Rasfoire documente

Decizia nr. 5304 din 04-dec-2001 Expulzare. Riscul ca persoana expulzată să fie supusă la tortură. Ţări terţe sigure

publicat in

Decizia nr. 1602 din 26-mar-2001 Mijloace de probă. Înregistrări audio. Admisibilitate

publicat in

Decizia nr. 77/R din 01-feb-2001 Schimbarea destinaţiei locuinţei. Evacuare

publicat in

Decizia nr. 1.237 din 11-dec-2001 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - CONDIŢII – rezumat

publicat in

Decizia nr. 900 din 23-mai-2001 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - CONDIŢII – rezumat

publicat in

Decizia nr. 7.478 din 11-dec-2001 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - CAUŢIUNE – rezumat

publicat in

Decizia nr. 283 din 22-mar-2001 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - CONDIŢII – rezumat

publicat in

Decizia nr. 2971 din 10-oct-2001 Taxă pe valoare adăugată. Impozit pe profit. Deductibilitatea cheltuielilor. Probe. Facturi fiscale. Condiţii pentru a fi considerate documente justificative

publicat in

Decizia nr. 4093 din 10-dec-2001 Decizie a Direcţiei Generale a Vămilor de respingere a unei contestaţii în materie vamală, pentru neachitarea taxei de timbru. Irelevanţa elementului ''culpă'' în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii obiective

publicat in

Decizia nr. 4096 din 10-dec-2001 Decizie a Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei termice. Limitări legale prin această decizie a libertăţii contractuale a furnizorului şi consumatorului

publicat in

Decizia nr. 188 din 23-dec-2001 Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 5717 din 20-dec-2001 Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Abuz în serviciu contra intereselor publice. Bănci cu capital privat

publicat in

Decizia nr. 635 din 08-feb-2001 Asigurări de accidente. Autovehicule înmatriculate în străinătate. Parte responsabilă civilmente. Limita obligaţiei asigurătorului de a despăgubi

publicat in

Decizia nr. 3980 din 25-sep-2001 Înşelăciune. Inducerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii unui contract

publicat in

Decizia nr. 5683 din 19-dec-2001 Înşelăciune. Emiterea unui CEC fără acoperire. Art. 215 alin. 4 C. pen. Faptă prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea CEC-ului nr. 59/1934

publicat in

Decizia nr. 3259 din 15-mai-2001 Licitaţie. Proces-verbal. Anulare. Contestaţie la executare

publicat in

Decizia nr. 313 din 16-feb-2001 Declaraţie în anulare. Greşeală materială. Înţeles. Art. 318 al. 1C. pr. civ.

publicat in

Decizia nr. 2701 din 15-oct-2001 Vânzare-cumpărare. Nulitate absolută. Lipsa consimţământului. Subdobânditor de rea-credinţă. Principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Extra petita

publicat in

Decizia nr. 389 din 24-ian-2001 Daune morale. Tâlhărie. Suferinţe fizice şi psihice

publicat in

Decizia nr. 2839 din 01-iun-2001 Recurs. Neagravarea situaţiei în propriul recurs. Rejudecare după casare

publicat in

Decizia nr. 18 din 29-nov-2001 Extrădare. Extrădare activă. Instanţa competentă

publicat in

Decizia nr. 20 din 09-ian-2001 Antecontract de vânzare-cumpărare. Teren intravilan. Vânzare încheiată în 1970. Act sub semnătură privată. Deces al promitentului-vânzător. Vacanţă succesorală. Perfectarea vânzării. Prescriere (art. 1073, 1077 C. civ.; art. 6 alin. 1 Decretul nr. 167/1958)

publicat in

Decizia nr. 5435 din 28-nov-2001 Libertate de exprimare. Limite. Daune morale

publicat in

Decizia nr. 196 din 24-ian-2001 Casă naţionalizată. Chiriaşi. Cumpărare. Art. 9 Legea nr. 112/1995 şi art. 6 norme metodologice. Bună-credinţă. Art. 14 Legea nr. 112/1995. Proprietari. Revendicare. Momentul introducerii acţiunii

publicat in

Decizia nr. 436 din 16-feb-2001 Succesiune. Cheltuieli de înmormântare. Înstrăinare a unor mobile din succesiune. Acceptare tacită. Renunţare expresă ulterioară. Efecte. Art. 700 şi 1206 C. civ.

