

Sentinta nr. 32 din 02-mar-2006 Acţiune în anulare a sentinţei arbitrale. Condiţii. Obligaţia instanţei de a se pronunţa numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii

publicat in

Sentinta nr. 34 din 06-mar-2006 Contract de ipotecă. Garantarea unei obligaţii viitoare

publicat in

Sentinta nr. 39 din 15-mar-2006 Acţiune în anulare. Completarea dispozitivului hotărârii atacate

publicat in

Sentinta nr. 40 din 18-ian-2006 Revocarea măsurilor de siguranţă. Expulzare. Contestaţie la executare. Măsură de siguranţă executată. Relevanţă

publicat in

Sentinta nr. 41 din 18-ian-2006 Expulzare. Existenţa datelor privind riscul ca cel faţă de care s-a dispus măsura să fie supus la tortură sau tratamente inumane. Contestaţie la executare

publicat in

Sentinta nr. 48 din 19-ian-2006 Întreruperea executării pedepsei. Condamnat inapt pentru muncă. Relevanţă

publicat in

Sentinta nr. 51 din 07-mar-2006 Competenţa materială. Stabilirea competenţei materiale a instanţei prin prisma capătului principal de cerere

publicat in

Sentinta nr. 56 din 17-mar-2006 Arbitraj. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 59 din 20-ian-2006 Infracţiunea de trafic de migranţi. Infracţiunea de crimă organizată. Conţinut constitutiv. Consumare

publicat in

Sentinta nr. 59 din 20-ian-2006 Exercitarea acţiunii penale în procesul penal. Caz în care este împiedicată. Infracţiunea de crimă organizată. Faptă căreia îi lipseşte un element constitutiv al infracţiunii. Achitare

publicat in

Sentinta nr. 59 din 11-ian-2006 Efectele contractului. Excepţie de la principiul pacta sunt servanda. Aplicaţie legislativă a teoriei impreviziunii (rebus sic standibus)

publicat in

Sentinta nr. 60 din 20-ian-2006 Tâlhărie. Faptă săvârşită în timpul nopţii. Loc iluminat artificial

publicat in

Sentinta nr. 60 din 11-ian-2006 Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi a falimentului. Cerere necondiţionată de apelarea în prealabil la procedura de executare silită prevăzută de dispoziţiile Codului de procedura civilă. Respingere contestaţie

publicat in

Sentinta nr. 62 din 20-ian-2006 Întreruperea executării pedepsei din motive sociale. Gravitatea faptelor pentru care este condamnat petentul. Nerelevanţă. Boala gravă a fiului condamnatului. Necesitatea efectuării unui transplant de la tată la fiu

publicat in

Sentinta nr. 67 din 20-feb-2006 Plângerea împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 73 din 23-feb-2006 Măsura educativă a libertăţii supravegheate. Neîndeplinirea obligaţiilor impuse de instanţă. Revocare

publicat in

Sentinta nr. 75 din 24-ian-2006 Restituirea lucrurilor ridicate cu ocazia percheziţiilor. Temeiul juridic al plângerii. Ridicarea paşaportului şi a unor sume de bani. Lipsa oricărei acuzaţii împotriva petentei. Admiterea plângerii. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 75 din 21-iun-2006 Contestaţie la executare. Cerere de reducere a pedepsei cu 1/2 în condiţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 76 din 12-ian-2006 Contract de privatizare. Obligaţii de a nu face şi de a face asumate convenţional. Acţiune întemeiată pe contract prin care vânzătorul solicită obligarea cumpărătorului să transmită documente din care să rezulte modul de îndeplinire a obligaţiilor

publicat in

Sentinta nr. 81 din 11-apr-2006 Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă. Instanţa competentă

publicat in

Sentinta nr. 97 din 13-ian-2006 Existenţa unei acţiuni întemeiată pe dreptul comun. Introducerea ulterioară a unei cereri de emitere a somaţiei de plată. Respingerea cererii

publicat in

Sentinta nr. 101 din 10-mai-2006 Contestaţie la executare. Creanţă bugetară preluată la datoria publică. Norme aplicabile

publicat in

Sentinta nr. 103 din 10-mai-2006 Cerere reconvenţională formulată în cadrul procedurii somaţiei de plată. Inaplicabilitatea dispoziţiilor privind prorogarea legală de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 105 din 12-mai-2006 Autoritate de lucru judecat. Hotărâre judecătorească

