Rasfoire documente

Hotararea nr. T-346/21 din 11-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 11 ianuarie 2023 (Extras). Hecht Pharma GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală Gufic – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Utilizare publică şi spre exterior – Importanţa utilizării – Natura şi forma utilizării – Utilizare pentru produsele pentru care este înregistrată marca. Cauza T-346/21.

publicat in

Hotararea nr. C-42/21 P din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 12 ianuarie 2023. Lietuvos geležinkeliai AB împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Abuz de poziţie dominantă – Piaţa transportului feroviar de marfă – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 102 TFUE – Acces prin întreprinderi terţe la infrastructurile gestionate de societatea naţională a căilor ferate din Lituania – Dezafectarea unui tronson de cale ferată – Noţiunea de «abuz» – Excludere efectivă sau probabilă a unui concurent – Exercitarea de către Tribunal a competenţei sale de fond – Reducerea amenzii. Cauza C-42/21 P.

publicat in

Hotararea nr. C-57/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 12 ianuarie 2023. RegioJet a. s. împotriva České dráhy a.s. Cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud. Trimitere preliminară – Concurenţă – Abuz de poziţie dominantă – Norme care guvernează acţiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă a statelor membre şi a Uniunii Europene – Directiva 2014/104/UE – Articolele 5 şi 6 – Divulgarea probelor – Probe incluse în dosarul unei autorităţi în materie de concurenţă – Procedură pendinte în faţa Comisiei Europene referitoare la o încălcare a normelor de concurenţă – Procedură naţională referitoare la o acţiune în reparaţie care vizează aceeaşi încălcare – Condiţii privind divulgarea probelor. Cauza C-57/21.

publicat in

Hotararea nr. C-132/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 12 ianuarie 2023. BE împotriva Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék. Trimitere preliminară – Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolele 77-79 – Căi de atac – Exercitare în paralel – Corelare – Autonomie procedurală – Efectivitatea normelor în materie de protecţie stabilite prin acest regulament – Aplicare consecventă şi omogenă a acestor norme în întreaga Uniune Europeană – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale. Cauza C-132/21.

publicat in

Hotararea nr. C-154/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 12 ianuarie 2023. RW împotriva Österreichische Post AG. Cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof. Trimitere preliminară – Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 15 alineatul (1) litera (c) – Dreptul de acces al persoanei vizate la datele sale – Informaţii cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate – Restrângeri. Cauza C-154/21.

publicat in

Hotararea nr. C-280/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 12 ianuarie 2023. P.I. împotriva Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos. Cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Politica comună în domeniul dreptului de azil – Condiţii care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de un statut de refugiat – Directiva 2011/95/UE – Articolul 10 alineatul (1) litera (e) şi alineatul (2) – Motivele persecuţiei – Noţiunile de «opinii politice» şi «opinii politice atribuite» – Încercările unui solicitant de azil de a se apăra, în ţara sa de origine, prin mijloace legale împotriva unor agenţi neguvernamentali care acţionează ilegal şi care sunt în măsură să instrumentalizeze aparatul represiv al statului în cauză. Cauza C-280/21.

publicat in

Hotararea nr. C-323/21-C-325/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 12 ianuarie 2023. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid împotriva B. şi F, K împotriva Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Cereri de decizie preliminară formulate de Raad van State. Trimitere preliminară – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională – Depunerea de cereri multiple de protecţie internaţională în trei state membre – Articolul 29 – Termen de transfer – Expirare – Transferul responsabilităţii pentru examinarea cererii – Articolul 27 – Cale de atac – Întinderea controlului jurisdicţional – Posibilitatea solicitantului de a invoca transferul responsabilităţii pentru examinarea cererii. Cauzele conexate C-323/21-C-325/21.

publicat in

Hotararea nr. C-356/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 12 ianuarie 2023. J.K. împotriva TP S.A. Cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Trimitere preliminară – Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă – Directiva 2000/78/CE – Articolul 3 alineatul (1) literele (a) şi (c) – Condiţii de acces la activităţi nesalariate – Condiţii de încadrare şi de muncă – Interdicţia discriminărilor pe motiv de orientare sexuală – Întreprinzător independent care lucrează pe baza unui contract de antrepriză – Încetarea şi nereînnoirea unui contract – Libertatea de alegere a părţii contractante. Cauza C-356/21.

publicat in

Hotararea nr. C-395/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 12 ianuarie 2023. D.V. împotriva lui M.A. Cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Trimitere preliminară – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Contract de prestări de servicii juridice încheiat între un avocat şi un consumator – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului – Clauză care prevede plata onorariilor de avocat pe baza unui tarif orar – Articolul 6 alineatul (1) – Competenţele instanţei naţionale în prezenţa unei clauze calificate drept «abuzivă». Cauza C-395/21.

publicat in

Hotararea nr. C-396/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 12 ianuarie 2023. KT şi NS împotriva FTI Touristik GmbH. Cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I. Trimitere preliminară – Directiva (UE) 2015/2302 – Articolul 14 alineatul (1) – Pachete de servicii de călătorie şi servicii de călătorie asociate – Executarea unui contract privind un pachet de servicii de călătorie – Răspunderea organizatorului în cauză – Măsuri de combatere a răspândirii globale a unei boli infecţioase – Pandemia de COVID-19 – Restricţii adoptate la locul de destinaţie şi la locul de reşedinţă al călătorului în cauză, precum şi în alte ţări – Neconformitate a serviciilor furnizate în cadrul pachetului în cauză – Reducere adecvată a preţului respectivului pachet. Cauza C-396/21.

publicat in

Hotararea nr. C-583/22 PPU din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 12 ianuarie 2023. Proces penal împotriva lui MV. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof. Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2008/675/JAI – Articolul 3 alineatul (1) – Principiul asimilării condamnărilor anterioare pronunţate într-un alt stat membru – Obligaţia de a recunoaşte acestor condamnări efecte echivalente cu cele conferite condamnărilor anterioare la nivel naţional – Norme naţionale privind contopirea a posteriori a pedepselor – Pluralitate de infracţiuni – Stabilirea unei pedepse rezultante – Limita maximă de 15 ani pentru pedepsele cu închisoarea pe durată determinată – Articolul 3 alineatul (5) – Excepţie – Infracţiune săvârşită înainte de pronunţarea sau de executarea condamnărilor în celălalt stat membru. Cauza C-583/22 PPU.

publicat in

Hotararea nr. C-702/20 si C-17/21 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 12 ianuarie 2023. ''DOBELES HES'' SIA şi Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisija. Cereri de decizie preliminară formulate de Augstaka tiesa (Senats). Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Reglementare naţională care prevede obligaţia operatorului public de a se aproviziona de la producătorii de energii regenerabile la un preţ mai mare decât preţul pieţei – Neplata unei părţi din ajutorul în cauză – Cerere de compensare prezentată de aceşti producători unei autorităţi publice distincte de cea care este, în principiu, obligată, în temeiul acestei reglementări naţionale, să plătească acest ajutor şi al cărei buget este destinat doar asigurării propriei funcţionări – Ajutor nou – Obligaţie de notificare – Ajutor de minimis – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 5 alineatul (2) – Cumul – Luarea în considerare a cuantumurilor ajutoarelor deja primite în perioada de referinţă în temeiul reglementării naţionale menţionate. Cauzele conexate C-702/20 şi C-17/21.

publicat in

Hotararea nr. C-702/20 din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 12 ianuarie 2023. SIA „DOBELES HES'' împotriva Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisija şi alţii. Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Reglementare naţională care prevede obligaţia operatorului public de a se aproviziona de la producătorii de energii regenerabile la un preţ mai mare decât preţul pieţei – Neplata unei părţi din ajutorul în cauză – Cerere de compensare prezentată de aceşti producători unei autorităţi publice distincte de cea care este, în principiu, obligată, în temeiul acestei reglementări naţionale, să plătească acest ajutor şi al cărei buget este destinat doar asigurării propriei funcţionări – Ajutor nou – Obligaţie de notificare – Ajutor de minimis – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 5 alineatul (2) – Cumul – Luarea în considerare a cuantumurilor ajutoarelor deja primite în perioada de referinţă în temeiul reglementării naţionale menţionate. Cauza C-702/20.