publicat in

Decizia nr. 181 din 24-ian-2001 Succesiuni. Soţ supravieţuitor. Drept de abitaţie. Condiţii de recunoaştere. Neîntrunire (art. 4 Legea nr. 319/1944)

publicat in

Decizia nr. 2433 din 09-mai-2001 Recurs. Acţiune în revendicare. Probatoriu insuficient cu privire la destinaţia actuală şi amplasamentul imobilului revendicat. Neindividualizarea imobilului. Casare cu trimitere. Indicaţii referitoare la probele ce urmează a fi administrate cu prilejul rejudecării

publicat in

Decizia nr. 2222 din 02-mai-2001 Administrarea probelor. Nemijlocire

publicat in

Decizia nr. 1213 din 07-mar-2001 Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale

publicat in

Decizia nr. 559 din 06-feb-2001 Apel. Citarea părţilor

publicat in

Decizia nr. 3149 din 15-iun-2001 Conducerea autovehiculului pe drumurile publice. Stare de ebrietate

publicat in

Decizia nr. 5263 din 30-nov-2001 Daune morale. Furtul unor obiecte de artă din colecţie. Sustragerea unei lucrări ştiinţifice şi a manuscrisului unei opere literare

publicat in

Decizia nr. 3594 din 27-iun-2001 Legitimă apărare. Depăşirea limitelor unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului

publicat in

Decizia nr. 3964 din 25-sep-2001 Tâlhărie. Un singur patrimoniu şi mai multe persoane agresate

publicat in

Decizia nr. 5015 din 20-nov-2001 Pedeapsă. Individualizare. Circumstanţe atenuante judiciare

publicat in

Decizia nr. 3275 din 29-mai-2001 Acţiune pentru constatarea nulităţii unei licitaţii şi a contractului de vânzare-cumpărare a unui activ. Schimbarea acţionariatului societăţii pârâte. Calitate procesuală pasivă. Restituirea prestaţiilor efectuate în baza actului nul. Prescripţie extinctivă. Acţiunea în răspundere contra administratorilor. Cerere de chemare în garanţie

publicat in

Decizia nr. 802 din 29-mai-2001 Acţiune pentru constatarea nulităţii unui contract de cesiune de acţiuni. Natura juridică şi prerogativele Fondului Proprietăţii de Stat şi a societăţilor de investiţii financiare

publicat in

Decizia nr. 4097 din 10-dec-2001 Minori aflaţi sub tutelă. Dreptul acestora la alocaţie suplimentară în baza dispoziţiilor Legii nr. 119/1997. Condiţionarea acestei alocaţii de comunitatea de locuinţă cu tutorele

publicat in

Decizia nr. 2673 din 17-sep-2001 Acţiune în contencios administrativ. Ordonanţă a C.N.V.M. de retragere a unei autorizaţii de funcţionare a unui S.V.M. Legalitatea măsurii

publicat in

Decizia nr. 4085 din 07-dec-2001 Cerere adresată instanţei de contencios administrativ de suspendare a executării unui act administrativ. Condiţionarea acestei cereri de existenţa unei acţiuni în anularea actului respectiv

publicat in

Decizia nr. 4089 din 07-dec-2001 Instanţa competentă să soluţioneze anularea unei decizii a Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi. Condiţiile conflictului negativ de competenţă

publicat in

Decizia nr. 7616 din 13-dec-2001 Faliment bancar. Scutire de taxe de timbru. Înţeles

publicat in

Decizia nr. 2083 din 25-apr-2001 Mărturie mincinoasă. Cauză de nepedepsire

publicat in

Decizia nr. 103 din 19-ian-2001 Carte funciară. Înscriere. Titlu nevalabil. Rectificare. Art. 34 pct. 2 D.L. 115/1938

publicat in

Decizia nr. 1618 din 06-iul-2001 Răspundere civilă. Accident auto. Asigurare obligatorie pentru răspundere civilă auto. Despăgubiri. Cuantum. Determinare. Art. 54 alin. 1 Legea 136/1995

publicat in

Decizia nr. 4829 din 09-nov-2001 Circumstanţe atenuante. Loviri cauzatoare de moarte. Intenţie depăşită. Stabilirea pedepsei

