Rasfoire documente

Decizia nr. 326 din 27-apr-2005 Dovada contractului individual de muncă. Instanţa competentă

publicat in

Decizia nr. 328 din 04-mai-2005 Împărţirea bunurilor comune dobândite sub durata căsătoriei. Criterii de atribuire

publicat in

Decizia nr. 91 din 21-feb-2005 OBIECTUL - CONTOPIRE PEDEPSE

publicat in

Decizia nr. 269 din 13-apr-2005 Persoană juridică non profit. Calitate procesuală

publicat in

Decizia nr. 247 din 06-apr-2005 Pensia de întreţinere.Depăşirea cotei legale.Nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 255 din 11-apr-2005 Partaj.Putere de lucru judecat

publicat in

Decizia nr. 414 din 01-iun-2005 Calitate procesuală. Rolul activ al judecătorului.Acţiune în constatare. Admisibilitate în cazul proprietarului care se află în posesia bunului.

publicat in

Decizia nr. 415 din 01-iun-2005 Renunţare la judecată. Obligarea reclamantului la cheltuieli de judecată.

publicat in

Decizia nr. 418 din 01-iun-2005 Nerespectarea disp.art. 95(3) C.pr.civ. Casare cu trimitere spre rejudecare.

publicat in

Decizia nr. 420 din 01-iun-2005 Vânzarea bunului proprietatea altuia. Nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 437 din 08-iun-2005 Sistarea pensiei de întreţinere. Necesitatea verificării stării de nevoie.

publicat in

Decizia nr. 368/R din 06-sep-2005 Modalitatea greşită de individualizare a sancţiunilor administrative prev.de art. 18 indice 1 Cod penal.

publicat in

Decizia nr. 390/R din 20-sep-2005 Greşita reţinere a incidenţei prev.art. 284 indice 1 C.pr.penală

publicat in

Decizia nr. 397 din 27-sep-2005 Incidenţa cazului de casare prev.de art. 385 indice 9 alin.1 pct.9 din Codul de procedură penală – motivarea hotărârii contrazice dispozitivul hotărârii.

publicat in

Decizia nr. 392/R din 21-sep-2005 Greşita restituire a cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale.

publicat in

Decizia nr. 411 din 09-sep-2005 Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Lipsa menţiunii în procesul verbal de contravenţie privind data săvârşirii faptei contravenţionale.

publicat in

Decizia nr. 149 din 16-mar-2005 Retragerea plângerii prealabile. Interpretarea extensiva a dispoz. art.131 c.p.

publicat in

Decizia nr. 210 din 20-apr-2005 Inadmisibilitatea aplicarii art 81, 82 c.p. privind suspendarea conditionata a executarii pedepsei in mod exclusiv in cazul infractiunii de abandon de familie prev de art 305 alin 1 c.p.

publicat in

Decizia nr. 327 din 22-iun-2005 Prestatie periodica. Cuantum. Modalitate de plata.

publicat in

Decizia nr. 209 din 10-mar-2005 Contestatie la executare – Dreptul de retentie este un mijloc specific de garantare a obligatiilor, reprezentând uneori si o forma de manifestare a exceptiei de neexecutare – constând în dreptul creditorului de a refuza sa restituie un bun al debitorului

publicat in

Decizia nr. 275 din 31-mar-2005 Contestatie la executare – Dreptul de retentie este un mijloc specific de garantare a obligatiilor, reprezentând uneori si o forma de manifestare a exceptiei de neexecutare – constând în dreptul creditorului de a refuza sa restituie un bun al debitorului

publicat in

Decizia nr. 330 din 08-apr-2005 În situatia pluralitatii de creditori sau de debitori, neexecutarea obligatiei fata de unul dintre creditori determina rezolutiunea în întregime a contractului si nu doar pentru cota parte din bun ce a apartinut creditorului fata de care obligatia nu a

publicat in

Decizia nr. 514 din 03-iun-2005 Stabilirea prejudiciului si a raportului de cauzalitate dintre prejudiciu si culpa - întinderea raspunderii; determinarea prejudiciului potrivit art. 998 cod civil, raspunderea civila reclama în afara de prejudiciu si un raport de cauzalitate, adica le

publicat in

Decizia nr. 599 din 24-iun-2005 În cadrul contestatiei la titlu , se contesta însusi titlul executoriu , dar nu în ce priveste validitatea sa în fond ci numai întelesul , întinderea si aplicarea sa. Potrivit art.399 (3) în cazul în care executarea silita se face în temeiul unui

