Rasfoire documente

Sentinta nr. 3 din 16-ian-2004 Contract de distribuţie. Clauză penală. File cec fără acoperire. Bilete la ordin refuzate la plată pentru ''vicii de completare'' şi ''lipsă totală disponibil''. Neîndeplinirea obligaţiei de plată a mărfii livrate. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive

publicat in

Sentinta nr. 8 din 16-ian-2004 Import. Operaţiuni de cliring. Contract de gaj. Creanţe bugetare. Neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 37 din 16-ian-2004 Contract de vânzare-cumpărare. Contract de gaj fără deposedare. Vânzare prin licitaţie publică. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a lichidatorului. Luare în posesie prin intermediul executorului judecătoresc. Caracterul special al Legii nr. 99/1999. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 40 din 15-mai-2004 DESFACEREA DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. LIPSA ABATERII DISCIPLINARE

publicat in

Sentinta nr. 41 din 12-mai-2004 DREPTURI SALARIALE. SPOR PENTRU EXERCITAREA TEMPORARĂ A UNEI FUNCŢII SUPLIMENTARE

publicat in

Sentinta nr. 76 din 12-mar-2004 RECALCULAREA PENSIEI

publicat in

Sentinta nr. 190 din 01-sep-2004 DECIZIE DE IMPUTARE. ILEGALITATE

publicat in

Sentinta nr. 276 din 21-mai-2004 REŢINERE DIN SALARIU. CONDIŢII

publicat in

Sentinta nr. 283 din 13-mai-2004 ANULARE DECIZIE DIMINUARE SALARIU

publicat in

Sentinta nr. 292 din 23-mai-2004 CONCEDIERE PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ. ANULARE. REINTEGRAREA ÎN FUNCŢIE

publicat in

Sentinta nr. 297 din 23-feb-2004 ANGAJAMENT DE PLATĂ ASUMAT ANTERIOR INTRĂRII ÎN VIGOARE A ACTUALULUI COD AL MUNCII. TITLU EXECUTORIU

publicat in

Sentinta nr. 310 din 12-mar-2004 DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ, ART. 268 C. MUNCII

publicat in

Sentinta nr. 608 din 29-ian-2004 Contract de împrumut. Probe. Înscris sub semnătură privată. Admisibilitatea cererii

publicat in

Sentinta nr. 716 din 15-iun-2004 CONCEDIERE PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ

publicat in

Sentinta nr. 724 din 27-apr-2004 RECALCULARE PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, ÎN FUNCŢIE DE PUNCTAJUL MEDIU ANUAL REALIZAT PE PERIOADA DE COTIZARE

publicat in

Sentinta nr. 794 din 14-mai-2004 RECALCULARE PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ ÎN FUNCŢIE DE CUANTUMUL MAI AVANTAJOS AL PUNCTAJULUI

publicat in

Sentinta nr. 801 din 04-mai-2004 RECALCULAREA PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ CU LUAREA ÎN CALCUL A SPORURILOR DE CARE A BENEFICIAT LA DATA PENSIONĂRII

publicat in

Sentinta nr. 817 din 24-mai-2004 PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ. RECALCULARE

publicat in

Sentinta nr. 851 din 11-mai-2004 INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 ANI. DAUNE COMINATORII

publicat in

Sentinta nr. 875 din 17-mai-2004 PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ. NECOMUNICAREA DIN OFICIU A PUNCTAJELOR DE CĂTRE PARTEA CARE GESTIONEAZĂ DOSARELE DE PENSII

publicat in

Sentinta nr. 877 din 17-mai-2004 PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ. COMUNICAREA DIN OFICIU A PUNCTAJELOR

publicat in

Sentinta nr. 921 din 16-feb-2004 Executare silită prin poprire. Indisponibilizare sume pe care terţul le datorează reprezentantului fiscal al debitorului. Nelegalitatea procedurii

publicat in

Sentinta nr. 1576 din 03-mar-2004 Contestaţie la executare formulată de un terţ. Inopozabilitatea titlului executoriu