publicat in

Sentinta nr. 109 din 16-mai-2006 Contestaţie la executare. Titlu executor constând în contract de garanţie imobiliară. Legalitatea demarării procedurii de executare silită

publicat in

Sentinta nr. 114 din 17-ian-2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Admitere a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale

publicat in

Sentinta nr. 118 din 23-mai-2006 Acţiune în constatare. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 119 din 19-iul-2006 Transfer de persoană condamnată. Obiectiv

publicat in

Sentinta nr. 121 din 29-iun-2006 Transferul creanţelor. Obligaţia notificării debitorilor. Conduita contractuală a debitorilor în lipsa notificării în modalitatea expres prevăzută de lege

publicat in

Sentinta nr. 121 din 24-mai-2006 Contestaţie la executare. Termen

publicat in

Sentinta nr. 122 din 24-mai-2006 Executare silită. Suspendarea executării silite începută de A.V.A.S. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 124 din 25-mai-2006 Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Limitele controlului exercitat de instanţă

publicat in

Sentinta nr. 125 din 25-mai-2006 Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Perimarea executării

publicat in

Sentinta nr. 136 din 19-ian-2006 Contestaţii la tabel formulate de administratorii societăţii debitoare. Tardivitate

publicat in

Sentinta nr. 137 din 08-iun-2006 Competenţa materială. Lipsa obiectului comercial al cauzei. Antecontract de vânzare-cumpărare imobil

publicat in

Sentinta nr. 143 din 13-sep-2006 Executarea silită a contractului de garanţie imobiliară. Raportul dintre debitor şi garant. Raportul dintre cogaranţi. Acordarea beneficiului de diviziune în cazul ipotecii. Excepţia de la regula solidarităţii

publicat in

Sentinta nr. 165 din 30-iun-2006 Anulare sentinţă arbitrală. Imposibilitatea suspendării executării sentinţei arbitrale fără depunerea unei cauţiuni. Inadmisibilitatea formulării ordonanţei preşedinţiale pe calea acţiunii arbitrale

publicat in

Sentinta nr. 165 din 30-iun-2006 Cerere de anulare a sentinţei arbitrale. Litigiu nesusceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului. Lipsa caracterului patrimonial. Imposibilitatea derogării prin acordul părţilor

publicat in

Sentinta nr. 166/A din 27-oct-2006 Măsuri procesuale luate de magistraţi în soluţionarea cauzelor care le-au fost repartizate. Mijloace de probă. Inadmisibilitatea analizării soluţiilor pe calea plângerii

publicat in

Sentinta nr. 166 din 24-mai-2006 Excepţie de nelegalitate. Procedura de soluţionare. Sesizarea instanţei judecătoreşti de contencios administrativ. Obiectul excepţiei de nelegalitate. Neretroactivitatea legii. Regim juridic aplicabil

publicat in

Sentinta nr. 181 din 23-aug-2006 Conflict negativ de competenţă. Inaplicabilitatea dispoziţiilor privind regulatorul de competenţă atunci când în conflict sunt două secţii ale aceleiaşi instanţe

publicat in

Sentinta nr. 206 din 21-dec-2006 Revizuire. Existenţa a două hotărâri definitive care nu se pot concilia. Condiţii de admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 206 din 17-feb-2006 Graţiere condiţionată. Efecte asupra pedepselor cu suspendare condiţionată a executării. Momentul împlinirii termenului de reabilitare

publicat in

Sentinta nr. 225 din 30-ian-2006 Contestaţia debitorului împotriva cererii de deschidere a procedurii. Stingerea obligaţiilor reciproce prin compensaţie legală

publicat in

Sentinta nr. 230 din 24-ian-2006 Girarea a două bilete la ordin de către debitoare în favoarea creditoarei. Lipsa semnăturii emitentului biletelor la ordin la momentul emiterii somaţiei. Lipsa de relevanţă a semnării ulterioare în cadrul cererii în anulare

publicat in

Sentinta nr. 230 din 20-feb-2006 Expulzare. Contestaţie la executare. Încălcarea dreptului la viaţa de familie. Examen din perspectiva dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

publicat in

Sentinta nr. 241 din 01-nov-2006 Contestaţie la executare. Creanţă bugetară preluată de A.V.A.S. Scutire de plata creanţei bugetare. Plată efectuată către organele financiare. Consecinţe asupra contestaţiei