publicat in

Hotararea nr. C-719/21 P din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 12 ianuarie 2023. Frédéric Jouvin împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Articolul 101 TFUE – Plângere adresată Comisiei Europene – Decizie a Comisiei de respingere a plângerii – Acţiune în anulare – Termen pentru depunerea unui memoriu în răspuns. Cauza C-719/21 P.

publicat in

Hotararea nr. C-883/19 P din 12-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 12 ianuarie 2023. HSBC Holdings plc şi alţii împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Sectorul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii în euro – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind SEE – Manipularea ratelor de referinţă interbancare Euribor – Schimb de informaţii confidenţiale – Restrângere a concurenţei prin obiect – Calificare – Luarea în considerare a efectelor proconcurenţiale – Încălcare unică şi continuă – «Procedură hibridă» care a condus în mod succesiv la adoptarea unei decizii de tranzacţie şi a unei decizii în urma unei proceduri ordinare – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 41 – Dreptul la bună administrare – Articolul 48 – Prezumţia de nevinovăţie. Cauza C-883/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-632/20 P din 17-ian-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 17 ianuarie 2023. Regatul Spaniei împotriva Comisiei Europene. Recurs – Relaţii externe – Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Kosovo, pe de altă parte – Comunicaţii electronice – Regulamentul (UE) 2018/1971 – Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) – Articolul 35 alineatul (2) – Participarea autorităţii de reglementare din Kosovo în cadrul acestui organism – Noţiunile de «ţară terţă» şi «stat terţ» – Competenţa Comisiei Europene. Cauza C-632/20 P.

publicat in

Hotararea nr. T-33/21 din 18-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 18 ianuarie 2023. România împotriva Comisiei Europene. FEGA şi FEADR – Cheltuieli excluse de la finanţare – Cheltuieli efectuate de România – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – Metode de calcul al ratelor de sprijin aferente submăsurii 1a a măsurii 215 – Plăţi în favoarea bunăstării ''porcilor pentru îngrăşare'' şi a ''scrofiţelor'' – Extinderea cu cel puţin 10 % a spaţiului disponibil alocat fiecărui animal – Obligaţia de motivare – Încredere legitimă – Securitate juridică – Calificarea juridică a faptelor – Articolul 12 alineatele (6) şi (7) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 – Orientări privind calcularea corecţiilor financiare în cadrul procedurilor de verificare a conformităţii şi de verificare financiară a conturilor. Cauza T-33/21.

publicat in

Hotararea nr. T-443/21 din 18-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 18 ianuarie 2023. YAplus DBA Yoga Alliance împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziţie – Înregistrare internaţională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL – Marca Uniunii Europene figurativă anterioară yoga ALLIANCE – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Examinare din oficiu a faptelor – Articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001. Cauza T-443/21.

publicat in

Hotararea nr. T-528/21 din 18-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 18 ianuarie 2023. Neratax LTD împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulităţii – Mărcile Uniunii Europene verbale ELLO şi MORFAT şi figurative ELLO ERMOL, Ello creamy şi MORFAT Creamy – Cauză de nulitate absolută – Rea-credinţă – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]. Cauza T-528/21.

publicat in

Hotararea nr. T-726/21 din 18-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 18 ianuarie 2023. Rolex SA împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziţie – Înregistrare internaţională care desemnează Uniunea Europeană – Marcă figurativă care reprezintă o coroană – Mărci ale Uniunii Europene figurative anterioare care reprezintă o coroană şi ROLEX – Motive relative de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Lipsa unei atingeri aduse renumelui – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001]. Cauza T-726/21.

publicat in

Hotararea nr. C-147/21 din 19-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 19 ianuarie 2023. Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) şi alţii împotriva Ministre de la Transition écologique şi Premier ministre. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État. Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Produse biocide – Regulamentul (UE) nr. 528/2012 – Articolul 72 – Libera circulaţie a mărfurilor – Articolul 34 TFUE – Posibilitatea statelor membre de a adopta măsuri restrictive în materie de practici comerciale şi de publicitate – Modalităţi de vânzare care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 34 TFUE – Justificare – Articolul 36 TFUE – Obiectivul protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, precum şi a mediului – Proporţionalitate. Cauza C-147/21.

publicat in

Hotararea nr. C-162/21 din 19-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 19 ianuarie 2023. Pesticide Action Network Europe şi alţii împotriva État belge. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État (Belgia). Trimitere preliminară – Mediu – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare – Articolul 53 alineatul (1) – Situaţii de urgenţă în domeniul protecţiei plantelor – Derogare – Domeniu de aplicare – Seminţe tratate cu produse fitosanitare – Neonicotinoide – Substanţe active care prezintă riscuri ridicate pentru albine – Interzicerea introducerii pe piaţă şi a utilizării în exterior a seminţelor tratate cu produse fitosanitare care conţin asemenea substanţe active – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/784 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/785 – Inaplicabilitatea derogării – Protecţia sănătăţii umane şi animale şi a mediului – Principiul precauţiei. Cauza C-162/21.

publicat in

Hotararea nr. C-292/21 din 19-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 19 ianuarie 2023. Administración General del Estado şi alţii împotriva Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) şi a Ministerio Fiscal. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo. Trimitere preliminară – Directiva 2006/123/CE – Servicii în cadrul pieţei interne – Articolul 2 alineatul (2) litera (d) – Domeniu de aplicare material – Serviciu în domeniul transporturilor – Furnizarea de cursuri de conştientizare şi reeducare rutieră pentru recuperarea punctelor aferente permisului de conducere – Concesiune de servicii publice – Articolul 15 – Cerinţe – Împărţirea teritoriului relevant în cinci loturi – Limită cantitativă şi teritorială a accesului la activitatea în cauză – Motive imperative de interes general – Justificare – Siguranţă rutieră – Proporţionalitate – Serviciu de interes economic general. Cauza C-292/21.

publicat in

Hotararea nr. C-495/21 si C-496/21 din 19-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 19 ianuarie 2023. L. GmbH şi H. Ltd împotriva Bundesrepublik Deutschland. Cereri de decizie preliminară formulate de Bundesverwaltungsgericht. Trimitere preliminară – Dispozitive medicale – Directiva 93/42/CEE – Articolul 1 alineatul (2) litera (a) – Definiţie – Articolul 1 alineatul (5) litera (c) – Domeniu de aplicare – Medicamente de uz uman – Directiva 2001/83/CE – Articolul 1 punctul 2 – Definiţia noţiunii de «medicament» – Articolul 2 alineatul (2) – Cadrul juridic aplicabil – Clasificare ca «dispozitiv medical» sau ca «medicament». Cauze conexate C-495/21 şi C-496/21.

publicat in

Hotararea nr. C-680/20 din 19-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 19 ianuarie 2023. Unilever Italia Mkt. Operations Srl împotriva Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato. Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato. Trimitere preliminară – Concurenţă – Articolul 102 TFUE – Poziţie dominantă – Producător căruia îi sunt imputate comportamente ale distribuitorilor săi – Existenţa unor legături contractuale între producător şi distribuitori – Noţiunea de «unitate economică» – Domeniu de aplicare – Folosire abuzivă – Clauză de exclusivitate – Necesitatea demonstrării efectelor asupra pieţei. Cauza C-680/20.

publicat in

Hotararea nr. T-163/21 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 25 ianuarie 2023. Emilio De Capitani împotriva Consiliului Uniunii Europene. Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente privind o procedură legislativă în curs – Grupuri de lucru ale Consiliului – Documente privind o propunere legislativă având ca obiect modificarea Directivei 2013/34/UE privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi – Refuz parţial al accesului – Acţiune în anulare – Interesul de a exercita acţiunea – Admisibilitate – Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul nr. 1049/2001 – Excepţie referitoare la protecţia procesului decizional. Cauza T-163/21.

