Rasfoire documente

Decizie din 2004 Suspendarea soluţionării cauzei până la pronunţarea unei soluţii definitive pe latura penală

publicat in

Decizie din 2004 Decizie de impunere pentru venitul din activităţi de mandat

publicat in

Decizie din 2004 Impozit pe veniturile obţinute în Romania de persoane fizice rezidente. Impozit pe venitul anual global. Dobânzi şi penalităţi

publicat in

Decizie din 2004 Taxe vamale. Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1. Achiziţie autoturism

publicat in

Decizie din 2004 Recalculare drepturi vamale de import. Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1

publicat in

Decizia nr. 143 din 13-sep-2004 Obligaţie legală stabilită în sarcina A.P.A.P.S. Plata unui procent. Creanţă lichidă. Probatoriu complex. Necesitatea judecării în procedura de drept comun

publicat in

Decizia nr. 3184 din 30-sep-2004 Somaţie de plată respinsă. Acţiune întemeiată pe dreptul comun. Conciliere directă. Excepţia prematurităţii acţiunii

publicat in

Decizia nr. 1257 din 30-mar-2004 Somaţie de plată. Căi de atac. Competenţă materială. Caracterul căii de atac

publicat in

Decizia nr. 79/R din 06-sep-2004 Acţiune în anulare. Recurs. Admisibilitate. Aplicarea legii procesuale în timp

publicat in

Decizia nr. 782 din 26-feb-2004 Acţiune cambială. Titlu executor. Imposibilitatea existenţei a două titluri executorii pentru acelaşi drept de creanţă.

publicat in

Decizia nr. 1159 din 23-mar-2004 Conflict negativ de competenţă. Contestaţie la executare. Titlu executoriu invocat de AVAB. Hotărâre arbitrală de declinare şi hotărâre a curţii de apel de respingere a contestaţiei ca greşit îndreptată

publicat in

Decizia nr. 584 din 12-feb-2004 Contestaţie la executare. Active preluate de AVAB. Lipsa calităţii procesuale active a lichidatorului. Inaplicabilitatea art. 23 din Legea nr. 64/1995

publicat in

Decizia nr. 2924 din 21-apr-2004 Contestaţie la executare. Suspendarea executării pe calea ordonanţei preşedinţiale

publicat in

Decizia nr. 1080 din 23-mar-2004 Executare silită. Suspendarea cursului prescripţiei. Perimare

publicat in

Decizia nr. 3202 din 30-sep-2004 Contract de concesiune. Natură comercială

publicat in

Decizia nr. 4076 din 28-mai-2004 Executare silită. Termen de prescripţie. Comunicarea hotărârii ce constituie titlu executoriu

publicat in

Decizia nr. 1652 din 29-apr-2004 Executare silită. Titlu emis de organele fiscale. Competenţă

publicat in

Decizia nr. 2967 din 22-apr-2004 Executare silită imobiliară. Inaplicabilitatea art. 499 C. proc. civ.

publicat in

Decizia nr. 4813 din 25-iun-2004 Hotărâre străină dată cu executare provizorie. Punere în executare pe teritoriul României

publicat in

Decizia nr. 4021 din 22-oct-2004 Încuviinţarea executării silite. Instituţie publică. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

publicat in

Decizia nr. 1356 din 18-feb-2004 Întoarcerea executării. Restituirea unor bunuri confiscate în temeiul unei hotărâri penale

publicat in

Decizia nr. 3921 din 20-oct-2004 Poprire. Lipsa hotărârii de validare dată de instanţa de executare. Executarea terţului poprit

publicat in

Decizia nr. 223 din 05-iul-2004 Recurs împotriva încheierii de suspendare a executării silite, dispusă de către instanţa de recurs. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 1689 din 11-mai-2004 Somaţia de plată. Inexistenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile. Determinarea exactă a cuantumului creanţei