publicat in

Sentinta nr. 257 din 25-ian-2006 Contract de închiriere. Reziliere judiciară. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 284 din 20-mar-2006 Contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un spaţiu tip boxă. Refuzul asociaţiei de proprietari de a emite adeverinţa de sarcini. Obligaţie de a face. Ordonanţă preşedinţială

publicat in

Sentinta nr. 284 din 07-mar-2006 Judecata. Declararea şedinţei secrete. Conţinutul infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc

publicat in

Sentinta nr. 297 din 09-mar-2006 Contestaţie la executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii penale. Competenţă

publicat in

Sentinta nr. 301 din 27-ian-2006 Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Proces-verbal de conciliere. Recunoaşterea datoriei prin propunerea unei compensări convenţionale

publicat in

Sentinta nr. 303 din 10-mar-2006 Liberul acces la justiţie. Dreptul de a exercita profesia de avocat. Împiedicare. Admisibilitatea plângerii adresată instanţei. Dreptul la apărare. Titular

publicat in

Sentinta nr. 304 din 30-ian-2006 Contract de vânzare-cumpărare. Livrarea mărfurilor. Facturi acceptate la plată. Dovadă. Sarcina probei

publicat in

Sentinta nr. 320 din 10-feb-2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Admitere a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale

publicat in

Sentinta nr. 323 din 31-mar-2006 Creanţe multiple. Imputaţia plăţii. Condiţii de valabilitate. Mijloace de probă

publicat in

Sentinta nr. 332 din 21-mar-2006 Tentativă de omor. Vătămare corporală gravă. Împrejurări de fapt ce trebuie avute în vedere la încadrarea juridică corectă a faptei

publicat in

Sentinta nr. 333 din 23-mar-2006 Infracţiunea de trafic ilicit de droguri de mare risc. Încadrare juridică. Sume de bani indisponibilizate în cursul urmăririi penale, în vederea confiscării. Dovada că provin din valorificarea drogurilor

publicat in

Sentinta nr. 357 din 30-mar-2006 Exercitarea din oficiu a acţiunii civile. Victimă minoră care nu s-a constituit parte civilă. Rezolvarea din oficiu a reparării pagubei. Prejudiciu patrimonial. Infracţiunea de tâlhărie

publicat in

Sentinta nr. 378 din 02-feb-2006 Contestaţie împotriva procesului-verbal întocmit de comisia de negociere desemnată pentru privatizarea societăţilor comerciale

publicat in

Sentinta nr. 389 din 31-mar-2006 Contestaţie la executare. Împiedicare la executarea dispoziţiei prevăzută în sentinţa penală

publicat in

Sentinta nr. 393 din 31-mar-2006 Înşelăciune. Trafic de influenţă. Deosebiri

publicat in

Sentinta nr. 429 din 07-feb-2006 Vânzare-cumpărare ca urmare a licitaţiei organizate de vânzător. Cerere de restituire a unei părţi din preţ întemeiată pe plata nedatorată. Netemeinicie în lipsa anulării licitaţiei şi a desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare

publicat in

Sentinta nr. 439 din 07-feb-2006 Obligaţia de plată a preţului mărfii. Reprezentantul societăţii debitoare. Penalităţi calculate doar pentru zilele lucrătoare

publicat in

Sentinta nr. 509/F din 26-apr-2006 Omor. Tentativă. Delimitare de infracţiunea de loviri sau alte violenţe. Intenţia de a ucide. Lipsa de relevanţă a numărului de îngrijiri medicale

publicat in

Sentinta nr. 553 din 06-mar-2006 Răspundere a membrilor organelor de conducere. Probe administrate în soluţionarea cererii de atragere a răspunderii. Probă cu înscrisuri. Expertiză contabilă

publicat in

Sentinta nr. 554 din 05-mai-2006 Întreruperea executării pedepsei. Condamnată gravidă sau care are un copil mai mic de un an. Dovada cazurilor de întrerupere. Efectuarea expertizei medico-legale. Imposibilitatea de prezentare a condamnatei. Soluţionarea cererii în lipsa acesteia. Durata întreruperii. Verificări privind noua cauză de întrerupere

publicat in

Sentinta nr. 554 din 06-mar-2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Neacordarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere formulate direct în cuprinsul cererii de atragere a răspunderii