publicat in

Hotararea nr. T-320/22 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 25 ianuarie 2023. Scania CV AB împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative V8 – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001. Cauza T-320/22.

publicat in

Hotararea nr. T-351/22 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 25 ianuarie 2023. De Dietrich Process Systems GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulităţii – Marcă a Uniunii Europene verbală SCHEIBEL – Cauză de nulitate absolută – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) şi articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 7 alineatul (1) litera (c) şi articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001]. Cauza T-351/22.

publicat in

Hotararea nr. T-352/22 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 25 ianuarie 2023. De Dietrich Process Systems GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulităţii – Marca Uniunii Europene verbală KARR – Cauză de nulitate absolută – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) şi articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 7 alineatul (1) litera (c) şi articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001]. Cauza T-352/22.

publicat in

Hotararea nr. T-640/16 RENV din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 25 ianuarie 2023. GEA Group AG împotriva Comisiei Europene. Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele europene ale stabilizatorilor termici pe bază de staniu, de ulei de soia epoxidat şi de esteri – Aplicarea plafonului de 10 % din cifra de afaceri în privinţa uneia dintre entităţile care compun întreprinderea – Anularea deciziei de modificare a amenzii stabilite prin decizia iniţială de constatare a încălcării – Admisibilitate – Interesul de a exercita acţiunea – Amenzi – Prescripţie – Noţiunea de «întreprindere» – Răspundere solidară pentru plata amenzii – Dreptul la apărare – Dreptul la audiere – Egalitate de tratament – Data exigibilităţii amenzii în cazul modificării – Motivare. Cauza T-640/16 RENV.

publicat in

Hotararea nr. T-666/21 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 25 ianuarie 2023. Societa Navigazione Siciliana SCpA împotriva Comisiei Europene. Ajutoare de stat – Transport maritim – Scutire parţială de taxele de înregistrare datorate pentru transferul de activitate între întreprinderi – Decizie prin care ajutorul este declarat nelegal şi incompatibil cu piaţa internă şi se dispune recuperarea acestuia – Avantaj – Beneficiarul ajutorului – Serviciu de interes economic general – Obligaţia de motivare – Răspundere extracontractuală – Durata excesivă a procedurii. Cauza T-666/21.

publicat in

Hotararea nr. T-703/21 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 25 ianuarie 2023. Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulităţii – Marca Uniunii Europene verbală FALUBAZ – Cauză de nulitate absolută – Rea-credinţă – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]. Cauza T-703/21.

publicat in

Hotararea nr. T-805/21 din 25-ian-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea) din 25 ianuarie 2023. NS împotriva Parlamentului European. Funcţie publică – Funcţionari – Schimbare a repartizării – Interesul serviciului – Corespondenţă între grad şi post – Pierderea unei prime – Dreptul de a fi ascultat – Obligaţia de motivare – Abuz de putere şi de procedură. Cauza T-805/21.

publicat in

Hotararea nr. C-205/21 din 26-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 26 ianuarie 2023. Proces penal împotriva lui V.S. Cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad. Trimitere preliminară – Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva (UE) 2016/680 – Articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(c) – Principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal – Limitarea scopurilor – Reducere la minimum a datelor – Articolul 6 litera (a) – Distincţie clară între datele cu caracter personal ale diferitor categorii de persoane – Articolul 8 – Legalitatea prelucrării – Articolul 10 – Transpunere – Prelucrare a datelor biometrice şi a datelor genetice – Noţiunea de «prelucrare autorizată de dreptul intern» – Noţiunea de «necesitate strictă» – Putere de apreciere – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7, 8, 47, 48 şi 52 – Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă – Prezumţia de nevinovăţie – Restricţie – Săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu – Persoane urmărite penal – Colectare de date fotografice şi dactiloscopice în scopul înregistrării lor şi a prelevării unui eşantion biologic pentru stabilirea unui profil ADN – Procedură de executare coercitivă a colectării – Caracterul sistematic al colectării. Cauza C-205/21.

publicat in

Hotararea nr. C-403/21 din 26-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 26 ianuarie 2023. SC NV Construct SRL împotriva Judeţul Timiş. Cerere de decizie preliminară formulată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Noţiunea de «instanţă naţională» – Criterii – Independenţa şi caracterul obligatoriu al competenţei organismului naţional în cauză – Stabilitatea membrilor acestui organism – Directiva 2014/24/UE – Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice – Articolul 58 – Criterii de selecţie – Posibilitatea de a include în aceste criterii obligaţii rezultate din reglementări speciale aplicabile activităţilor legate de contractul în cauză şi care nu au fost prevăzute drept criteriu de selecţie în documentele achiziţiei – Articolul 63 alineatul (1) – Ofertant ce recurge la capacităţile unei alte entităţi pentru îndeplinirea cerinţelor autorităţii contractante – Imposibilitatea de a impune recurgerea la subcontractare. Cauza C-403/21.

publicat in

Hotararea nr. C-469/21 din 26-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 26 ianuarie 2023. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Espana (CGCOF) împotriva Administración General del Estado. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo. Trimitere preliminară – Medicamente de uz uman – Regulamentul delegat (UE) 2016/161 – Sistem de repertorii în care sunt păstrate informaţiile privind elementele de siguranţă – Creare a unei interfeţe integrate în repertoriul naţional şi gestionate de autorităţile publice – Obligaţia de a utiliza o aplicaţie specifică pentru anumite medicamente. Cauza C-469/21.

publicat in

Hotararea nr. C-613/21 P din 26-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 26 ianuarie 2023. Parlamentul European împotriva lui Fernando Carbajo Ferrero. Recurs – Funcţie publică – Funcţionari – Procedură de numire pe un post de director – Anunţ pentru ocuparea unui post vacant şi anunţ de recrutare – Respingere a candidaturii pentru ocuparea unui post şi numirea altui candidat – Neregularitatea procedurii de recrutare – Eroare vădită de apreciere – Transparenţă – Egalitate de tratament. Cauza C-613/21 P.

publicat in

Hotararea nr. C-682/21 din 26-ian-2023 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 26 ianuarie 2023. ''HSC Baltic'' UAB şi alţii împotriva Vilniaus miesto savivaldybes administracija. Cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Trimitere preliminară – Achiziţii publice – Directiva 2014/24/UE – Articolul 57 alineatul (4) litera (g) – Motiv facultativ de excludere legat de deficienţele din cadrul unui contract anterior – Contract atribuit unui grup de operatori economici – Rezilierea acestui contract – Înscriere automată a tuturor membrilor grupului pe o listă de furnizori nefiabili – Principiul proporţionalităţii – Directiva 89/665/CEE – Articolul 1 alineatele (1) şi (3) – Dreptul la o cale de atac efectivă. Cauza C-682/21.

publicat in

Hotararea nr. C-158/21 din 31-ian-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 31 ianuarie 2023. Proces penal împotriva Lluís Puig Gordi şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo (Spania). Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Proceduri de predare între statele membre – Condiţii de executare – Competenţa autorităţii judiciare emitente – Articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Drept de acces la o instanţă judecătorească, constituită în prealabil prin lege – Posibilitatea de a emite un nou mandat european de arestare vizând aceeaşi persoană. Cauza C-158/21.