publicat in

Decizia nr. 668 din 09-sep-2005 Contestarea filiatiei din casatorie. Inadmisibilitate. Decizia nr. 349/2001 a Curtii Constitutionale a dat posibilitatea promovarii unei actiuni si de catre mama în tagada paternitatii conform art. 54 din codul familiei

publicat in

Decizia nr. 321 din 22-iun-2005 NELEGALITATE. Încadrare juridica gresita. Art. 209 al. 3 lit.b penal.Furtul privind componente ale sistemului de irigatii

publicat in

Decizia nr. 746 din 06-oct-2005 Tardivitatea plângerii prealabile în raport de data cunoasterii autorului articolului calomniator publicat în presa. Tardivitatea recursului inculpatei si neagravarea situatiei în calea de atac a recursului partii vatamate determina împreuna imposibilita

publicat in

Decizia nr. 7 din 13-ian-2005 ACCIDENT DE CIRCULAŢIE. CITAREA OBLIGATORIE A ASIGURATORULUI

publicat in

Decizia nr. 36 din 20-ian-2005 DOUĂ SAU MAI MULTE CONTRAVENŢII CONSTATATE PRIN ACELAŞI PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE. APLICAREA UNEI SINGURE SANCŢIUNI.

publicat in

Decizia nr. 129 din 24-feb-2005 PLÂNGERI CONTRAVENŢIONALENERESPECTAREA REGIMULUI DE VITEZĂ. SARCINA PROBEI

publicat in

Decizia nr. 319 din 15-apr-2005 DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA. INFRACTIUNEA DE VIOLARE DE DOMICILIU. INTRUNIREA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE ACESTEIA.

publicat in

Decizia nr. 438 din 11-apr-2005 DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALA. PLANGERE FORMULATA IN CONFORMITATE CU DISP. ART. 278/1 C.P.P. RETINEREA CAUZEI DE CATRE INSTANTA CARE JUDECA PLANGEREA PENTRU JUDECAREA IN FOND A CAUZEI. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNII DE FALS ÎN DECLARAŢII

publicat in

Decizia nr. 454 din 25-mai-2005 REABILITARE JUDECATOREASCA. DATA DE LA CARE SE CALCULEAZA TERMENUL DE REABILITARE IN CAZUL IN CARE INCULPATUL ESTE CONDAMNAT LA O PEDEAPSA EGALA CU DURATA RETINERII SI ARESTARII PREVENTIVE.

publicat in

Decizia nr. 816 din 01-nov-2005 Proces verbal de constatare a perimării. Organul competent a constata perimarea. Inadmisibilitatea intervenirii instanţei de judecată în lipsa vreunei contestaţii sau cereri împotriva procesului verbal de perimare întocmit de executor.

publicat in

Decizia nr. 537 din 29-iun-2005 Uzucapiune. Posesia sub nume de proprietar; condiţie obligatorie pentru intervenirea prescripţiei achizitive.

publicat in

Decizia nr. 553 din 01-iul-2005 Drept de superficie. Natura juridică. Posibilitatea părţilor de a stabili o taxă de folosinţă a terenului în sarcina proprietarului construcţiei

publicat in

Decizia nr. 189 din 18-aug-2005 Regimul juridic al metalelor preţioase reglementat de Legea nr.261/2002. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în această materie.

publicat in

Decizia nr. 203 din 14-sep-2005 Neconcordanţa dintre dispozitivul hotărârii şi considerentele acesteia. Nulitatea hotărârii

publicat in

Decizia nr. 207 din 14-sep-2005 Lipsa calităţii procesuale pasive a cumpărătorului imobilului retrocedat pentru plata cheltuielilor privind îmbunătăţirile aduse acestuia

publicat in

Decizia nr. 176 din 21-iul-2005 Contestaţie la executare. Efectele încuviinţării cererii de executare silită. Consecinţa depunerii recipisei de consemnare a sumei datorate la alt executor judecătoresc decât cel împuternicit de creditor

publicat in

Decizia nr. 206 din 14-sep-2005 Act autentic. Valoarea probantă a declaraţiilor de martori

publicat in

Decizia nr. 180/R din 21-iul-2005 Dreptul de superficie. Conţinut complex

publicat in

Decizia nr. 116 din 05-sep-2005 Somaţie de plată. Cerere în anulare. Inexistenţa căilor de atac în această materie. Inadmisibilitatea recursului

publicat in

Decizia nr. 274 din 12-sep-2005 Plângere contravenţională. Competenţă.O.G. nr.44/1997

publicat in

Decizia nr. 282 din 12-sep-2005 Obiecţiuni la procesul-verbal de contravenţie. Formă