publicat in

Decizia nr. 915 din 27-apr-2001 Recurs. Hotărâre dată în primă instanţă. Apel. Renunţare. Recurs. Inadmisibilitate (art. 299 şi 377 alin. 2 pct. 2 C. pr. civ.). Limite în care sentinţa a fost schimbată în apel. Admisibilitate a recursului. Partaj. Divorţ. Bunuri comune. Contribuţie. Stabilire. Societate comercială. Soţie asociat unic. Soţ angajat al societăţii. Salariu. Simulare. Fraudă. Nemo censetur propriam turpitudinem allegans

publicat in

Decizia nr. 5105 din 07-nov-2001 Acţiune în nulitatea contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Cauză ilicită

publicat in

Decizia nr. 4866 din 23-oct-2001 Angajament de plată. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului la acţiune în restituirea plăţilor efectuate în executarea unui angajament de plată lovit de nulitate

publicat in

Decizia nr. 5603 din 11-dec-2001 Convenţie de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiată de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ. Nulitate relativă care afectează întregul act

publicat in

Decizia nr. 4941 din 26-oct-2001 Exercitarea apelului peste termen. Act avocaţial abuziv

publicat in

Decizia nr. 5435 din 28-nov-2001 Libertate de exprimare. Limite. Daune morale

publicat in

Decizia nr. 3068 din 13-iun-2001 Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Contopirea pedepselor

publicat in

Decizia nr. 5689 din 19-dec-2001 Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Delapidare. Infracţiune continuată. Criterii de apreciere

publicat in

Decizia nr. 5255 din 30-nov-2001 Tentativă la infracţiunea de omor. Provocare

publicat in

Decizia nr. 3572 din 07-iun-2001 Calea de atac a recursului. Cerere de aderare la recursul părţii adverse. Respingerea ''aderării la recurs'' ca fiind tardiv formulată în raport cu dispoziţiile art. 314 C. pr. civ.

publicat in

Decizia nr. 1567 din 18-oct-2001 Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Neexecutare. Autoritate de lucru judecat

publicat in

Decizia nr. 16R din 09-ian-2001 Acţiune în revendicare. Imobil preluat abuziv de stat. Dovada dreptului de proprietate asupra construcţiei edificate pe terenul revendicat. Prezumţia legală de proprietate în favoarea proprietarului terenului. Art. 492 C. civ. Caracter abuziv al preluării imobilului de către stat. Decizie dată în aplicarea Legii nr. 4/ 1973

publicat in

Decizia nr. 15R din 09-ian-2001 Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 111/1951 ca bun fără stăpân

publicat in

Decizia nr. 775 din 03-apr-2001 Căi de atac. Recurs. Lipsă de interes. Art. 137 alin. 1 C. pr. civ.

publicat in

Decizia nr. 135 din 19-ian-2001 Contract de locaţiune. Imobil preluat de stat. Anulare pe cale administrativă a deciziei de preluare. Opozabilitatea faţă de proprietar a locaţiunii încheiate de stat. Art. 1441 C. civ. Procedura încheierii unui nou contract de închiriere în baza O.U.G. nr. 40/1999

publicat in

Decizia nr. 2468 din 25-sep-2001 Pronunţarea instanţei asupra altor aspecte decât cele puse în discuţia părţilor. Încălcarea principiului contradictorialităţii. Nulitatea hotărârii

publicat in

Decizia nr. 5434 din 28-nov-2001 Împărţeala în natură. Criterii la formarea şi atribuirea loturilor

publicat in

Decizia nr. 433 din 29-ian-2001 Adunare generală. Adoptare hotărâri. Majoritate simplă. Sistem de referinţă. Numărul membrilor prezenţi la începutul şedinţei

publicat in

Decizia nr. 7727 din 09-dec-2001 Contract de vânzare-cumpărare. Interpretarea clauzelor

publicat in

Decizia nr. 7663 din 14-dec-2001 Credit bancar. Încetare de plăţi. Răspunderea administratorului

publicat in

Decizia nr. 7638 din 14-dec-2001 Opoziţia la executare. Stabilirea competenţei materiale