publicat in

Decizia nr. 159 din 20-ian-2004 Titlu executoriu. AVAB. Aplicabilitatea legii speciale cu privire la termenul în care se poate cere executarea silită

publicat in

Decizia nr. 819 din 02-mar-2004 Asigurare obligatorie de răspundere civilă. Autoturism radiat. Plata despăgubirilor

publicat in

Decizia nr. 2592 din 15-sep-2004 Asigurare obligatorie de răspundere civilă. Despăgubiri. Termen de prescripţie. Vinovăţia asiguratului. Irelevanţă

publicat in

Decizia nr. 5431 din 09-dec-2004 Cerere formulată în cadrul procedurii somaţiei de plată. Respingere. Neîntreruperea cursului prescripţiei

publicat in

Decizia nr. 1177 din 25-mar-2004 Contract de asociere în participaţiune. Clauză leonină. Cotă de profit minim garantat. Nulitate

publicat in

Decizia nr. 119 din 15-mar-2004 Contract de asociere în participaţiune. Contract subsecvent de închiriere a spaţiului comercial. Validitate. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 4225 din 28-oct-2004 Contract de execuţie. Recepţia lucrărilor. Somaţie de plată. Prescripţie

publicat in

Decizia nr. 691 din 24-feb-2004 Contract de închiriere. Reziliere. Continuarea folosinţei. Beneficiu nerealizat

publicat in

Decizia nr. 5766 din 17-dec-2004 Contract de prestări servicii. Notă de negociere privită ca un act adiţional la contract. Nevalabilitate. Lipsa consimţământului persoanei juridice

publicat in

Decizia nr. 896 din 08-mar-2004 Contract de vânzare-cumpărare. Consimţământul persoanei juridice. Asociat şi administrator. Lipsa calităţii procesuale active

publicat in

Decizia nr. 1271 din 31-mar-2004 Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Dreptul cesionarului asupra dividendelor

publicat in

Decizia nr. 475 din 09-feb-2004 Convenţie de asigurare a riscului de neplată la termen. Clauză compromisorie. Acţiune în regres a asigurătorului. Competenţă materială

publicat in

Decizia nr. 4211 din 28-oct-2004 Dizolvarea societăţii cu răspundere limitată. Excludere asociat

publicat in

Decizia nr. 3577 din 12-oct-2004 Executare silită. Comunicarea somaţiei. Repunere în termen

publicat in

Decizia nr. 2711 din 06-apr-2004 Executare silită. Imposibilitatea executării obligaţiei principale. Executarea daunelor cominatorii. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 5275 din 23-sep-2004 Imobil preluat în mod abuziv. Societate comercială constituită prin reorganizarea unei foste unităţi economice de stat. Titlul statului. Drept de administrare

publicat in

Decizia nr. 2989 din 24-sep-2004 Împrumut făcut de către un comerciant persoană juridică unei persoane fizice. Caracter civil

publicat in

Decizia nr. 1055 din 18-mar-2004 Încheierea procedurii falimentului. Răspunderea administratorului. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 402 din 03-feb-2004 Procedura falimentului. Obligaţii bugetare stabilite după deschiderea procedurii. Majorări de întârziere şi penalităţi. Nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 3184 din 30-sep-2004 Somaţia de plată. Procedura prealabilă a concilierii directe

publicat in

Decizia nr. 5315 din 03-dec-2004 Contestaţie la executare. Creanţă preluată la datoria publică. Competenţă materială

publicat in

Decizia nr. 5170 din 30-nov-2004 Contract de garanţie imobiliară. Contestaţie la executare

publicat in

Decizia nr. 20 din 13-ian-2004 Contract de vânzare-cumpărare. Întârziere în plată. Clauză penală. Inaplicabilitatea dobânzii legale

publicat in

Decizia nr. 1257 din 30-mar-2004 Somaţie de plată. Procedură. Căi de atac. Competenţă