publicat in

Decizia nr. 379 din 23-aug-2005 Încetarea procesului penal întemeiată pe dispoziţiile art.11 pct.2 lit.'b' Cod procedură penală în referire la art.10 lit.'h' Cod procedură penală, art.2841 Cod procedură penală şi art.131 alin.1 şi 2 Cod penal nu atrage sine die respingerea pretenţiilor

publicat in

Decizia nr. 57 din 14-feb-2005 Neformularea plângerii prealabile în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere prevăzut de lege atrage aplicarea dispoziţiilor art.11 pct.2 lit.'b' Cod procedură penală în referire la art.10 lit.'f' Cod procedură

publicat in

Decizia nr. 207 din 14-sep-2005 Potrivit dispoziţiilor art.49 din Legea nr.10/2001 modificat în art.48 alin.1 - prin Legea nr.247/2005, chiriaşii au dreptul la despăguburi pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţii de locuinţă prin îmbunătăţirile necesare şi utile.Alin.2 În

publicat in

Decizia nr. 176 din 21-iul-2005 Potrivit dispoziţiilor art.3731 alin.1 Cod procedură civilă modificat prin Legea nr.219/2005 cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc dacă legea nu dispune altfel.Art.588 alin.2 Cod procedură civilă prevede că debitorul se poate e

publicat in

Decizia nr. 619 din 10-mai-2005 Constatarea nulitaţii contractului de vânzare-cumpărare

publicat in

Decizia nr. 1081 din 23-sep-2005 Înapoiere minor

publicat in

Decizia nr. 605 din 05-mai-2005 Nulitate contract vânzare-cumpărare

publicat in

Decizia nr. 819 din 17-iun-2005 Suspendare executare silită

publicat in

Decizia nr. 1520 din 08-nov-2005 Obligaţia de a face

publicat in

Decizia nr. 309 din 03-mar-2005 Anulare antecontract vânzare-cumpărare

publicat in

Decizia nr. 309 din 03-mar-2005 Anulare antecontract vânzare-cumpărare

publicat in

Decizia nr. 1138 din 16-sep-2005 Anulare contract vânzare-cumpărare

publicat in

Decizia nr. 1176 din 21-sep-2005 Evacuare

publicat in

Decizia nr. 1841 din 20-dec-2005 Evacuare

publicat in

Decizia nr. 1155 din 20-sep-2005 Revendicare

publicat in

Decizia nr. 392A din 15-nov-2005 Operă dramatico-muzicală. Drepturile interpreţilor şi executanţilor.

publicat in

Decizia nr. 1961/R din 30-aug-2005 Raporturi de muncă

publicat in

Decizia nr. 1838/R din 27-iun-2005 Pensii

publicat in

Decizia nr. 1818/R din 24-iun-2005 Salarizare

publicat in

Decizia nr. 1812/R din 23-iun-2005 Contracte de muncă

publicat in

Decizia nr. 1 din 18-nov-2005 2005-11-18

publicat in

Decizia nr. 2 din 29-nov-2005 2005-11-29

publicat in

Decizia nr. 2 din 01-nov-2005 2005-11-01

publicat in

Decizia nr. 1 din 01-ian-2005 2005-01-01

publicat in

Decizia nr. 1 din 01-ian-2005 Pentru a consulta jurisprudenţa instanţei, accesaţi site-ulhttp://www.justitie-ag.ro/jud%5Fpit/practica_instanta.asp

publicat in

Decizia nr. 908/R din 22-apr-2005 Admisibilitatea contesta?iei în anulare

publicat in

Decizia nr. 1790 din 23-aug-2005 Plângere formulata în baza art. 278/1 CPP

publicat in

Decizia nr. 1851 din 30-aug-2005 Ac?iune civila în procesul penal

publicat in

Decizia nr. 1085/A din 12-oct-2005 savarsirea infractiubii prev de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.g, i C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. oi art.76 lit.a C.p. rap.la art.33 lit.a C.p.

publicat in

Decizia nr. 492/R din 08-sep-2005 RECURS TARDIV. RENUNŢARE LA RECURS. REVENIRE.

