Rasfoire documente

Decizie din 2006 Impozit pe venitul anual

publicat in

Decizie din 2006 Taxe vamale. Comision vamal. Accize. Alte taxe

publicat in

Decizie din 2006 Impozit pe venit. Desfiinţare totală sau parţială a actului administrativ. Cheltuieli de reabilitare a locuinţei de domiciliu

publicat in

Decizie din 2006 Taxe vamale. Accize. T.V.A. Nedepunere în termen a contestaţiei

publicat in

Decizie din 2006 Contestaţie împotriva stabilirii de TVA, impozit pe venitul microîntreprinderilor, dobânzi şi penalităţi

publicat in

Decizie din 2006 Raport de inspecţie fiscală. Contestaţie împotriva obligaţilor suplimentare de plată. Respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor de procedură

publicat in

Decizie din 2006 Contestaţie împotriva stabilirii de T.V.A., contribuţii asigurări sociale, asigurări pentru şomaj şi penalităţi de întârziere. Respingere ca nedepusă în termen

publicat in

Decizie din 2006 Contestaţie împotriva debitelor stabilite suplimentar şi accesoriilor aferente acestora. Impozit pe profit. TVA

publicat in

Decizie din 2006 Contestaţie împotriva Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România. Diferenţe de impozit pe venit, TVA şi penalităţi

publicat in

Decizia nr. 1 din 04-ian-2006 Contract de donaţie către stat. Nulitate absolută pentru lipsa cauzei

publicat in

Decizia nr. 1A din 12-ian-2006 Similitudine în denumirea de marcă. Înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Protecţie legală a mărcii în afara teritoriului României. Rea-credinţă în momentul solicitării înregistrării mărcii

publicat in

Decizia nr. 2 din 09-ian-2006 Contract de colaborare. Natura juridică a unui contract de subînchiriere. Cerere de constatare a calităţii de asociat în participaţiune formulată în cadrul unei acţiuni în contencios administrativ. Inadmisibilitate. Refuz justificat de neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 550/2002

publicat in

Decizia nr. 2 din 05-ian-2006 Regimul străinilor. Luarea în custodie publică a străinilor

publicat in

Decizia nr. 2/A din 15-mai-2006 Promisiune sinalagmatică de vânzare-cumpărare. Asumarea prin contract a obligaţiei de a promova o acţiune având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi intabularea dreptului de proprietate al promitenţilor-cumpărători în cartea funciară. Notificare trimisă de reclamanţi pârâtului de a se prezenta în faţa notarului public. Refuzul promitentului-vânzător de a da curs notificării. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 2/R din 05-ian-2006 Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială a organelor de conducere. Condiţii. Mijloace de probă

publicat in

Decizia nr. 6 din 10-ian-2006 Societate comercială. Dizolvare. Lichidare. Etape obligatorii care se intercondiţionează

publicat in

Decizia nr. 6 din 10-ian-2006 Societate comercială. Dizolvare, lichidare, etape obligatorii care se intercondiţionează

publicat in

Decizia nr. 7 din 06-ian-2006 Vătămare corporală gravă

publicat in

Decizia nr. 7 din 09-ian-2006 Împăcarea părţilor prezente în faţa instanţei. Infracţiunea de tulburare de posesie prevăzută şi pedepsită de art. 220 C. pen. Încetarea procesului penal, inculpatul nefiind asistat de avocat. Recursul parchetului pentru violarea art. 171 alin. 3 C. pr. pen. Casare cu trimitere pentru motivul violării art. 171 alin. 3 C. pr. pen.