publicat in

Sentinta nr. 3226 din 08-dec-2004 Contract de antrepriză. Lucrări de reparaţie şi amenajare. Dreptul de a deduce fiscal cheltuielile efectuate. Proces-verbal de control. Cerere de anulare. Inadmisibilitate. Cerere de suspendare a executării măsurilor dispuse. Respingere

publicat in

Sentinta nr. 3927 din 21-mai-2004 Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Condiţionarea plăţii diferenţei de preţ de o altă obligaţie

publicat in

Sentinta nr. 5406 din 08-iul-2004 Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul comun. Precizarea acţiunii în sensul judecării conform procedurii privind somaţia de plată. Admiterea cererii precizatoare. Somaţie de plată. Termen de plată. Începutul curgerii termenului

publicat in

Sentinta nr. 5949 din 27-aug-2004 Executarea silită a drepturilor salariale stabilite prin hotărâre judecătorească cu prilejul anulării deciziei de încetare a contractului de muncă şi a dispunerii reintegrării în funcţie

publicat in

Sentinta nr. 8116 din 14-iun-2004 Penalităţi de întârziere contractuale stabilite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 469/2002. Clauză abuzivă. Neacordarea acestor penalităţi

publicat in

Sentinta nr. 8127 din 14-iun-2004 Penalităţi de întârziere solicitate ulterior achitării debitului principal. Clauză penală. Admitere

publicat in

Sentinta nr. 8397 din 19-aug-2004 Contract de asistenţă juridică. Dovada limitelor mandatului reprezentantului legal

publicat in

Sentinta nr. 8468 din 16-nov-2004 SINDICATUL POLIŢIŞTILOR. ACORDAREA PERSONALITĂŢII JURIDICE

publicat in

Sentinta nr. 8537 din 21-iun-2004 Penalităţi de întârziere. Cuantumul maxim egal cu debitul la care au fost calculate

publicat in

Sentinta nr. 8583 din 23-nov-2004 Creanţă certă. Angajament de plată. Inexistenţa unor raporturi contractuale anterioare. Gestiune de afaceri

publicat in

Sentinta nr. 9129 din 01-iul-2004 Conciliere directă. Inaplicabilitate. Caracterul procedurii somaţiei de plată. Procedură necontencioasă. Excepţia lipsei calităţii procesuale active. Recunoaşterea datoriei

publicat in

Sentinta nr. 9542 din 21-dec-2004 Factură acceptată. Modalităţi de acceptare. Forţa probantă. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului facturii

publicat in

Sentinta nr. 10769 din 17-sep-2004 Executare a garanţiei reale mobiliare. Notificare prealabilă. Notificări subsecvente. Opoziţie la executarea garanţiei. Tardivitate

publicat in

Sentinta nr. 10873 din 21-nov-2004 Cerere de emitere a somaţiei de plată respinsă. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate. Amendă judiciară

publicat in

Sentinta nr. 11303 din 30-sep-2004 Modificarea sumei din cererea de chemare în judecată. Lipsa semnăturii şi a ştampilei creditoarei. In dubio pro reo. Recunoaşterea datoriei

publicat in

Sentinta nr. 11362 din 01-oct-2004 Cerere în anulare. Termen de decădere. Tardivitate. Respingerea cererii

publicat in

Sentinta nr. 11363 din 01-oct-2004 Contract de leasing financiar. Neachitarea la scadenţă a ratelor. Penalităţi de întârziere. Necesitatea efectuării unei expertize contabile. Respingerea în parte a cererii

publicat in

Sentinta nr. 11606 din 12-oct-2004 Debit rezultat din contract. Plata unor servicii facturate anterior ivirii neînţelegerilor dintre părţi. Conciliere directă

publicat in

Sentinta nr. 11849 din 21-oct-2004 Contract de prestări servicii. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei. Excepţia de neexecutare a contractului. Plata echivalentului în lei. Eroare materială

publicat in

Sentinta nr. 12154 din 04-nov-2004 Autoritate publică locală. Contract de prestări servicii. Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Redistribuirea sumelor de plată. Admiterea somaţiei de plată

publicat in

Sentinta nr. 13603 din 16-dec-2004 Comandă de contract de transport. Neacceptarea facturii. Dovada creanţei. Scrisoare de transport internaţional

publicat in