Rasfoire documente

Decizie din 2003 Scutire de taxe vamale şi TVA. Import autovehicul. Stimularea întreprinzătorilor privaţi. Facilităţi

publicat in

Decizia nr. 433 din 12-mai-2003 PRETENŢII BĂNEŞTI. SARCINA PROBEI

publicat in

Decizia nr. 2838 din 30-mai-2003 Tranzacţie. Acţiune în constatare

publicat in

Decizia nr. 1245 din 27-feb-2003 Mandatul comercial. Obiect

publicat in

Decizia nr. 58 din 15-mai-2003 RECURS NEFONDAT. RESPINGERE

publicat in

Decizia nr. 24 din 24-apr-2003 Contract de executare reparaţii unui ceas monumental. Termen de garanţie. Defectarea ceasului în interiorul acestuia

publicat in

Decizia nr. 1472 din 07-mar-2003 Contestaţie în anulare. Motive

publicat in

Decizia nr. 4345 din 12-nov-2003 Prescripţia extinctivă. Cauze de întrerupere

publicat in

Decizia nr. 4393 din 13-nov-2003 Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Condiţii de admisibilitate

publicat in

Decizia nr. 1851 din 26-mar-2003 Contract de asociere în participaţiune

publicat in

Decizia nr. 4264 din 06-nov-2003 Contract de cesiune de acţiuni. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1391 din 06-mar-2003 Lipsa clauzei contractuale. Termen de plată. Aplicarea legii civile

publicat in

Decizia nr. 1214 din 28-feb-2003 Opoziţia asupra actului de majorare a capitalului social prin aport în natură. Acţiune civilă, acţiunea pauliană, revocatorie. Posibilitate

publicat in

Decizia nr. 28 din 17-feb-2003 Revizuire. Scrisoare de garanţie bancară. Act nou

publicat in

Decizia nr. 4682 din 27-nov-2003 Rezilierea contractului de închiriere în temeiul pactului comisoriu

publicat in

Decizia nr. 1677 din 10-mar-2003 Societate comercială. Dizolvare

publicat in

Decizia nr. 337 din 24-ian-2003 Transport pe calea ferată. Răspunderea expeditorului

publicat in

Decizia nr. 303 din 06-oct-2003 Contract de cesiune acţiuni. AVAB. Neachitarea preţului. Executare silită

publicat in

Decizia nr. 4524 din 19-nov-2003 Imobil ipotecat. Creanţă cesionată către A.V.A.B. Lipsa notificării cesiunii debitorului cedat. Neînscrierea A.V.A.B., la licitaţia publică, la distribuirea preţului ori contestarea acestei licitaţii. Opozabilitate erga omnes ca efect al întabulării imobilului

publicat in

Decizia nr. 3396 din 09-iul-2003 Întoarcerea executării. Instanţa competentă

publicat in

Decizia nr. 4372 din 13-nov-2003 Societate cu răspundere limitată. Lipsa clauzei de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii defunctului. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 1028 din 19-feb-2003 Răspunderea vânzătorului. Protecţia proprietăţii

publicat in

Decizia nr. 87 din 24-ian-2003 Somaţie de plată. Condiţii de admisibilitate. Ordin de plată. Contestarea cuantumului reactualizării

publicat in

Decizia nr. 715 din 24-apr-2003 Contract de executare reparaţii unui ceas monumental. Termen de garanţie. Defectarea ceasului în interiorul acestuia

publicat in

Decizia nr. 852 din 16-mai-2003 Contract de asociere în participaţiune. Clauză penală. Neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către pârâtă. Rezilierea contractului

publicat in

Decizia nr. 691 din 24-apr-2003 Contract de concesiune. Termenul de la care se calculează redevenţa şi penalităţile de întârziere

publicat in

Decizia nr. 2534 din 28-mai-2003 Pericol social. Fals privind identitatea. Recidivă

publicat in

Decizia nr. 694 din 18-apr-2003 Acţiune pentru convocarea A.G.A. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţii. Cerere de revendicare. Privatizare. Revocarea administratorilor şi a cenzorilor. Autoritate de lucru judecat

publicat in

Decizia nr. 665 din 17-apr-2003 Acţiune pentru plata cotei de aport. Conciliere. Modificarea acţiunii obiectului cererii

publicat in

Decizia nr. 660 din 17-apr-2003 Acţiune pentru plata dividendelor. Lipsa calităţii procesuale pasive. Distincţia între obligaţia de a da şi obligaţia de a face

publicat in

Decizia nr. 746 din 06-mai-2003 Asigurare de autovehicule. Calitate procesuală pasivă. Răspunderea mandatarului special pentru acte excesive. Chemare în judecată a unei altei persoane

publicat in

Decizia nr. 623 din 14-apr-2003 Contract de închiriere. Reziliere. Nelegală citare. Termen pentru lipsă de apărare

publicat in

Decizia nr. 623 din 14-apr-2003 Contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Asigurare facultativă de garanţie. Penalităţi de întârziere. Contestaţie în anulare. Nelegală citare

publicat in

Decizia nr. 639 din 10-apr-2003 Daune moratorii. Hotărâre A.G A. Scadenţa plăţii dividendelor

publicat in

Decizia nr. 610 din 11-apr-2003 Declinare de competenţă. Lipsa concilierii. Litigiu comercial. Prematuritate

publicat in

Decizia nr. 684 din 22-apr-2003 Faliment. Dreptul la apărare al debitorului. Ipotecă. Raport de expertiză tehnică. Vânzare prin licitaţie publică

publicat in

Decizia nr. 612 din 11-apr-2003 Somaţie de plată. Sucursală. Reprezentare. Lipsa capacităţii procesuale pasive. Competenţă teritorială

publicat in

Decizia nr. 990 din 09-iun-2003 Vânzare-cumpărare de acţiuni. Rezoluţiune. Pact comisoriu expres de ultim grad

publicat in

Decizia nr. 852 din 16-mai-2003 Contract de asociere în participaţiune. Clauză penală. Neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către pârâtă. Rezilierea contractului

publicat in

Decizia nr. 691 din 24-apr-2003 Contract de concesiune. Termenul de la care se calculează redevenţa şi penalităţile de întârziere

publicat in

Decizia nr. 853 din 16-mai-2003 Contract de furnizare a energiei electrice. Proba acestuia. Neplata energiei electrice. Constatarea nerezilierii contractului

publicat in

Decizia nr. 728 din 25-apr-2003 Contract de garanţie imobiliară. Efectuarea unor înregistrări în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Nulitatea absolută a înscrierii

publicat in

Decizia nr. 892 din 22-mai-2003 Recurs exercitat peste termenul legal. Nedovedirea împiedicării printr-o împrejurare mai presus de voinţa recurentei. Nemotivarea recursului în termenul legal. Constatarea nulităţii recursului

publicat in

Decizia nr. 881 din 21-mai-2003 Contract de închiriere spaţiu între un comerciant şi o persoană fizică. Faptă de comerţ. Neplata chiriei. Clauză compromisorie

publicat in

Decizia nr. 700 din 21-apr-2003 Contract de societate. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a acesteia. Inadmisibilitatea excepţiei lipsei de interes

publicat in

Decizia nr. 682 din 17-apr-2003 Contract de transport. Probe. Aplicabilitatea normelor privind transporturile internaţionale. Termen de executare

publicat in

Decizia nr. 778 din 12-mai-2003 Contract de tranzacţie. Recunoaştere de datorie. Casarea sentinţei civile anterioare. Menţinerea recunoaşterii debitului

publicat in

Decizia nr. 650 din 16-apr-2003 Contract de vânzare-cumpărare apartament. Transferul postului telefonic. Calitate procesuală pasivă

publicat in

Decizia nr. 759 din 08-mai-2003 Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri. Plata preţului cash şi barter. Prescripţie extinctivă

publicat in

Decizia nr. 638 din 15-apr-2003 Pact de preferinţă. Neîndeplinirea condiţiei potestative simple asumate de debitor. Întinderea mai mare a obiectului contractului decât cea prevăzută iniţial

publicat in

Decizia nr. 657 din 17-apr-2003 Revizuire. Împiedicarea părţii să se înfăţişeze la judecată dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa

publicat in

Decizia nr. 730 din 25-apr-2003 Cooperaţie meşteşugărească. Cerere de anulare a unor hotărâri ale adunării generale extraordinare a cooperatorilor. Litigiu nepatrimonial. Instanţa competentă

publicat in

Decizia nr. 858 din 19-mai-2003 Faliment. Competenţă de soluţionare. Anularea transferurilor patrimoniale anterioare introducerii cererii

publicat in

Decizia nr. 845 din 15-mai-2003 Faliment. Numirea lichidatorului judiciar. Lipsa calităţii procesuale active a debitoarei

publicat in

Decizia nr. 831 din 14-mai-2003 Import de grâu. Act de comerţ. Inadmisibilitatea invocării ulterioare a aceleiaşi excepţii de necompetenţă materială

publicat in

Decizia nr. 723 din 25-apr-2003 Lichidare judiciară. Încheierea procedurii. Depunerea tardivă a cererii de răspundere a administratorilor

publicat in

Decizia nr. 891 din 22-mai-2003 Licitaţie publică. Vânzarea unui bun mijloc fix asupra căruia s-a instituit sechestrul. Instituirea procedurii de administrare specială după data ţinerii licitaţiei

publicat in

Decizia nr. 724 din 25-apr-2003 Litigiu comercial. Îndeplinirea procedurii concilierii prealabile înainte de sesizarea instanţei competente

publicat in

Decizia nr. 844din din 15-mai-2003 Litigiu comercial. Neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile. Inadmisibilitatea acţiunii

publicat in

Decizia nr. 893 din 22-mai-2003 Litigiu comercial. Neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile. Inexistenţa unei obligaţii de a face

publicat in

Decizia nr. 750 din 06-mai-2003 Sentinţă arbitrală. Cerere de îndreptare a erorii materiale. Nedepunerea acesteia în termen

publicat in

Decizia nr. 693 din 23-apr-2003 Societate comercială. Cerere în anulare a hotărârii generale. Judecarea acesteia în camera de consiliu

publicat in

Decizia nr. 684 din 17-apr-2003 Somaţie de plată. Acţiune în anulare. Ordinea soluţionării excepţiilor. Imposibilitatea calificării acţiunii în anulare drept contestaţie în anulare

publicat in

Decizia nr. 666 din 18-apr-2003 Somaţie de plată. Citarea părţilor. Facturi neacceptate de către debitoare

publicat in

Decizia nr. 993 din 09-iun-2003 Acţiune în despăgubiri împotriva asigurătorului. Lipsa concilierii. Excepţia prematurităţii cererii. Declinare de competenţă. Error comunis facit jus

publicat in

Decizia nr. 947 din 02-iun-2003 Acţiune pentru plata preţului. Comisionar. Novaţie. Prescripţie

publicat in

Decizia nr. 619 din 11-apr-2003 Contestaţie în anulare. Daune moratorii. Citare. Calitate procesuală activă. Prescripţie

publicat in

Decizia nr. 683 din 21-apr-2003 Contestaţie la executare. Proces-verbal la licitaţie. Calitatea de adjudecător a creditorului urmăritor

publicat in

Decizia nr. 771 din 09-mai-2003 Contract de concesiune. Act adiţional. Nulitate pentru lipsa capacităţii juridice de a contracta. Cauză ilicită. Reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa organizării unei licitaţii

publicat in

Decizia nr. 2688 din 21-mai-2003 Contract de transport pe calea ferată. Lipsuri cantitative. Acţiunea în daune. Termen de prescripţie. Suspendare

publicat in

Decizia nr. 644 din 15-apr-2003 Model industrial. Concurenţă neloială. Procedura prealabilă specială la OSIM. Excepţia prematurităţii cererii

publicat in

Decizia nr. 899 din 22-mai-2003 Nulitate absolută a unei hotărâri A.G.A. Majorarea capitalului social prin conversia datoriilor în acţiuni. Intervenţie în interes propriu. Cerere de chemare în garanţie

publicat in

Decizia nr. 634 din 15-apr-2003 Opoziţie la executare cambială. Nulitate a biletelor la ordin. Raportul norme cu caracter primar/norme cu caracter secundar. Avalist. Calitate de reprezentant al societăţii

publicat in

Decizia nr. 622 din 11-apr-2003 Ordonanţă preşedinţială. Anulare a vânzării-cumpărării de acţiuni. Anulare dosar de prezentare privind oferta de vânzare de acţiuni. Lipsa obiectului cererii

