Rasfoire documente

Hotararea nr. C-414/20 PPU din 13-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 13 ianuarie 2021. Procedură penală împotriva MM. Cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad. Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia cadru 2002/584/JAI – Proceduri de predare între statele membre – Articolul 6 alineatul (1) şi articolul 8 alineatul (1) litera (c) – Mandat european de arestare emis în temeiul unui act naţional de punere în mişcare a acţiunii penale – Noţiunea de «mandat de arestare sau [..] oric[e] alt[ă] decizi[e] judiciar[ă] executori[e] având acelaşi efect» – Lipsa unui mandat naţional de arestare – Consecinţe – Protecţie jurisdicţională efectivă – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cauza C-414/20 PPU.

publicat in

Hotararea nr. C-507/19 din 13-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 13 ianuarie 2021. Bundesrepublik Deutschland împotriva XT. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht. Trimitere preliminară – Politica comună în domeniul dreptului de azil şi al protecţiei subsidiare – Standarde referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională – Directiva 2011/95/UE – Articolul 12 – Excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat – Apatrid de origine palestiniană înregistrat la Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite de Ajutorare şi Lucrări pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) – Condiţii pentru a beneficia ipso facto de dispoziţiile Directivei 2011/95 – Încetarea protecţiei sau a asistenţei din partea UNRWA. Cauza C-507/19.

publicat in

Hotararea nr. T-548/18 din 13-ian-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 13 ianuarie 2021. Lars Helbert împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Funcţie publică – Recrutare – Anunţ de concurs – Concursul general EUIPO/AD/01/17 – Decizie de a nu include numele reclamantului în lista de rezervă a concursului – Componenţa comisiei de evaluare – Stabilitate – Răspundere. Cauza T-548/18.

publicat in

Hotararea nr. C-628/18 din 13-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 13 ianuarie 2021. Comisia Europeană împotriva Republicii Slovenia. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Piaţa instrumentelor financiare – Directivele 2014/65/UE şi (UE) 2016/1034 – Lipsa transpunerii şi/sau a comunicării măsurilor de transpunere – Articolul 260 alineatul (3) TFUE – Cerere de obligare la plata unei sume forfetare. Cauza C-628/18.

publicat in

Hotararea nr. C-631/18 din 13-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 13 ianuarie 2021. Comisia Europeană împotriva Republicii Slovenia. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Piaţa instrumentelor financiare – Directiva delegată (UE) 2017/593 – Lipsa transpunerii şi/sau a comunicării măsurilor de transpunere. Cauza C-631/18.

publicat in

Hotararea nr. C-63/19 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 14 ianuarie 2021. Comisia Europeană împotriva Republicii Italiene. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii – Articolele 4 şi 19 – Reglementare adoptată de o regiune autonomă a unui stat membru – Contribuţie la achiziţia de benzină şi de motorină supuse accizelor – Articolul 6 litera (c) – Scutire de accize sau reducerea acestora – Noţiunea de «rambursare totală sau parţială» a valorii impozitului – Lipsa probei existenţei unei legături între această contribuţie şi accize. Cauza C-63/19.

publicat in

Hotararea nr. C-322/19 si C-385/19 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 14 ianuarie 2021. KS şi MHK împotriva The International Protection Appeals Tribunal şi alţii şi R.A.T. şi D.S. împotriva Minister for Justice and Equality. Trimitere preliminară – Controale la frontiere, azil şi imigrare – Protecţie internaţională – Standarde pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională – Directiva 2013/33/UE – Resortisant al unei ţări terţe care s-a deplasat dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, dar care nu a solicitat protecţie internaţională decât în acesta din urmă – Decizie de transfer către primul stat membru – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Acces la piaţa muncii în calitate de solicitant de protecţie internaţională. Cauzele conexate C-322/19 şi C-385/19.

publicat in

Hotararea nr. C-387/19 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 14 ianuarie 2021. RTS infra BVBA şi Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel împotriva Vlaams Gewest. Cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State. Trimitere preliminară – Achiziţii publice – Directiva 2014/24/UE – Articolul 57 alineatul (6) – Motive facultative de excludere – Măsuri luate de operatorul economic pentru a-şi demonstra fiabilitatea în pofida existenţei unui motiv facultativ de excludere – Obligaţia operatorului economic de a face dovada acestor măsuri din proprie iniţiativă – Efect direct. Cauza C-387/19.