publicat in

Decizia nr. 7/R din 15-feb-2006 PERSONAL DIDACTIC. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII. MOD DE CALCUL

publicat in

Decizia nr. 7/A din 04-ian-2006 Tăinuire repetată. Complicitate la furt calificat. Autorul furtului rămas necunoscut. Dovada promisiunii de tăinuire repetată. Încadrare juridică. Infracţiune în formă continuată. Pluralitate de infracţiuni de tăinuire

publicat in

Decizia nr. 8/R din 17-ian-2006 Teren preluat de stat. Reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991. Lipsa unei cereri scrise prin care se solicită reconstituirea. Sarcina probei. Repunerea succesibilului în dreptul de acceptare. Consecinţe exclusiv privitoare la imobilul pentru care se solicită reconstituirea

publicat in

Decizia nr. 8 din 11-ian-2006 Contract de leasing. Modalitate de plată a ratelor. Condiţii de reziliere a contractului. Interpretarea clauzelor contractuale

publicat in

Decizia nr. 8 din 06-ian-2006 Despăgubiri civile. Asigurător obligat alături de inculpat la plata de despăgubiri civile

publicat in

Decizia nr. 9/R-CM din 17-ian-2006 Abatere disciplinară. Decizie de concediere. Contestaţie. Nulitate. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară

publicat in

Decizia nr. 10 din 09-ian-2006 Informaţie de interes public. Distincţie faţă de informaţia cu caracter personal. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. X din 20-mar-2006 Cerere de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni în registrul comerţului. Admisibilitate. Hotărâre judecătorească irevocabilă

publicat in

Decizia nr. X din 20-mar-2006 Registrul comerţului. Înmatriculări sau menţiuni. Cerere de radiere. Condiţii de admisibilitate. Hotărâre judecătorească anterioară irevocabilă

publicat in

Decizia nr. 10/R-CA din 31-ian-2006 PENSIE DE URMAŞ. SOŢ SUPRAVIEŢUITOR

publicat in

Decizia nr. 11 din 20-mar-2006 Somaţie de plată. Ordonanţă de admitere. Cerere de învestire cu formulă executorie. Condiţii de admisibilitate. Comunicarea ordonanţei. Scrisoare recomandată cu confirmare de primire

publicat in

Decizia nr. 11/R din 17-ian-2006 Imobil preluat de stat în mod abuziv. Obligaţia de restituire a preţului actualizat către cumpărătorul unui imobil în baza Legii nr. 112/1995, al cărui contract a fost desfiinţat. Ministerul Finanţelor Publice. Cheltuieli necesare şi utile supuse restituirii

publicat in

Decizia nr. 11 din 12-ian-2006 Prescripţie. Termen de prescripţie. Întreruperea cursului prescripţiei

publicat in

Decizia nr. XI din 20-mar-2006 Somaţie de plată. Comunicare. Învestirea cu formulă executorie a ordonanţei de admitere a somaţiei de plată. Admisibilitate

publicat in

Decizia nr. XI din 20-mar-2006 Somaţie de plată. Ordonanţă de admitere. Cerere de învestire cu formulă executorie. Condiţii de admisibilitate. Comunicarea ordonanţei. Scrisoare recomandată cu confirmare de primire

publicat in

Decizia nr. 11/R-CA din 31-ian-2006 DECIZIE DE PENSIONARE. PERSOANE CU HANDICAP. CALCULUL PENSIEI

publicat in

Decizia nr. XII din 20-mar-2006 Creanţe preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Metoda de înregistrare a creanţelor. Dispoziţiile speciale ale Legii nr. 64/1995

publicat in

Decizia nr. XII din 20-mar-2006 Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Lege specială. Înregistrarea creanţelor. Aplicabilitate asupra creanţelor A.V.A.S.