publicat in

Hotararea nr. C-284/21 P din 31-ian-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 31 ianuarie 2023. Comisia Europeană împotriva Anthony Braesch şi alţii. Recurs – Ajutoare de stat – Articolele 107 şi 108 TFUE – Ajutor pentru restructurare – Sectorul bancar – Faza preliminară de examinare – Decizie de declarare a ajutorului compatibil cu piaţa internă – Plan de restructurare – Angajamente asumate de statul membru în cauză – Măsuri de repartizare a sarcinilor – Conversia creanţelor subordonate în fonduri proprii – Deţinători de obligaţiuni – Acţiune în anulare – Admisibilitate – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Calitate procesuală activă – Persoană fizică sau juridică vizată direct şi individual – Încălcarea drepturilor procedurale ale persoanelor interesate – Nedeschiderea procedurii formale de investigare – Articolul 108 alineatul (2) TFUE – Noţiunea de «părţi în cauză» – Regulamentul (UE) 2015/1589 – Articolul 1 litera (h) – Noţiunea de «persoană interesată» – Măsuri naţionale luate în considerare de Comisia Europeană – Inadmisibilitatea acţiunii. Cauza C-284/21 P.

publicat in

Hotararea nr. C-208/21 din 02-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 2 februarie 2023. K.D. împotriva Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. Cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. Trimitere preliminară – Protecţia consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 5 – Obligaţia de redactare clară şi inteligibilă a clauzelor contractuale – Directiva 2005/29/CE – Practici comerciale neloiale ale întreprinderilor faţă de consumatori – Articolul 3 – Domeniu de aplicare – Articolul 7 – Omisiune înşelătoare – Articolul 13 – Sancţiuni – Contracte de asigurare de viaţă cu capital variabil legate de fonduri de investiţii numite ''unit-linked'' – Informaţii cu privire la natura şi la structurarea produsului de asigurare, precum şi cu privire la riscurile aferente acestui produs – Contracte-tip înşelătoare – Entitate responsabilă – Consecinţe juridice. Cauza C-208/21.

publicat in

Hotararea nr. C-372/21 din 02-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 2 februarie 2023. Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR împotriva Bildungsdirektion für Vorarlberg. Cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof. Trimitere preliminară – Statutul bisericilor şi al asociaţiilor sau al comunităţilor religioase în statele membre în raport cu dreptul Uniunii – Articolul 17 alineatul (1) TFUE – Libertatea de stabilire – Articolul 49 TFUE – Restricţii – Justificare – Proporţionalitate – Subvenţii pentru o instituţie de învăţământ şcolar privată – Cerere depusă de o societate religioasă cu sediul în alt stat membru – Instituţie recunoscută de această societate drept şcoală confesională. Cauza C-372/21.

publicat in

Hotararea nr. C-649/20 P C-658/20 P si C-662/20 P din 02-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 2 februarie 2023. Regatul Spaniei şi alţii împotriva Comisiei Europene. Recurs – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Regim fiscal aplicabil anumitor acorduri de leasing financiar pentru achiziţionarea de nave (sistem fiscal spaniol în materie de leasing) – Condiţie privind selectivitatea – Obligaţia de motivare – Principiul protecţiei încrederii legitime – Principiul securităţii juridice – Recuperarea ajutorului. Cauzele conexate C-649/20 P, C-658/20 P şi C-662/20 P.

publicat in

Hotararea nr. C-676/21 din 02-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 2 februarie 2023. Procedură iniţiată de A. Cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus. Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Autoturisme – Taxă pe autovehicule – Autovehicule de ocazie importate din celelalte state membre – Autovehicule de ocazie exportate către alte state membre – Rambursare la export a acestei taxe – Limitarea acestei rambursări la autovehiculele care au fost puse în circulaţie cu mai puţin de zece ani în urmă. Cauza C-676/21.

publicat in

Hotararea nr. C-806/21 din 02-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 2 februarie 2023. Proces penal împotriva lui TF. Cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden. Trimitere preliminară – Precursori de droguri – Decizia-cadru 2004/757/JAI – Articolul 2 alineatul (1) litera (d) – Persoană implicată în transportul şi distribuţia de precursori utilizaţi pentru producerea sau fabricarea ilicită de droguri – Regulamentul (CE) nr. 273/2004 – Substanţe clasificate – Articolul 2 – Noţiunea de «operator» – Articolul 8 alineatul (1) – Împrejurări care sugerează că substanţe clasificate pot fi deturnate către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanţe psihotrope – Obligaţia de notificare a acestor împrejurări – Noţiunea de «împrejurare» – Conţinut. Cauza C-806/21.

publicat in

Hotararea nr. C-688/21 din 07-feb-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 7 februarie 2023. Confédération paysanne şi alţii împotriva Premier ministre şi Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État. Trimitere preliminară – Mediu – Diseminare deliberată de organisme modificate genetic – Directiva 2001/18/CE – Articolul 3 alineatul (1) – Anexa I B punctul 1 – Domeniu de aplicare – Derogări – Tehnici/metode de modificare genetică utilizate în mod convenţional şi a căror siguranţă a fost dovedită cu mult timp în urmă – Mutageneză aleatorie in vitro. Cauza C-688/21.

publicat in

Hotararea nr. T-295/20 din 08-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 8 februarie 2023. Aquind Ltd şi alţii împotriva Comisiei Europene. Energie – Infrastructuri energetice transeuropene – Regulamentul (UE) nr. 347/2013 – Regulament delegat care modifică lista proiectelor de interes comun – Articolul 172 al doilea paragraf TFUE – Refuzul unui stat membru de a aproba un proiect de interconexiune electrică în vederea acordării statutului de proiect de interes comun – Neincluderea de către Comisie a proiectului pe lista modificată – Obligaţia de motivare – Principiul bunei administrări – Egalitate de tratament – Securitate juridică – Încredere legitimă – Proporţionalitate – Articolul 10 din Tratatul privind Carta energiei. Cauza T-295/20.

publicat in

Hotararea nr. T-522/20 din 08-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 8 februarie 2023. Carpatair SA împotriva Comisiei Europene. Ajutoare de stat – Sectorul aviaţiei – Măsuri puse în aplicare de România în favoarea aeroportului Timişoara – Măsuri puse în aplicare de aeroportul Timişoara în favoarea Wizz Air şi a companiilor aeriene care utilizează acest aeroport – Decizie prin care se constată în parte inexistenţa unui ajutor de stat în favoarea aeroportului Timişoara şi a companiilor aeriene care utilizează acest aeroport – Tarife de aeroport – Acţiune în anulare – Act normativ – Afectare individuală – Afectare substanţială a poziţiei concurenţiale – Afectare directă – Interesul de a exercita acţiunea – Admisibilitate – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Caracter selectiv – Avantaj – Criteriul operatorului privat. Cauza T-522/20.

publicat in

Hotararea nr. C-53/22 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 9 februarie 2023. VZ împotriva CA. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Trimitere preliminară – Proceduri care vizează căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări – Directiva 89/665/CEE – Articolul 1 alineatul (3) – Interesul de a exercita acţiunea – Acces la procedurile care vizează căile de atac – Abatere profesională gravă ca urmare a unui acord anticoncurenţial – Alt operator exclus definitiv de la participarea la respectiva procedură de atribuire a contractului în lipsa îndeplinirii cerinţelor minime impuse. Cauza C-53/22.

publicat in

Hotararea nr. C-402/21 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 9 februarie 2023. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid şi alţii împotriva S şi Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State. Trimitere preliminară – Acordul de asociere CEE-Turcia – Decizia nr. 1/80 – Articolele 6 şi 7 – Resortisanţi turci deja integraţi pe piaţa muncii din statul membru gazdă şi care beneficiază de un drept de şedere corelativ – Decizii ale autorităţilor naţionale de retragere a dreptului de şedere al resortisanţilor turci care au reşedinţa legală în statul membru în cauză de peste 20 de ani, pentru motivul că aceştia reprezintă o ameninţare prezentă, reală şi suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societăţii – Articolul 13 – Clauza de standstill – Articolul 14 – Justificare – Motive de ordine publică. Cauza C-402/21.