publicat in

Sentinta nr. 564 din 15-feb-2006 Anularea hotărârii AGA. Convocarea AGA de către o persoană care nu are calitatea de administrator

publicat in

Sentinta nr. 582 din 16-mai-2006 Aplicarea legii penale în timp. Modificarea formală a dispoziţiilor legale de incriminare, fără schimbarea conţinutului constitutiv şi a tratamentului sancţionator. Lege penală mai favorabilă. Inaplicabilitate. Încadrare juridică

publicat in

Sentinta nr. 587/R din 16-mai-2006 Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Instanţa competentă. Competenţa după calitatea persoanei. Agent de poliţie la siguranţa publică

publicat in

Sentinta nr. 632 din 20-feb-2006 Obligarea la prelungirea duratei contractului de închiriere. Transformarea acestuia în contract de leasing

publicat in

Sentinta nr. 638 din 21-feb-2006 Lipsa menţiunilor cu privire la schimbarea sediului în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului. Citarea prin mica publicitate

publicat in

Sentinta nr. 684 din 08-iun-2006 Întreruperea executării pedepsei din motive sociale. Evaluarea situaţiei de către instanţă. Condamnat student. Necesitatea susţinerii examenelor şi clarificării situaţiei şcolare

publicat in

Sentinta nr. 689 din 06-iun-2006 Competenţă materială. Cerere de efectuare a percheziţiei domiciliare. Stabilirea competenţei

publicat in

Sentinta nr. 700 din 23-mar-2006 Contestaţie împotriva tabelului definitiv consolidat. Notificarea creditorilor

publicat in

Sentinta nr. 702 din 08-iun-2006 Conflict negativ de competenţă. Excepţia de necompetenţă teritorială - excepţie relativă. Importanţa momentului procesual la care se invocă

publicat in

Sentinta nr. 702 din 23-mar-2006 Cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. Admisibilitate. Cercetare a faptelor pentru fiecare pârât în parte

publicat in

Sentinta nr. 733 din 28-feb-2006 Societate cooperativă. Anularea hotărârii AGA

publicat in

Sentinta nr. 746 din 01-mar-2006 Respingerea capătului de cerere privind plata penalităţilor de întârziere. Nouă cerere de somaţie de plată. Autoritate de lucru judecat. Respingere. Acţiune de drept comun

publicat in

Sentinta nr. 749/F din 20-iun-2006 Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Instanţa competentă. Competenţa după materie

publicat in

Sentinta nr. 750 din 20-iun-2006 Revizuire. Fapte şi împrejurări ce nu au fost cunoscute de către instanţă la soluţionarea cauzei. Înţeles. Înscrisuri noi. Reţinerea circumstanţelor atenuante. Inadmisibilitatea cererii

publicat in

Sentinta nr. 760 din 29-mar-2006 Cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului; imposibilitatea acordării debitorului unui termen de graţie pentru plata creanţei. Stare de insolvenţă

publicat in

Sentinta nr. 796 din 03-apr-2006 Dreptul la acţiune în vederea recuperării creanţei în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Sancţiunea decăderii creditorului din dreptul de a-şi mai valorifica creanţa

publicat in

Sentinta nr. 808 din 03-mar-2006 Proces-verbal de recepţie neconfirmat. Facturi neacceptate. Creanţă certă. Citarea debitorului

publicat in

Sentinta nr. 836 din 13-iul-2006 Tâlhărie. Complicitate. Participaţie improprie

publicat in

Sentinta nr. 839 din 07-mar-2006 Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea executării hotărârii adunării generale a acţionarilor

publicat in

Sentinta nr. 844 din 07-mar-2006 Contract de vânzare-cumpărare acţiuni în scopul privatizării. Rezoluţiune convenţională ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a restului de preţ de către cumpărător. Necesitatea probării de către vânzător a prejudiciului pentru acordarea de daune interese compensatorii

publicat in

Sentinta nr. 860 din 14-iul-2006 Măsuri asigurătorii. Indisponibilizarea bunurilor în vederea confiscării speciale. Personalitatea răspunderii penale şi a sancţiunilor de drept penal. Efecte. Schimbarea încadrării juridice în cursul urmăririi penale. Pierderea competenţei de către procurorul iniţial sesizat. Declinarea competenţei

publicat in