publicat in

Hotararea nr. C-393/19 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 ianuarie 2021. Procedură penală împotriva OM. Cerere de decizie preliminară formulată de Apelativen sad - Plovdiv. Trimitere preliminară – Articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Drept de proprietate – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale – Dreptul la o cale de atac efectivă – Decizia-cadru 2005/212/JAI – Confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea – Directiva 2014/42/UE – Îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană – Reglementare naţională care prevede confiscarea, în beneficiul statului, a bunului utilizat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă – Bun care aparţine unui terţ de bună-credinţă. Cauza C-393/19.

publicat in

Hotararea nr. C-441/19 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 ianuarie 2021. TQ împotriva Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch. Trimitere preliminară – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie – Directiva 2008/115/CE – Standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală – Articolul 5 litera (a), articolul 6 alineatele (1) şi (4), articolul 8 alineatul (1) şi articolul 10 – Decizie de returnare emisă împotriva unui minor neînsoţit – Interesul superior al copilului – Obligaţia statului membru în cauză de a se asigura, înainte de adoptarea unei decizii de returnare, că acest minor este trimis unui membru al familiei sale, unui tutore desemnat sau unor centre de primire corespunzătoare în statul de returnare – Diferenţiere numai în funcţie de criteriul vârstei minorului pentru acordarea unui drept de şedere – Decizie de returnare neurmată de măsuri de îndepărtare. Cauza C-441/19.

publicat in

Hotararea nr. C-450/19 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 14 ianuarie 2021. Procedură iniţiată de Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus. Trimitere preliminară – Concurenţă – Articolul 101 TFUE – Înţelegeri – Manipularea unor proceduri de cerere de ofertă – Stabilirea duratei încălcării – Includerea perioadei în care participanţii la înţelegere au pus în aplicare acordul anticoncurenţial – Efecte economice ale comportamentului anticoncurenţial – Încetarea încălcării în momentul atribuirii definitive a contractului. Cauza C-450/19.

publicat in

Hotararea nr. C-826/18 din 14-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 ianuarie 2021. LB şi alţii împotriva College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren. Cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Limburg. Trimitere preliminară – Convenţia de la Aarhus – Articolul 9 alineatele (2) şi (3) – Acces la justiţie – Inexistenţa accesului la justiţie pentru alt public decât publicul interesat – Admisibilitatea căii de atac condiţionată de participarea prealabilă la procesul decizional. Cauza C-826/18.

publicat in

Hotararea nr. C-255/19 din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 20 ianuarie 2021. Secretary of State for the Home Department împotriva O A. Cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London. Trimitere preliminară – Directiva 2004/83/CE – Standarde minime referitoare la condiţiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecţia subsidiară – Calitatea de refugiat – Articolul 2 litera (c) – Încetarea statutului de refugiat – Articolul 11 – Schimbarea circumstanţelor – Articolul 11 alineatul (1) litera (e) – Posibilitatea de a solicita protecţia ţării de origine – Criterii de apreciere – Articolul 7 alineatul (2) – Sprijin financiar şi social – Lipsă de relevanţă. Cauza C-255/19.

publicat in

Hotararea nr. C-288/19 din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 20 ianuarie 2021. QM împotriva Finanzamt Saarbrücken. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht des Saarlandes. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2 alineatul (1) litera (c) – Prestări de servicii cu titlu oneros – Articolul 26 alineatul (1) – Operaţiuni considerate prestări de servicii cu titlu oneros – Articolul 56 alineatul (2) – Stabilirea locului de impozitare – Închiriere de mijloace de transport – Punere a unor automobile la dispoziţia unor angajaţi. Cauza C-288/19.