publicat in

Hotararea nr. C-453/21 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 9 februarie 2023. X-FAB Dresden GmbH & Co. KG împotriva FC. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht. Trimitere preliminară – Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 38 alineatul (3) – Responsabil cu protecţia datelor – Interzicerea demiterii pentru îndeplinirea sarcinilor sale – Cerinţa independenţei funcţionale – Reglementare naţională care interzice demiterea din funcţie a unui responsabil cu protecţia datelor în lipsa unui motiv grav – Articolul 38 alineatul (6) – Conflict de interese – Criterii. Cauza C-453/21.

publicat in

Hotararea nr. C-482/21 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 9 februarie 2023. Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. Cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 90 – Bază de impozitare – Reducere – Asigurător care plăteşte o despăgubire asiguraţilor pentru creanţe neplătite, inclusiv TVA-ul – Reglementare naţională prin care se refuză acestui asigurător, în calitate de succesor legal, reducerea bazei de impozitare – Principiul neutralităţii fiscale – Principiul efectivităţii. Cauza C-482/21.

publicat in

Hotararea nr. C-555/21 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 9 februarie 2023. UniCredit Bank Austria AG împotriva Verein für Konsumenteninformation. Cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof. Trimitere preliminară – Protecţia consumatorilor – Directiva 2014/17/UE – Contracte de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale – Articolul 25 alineatul (1) – Rambursare anticipată – Dreptul consumatorului la o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda şi în costurile aferente duratei restante a contractului – Articolul 4 punctul 13 – Noţiunea de «cost total al creditului pentru consumatori» – Costuri independente de durata contractului. Cauza C-555/21.

publicat in

Hotararea nr. C-635/21 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 9 februarie 2023. LB GmbH. împotriva Hauptzollamt D. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Bremen. Trimitere preliminară – Uniunea vamală – Tariful vamal comun – Nomenclatura combinată – Clasificare tarifară – Poziţia 9401 – Conţinut – Şezlonguri gonflabile (air loungers). Cauza C-635/21.

publicat in

Hotararea nr. C-788/21 din 09-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 9 februarie 2023. Skatteministeriet Departementet împotriva Global Gravity ApS. Cerere de decizie preliminară formulată de Retten i Esbjerg. Trimitere preliminară – Uniunea vamală – Tariful vamal comun – Clasificarea mărfurilor – Nomenclatura combinată – Subpoziţiile 7616 99 90 şi 8609 00 90 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Noţiunea de «container». Cauza C-788/21.

publicat in

Hotararea nr. T-492/21 din 15-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 15 februarie 2023. Aquind Ltd şi alţii împotriva Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei. Energie – Competenţa ACER – Retragerea Regatului Unit din Uniune – Eroare de drept – Articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2019/943 – Articolul 92 din Acordul de retragere – Regimul de scutire ad-hoc de la articolul 308 şi din anexa 28 la Acordul comercial şi de cooperare. Cauza T-492/21.

publicat in

Hotararea nr. T-536/21 din 15-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 15 februarie 2023. Belaeronavigatsia împotriva Consiliului Uniunii Europene. Politica externă şi de securitate comună – Măsuri restrictive luate având în vedere situaţia din Belarus – Liste ale persoanelor, ale entităţilor şi ale organismelor cărora li se aplică îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice – Includerea şi menţinerea numelui reclamantului pe liste – Noţiunea de «persoană răspunzătoare de represiune» – Eroare de apreciere – Proporţionalitate. Cauza T-536/21.

publicat in

Hotararea nr. T-606/20 din 15-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 15 februarie 2023. Austrian Power Grid AG şi alţii împotriva Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei. Energie – Piaţa internă de energie electrică – Cadrul de punere în aplicare a platformei europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenţei cu activare automată – Procedură de adoptare a clauzelor, a condiţiilor şi a metodologiilor – Respingere a propunerii comune a operatorilor de sistem – Competenţa ACER – Eroare de drept – Dreptul la apărare – Obligaţie de motivare. Cauza T-606/20.

publicat in

Hotararea nr. T-607/20 din 15-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 15 februarie 2023. Austrian Power Grid AG şi alţii împotriva Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei. Energie – Piaţa internă de energie electrică – Cadru de punere în aplicare a platformei europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenţei cu activare manuală – Procedură de adoptare a clauzelor, a condiţiilor şi a metodologiilor – Respingere a propunerii comune a operatorilor de sistem – Competenţa ACER – Eroare de drept – Dreptul la apărare – Obligaţia de motivare. Cauza T-607/20.

publicat in

Hotararea nr. T-742/20 din 15-feb-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea) din 15 februarie 2023 (Extras). UPL Europe Ltd şi Indofil Industries (Netherlands) BV împotriva Comisiei Europene. Produse fitosanitare – Substanţa activă mancozeb – Nereînnoirea aprobării – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 – Procedură de evaluare a cererii de reînnoire a aprobării unei substanţe active – Desemnarea unui nou stat membru raportor ca urmare a retragerii din Uniune a fostului stat membru raportor – Dreptul la apărare – Principiul bunei administrări – Eroare vădită de apreciere – Procedură privind clasificarea şi etichetarea armonizate – Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 – Încredere legitimă. Cauza T-742/20.

publicat in

Hotararea nr. C-312/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 16 februarie 2023. Tráficos Manuel Ferrer S.L. şi Ignacio împotriva Daimler AG. Cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil Valencia. Trimitere preliminară – Concurenţă – Repararea prejudiciului cauzat de o practică interzisă prin articolul 101 alineatul (1) TFUE – Decizie a Comisiei prin care se constată existenţa unor acorduri coluzive privind stabilirea preţurilor şi creşterea preţurilor brute ale unor camioane în Spaţiul Economic European (SEE) – Normă de procedură civilă naţională care prevede, în cazul admiterii parţiale a cererii, că cheltuielile de judecată rămân în sarcina fiecărei părţi, cu excepţia unui comportament abuziv – Autonomie procedurală a statelor membre – Principiile efectivităţii şi echivalenţei – Directiva 2014/104/UE – Obiective şi echilibru de ansamblu – Articolul 3 – Dreptul la despăgubirea integrală a prejudiciului suferit – Articolul 11 alineatul (1) – Răspunderea în solidar a autorilor unei încălcări a dreptului concurenţei – Articolul 17 alineatul (1) – Posibilitate de estimare de către o instanţă naţională a prejudiciului – Condiţii – Caracter practic imposibil sau excesiv de dificil al cuantificării prejudiciului – Articolul 22 – Aplicare în timp. Cauza C-312/21.

publicat in

Hotararea nr. C-343/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 16 februarie 2023. PV împotriva Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ''Zemedelie''. Cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad. Trimitere preliminară – Politica agricolă comună – Măsuri de sprijin pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală – Plăţi pentru agromediu – Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 – Imposibilitatea beneficiarilor de a continua să îşi onoreze angajamentele luate – Noţiunile de «comasare» şi de «măsuri de amenajare funciară» – Lipsa măsurilor necesare pentru adaptarea obligaţiilor beneficiarilor la noua situaţie a exploataţiei – Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 – Noţiunea de «forţă majoră şi circumstanţe excepţionale». Cauza C-343/21.

publicat in

Hotararea nr. C-349/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 16 februarie 2023. HYA şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad. Trimitere preliminară – Sectorul telecomunicaţiilor – Prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii – Directiva 2002/58 – Articolul 15 alineatul (1) – Restrângerea confidenţialităţii comunicaţiilor electronice – Decizie judiciară care permite interceptarea, înregistrarea şi stocarea conversaţiilor telefonice ale unor persoane suspectate că au săvârşit cu intenţie o infracţiune gravă – Practică potrivit căreia decizia este redactată după un model de text prestabilit şi care nu conţine motive individualizate – Articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Obligaţia de motivare. Cauza C-349/21.

publicat in

Hotararea nr. C-393/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 16 februarie 2023. Procedură iniţiată de Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH. Cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă şi comercială – Regulamentul (CE) nr. 805/2004 – Titlu executoriu european pentru creanţele necontestate – Articolul 23 litera (c) – Suspendarea executării unei hotărâri judecătoreşti certificate ca titlu executoriu european – Cazuri excepţionale – Noţiune. Cauza C-393/21.