publicat in

Decizia nr. 3216 din 27-iun-2003 Privatizare. Instituirea supravegherii financiare. Suspendarea acţiunilor

publicat in

Decizia nr. 692 din 18-apr-2003 Răscumpărarea propriilor acţiuni. Reducerea capitalului social. Faliment. Delegare de atribuţii A.G.E.A. către C.A. Lipsa concilierii. Excepţie de prematuritate Reducerea capitalului social Faliment

publicat in

Decizia nr. 870 din 23-mai-2003 Reorganizare şi lichidare judiciară. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Executarea garanţiilor unui contract de credit. Neîntocmirea evidenţelor contabile

publicat in

Decizia nr. 28 din 17-feb-2003 Revizuire. Scrisoare de garanţie bancară. Act nou

publicat in

Decizia nr. 757 din 07-mai-2003 Somaţie de plată. Nelegală citare. Nulitate. Sediu procedural ales

publicat in

Decizia nr. 645 din 16-apr-2003 Somaţie de plată. Penalităţi de întârziere. Culpa debitorului pentru nerespectarea termenului de livrare

publicat in

Decizia nr. 151 din 21-ian-2003 Act al Consiliului Concurenţei de sancţionare a contravenţiei comisă prin notificarea cu întârziere a concentrării economice prevăzute de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 21/1996

publicat in

Decizia nr. 569 din 12-feb-2003 Act al Consiliului Concurenţei de stabilire a taxei de autorizare a concentrării economice

publicat in

Decizia nr. 52 din 15-ian-2003 Act al Bănci Naţionale a României. Al doilea ordin de aplicare a unei amenzi pentru nerespectarea normelor referitoare la deschiderea şi menţinerea conturilor curente în valută la bănci din străinătate

publicat in

Decizia nr. 177 din 22-ian-2003 Act al Ministerului Lucrărilor publice, Transporturilor şi Locuinţei. Taxă pentru fondul special al drumurilor publice

publicat in

Decizia nr. 762 din 25-feb-2003 Act al organelor vamale prin care s-au stabilit obligaţiile fiscale. Suspendarea executării. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 754 din 25-feb-2003 Act vamal prin care s-a stabilit obligaţia plăţii unei taxe vamale, după ce, anterior, un alt act s-a anulat prin act jurisdicţional

publicat in

Decizia nr. 2851 din 30-mai-2003 Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Motive prevăzute limitative de lege

publicat in

Decizia nr. 415 din 29-ian-2003 Cerere de asigurare de dovezi. Întreruperea prescripţiei extinctivă

publicat in

Decizia nr. 1475 din 07-mar-2003 Cerere de radiere a ipotecii. Competenţă materială

publicat in

Decizia nr. 3341 din 08-iul-2003 Contract de asigurare. Acţiunea în regres a asigurătorului împotriva unui terţ. Termen de prescripţie

publicat in

Decizia nr. 1851 din 26-mar-2003 Contract de asociere în participaţiune

publicat in

Decizia nr. 3264 din 02-iul-2003 Contract de credit bancar. Garanţi necomercianţi. Răspundere contractuală în limitele garanţiei pentru suma împrumutată

publicat in

Decizia nr. 2280 din 15-apr-2003 Contract de furnizare a energiei electrice. Restituirea sumei plătită cu titlu de anticipaţie

publicat in

Decizia nr. 2685 din 21-mai-2003 Creanţe bugetare. Insolvenţă comercială. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

publicat in

Decizia nr. 173 din 21-ian-2003 Fondul de cercetare-dezvoltare. Contribuţii

publicat in

Decizia nr. 230 din 23-ian-2003 Impozit pe profit. Condiţiile deductibilităţii, din venitul impozabil, a cheltuielilor de deplasare în străinătate

publicat in

Decizia nr. 4346 din 12-nov-2003 Asigurări maritime. Termen de prescripţie

publicat in

Decizia nr. 415 din 29-ian-2003 Cerere de asigurare de dovezi. Întreruperea prescripţiei extinctive

publicat in

Decizia nr. 1475 din 07-mar-2003 Cerere de radiere a ipotecii. Competenţă materială

publicat in

Decizia nr. 4337 din 12-nov-2003 Contract de asociere în participaţiune. Penalităţi de întârziere

publicat in