publicat in

Decizia nr. 12/R-CA din 31-ian-2006 ŞOMAJ. PRIMĂ DE INSTALARE ÎN TEMEIUL ART. 75 DIN LEGEA NR. 76/2002

publicat in

Decizia nr. 12/R din 03-feb-2006 AJUTOR DE CONCEDIERE. CONDIŢII DE ACORDARE

publicat in

Decizia nr. 13/F din 03-oct-2006 Drept de autor. Drepturi conexe. Suspendarea provizorie a hotărârii arbitrale emisă de completul arbitral de pe lângă O.R.D.A., executorie de drept. Condiţii de admisibilitate. Aplicarea dreptului comun

publicat in

Decizia nr. XIII din 20-mar-2006 Contracte de credit bancar. Titlu executoriu. Neretroactivitatea legii

publicat in

Decizia nr. XIII din 20-mar-2006 Contract de credit bancar. Titlu executoriu. Aplicarea în timp a legii. Norme de imediată aplicare. Contracte încheiate anterior intrării în vigoare a legii

publicat in

Decizia nr. 14 din 09-ian-2006 Funcţionar public. Suspendare din funcţie. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 15 din 16-ian-2006 Revizuire. Inadmisibilitate în cazul cererii de întrerupere a executării pedepsei închisorii

publicat in

Decizia nr. 15/R-CA din 06-feb-2006 ANULAREA DECIZIEI DE PENSIONARE. RECALCULARE PENSIE DE SERVICIU

publicat in

Decizia nr. 15/R din 30-mar-2006 PERSONAL DIDACTIC. DREPTURI SALARIALE. MOD DE CALCUL. CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ

publicat in

Decizia nr. 16/R-CA din 07-feb-2006 RECURS. ÎNSCRIS NOU

publicat in

Decizia nr. 19 din 12-ian-2006 Autorizaţie de construire. Documentaţia de la baza acesteia şi cerinţele prevăzute de normele în materie, aplicabile la momentul emiterii. Unitate administrativ teritorială – persoană de drept public cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină, titular de drepturi şi obligaţii în raportul de drept public/administrativ dedus judecăţii. Calitate procesuală activă şi interes legitim

publicat in

Decizia nr. 20/A din 02-feb-2006 Drept de autor. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată. Cerere în justiţie. Finalitate. Timbraj. Aplicarea legii în materie. Ultra activitate. Aparate apte de a fi utilizate pentru reproducerea de opere. Situaţia pieselor de schimb şi a aparatelor second - hand

publicat in

Decizia nr. 20/R-CA din 21-feb-2006 ANULARE DECIZIE DE PENSIONARE. PLATA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PE O PERIOADĂ DE 2 ANI. RECUNOAŞTEREA STAGIULUI DE COTIZARE CA ASIGURAT ASIMILAT

publicat in

Decizia nr. XXI din 12-iun-2006 Recurs în interesul legii. Conflicte de muncă. Casare cu trimitere. Situaţii

publicat in

Decizia nr. 22 din 12-ian-2006 Act administrativ fiscal. Calea administrativă de atac. Obligativitatea exerciţiului acesteia în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală

publicat in

Decizia nr. XXII din 12-iun-2006 Societăţi comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Profesia de consilier juridic. Modalităţi de exercitare

publicat in

Decizia nr. XXII din 12-iun-2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii şi de înmatriculare a societăţilor comerciale de consultanţa, asistenţă şi reprezentare juridică

publicat in

Decizia nr. 22 din 12-ian-2006 Act administrativ fiscal. Calea administrativă de atac. Obligativitatea exerciţiului acesteia în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală

publicat in

Decizia nr. 23 din 12-ian-2006 Impozit pe salarii. Declaraţie de venit. Decizie de impunere

publicat in

Decizia nr. 23/R din 13-feb-2006 DECIZIE DE PENSIONARE. ANULARE. PERIOADĂ DE CONTRIBUŢIE SUPLIMENTARĂ

publicat in

Decizia nr. 23 din 12-ian-2006 Impozit pe salarii. Declaraţie de venit. Decizie de impunere

publicat in

Decizia nr. 24 din 12-ian-2006 Autorizaţie emisă de primar. Reclamaţie administrativă prealabilă, în condiţiile legii aplicabile la momentul sesizării. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 26/A din 16-feb-2006 Model industrial. Acţiune în anulare. Interes. Caracterul individual al modelului industrial. Utilizatorul avizat

publicat in

Decizia nr. 27 din 09-ian-2006 Punerea în executare silită a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus evacuarea în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 40/1999 derogă de la dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 114/1996 potrivit principiului specialia generalibus derogant

publicat in

Decizia nr. 29 din 10-ian-2006 Imobil preluat de stat. Înstrăinare în baza Legii. nr. 112/1995. Fracţionare a unui apartament. Cerere de ieşire din indiviziune. Juxtapunerea unor drepturi de proprietate exclusivă. Respingere

publicat in

Decizia nr. 30 din 12-ian-2006 Act administrativ unilateral adoptat de autoritatea administraţiei publice locale în limita competenţelor legale. Respectarea condiţiilor de formă şi de procedură. Interesul legitim privat

publicat in

Decizia nr. 30/A din 09-ian-2006 Contestaţie în anulare. Instanţa competentă. Sentinţă definitivă prin neapelare

publicat in

Decizia nr. 31 din 21-iun-2006 Imobil preluat de stat. Legea nr. 10/2001. Dispoziţie de restituire. Terţ vătămat. Acţiune în constatarea nulităţii dispoziţiei. Dreptul comun. Competenţa materială

publicat in

Decizia nr. 32 din 24-ian-2006 Latură civilă. Despăgubiri materiale. Prejudiciu viitor

publicat in

Decizia nr. 32 din 12-Jan-2006 Hotărâre definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţa de contencios administrativ. Despăgubiri pentru întârzierea executării. Mijloc de constrângere a autorităţii publice pentru executarea hotărârii

publicat in

Decizia nr. 32/A din 11-ian-2006 Continuarea procesului penal în caz de prescripţie a răspunderii penale. Manifestarea de voinţă a inculpatului. Rolul activ al instanţei

publicat in

Decizia nr. 33/R din 20-feb-2006 RECURS NEFONDAT. RESPINGERE

publicat in

Decizia nr. 34 din 14-mar-2006 Marcă. Acţiune în contrafacere. Înregistrare internaţională, România fiind ţară desemnată prin certificatul de înregistrare. Protecţia de care se bucură aceasta

publicat in

Decizia nr. 34/R din 02-mar-2006 DREPTURI SALARIALE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. DAUNE COMINATORII

publicat in

Decizia nr. 35 din 25-ian-2006 Ordine de compensare emise de RENEL. Natura juridică. Imposibilitatea transmiterii lor pe calea cesiunii de creanţă

publicat in

Decizia nr. 36 din 10-ian-2006 Revizuire. Art. 322 pct. 6 C. pr. civ. Calitate procesuală activă

publicat in

Decizia nr. 36 din 12-Jan-2006 Comisia pentru vânzări spaţii comerciale. Entitate administrativă - structură lucrativă a autorităţii administraţiei publice locale. Competenţă. Calitate procesuală

publicat in

Decizia nr. 36 din 27-feb-2006 Ucidere din culpă. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Calificarea juridică a plângerii împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Rolul activ al instanţei

publicat in

Decizia nr. 37/A din 16-mar-2006 Marcă. Acţiune în decădere din dreptul la marcă. Obiectul probaţiunii. Aspecte de drept. Inutilitatea expertizei. Termenul de formulare a cererii. Mod de calcul. Efectele reînnoirii înregistrării mărcii. Momentul de început al termenului

publicat in

Decizia nr. 37 din 27-ian-2006 Încheiere interlocutorie. Apel promovat distinct. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 37 din 12-ian-2006 Acte administrative fiscale. Contestaţie. Tardivitate

publicat in

Decizia nr. 37/R din 26-ian-2006 Preluarea imobilului de către stat. Cumpărarea cu bună-credinţă a imobilului de către fostul chiriaş. Consecinţe. Dezdăunare prin echivalent

publicat in

Decizia nr. 37 din 28-nov-2006 Efectuarea menţiunilor în carnetul de muncă. Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei. Conflict negativ de competenţă