publicat in

Hotararea nr. C-472/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 16 februarie 2023. Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG împotriva Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof. Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Desen sau model industrial – Directiva 98/71/CE – Articolul 3 alineatele (3) şi (4) – Condiţii de obţinere a protecţiei pentru o piesă componentă a unui produs complex – Noţiunile de «vizibilitate» şi de «utilizare normală» – Vizibilitatea unei piese componente a unui produs complex pe parcursul utilizării normale a acestui produs de către beneficiar. Cauza C-472/21.

publicat in

Hotararea nr. C-519/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 16 februarie 2023. ASA împotriva DGRFP Cluj. Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj. Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Construirea unui complex imobiliar de către o asociaţie fără personalitate juridică – Contract de asociere – Vânzarea apartamentelor din complexul imobiliar menţionat de către anumiţi asociaţi – Determinarea persoanei impozabile obligate la plata taxei – Principiul neutralităţii fiscale – Dreptul de deducere a TVA-ului. Cauza C-519/21.

publicat in

Hotararea nr. C-524/21 si C-525/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 16 februarie 2023. IG şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti împotriva Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov şi a lui IM. Cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Bucureşti. Trimitere preliminară – Politica socială – Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului – Directiva 2008/94/CE – Suportare de către instituţiile de garantare a creanţelor salariale ale lucrătorilor salariaţi – Limitarea obligaţiei de plată a instituţiilor de garantare la creanţele salariale aferente perioadei de trei luni anterioare sau ulterioare datei de deschidere a procedurii de insolvenţă – Aplicarea unui termen de prescripţie – Recuperarea plăţilor achitate în mod necuvenit de instituţia de garantare – Condiţii. Cauzele conexate C-524/21 şi C-525/21.

publicat in

Hotararea nr. C-623/20 P din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 16 februarie 2023. Comisia Europeană împotriva Republicii Italiene. Recurs – Regim lingvistic – Anunţ de concurs general pentru recrutarea de administratori în domeniul auditului – Cunoştinţe lingvistice – Limitarea alegerii celei de a doua limbi a concursului la limbile germană, engleză şi franceză – Limba de comunicare cu Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) – Regulamentul nr. 1 – Statutul funcţionarilor – Articolul 1d alineatul (1) – Diferenţă de tratament bazată pe limbă – Justificare – Interesul serviciului – Cerinţa recrutării de administratori «imediat operaţionali» – Control jurisdicţional – Nivelul de probă necesar. Cauza C-623/20 P.

publicat in

Hotararea nr. C-635/20 P din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 16 februarie 2023. Comisia Europeană împotriva Republicii Italiene şi a Regatului Spaniei. Recurs – Regim lingvistic – Anunţ de concursuri generale pentru recrutarea de administratori cu atribuţii de investigatori şi de lideri de echipe de investigatori – Cunoştinţe lingvistice – Limitarea alegerii celei de a doua limbi a concursurilor la limbile germană, engleză şi franceză – Limba de comunicare cu Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) – Regulamentul nr. 1 – Statutul funcţionarilor – Articolul 1d alineatul (1) – Diferenţă de tratament bazată pe limbă – Justificare – Interesul serviciului – Cerinţa recrutării de administratori «imediat operaţionali» – Control jurisdicţional – Nivelul probatoriu necesar. Cauza C-635/20 P.

publicat in

Hotararea nr. C-638/22 PPU din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 16 februarie 2023. T.C. şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Apelacyjny w Warszawie. Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Cooperarea judiciară în materie civilă – Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti – Răpirea internaţională de copii – Convenţia de la Haga din 1980 – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 11 – Cerere de înapoiere a unui copil – Hotărâre definitivă prin care se dispune înapoierea unui copil – Legislaţie a unui stat membru care prevede suspendarea executării acestei hotărâri, care intervine de drept în cazul unei cereri formulate de anumite autorităţi naţionale. Cauza C-638/22 PPU.

publicat in

Hotararea nr. C-707/20 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 16 februarie 2023. Gallaher Limited împotriva The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. Cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). Trimitere preliminară – Fiscalitate directă – Impozit pe profit – Articolele 49, 63 şi 64 TFUE – Libertatea de stabilire – Libera circulaţie a capitalurilor – Cesiune de active în cadrul unui grup de societăţi – Societate cu reşedinţa fiscală într-un stat membru care are o societate-mamă cu reşedinţa fiscală într-un alt stat membru şi o societate-soră cu reşedinţa fiscală într-o ţară terţă – Cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală de la societatea cu reşedinţa fiscală într-un stat membru către societatea sa soră cu reşedinţa fiscală într-o ţară terţă – Cesiune de la societatea cu reşedinţa fiscală într-un stat membru de acţiuni ale uneia dintre filialele sale către societatea sa mamă cu reşedinţa fiscală într-un alt stat membru – Contraprestaţie egală cu valoarea de piaţă a activelor transferate – Scutire fiscală sau impozitare în funcţie de statul în care are sediul societatea beneficiară. Cauza C-707/20.

publicat in

Hotararea nr. C-710/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 16 februarie 2023. IEF Service GmbH împotriva lui HB. Cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof. Trimitere preliminară – Politica socială – Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului – Directiva 2008/94/CE – Articolul 9 alineatul (1) – Întreprindere cu sediul într-un stat membru şi care îşi oferă serviciile în alt stat membru – Lucrător salariat care are reşedinţa în acest alt stat membru – Activitate desfăşurată în statul membru în care se află sediul angajatorului său şi, o săptămână din două, în statul membru de reşedinţă – Determinarea statului membru a cărui instituţie de garantare este competentă pentru plata creanţelor salariale neachitate. Cauza C-710/21.

publicat in

Hotararea nr. C-745/21 din 16-feb-2023 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 16 februarie 2023. L.G. împotriva Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank den Haag zittingsplaats Zwolle. Trimitere preliminară – Politica privind azilul – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Criterii şi mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională – Articolul 6 alineatul (1) – Interesul superior al copilului – Articolul 16 alineatul (1) – Persoană aflată în îngrijire – Articolul 17 alineatul (1) – Clauză discreţionară – Punere în aplicare de către un stat membru – Resortisantă a unei ţări terţe care era însărcinată la momentul prezentării cererii sale de protecţie internaţională – Căsătorie – Soţ care beneficiază de protecţie internaţională în statul membru în cauză – Decizie de a refuza prelucrarea cererii şi de a o transfera pe solicitantă către un alt stat membru considerat responsabil în privinţa acestei cereri. Cauza C-745/21.

publicat in

Hotararea nr. C-695/20 din 28-feb-2023 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 28 februarie 2023. Fenix International Limited împotriva Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. Cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber). Trimitere preliminară – Competenţă de executare a Consiliului Uniunii Europene – Articolul 291 alineatul (2) TFUE – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 28 şi 397 – Persoană impozabilă care acţionează în nume propriu, dar în contul unei alte persoane – Furnizorul de servicii prestate pe cale electronică – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 – Articolul 9a – Prezumţie – Validitate. Cauza C-695/20.

publicat in

Hotararea nr. T-301/20 din 01-mar-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 1 martie 2023. Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE şi Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE împotriva Comisiei Europene. Dumping – Importuri de anumite materiale ţesute sau cusute din fibre de sticlă originare din China şi din Egipt – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/492 – Taxă antidumping definitivă – Calcularea valorii normale – Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1036 – Eroare vădită de apreciere – Prejudiciu – Calcularea marjei de subcotare. Cauza T-301/20.

publicat in

Hotararea nr. T-324/21 din 01-mar-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 1 martie 2023. Harley-Davidson Europe Ltd şi Neovia Logistics Services International împotriva Comisiei Europene. Uniunea vamală – Regulamentul (UE) nr. 952/2013 – Stabilirea originii nepreferenţiale a anumitor motociclete fabricate de Harley-Davidson – Decizie de punere în aplicare a Comisiei prin care se solicită revocarea unor decizii referitoare la informaţiile de origine obligatorii adoptate de autorităţile vamale naţionale – Noţiunea de «operaţiuni de transformare şi prelucrare care nu sunt justificate din punct de vedere economic» – Dreptul de a fi ascultat. Cauza T-324/21.

publicat in

Hotararea nr. T-480/20 din 01-mar-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 1 martie 2023 (Extras). Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE şi Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE împotriva Comisiei Europene. Subvenţii – Importuri de anumite materiale ţesute sau cusute din fibre de sticlă originare din China şi din Egipt – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/776 – Taxă compensatorie definitivă – Calcularea valorii subvenţiei – Imputabilitatea subvenţiei – Dreptul la apărare – Eroare vădită de apreciere – Sistem de rambursare a taxelor la import – Tratament fiscal al pierderilor din diferenţele de curs valutar – Calcularea marjei de subcotare. Cauza T-480/20.

publicat in

Hotararea nr. T-540/20 din 01-mar-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 1 martie 2023 (Extras). Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE împotriva Comisiei Europene. Subvenţii – Importuri de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/870 – Taxă compensatorie definitivă şi percepere definitivă a taxei compensatorii provizorii – Dreptul la apărare – Imputabilitatea subvenţiei – Eroare vădită de apreciere – Sistem de rambursare a taxelor la import – Tratament fiscal al pierderilor din diferenţele de curs valutar – Calcularea marjei de subcotare. Cauza T-540/20.

publicat in

Hotararea nr. C-16/22 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 2 martie 2023. Staatsanwaltschaft Graz împotriva MS. Cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Graz. Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/41/UE – Ordinul european de anchetă – Articolul 1 alineatul (1) – Noţiunea de «autoritate judiciară» – Articolul 2 litera (c) – Noţiunea de «autoritate emitentă» – Ordin emis de o administraţie fiscală fără validare de către un judecător sau un procuror – Administraţie fiscală care îşi asumă drepturile şi obligaţiile parchetului în cadrul unei anchete fiscale penale. Cauza C-16/22.

publicat in

Hotararea nr. C-31/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 2 martie 2023. Eurocostruzioni Srl împotriva Regione Calabria. Cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione. Trimitere preliminară – Fonduri structurale – Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 – Eligibilitatea cheltuielilor – Obligaţia de a face dovada plăţii – Facturi achitate – Documente contabile cu valoare justificativă echivalentă – Construcţie realizată direct de beneficiarul final. Cauza C-31/21.

publicat in

Hotararea nr. C-78/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 2 martie 2023. AS ''PrivatBank'' şi alţii împotriva Finanšu un kapitala tirgus komisija. Cerere de decizie preliminară formulată de Administrativa apgabaltiesa. Trimitere preliminară – Articolele 56 şi 63 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Libera circulaţie a capitalurilor – Măsură naţională care impune unei instituţii de credit să pună capăt relaţiilor de afaceri sau să nu mai stabilească astfel de relaţii cu neresortisanţii – Restricţie – Articolul 65 alineatul (1) litera (b) TFUE – Justificare – Directiva (UE) 2015/849 – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului – Proporţionalitate. Cauza C-78/21.

publicat in

Hotararea nr. C-268/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 2 martie 2023. Norra Stockholm Bygg AB împotriva Per Nycander AB. Cerere de decizie preliminară formulată de Högsta domstolen. Trimitere preliminară – Protecţia datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 6 alineatele (3) şi (4) – Legalitatea prelucrării – Prezentarea unui document care conţine date cu caracter personal în cadrul unei proceduri jurisdicţionale civile – Articolul 23 alineatul (1) literele (f) şi (j) – Protecţia independenţei justiţiei şi a procedurilor judiciare – Punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil – Cerinţe care trebuie respectate – Luarea în considerare a interesului persoanelor vizate – Ponderarea intereselor contrare în cauză – Articolul 5 – Reducerea la minimum a datelor cu caracter personal – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 7 – Dreptul la respectarea vieţii private – Articolul 8 – Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal – Articolul 47 – Dreptul la o protecţie jurisdicţională efectivă – Principiul proporţionalităţii. Cauza C-268/21.

publicat in

Hotararea nr. C-270/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 2 martie 2023. A. Cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus. Trimitere preliminară – Libera circulaţie a lucrătorilor – Recunoaşterea într-un stat membru a calificărilor profesionale – Directiva 2005/36/CE – Dreptul de a exercita profesia de educator în învăţământul preşcolar – Profesie reglementată – Drept de acces la profesie pe baza unei diplome eliberate în statul membru de origine – Calificare profesională obţinută într-o ţară terţă. Cauza C-270/21.

publicat in

Hotararea nr. C-394/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 2 martie 2023. Bursa Română de Mărfuri SA împotriva Autorităţii Naţionalăede Reglementare în domeniul Energiei i (ANRE). Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bucureşti. Trimitere preliminară – Piaţa internă a energiei electrice – Directiva 2009/72/CE – Regulamentul (UE) 2019/943 – Articolul 1 literele (b) şi (c), precum şi articolul 3 – Principiile de funcţionare a pieţelor de energie electrică – Regulamentul (UE) 2015/1222 – Articolul 5 alineatul (1) – Operatorul pieţei de energie electrică desemnat – Monopol naţional legal privind serviciile de intermediere pentru ziua următoare şi intrazilnice – Reglementare naţională care prevede un monopol asupra tranzacţionării angro de energie electrică pe termen scurt, mediu şi lung. Cauza C-394/21.

publicat in

Hotararea nr. C-410/21 si C-661/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 2 martie 2023. Proces penal împotriva lui FU şi alţii. Cereri de decizie preliminară formulate de Hof van Cassatie. Trimitere preliminară – Lucrători migranţi – Securitate socială – Legislaţie aplicabilă – Regulamentul (CE) nr. 987/2009 – Articolul 5 – Certificat A 1 – Retragere provizorie – Efect obligatoriu – Certificat obţinut sau invocat în mod fraudulos – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 13 alineatul (1) litera (b) punctul (i) – Persoane care desfăşoară în mod normal o activitate salariată în două sau mai multe state membre – Aplicabilitatea legislaţiei statului membru al sediului social – Noţiunea de «sediu social» – Întreprindere care a obţinut o licenţă comunitară de transport în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009 şi (CE) nr. 1072/2009 – Incidenţă – Licenţă obţinută sau invocată în mod fraudulos. Cauzele conexate C-410/21 şi C-661/21.

publicat in

Hotararea nr. C-410/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 2 martie 2023. Trimitere preliminară – Lucrători migranţi – Securitate socială – Legislaţie aplicabilă – Regulamentul (CE) nr. 987/2009 – Articolul 5 – Certificat A 1 – Retragere provizorie – Efect obligatoriu – Certificat obţinut sau invocat în mod fraudulos – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 13 alineatul (1) litera (b) punctul (i) – Persoane care desfăşoară în mod normal o activitate salariată în două sau mai multe state membre – Aplicabilitatea legislaţiei statului membru al sediului social – Noţiunea de «sediu social» – Întreprindere care a obţinut o licenţă comunitară de transport în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009 şi (CE) nr. 1072/2009 – Incidenţă – Licenţă obţinută sau invocată în mod fraudulos. Cauza C-410/21.

publicat in

Hotararea nr. C-432/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 2 martie 2023. Comisia Europeană împotriva Republicii Polone. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Mediu – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică – Articolul 6 alineatele (1)-(3), articolul 12 alineatul (1) literele (a)-(d), articolul 13 alineatul (1) litera (a) şi articolul 16 alineatul (1) – Directiva 2009/147/CE – Conservarea păsărilor sălbatice – Articolul 4 alineatul (1), articolul 5 literele (a), (b) şi (d) şi articolul 9 alineatul (1) – Gestionare forestieră întemeiată pe bune practici – Planuri de gestionare forestieră – Convenţia de la Aarhus – Acces la justiţie – Articolul 6 alineatul (1) litera (b) şi articolul 9 alineatul (2) – Examinarea legalităţii de fond şi de procedură a planurilor de gestionare forestieră – Dreptul la o cale de atac al organizaţiilor de protecţie a mediului. Cauza C-432/21.