publicat in

Decizia nr. 5004 din 25-nov-2004 Executare silită pornită pe calea dreptului comun. Stabilirea creanţelor şi a tabloului de ordine al creditorilor. AVAB. Inaplicabilitatea privilegiului prevăzut la art. 1935 din OUG nr. 51/1998

publicat in

Decizia nr. 6261 din 11-nov-2004 Încuviinţarea executării silite. Discutarea validităţii titlului executoriu

publicat in

Decizia nr. 4442 din 05-nov-2004 Recunoaşterea hotărârii arbitrale străine. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. AVAS. Litigiu privind executarea contractului. Competenţa instanţei arbitrale

publicat in

Decizia nr. 5363 din 07-dec-2004 Somaţie de plată. Procedura prealabilă a concilierii directe. Îndeplinire

publicat in

Decizia nr. 4578 din 11-nov-2004 Validarea popririi. Inexistenţa titlului executoriu

publicat in

Decizia nr. 826 din 11-feb-2004 Prescripţie specială. Lege penală mai favorabilă

publicat in

Decizia nr. 605 din 23-sep-2004 Taxă de concesionare. Obligaţii succesive anuale. Excepţii. Ordine de soluţionare. Disjungere

publicat in

Decizia nr. 1348 din 13-dec-2004 Contract de întreţinere. Pretinsă neexecutare a obligaţiei de întreţinere faţă de una dintre părţi. Cerere de rezoluţiune. Calificare. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 974 din 15-dec-2004 Tentativă de omor calificat. Intenţie indirectă. Participarea altor persoane. Excedarea cadrului de învestire a instanţei

publicat in

Decizia nr. 1361 din 14-dec-2004 Imobil. Fost proprietar deposedat abuziv de stat. Codevălmăşie. Cerere de revendicare îndreptată împotriva unuia dintre codevălmaşi. Hotărâre irevocabilă. Cerere ulterioară privind uzucapiunea de 30 de ani. Problema puterii de lucru judecat

publicat in

Decizia nr. 927 din 18-nov-2004 Societate comercială. Administrator unic. Renunţare la judecată. Recurs. Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a recurentului

publicat in

Decizia nr. 5538 din 27-oct-2004 Exequatur. Lipsa dovezii acordului statului de condamnare. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 655 din 02-apr-2004 Autoturism achiziţionat din străinătate. Solicitarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Serie şasiu modificată. Anulare a cărţii de identitate a autoturismului. Posesie de bună-credinţă. Obligaţie de îndeplinire a formalităţilor în vederea înmatriculării în circulaţie

publicat in

Decizia nr. 2404 din 10-nov-2004 Cerere de constatare a inaplicabilităţii Decretului nr. 360/1980. Cerere de intervenţie accesorie. Ridicare din oficiu a excepţiei lipsei de interes în declararea apelului

publicat in

Decizia nr. 5216 din 21-sep-2004 Eroare judiciară. Condamnare pe nedrept. Acţiune pentru repararea pagubei introdusă de succesori. Problema prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune

publicat in

Decizia nr. 5558 din 12-oct-2004 Imobile preluate de stat fără titlu valabil. Problema modalităţii de restituire

publicat in

Decizia nr. 4368 din 06-sep-2004 Competenţă după calitatea persoanei. Pretinsă existenţă a unui conflict pozitiv de competenţă. Incidenţa retroactivităţii legii procesuale penale. Consecinţe asupra măsurii arestării preventive

publicat in

Decizia nr. 5749 din 04-nov-2004 Recurs declarat de procuror în favoarea inculpatului. Transformare de instanţă într-un recurs declarat în defavoarea inculpatului. Recurs în anulare

publicat in

Decizia nr. 5539 din 10-dec-2004 Leasing imobiliar. Clauză irevocabilă de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea proprietarului imobilului. Hotărâre care ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Extra petita