publicat in

Decizia nr. 3765 din 18-sep-2001 Suspendarea executării hotărârii judecătoreşti. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 4150 din 03-oct-2001 Nerespectarea obligaţiei de predare a aurului şi altor valori. Legea nr. 284/1947. Neconstituţionalitate

publicat in

Decizia nr. 5603 din 14-dec-2001 Reabilitare. Data de la care se socoteşte termenul de reabilitare

publicat in

Decizia nr. 7482 din 11-dec-2001 Competenţă teritorială. Contract de transport

publicat in

Decizia nr. 7710 din 17-dec-2001 Contract de asociere în participaţiune. Clauză penală. Admisibilitate

publicat in

Decizia nr. 7729 din 19-dec-2001 Contract de locaţiune. Părăsirea imobilului închiriat înaintea expirării termenului contractual. Drepturile locatorului

publicat in

Decizia nr. 7656 din 14-dec-2001 Recurs. Motive de casare. Acordarea a ceea ce nu s-a cerut

publicat in

Decizia nr. 7478 din 11-dec-2001 Sechestrul asigurător. Condiţii. Procedură

publicat in

Decizia nr. 7688 din 14-dec-2001 Societate cu răspundere limitată. Excluderea asociatului administrator. Condiţii. Fraudă în dauna societăţii. Înţeles

publicat in

Decizia nr. 7728 din 19-dec-2001 Spaţii comerciale prevăzute de H. G. nr. 505/1998. Refuzul autorităţii locale de a le vinde. Căi de atac

publicat in

Decizia nr. 7230 din 04-dec-2001 Suspendarea facultativă a judecăţii. Drept care face obiectul altei judecăţi. Înţeles

publicat in

Decizia nr. 7664 din 14-dec-2001 Taxă judiciară de timbru. Contestarea modului de stabilire. Exercitarea controlului judiciar

publicat in

Decizia nr. 2263 din 11-iun-2001 Accize. Majorări de întârziere. O. U. G. nr. 14/1999. Nemo censetur ignorare legem. Distribuirea tardivă a Monitorului Oficial

publicat in

Decizia nr. 94 din 12-feb-2001 DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ. ÎNCĂLCAREA ÎNDATORIRILOR DE SERVICIU

publicat in

Decizia nr. 816/R din 13-sep-2001 CONFLICT DE DREPTURI. DECESUL CONTESTATORULUI. ACŢIUNE CONTINUATĂ ŞI PRECIZATĂ DE MOŞTENITORII CONTESTATORULUI. COMPETENŢĂ TERITORIALĂ. COMPETENŢĂ MATERIALĂ. SEDIUL MATERIEI

publicat in

Decizia nr. 3247/A din 13-nov-2001 Notificare în temeiul O.U.G. nr. 40/1999. Neindeplinirea condiţiilor de fond şi de formă. Inadmisibilitatea evacuării

publicat in

Decizia nr. 3345 din 20-nov-2001 Apel. Evacuare. Constatarea dreptului de proprietate

publicat in

Decizia nr. 467/R din 05-dec-2001 Ordonanţă preşedinţială. Folosirea spaţiului închiriat după încetarea contractului de locaţiune. Prejudiciu. Evacuare

publicat in

Decizia nr. 273/R din 08-mar-2001 Evacuare. Lipsa notificării. Aplicarea dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 17/1994 şi apoi a dispoziţiilor art. 9 din O.U.G. nr. 40/1999

publicat in

Decizia nr. 3389 din 23-nov-2001 Evacuare pentru lipsă de titlu. Contract de închiriere lovit de nulitate absolută pentru cauză ilicită. Inaplicabilitatea dispoziţiilor O.U.G. nr. 40/1999

publicat in

Decizia nr. 3874 din 25-sep-2001 Acţiune în evacuare. Respingere. Prelungirea de drept a contractului de închiriere

publicat in

Decizia nr. 1777/R din 07-nov-2001 Recurs. Evacuare prin schimb forţat de locuinţă. Suprafaţa locativă oferită. Condiţii. Daune cominatorii. Netemeinicie

publicat in

Decizia nr. 1593/R din 03-dec-2001 Acţiune în evacuare. Daune interese. Lipsa culpei chiriaşului la încheierea contractului de închiriere ca urmare a omiterii transmiterii notificării de către proprietar

publicat in