publicat in

Hotararea nr. C-301/19 P din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 20 ianuarie 2021. Comisia Europeană împotriva Printeos SA. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Amenzi – Anulare – Rambursarea cuantumului principal al amenzii – Articolul 266 TFUE – Dobânzi moratorii – Distincţia dintre dobânzile moratorii şi dobânzile compensatorii – Calculul dobânzilor – Articolul 90 alineatul (4) litera (a) a doua teză din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012. Cauza C-301/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-420/19 din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 20 ianuarie 2021. Maksu- ja Tolliamet împotriva Heavyinstall OÜ. Cerere de decizie preliminară formulată de Riigikohus. Trimitere preliminară – Directiva 2010/24/UE – Articolul 16 – Recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri – Asistenţă reciprocă – Cerere de măsuri asigurătorii – Decizie judiciară din statul membru solicitant în vederea punerii în aplicare a unor măsuri asigurătorii – Competenţa instanţei din statul membru solicitat de a aprecia şi a reevalua justificarea acestor măsuri – Principiile încrederii reciproce şi recunoaşterii reciproce. Cauza C-420/19.

publicat in

Hotararea nr. C-484/19 din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 20 ianuarie 2021. Lexel AB împotriva Skatteverket. Cerere de decizie preliminară formulată de Högsta förvaltningsdomstolen. Trimitere preliminară – Articolul 49 TFUE – Libertatea de stabilire – Impozit pe profit – Impozitarea întreprinderilor asociate – Reglementare fiscală naţională care interzice unei societăţi cu sediul într-un stat membru deducerea dobânzilor plătite unei societăţi stabilite în alt stat membru, care aparţine aceluiaşi grup de societăţi, în cazul obţinerii unui avantaj fiscal substanţial. Cauza C-484/19.

publicat in

Hotararea nr. C-619/19 din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 20 ianuarie 2021. Land Baden-Württemberg împotriva D.R. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht. Trimitere preliminară – Mediu – Convenţia de la Aarhus – Directiva 2003/4/CE – Accesul publicului la informaţiile despre mediu – Proiectul de construire de infrastructuri «Stuttgart 21» – Respingere a unei cereri de informaţii despre mediu – Articolul 4 alineatul (1) – Motive de refuz – Noţiunea de «comunicări interne» – Domeniu de aplicare – Limitare în timp a protecţiei unor astfel de comunicări. Cauza C-619/19.

publicat in

Hotararea nr. C-655/19 din 20-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 20 ianuarie 2021. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov împotriva LN. Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Alba Iulia. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2 – Articolul 9 – Noţiunile de «activitate economică» şi de «persoană impozabilă» – Operaţiuni prin care se urmăreşte obţinerea unor venituri cu caracter de continuitate dintr-un bun – Dobândirea de către un creditor a unor imobile urmărite silit în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate în vederea recuperării unor împrumuturi însoţite de garanţii ipotecare şi vânzarea acestor imobile – Simpla exercitare a dreptului de proprietate de către titularul său. Cauza C-655/19.

publicat in

Hotararea nr. T-758/18 din 20-ian-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 20 ianuarie 2021. ABLV Bank AS împotriva Comitetului unic de rezoluţie. Uniunea economică şi monetară – Uniune bancară – Mecanism unic de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor firme de investiţii (MUR) – Fondul unic de rezoluţie (FUR) – Stabilire a contribuţiilor ex ante pentru anul 2015 şi pentru anul 2018 – Respingere a cererii de recalculare şi de rambursare a contribuţiilor – Acţiune în anulare – Act supus căilor de atac – Admisibilitate – Instituţie a cărei autorizaţie a fost retrasă – Articolul 70 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Noţiunea de «modificare a statutului» – Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/63. Cauza T-758/18.

publicat in

Hotararea nr. C-308/19 din 21-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 21 ianuarie 2021. Consiliul Concurenţei împotriva Whiteland Import Export SRL. Cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Trimitere preliminară – Concurenţă – Sancţiuni aplicate de autoritatea naţională de concurenţă – Termen de prescripţie – Acte de întrerupere a termenului de prescripţie – Reglementare naţională care exclude, după deschiderea unei investigaţii, posibilitatea ca un act ulterior de examinare sau de investigare să întrerupă noul termen de prescripţie – Principiul interpretării conforme – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 25 alineatul (3) – Domeniu de aplicare – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Articolul 101 TFUE – Principiul efectivităţii. Cauza C-308/19.

publicat in

Hotararea nr. C-471/18 P din 21-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 21 ianuarie 2021. Republica Federală Germania împotriva Esso Raffinage. Recurs – