Rasfoire documente

Sentinta nr. 3 din 02-ian-2003 DREPTURI BĂNEŞTI. SALARIU RESTANT. ACORDARE

publicat in

Sentinta nr. 4 din 01-mai-2003 PLATA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI. OBLIGAŢIA UNITĂŢII

publicat in

Sentinta nr. 6 din 13-ian-2003 Servicii de expediţii pe calea ferată în sistem de plată centralizată. Penalităţi. Admitere

publicat in

Sentinta nr. 15 din 20-ian-2003 Furnizare gaze naturale. Neplată la scadenţă. Autoritate naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale (ANRGN). Admitere

publicat in

Sentinta nr. 25 din 17-feb-2003 Litigiu internaţional. Contract de asociere. Acte adiţionale. Difuzare programe de televiziune în limba română pe posturi şi reţele de distribuţie prin cablu în Statele Unite ale Americii. Cheltuieli de emisie. Prescripţie. Întrerupere. Admitere în parte

publicat in

Sentinta nr. 25 din 17-feb-2003 Litigiu internaţional. Lipsă reprezentativitate. Prematuritate. Admitere

publicat in

Sentinta nr. 27 din 02-feb-2003 REVIZUIRE. CERERE NEFONDATĂ. RESPINGERE

publicat in

Sentinta nr. 34 din 26-feb-2003 Litigiu internaţional. Preţ neachitat conform contractului. Admitere

publicat in

Sentinta nr. 34 din 02-feb-2003 CONCEDIU DE STUDII FĂRĂ PLATĂ. CONDIŢII DE ACORDARE

publicat in

Sentinta nr. 34 din 03-feb-2003 AVERTISMENT. CONTESTAŢIE. ADMITERE

publicat in

Sentinta nr. 34 din 01-feb-2003 CONFLICT DE MUNCĂ CU ELEMENT DE EXTRANEITATE. NECOMPETENŢA GENERALĂ A INSTANŢELOR DIN ROMÂNIA

publicat in

Sentinta nr. 36 din 15-ian-2003 CEREREA PENTRU MODIFICAREA EVALUĂRII PROFESIONALE. RESPINGERE

publicat in

Sentinta nr. 40 din 20-feb-2003 SANCŢIUNEA DISCIPLINARĂ. RETROGRADARE ÎN FUNCŢIE. NEPRECIZAREA PERIOADEI. ILEGALITATE

publicat in

Sentinta nr. 40 din 01-mar-2003 SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ CONSTÂND ÎN RETROGRADAREA DIN FUNCŢIE. NEPRECIZAREA DURATEI

publicat in

Sentinta nr. 42 din 23-mar-2003 DREPTUL LA PENSIE. VECHIME ÎN MUNCĂ. DOVADA ACESTEIA

publicat in

Sentinta nr. 52 din 15-feb-2003 SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ. DIMINUAREA SALARIULUI ŞI A INDEMNIZAŢIEI DE CONDUCERE CU 10% TIMP DE 3 LUNI. NEDESCRIEREA ABATERII DISCIPLINARE. PRESCRIEREA DREPTULUI DE APLICARE A SANCŢIUNII. ILEGALITATEA MĂSURII

publicat in

Sentinta nr. 77 din 15-mai-2003 IMPUTAREA ÎN TERMENI GENERALI A UNOR ABATERI DISCIPLINARE

publicat in

Sentinta nr. 213 din 12-mai-2003 CONDIŢIILE CE TREBUIESC ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU ANGAJAREA RĂSPUNDERII PATRIMONIALE

publicat in

Sentinta nr. 543 din 01-mar-2003 ABATERE GRAVĂ NECONFIRMATĂ. LIPSA MENŢIUNILOR LEGALE ÎN DECIZIA DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

publicat in

Sentinta nr. 552 din 12-sep-2003 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ ÎN CONDIŢIILE ART. 270 DIN CODUL MUNCII

publicat in

Sentinta nr. 557 din 15-mai-2003 ACŢIUNE INTRODUSĂ DE SINDICAT ÎN NUMELE MEMBRILOR SĂI