publicat in

Decizia nr. 38 din 10-ian-2006 Simulaţie. Interpunere de persoană. Condiţii. Actul secret. Nulitate relativă procedurală. Citare nelegală. Interes în invocarea neregularităţii

publicat in

Decizia nr. 38 din 27-ian-2006 Contracte încheiate între comercianţi şi consumatori. Sancţionarea clauzelor abuzive

publicat in

Decizia nr. 38/R din 12-ian-2006 SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR. SPOR PENTRU SUPRASOLICITARE NEUROPSIHICĂ. INDEMNIZAŢIE PENTRU FUNCŢIA DE DIRIGINTE

publicat in

Decizia nr. 39 din 10-ian-2006 Divorţ. Dreptul părintelui divorţat de a avea legături personale cu copiii minori. Program de vizite. Lipsa unui program fix. Stabilirea pensiei de întreţinere. Noţiunea de „mijloace' ale părintelui. Nivel de trai. Recurs. Critici privind situaţia de fapt

publicat in

Decizia nr. 39 din 11-ian-2006 Citare nelegală. Motiv de recurs. Nulitate relativă. Partaj judiciar. Necitarea tuturor comoştenitorilor. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 39 din 26-ian-2006 Schimbare încadrare juridică. Infracţiunea de violare de domiciliu se absoarbe în infracţiunea de tâlhărie, în variantă agravată

publicat in

Decizia nr. 39/R din 26-ian-2006 Frauda la lege. Sancţiune. Nulitatea actului juridic. Excepţii de la principiile care guvernează efectele nulităţii unui act juridic civil. Ocrotirea bunei-credinţe a terţului achizitor cu titlu oneros

publicat in

Decizia nr. 39/R din 12-ian-2006 LIPSA CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE. PREMATURITATEA ACŢIUNII

publicat in

Decizia nr. 41 din 01-iun-2006 Contribuţia pentru asigurări de sănătate pentru persoane aflate în concediu medical. Impozit pe venituri din dividende

publicat in

Decizia nr. 42 din 10-ian-2006 Contract de închiriere. Spaţiu având altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Clauză expresă privind reînnoirea contractului. Obligarea locatorului la reînnoirea contractului

publicat in

Decizia nr. 43 din 27-ian-2006 Legi speciale. Limite speciale de pedeapsă. Condiţie de reţinere

publicat in

Decizia nr. 43/R din 09-ian-2006 Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Infracţiunea de înşelăciune. Temeinicie

publicat in

Decizia nr. 44 din 12-ian-2006 Recurs. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Schimbarea temeiurilor arestării preventive

publicat in

Decizia nr. 45 din 01-feb-2006 Procedura de conciliere prealabilă. Cerere de chemare în judecată având obiect neevaluabil în bani

publicat in

Decizia nr. 46 din 10-ian-2006 Soţi. Obligaţie asumată de unul dintre soţi în timpul căsătoriei. Caracterul personal al acesteia

publicat in

Decizia nr. 46/A din 11-apr-2006 Brevet de invenţie. Acţiune în anulare pentru neîndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate. Noutate. Activitate inventivă. Înţeles

publicat in

Decizia nr. 46 din 10-ian-2006 Tranzacţie asupra bunurilor comune încheiată ulterior înscrierii somaţiei de executare în Cartea Funciară. Împrumut contractat în timpul căsătoriei - datorie personală a soţului contractant. Inopozabilitatea tranzacţiei

publicat in

Decizia nr. 48/ din 12-ian-2006 PRIMA DE CONCEDIU. VIRAREA SUMELOR NECESARE DE CĂTRE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE A SUMELOR NECESARE

publicat in

Decizia nr. 49 din 20-feb-2006 Daune morale. Detenţie politică. Tratamente degradante. Prescripţie. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie

publicat in

Decizia nr. 50 din 02-feb-2006 Societate comercială. Adunare Generală a Acţionarilor. Reprezentarea acţionarului de către alt acţionar având şi calitatea de funcţionar al societăţii. Consecinţe asupra validităţii hotărârii

publicat in