publicat in

Decizia nr. 498/R din 08-sep-2005 INDIVIDUALIZARE A PEDEPSELOR. CRITERII

publicat in

Decizia nr. 558/R din 22-sep-2005 INFRACŢIUNEA DE ULTRAJ SĂVÂRŞITĂ ÎN CONDIŢIILE ART. 239 AL 1 COD PENAL. DISCRIMINARE

publicat in

Decizia nr. 514 din 15-sep-2005 INFRACŢIUNE DE NERESPECTARE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI. EXECUTARE. CONDIŢII

publicat in

Decizia nr. 105 din 12-iul-2005 INFRACŢIUNEA DE DARE DE MITĂ. RESPINGEREA PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVĂ

publicat in

Decizia nr. 93 din 17-iun-2005 INFRACŢIUNI DE TÂLHĂRIE. INCULPATE MINORE. RESPINGEREA PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVĂ

publicat in

Decizia nr. 310 din 27-sep-2005 INFRACŢIUNEA DE TÂLHĂRIE. INCULPAT MINOR. IDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ GREŞITĂ A MODALITĂŢII DE EXECUTARE A PEDEPSEI

publicat in

Decizia nr. 709 din 06-iul-2005 DECIZIE DE CONCEDIERE. AJUTOARE SOCIALEPREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ. CONDIŢII DE ACORDARE ÎN RAPORT DE CLAUZELE CONTRACTUALE

publicat in

Decizia nr. 758 din 23-sep-2005 LEGEA NR.18/1991 DAUNE COMINATORIICONDITII DE ACORDARE

publicat in

Decizia nr. 669 din 22-iul-2005 COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII 18/1991. CALITATE PROCESUALA. RASPUNDEREA PROCEDURALA

publicat in

Decizia nr. 756 din 22-sep-2005 PARTAJ SUCCESORAL. ATRIBUIREA INTREGULUI BUN UNUIA DINTRE COINDIVIZORI

publicat in

Decizia nr. 771 din 29-sep-2005 LEGATURI PERSONALE CU MINORUL. MODALITATE DE EXERCITARE A ACESTUI DREPT

publicat in

Decizia nr. 755 din 22-sep-2005 LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE.DAUNE MORALE. ADMISIBILITATE.

publicat in

Decizia nr. 728 din 31-aug-2005 CALITATE PROCESUALA ACTIVA ASINDICATULUI DE A FORMULA ACŢIUNEIN JUSTIŢIE IN INTERESUL SALARIAŢILOR

publicat in

Decizia nr. 876 din 26-iul-2005 LEGEA NR.554/2005. ACŢIUNE PENTRU RECUNOAŞTEREA REPREZENTATIVITĂŢII UNEI ASOCIAŢII PROFESIONALE. DREPT VĂTĂMAT

publicat in

Decizia nr. 856 din 19-iul-2005 PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI

publicat in

Decizia nr. 1064 din 16-sep-2005 PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI. PLĂŢI FĂCUTE DE DEBITOARE DUPĂ DESCHIDEREA PROCEDURII. CONSECINŢE

publicat in

Decizia nr. 1065 din 20-sep-2005 PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ. MOMENTUL DOBÂNDIRII ACESTUIA

publicat in

Decizia nr. 830 din 14-iul-2005 LEGEA NR.544/2001. INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC. CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ

publicat in

Decizia nr. 888 din 02-aug-2005 STABILIREA VALORII UNUI IMOBIL SOLICITAT ÎN BAZA LEGII NR.10/2001. LEGE APLICABILĂ ŞI INSTANŢA COMPETENTĂ

publicat in

Decizia nr. 69 din 11-oct-2005 AGENT DE ASIGURARE. RĂSPUNDEREA PENTRU NEPREDAREA ÎN TERMEN A ASIGURĂRILOR ÎNCHEIATE ŞI PRIMELOR ÎNCASATE. CAUZA CONTRACTUALĂ

publicat in

Decizia nr. 70 din 11-oct-2005 DAUNE COMINATORII. ADMISIBILITATEA OBLIGĂRII LA DAUNE COMINATORII AVÂND ÎN VEDERE DISPOZIŢIILE ART. 580/3 COD PR. CIVILĂ

publicat in

Decizia nr. 84 din 29-nov-2005 VÂNZĂRI ACŢIUNI. NEGOCIERE PRIN OFERTE DIRECTE. NEGOCIEREA CONTRA OFERTELOR. CONTESTAŢIE

publicat in

Decizia nr. 1127 din 06-oct-2005 ACTE ÎNCHEIATE DE CAMERA DE CONTURI. CALITATE PROCESUALĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE.

publicat in

Decizia nr. 1289 din 09-nov-2005 VALOAREA DE VAMĂ. PREŢ DE TRANZACŢIE PREVĂZUT DE ART. 1 DIN ACORDUL GATT. DOVADA PREŢULUI.

publicat in

Decizia nr. 1307 din 08-nov-2005 IMPORT ÎNSOŢIT DE CERTIFICAT EUR.1. CONTROL ''A POSTERIORI'' EFECTUAT DUPĂ ÎMPLINIREA TERMENULUI DE PĂSTRARE A DOCUMENTELOR CARE DOVEDESC CARACTERUL ORIGINAR AL PRODUSELOR.

publicat in