publicat in

Decizia nr. 4000 din 26-mai-2004 Cercetarea averilor. Ordonanţă de clasare. Necitarea Ministerului Finanţelor Publice şi a soţiei cercetatului. Consecinţe. Stabilirea provenienţei bunurilor

publicat in

Decizia nr. 1238 din 30-nov-2004 Asociaţie de proprietari. Cote de întreţinere restante. Fond rulment. Penalităţi. Cerere de reziliere a contractului de închiriere şi de evacuare a chiriaşilor. Obligaţia de plată a cotei-părţi din cheltuielile comune. Temei juridic. Pretinsă încălcare a principiului relativităţii efectelor contractului. Fundamentarea soluţiei de respingere a cererii de reziliere

publicat in

Decizia nr. 1269 din 03-dec-2004 Cerere de încuviinţare a executării silite în forma popririi. Drepturi salariale. Neefectuarea apelului nominal al părţilor în camera de consiliu. Nulitate virtuală. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei. Consecinţa lipsei unuia dintre cele trei caractere cumulative ale creanţei. Forţa probantă a înscrisului constatator al unei hotărâri judecătoreşti

publicat in

Decizia nr. 1248 din 30-nov-2004 Contract de vânzare-cumpărare locuinţă. Contract de închiriere având ca obiect curtea imobilului cumpărat. Noţiunea de teren aferent. Consecinţe. Pretinsă denegare de dreptate. Pretinsă ignorare a succesiunii în timp a actelor normative

publicat in

Decizia nr. 606/R din 30-nov-2004 Deţinere droguri de risc pentru consum propriu. Zădărnicirea aflării adevărului prin distrugerea probelor. Pericol pentru ordinea publică. Menţinerea măsurii arestării preventive. Opinie separată

publicat in

Decizia nr. 971 din 25-nov-2004 Închiriere spaţiu locativ cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Cerere de reziliere şi evacuare. Despăgubiri civile. Pretinsă descoperire a unor înscrisuri noi. Pretinsă existenţă a unei împrejurări mai presus de voinţa părţii

publicat in

Decizia nr. 959 din 14-dec-2004 Tâlhărie. Forme agravante. Schimbarea declaraţiilor părţii vătămate în cursul judecăţii. Nerelevanţă

publicat in

Decizia nr. 4211 din 28-oct-2004 Societate cu răspundere limitată. Neîndeplinirea obligaţiei de majorare a capitalului social. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 5292 din 24-sep-2004 Eroare judiciară. Arestare preventivă. Răspunderea patrimonială a statului. Cuantumul despăgubirilor

publicat in

Decizia nr. 5149 din 09-sep-2004 Funcţionar public. Conflict de muncă. Conflict negativ de competenţă

publicat in

Decizia nr. 4367 din 10-iun-2004 Imobil preluat abuziv de stat. Înţelesul sintagmei ''imobil nou''. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 4286 din 08-iun-2004 Medic. Pretinsă săvârşire a infracţiunii de luare de mită. Arestare nelegală. Achitare. Daune materiale şi morale

publicat in

Decizia nr. 5361 din 28-sep-2004 Plată nedatorată. Răspundere civilă delictuală. Indexare. Dobânzi

publicat in

Decizia nr. 5449 din 06-oct-2004 Proprietari tabulari. Imobil preluat în mod abuziv. Contracte de vânzare-cumpărare. Cerere de constatare a nulităţii absolute

publicat in

Decizia nr. 5524 din 08-oct-2004 Teren. Antecontract de vânzare-cumpărare. Înscris sub semnătură privată. Pact comisoriu de gradul I. Neîndeplinirea condiţiilor rezoluţiunii

publicat in

Decizia nr. 5572 din 28-oct-2004 Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Scoaterea de pe rol a plângerii. Trimitere la procuror. Nerespectarea condiţiei prealabile obligatorii

publicat in

Decizia nr. 6236 din 24-nov-2004 Agent de pază. Înţelegere în vederea sustragerii unor sume de bani. Exercitare de violenţe. Încadrare juridică