publicat in

Sentinta nr. 564 din 01-mar-2003 REFUZ DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

publicat in

Sentinta nr. 578 din 01-mar-2003 TARDIVITATEA INTRODUCERII ACŢIUNII

publicat in

Sentinta nr. 597 din 16-iun-2003 Nume de domeniu înregistrat abuziv. Aplicarea prevederilor Legii nr. 84/1998 în materia conflictelor marcă-nume de domeniu. Anularea înregistrării numelui de domeniu

publicat in

Sentinta nr. 600 din 01-mar-2003 REVOCAREA DECIZIEI DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ

publicat in

Sentinta nr. 613 din 15-mai-2003 SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ CONSTÂND ÎN DIMINUAREA SALARIULUI ÎNTR-UN ALT PROCENT DECÂT CEL LEGAL

publicat in

Sentinta nr. 616 din 15-mai-2003 TICHETELE DE MASĂ. CONDIŢII DE ACORDARE

publicat in

Sentinta nr. 634 din 01-mar-2003 COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE IMPUTARE FORMULATĂ DE UN FUNCŢIONAR PUBLIC

publicat in

Sentinta nr. 640 din 01-mar-2003 ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ. COMPENSAREA ÎN BANI A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ

publicat in

Sentinta nr. 641 din 01-mar-2003 CONCEDIERE DETERMINATĂ DE ABATERILE DISCIPLINARE ANTERIOARE

publicat in

Sentinta nr. 644 din 15-mai-2003 CONDIŢII ÎN CARE ESTE ADMISIBILĂ O NOUĂ CONCEDIERE DUPĂ REINTEGRAREA ÎN MUNCĂ DISPUSĂ DE INSTANŢĂ

publicat in

Sentinta nr. 652 din 15-mai-2003 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A ANGAJATORULUI

publicat in

Sentinta nr. 669 din 01-mar-2003 CONCEDIERE PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ. MOTIVARE ERONATĂ ÎN FAPT ŞI ÎN DREPT A DECIZIEI DE CONCEDIERE. IMPOSIBILITATEA ANGAJATORULUI DE A INVOCA ÎN FAŢA INSTANŢEI ALTE MOTIVE DE FAPT ŞI DE DREPT DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN DECIZIA DE CONCEDIERE

publicat in

Sentinta nr. 676 din 01-mar-2003 REVOCAREA DECIZIEI DE CONCEDIERE

publicat in

Sentinta nr. 710 din 01-mar-2003 DREPTURI SALARIALE NEACORDATE CU OCAZIA PENSIONĂRII

publicat in

Sentinta nr. 712 din 01-mar-2003 CORECTAREA SALARIULUI

publicat in

Sentinta nr. 713 din 01-mar-2003 LIPSĂ FAPTĂ ILICITĂ

publicat in

Sentinta nr. 714 din 01-mar-2003 NECOMPETENŢA MATERIALĂ A TRIBUNALULUI

publicat in

Sentinta nr. 715 din 01-mar-2003 DREPTURI SALARIALE NEACHITATE. DAUNE

publicat in

Sentinta nr. 722 din 15-mai-2003 ''DETAŞARE'' PE O FUNCŢIE INFERIOARĂ. RETROGRADARE. NELEGALITATE

publicat in

Sentinta nr. 723 din 15-mai-2003 CONCEDIERE PENTRU MOTIVE CARE NU ŢIN DE PERSOANA SALARIATULUI

publicat in

Sentinta nr. 724 din 22-oct-2003 RĂSPUNDERE PATRIMONIALĂ ÎN CONDIŢIILE ART. 270 DIN CODUL MUNCII

publicat in

Sentinta nr. 730 din 01-mar-2003 DESFACEREA DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. LIPSA CARACTERULUI GRAV AL ABATERII. LIPSA CERCETĂRII DISCIPLINARE PREALABILE

publicat in

Sentinta nr. 736 din 01-mar-2003 PERIOADĂ DE PROBĂ. CONCEDIERE PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ

publicat in

Sentinta nr. 749 din 15-mai-2003 REŢINERI (NELEGALE) DIN SALARIU, FĂRĂ EXISTENŢA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI IREVOCABILE CARE SĂ CONSTATE DAUNA PRODUSĂ ANGAJATORULUI

publicat in

Sentinta nr. 752 din 18-sep-2003 MODIFICARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. SCHIMBAREA LOCULUI MUNCII ŞI A FELULUI MUNCII FĂRĂ ACORDUL SALARIATULUI

publicat in

Sentinta nr. 763 din 15-mai-2003 DECIZIA ANGAJATORULUI PRIN CARE S-A DISPUS DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIN DEMISIE

publicat in

Sentinta nr. 790 din 12-mai-2003 DREPTURI SALARIALE

publicat in

Sentinta nr. 936 din 01-mar-2003 SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ. LIPSA CERCETĂRII DISCIPLINARE PREALABILE

publicat in

Sentinta nr. 942 din 15-mai-2003 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A SALARIAŢILOR. LIPSA CALITĂŢII DE TITLU EXECUTORIU A ANGAJAMENTULUI DE PLATĂ AL SALARIATULUI

publicat in

Sentinta nr. 943 din 02-apr-2003 LEGALITATEA DISPOZIŢIILOR DIN ''REGULAMENTUL DE SALARIZARE''

publicat in

Sentinta nr. 956 din 01-mar-2003 DESFACEREA DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. LIPSA CARACTERULUI GRAV AL ABATERII DISCIPLINARE

publicat in

Sentinta nr. 957 din 15-mai-2003 SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ. REDUCEREA SALARIULUI DE BAZĂ PE DURATĂ DE O LUNĂ CU 10%. LIPSA ABATERII DISCIPLINARE

publicat in

Sentinta nr. 970 din 15-mai-2003 CONCEDIERE COLECTIVĂ. NERESPECTAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ORDINII PRIORITARE LA CONCEDIERE

publicat in

Sentinta nr. 971 din 01-mar-2003 CONCEDIERE COLECTIVĂ

publicat in

Sentinta nr. 994 din 01-mar-2003 MODIFICAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. TARDIVITATEA FORMULĂRII CONTESTAŢIEI

publicat in

Sentinta nr. 1024 din 22-sep-2003 DREPTURI SALARIALE CUVENITE PE DURATA PREAVIZULUI

publicat in

Sentinta nr. 1027 din 15-mai-2003 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A SALARIAŢILOR. NULITATEA DECIZIEI DE IMPUTARE

publicat in

Sentinta nr. 1126 din 15-apr-2003 Imobil preluat de stat fără titlu valabil. Chiriaş. Cerere de evacuare. Investiţii făcute de chiriaş în imobil. Cerere reconvenţională. Titular al obligaţiei de despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilului

publicat in

Sentinta nr. 1232 din 12-mar-2003 SALARIZARE. SPOR PENTRU VECHIME ÎN MUNCĂ

publicat in

Sentinta nr. 2337 din 02-apr-2003 Contestaţie la executare. Bilete la ordin emise de necomercianţi. Consecinţe juridice. Nulitate absolută

publicat in

Sentinta nr. 4238 din 28-mar-2003 Cerere în anulare. Existenţa unui litigiu cu privire la fondul pretenţiilor deduse judecăţii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Anularea somaţiei de plată

publicat in

Sentinta nr. 4292 din 28-mar-2003 Cerere în anulare. Nelegala citare a debitoarei. Excepţia tardivităţii. Anularea somaţiei de plată

publicat in

Sentinta nr. 12886 din 17-nov-2003 Revendicare. Cerere de intervenţie ''în interes propriu''. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Uzucapiune

publicat in

Sentinta nr. 14482 din 17-nov-2003 Somaţie de plată. Cerere în anulare. Excepţie de necompetenţă generală a instanţelor judecătoreşti. Clauză arbitrală

publicat in