publicat in

Hotararea nr. C-477/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 2 martie 2023. IH împotriva MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Cerere de decizie preliminară formulată de Miskolci Törvényszék. Trimitere preliminară – Politica socială – Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directiva 2003/88/CE – Articolele 3 şi 5 – Repaus zilnic şi repaus săptămânal – Reglementare naţională care prevede o perioadă minimă de repaus săptămânal de 42 de ore – Obligaţia de a acorda repausul zilnic – Modalităţi de acordare. Cauza C-477/21.

publicat in

Hotararea nr. C-664/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 2 martie 2023. Nec Plus Ultra Cosmetics AG împotriva Republika Slovenija. Cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 138 alineatul (1) – Scutiri legate de operaţiuni intracomunitare – Livrări de bunuri – Principiile neutralităţii fiscale, eficacităţii şi proporţionalităţii – Îndeplinirea cerinţelor de fond – Termenul de prezentare a probelor. Cauza C-664/21.

publicat in

Hotararea nr. C-666/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 2 martie 2023. Cerere de decizie preliminară formulată de Hovrätten för Nedre Norrland. Trimitere preliminară – Transport rutier – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Domeniu de aplicare – Articolul 2 alineatul (1) litera (a) – Articolul 3 litera (h) – Noţiunea de ''transport rutier de mărfuri'' – Noţiunea de ''masă maximă autorizată'' – Vehicul amenajat ca spaţiu temporar de locuit în scopul utilizării private şi pentru încărcarea de mărfuri în scopuri necomerciale – Regulamentul (UE) nr. 165/2014 – Tahografe – Articolul 23 alineatul (1) – Obligaţia unor inspecţii periodice efectuate de atelierele aprobate. Cauza C-666/21.

publicat in

Hotararea nr. C-684/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 2 martie 2023. Papierfabriek Doetinchem B.V. împotriva Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. Cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf. Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Desene sau modele industriale comunitare – Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Articolul 8 alineatul (1) – Caracteristicile aspectului unui produs care sunt impuse exclusiv de funcţia sa tehnică – Criterii de apreciere – Existenţa unor desene sau modele industriale alternative – Titular care dispune de asemenea de o multitudine de desene alternative protejate – Policromatismul unui produs care nu este reflectat în înregistrarea desenului sau modelului industrial în cauză. Cauza C-684/21.

publicat in

Hotararea nr. C-695/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 2 martie 2023. Recreatieprojecten Zeeland BV şi alţii împotriva Belgische Staat. Cerere de decizie preliminară formulată de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Articolul 56 TFUE – Restricţii la libera prestare a serviciilor – Jocuri de noroc – Reglementare a unui stat membru care prevede o interdicţie generală pentru locaţiile de jocuri de noroc de a face publicitate – Derogare de plin drept de la această interdicţie pentru locaţiile care deţin o licenţă de exploatare emisă de autorităţile acestui stat membru – Inexistenţa unei posibilităţi de derogare pentru locaţiile situate într-un alt stat membru. Cauza C-695/21.

publicat in

Hotararea nr. C-760/21 din 02-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 2 martie 2023. Kwizda Pharma GmbH împotriva Landeshauptmann von Wien. Cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Wien. Trimitere preliminară – Siguranţa alimentară – Produse alimentare – Regulamentul (UE) nr. 609/2013 – Articolul 2 alineatul (2) litera (g) – Noţiunea de «aliment destinat unor scopuri medicale speciale» – Alte cerinţe nutriţionale identificate pe bază medicală – Regim dietetic – Modificarea dietei – Nutrienţi – Utilizare sub supraveghere medicală – Ingrediente care nu sunt absorbite sau metabolizate în canalul alimentar – Delimitare faţă de medicamente – Delimitare faţă de suplimentele alimentare. Cauza C-760/21.

publicat in

Hotararea nr. T-235/21 din 08-mar-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 8 martie 2023. Republica Bulgaria împotriva Comisiei Europene. FEGA şi FEADR – Cheltuieli excluse de la finanţare – Cheltuieli efectuate de Bulgaria – Acţiuni de promovare – Raport de investigaţie al OLAF – Verificarea conformităţii – Obligaţia de motivare. Cauza T-235/21.

publicat in

Hotararea nr. T-426/21 din 08-mar-2023 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 8 martie 2023. Nizar Assaad împotriva Consiliului Uniunii Europene. Politica externă şi de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Îngheţarea fondurilor – Erori de apreciere – Retroactivitate – Încredere legitimă – Securitate juridică – Autoritate de lucru judecat. Cauza T-426/21.

publicat in

Hotararea nr. C-9/22 din 09-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 9 martie 2023. NJ şi OZ împotriva An Bord Pleanála şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlanda). Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 2001/42/CE – Evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului – Articolul 2 litera (a) – Noţiunea de «planuri şi programe» – Articolul 3 alineatul (2) litera (a) – Evaluare ecologică – Act non-normativ elaborat de un consiliu local şi un dezvoltator – Directiva 2011/92/UE – Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului – Articolul 3 alineatul (1) – Obligaţia de a identifica, de a descrie şi de a evalua într-o manieră corespunzătoare, în funcţie de fiecare caz, efectele directe şi indirecte ale unui proiect – Orientări ministeriale obligatorii cu privire la înălţimea clădirilor. Cauza C-9/22.

publicat in

Hotararea nr. C-42/22 din 09-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 9 martie 2023. Generali Seguros SA împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira. Cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo. Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Scutire de TVA – Articolul 135 alineatul (1) litera (a) – Scutirea tranzacţiilor de asigurare şi reasigurare – Articolul 136 litera (a) – Scutirea livrării de bunuri utilizate exclusiv pentru o activitate scutită – Noţiunea de «tranzacţii de asigurare» – Revânzarea unor epave de autovehicule avariate achiziţionate de la asiguraţi – Principiul neutralităţii fiscale. Cauza C-42/22.

publicat in

Hotararea nr. C-46/21 P din 09-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 9 martie 2023. Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei împotriva Aquind Ltd. Recurs – Energie – Regulamentul (CE) nr. 714/2009 – Articolul 17 – Cerere de derogare privind o interconexiune electrică – Decizie de refuz a Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) – Regulamentul (CE) nr. 713/2009 – Articolul 19 – Comisia de apel a ACER – Intensitatea controlului. Cauza C-46/21 P.

publicat in

Hotararea nr. C-50/22 din 09-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 9 martie 2023. Sogefinancement SAS împotriva RW şi a lui UV. Cerere de decizie preliminară formulată de cour d'appel de Paris. Trimitere preliminară – Protecţia consumatorilor – Directiva 2008/48/CE – Contracte de credit pentru consumatori – Domeniu de aplicare – Dreptul de retragere – Articolul 14 alineatul (7) – Dispoziţii naţionale care stabilesc o perioadă de timp în care executarea contractului nu poate începe – Norme procedurale naţionale care reglementează invocarea din oficiu şi sancţionarea de către instanţa naţională a încălcării unor astfel de dispoziţii – Articolul 23 – Sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive. Cauza C-50/22.

publicat in

Hotararea nr. C-119/21 P din 09-mar-2023 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 9 martie 2023. PlasticsEurope împotriva Agenţiei Europene pentru Produse Chimice. Recurs – Întocmirea unei liste de substanţe supuse autorizării – Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – Anexa XIV – Listă de substanţe identificate în vederea unei eventuale includeri în anexa XIV – Actualizarea înscrierii substanţei bisfenol A ca «substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită». Cauza C-119/21 P.

publicat in