publicat in

Decizia nr. 3622 din 30-iun-2004 Cetăţeni străini. Pretinsă încălcare a regulilor privind circulaţia pe drumurile publice. Pretindere şi primire de către organele de control a unei sume de bani. Încadrare juridică

publicat in

Decizia nr. 4141 din 13-aug-2004 Concurs de infracţiuni. Pretinsă încălcare a dreptului de a fi judecat într-un termen rezonabil. Menţinerea măsurii arestării preventive

publicat in

Decizia nr. 3762 din 06-iul-2004 Concurs de infracţiuni. Recidivist. Corectă încadrare a infracţiunii de omor. Atitudine nesinceră în timpul procesului. Individualizarea pedepselor

publicat in

Decizia nr. 2839 din 26-mai-2004 Emitere de file cec fără acoperire. Inducere şi menţinere în eroare a partenerilor de afaceri. Încadrare juridică

publicat in

Decizia nr. 4646 din 20-sep-2004 Tâlhărie. Complicitate la tâlhărie. Distincţie între tăinuire şi favorizarea infractorului

publicat in

Decizia nr. 2515 din 14-sep-2004 Contract de vânzare-cumpărare. Act adiţional. Cesiune de creanţă. Nepredare a titlurilor de creanţă. Consecinţe. Pretinsă existenţă a vicierii consimţământului

publicat in

Decizia nr. 3170 din 30-sep-2004 Hotărâre. Lipsa menţiunii privind rămânerea irevocabilă. Înţelesul noţiunii de titlu executoriu în materie comercială. Distincţie faţă de instituţia încuviinţării executării silite. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 2627 din 15-sep-2004 Lucrări de hidroizolaţie. Schimbarea tehnologiei din proiectul de execuţie. Vicii ascunse. Problema prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune

publicat in

Decizia nr. 594 din 17-feb-2004 Raporturi contractuale în formă simplificată. Avize de însoţire a mărfii. Contravaloare transporturi efectuate. Modalităţi de plată convenite

publicat in

Decizia nr. 5559 din 30-iun-2004 Alegeri locale. Contestare a procesului-verbal privind numărul de voturi valabil exprimate. Hotărâri ale biroului electoral. Natură juridică. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 7414 din 07-oct-2004 Centru de sănătate reorganizat ca ambulatoriu de specialitate. Hotărâre a Guvernului de trecere a imobilului din domeniul privat al statului în domeniul public. Problema vătămării dreptului de proprietate

publicat in

Decizia nr. 1858 din 11-mai-2004 Cooperative de consum asociate. Pretinsă nedovedire a dreptului de proprietate. Pretinsă calitate de constructori de bună-credinţă pe terenuri proprietate publică. Drepturi extratabulare. Regim juridic aplicabil. Cerere de anulare parţială a hotărârii de guvern

publicat in

Decizia nr. 8410 din 23-nov-2004 Funcţionar public. Funcţie publică de execuţie. Demisie aprobată cu condiţia definitivării lucrărilor repartizate. Pretinsă menţinere a raportului de serviciu. Competenţa materială a instanţei

publicat in

Decizia nr. 8260 din 16-nov-2004 Indemnizaţie acordată cadrelor didactice calificate. Hotărâre de guvern. Diferenţiere în funcţie de zona geografică. Spor de izolare. Pretinsă încălcare a drepturilor deja câştigate

publicat in

Decizia nr. 520 din 18-nov-2004 Asociere în participaţiune. Leasing imobiliar. Clauză irevocabilă de vânzare. Cerere de constatare a nulităţii absolute. Motive

publicat in

Decizia nr. 571 din 09-dec-2004 Contract de concesiune. Redevenţă. Penalităţi. Pretinsă întrerupere a cursului prescripţiei extinctive. Lipsă notă de calcul. Înscrisuri netraduse în limba română. Consecinţe

publicat in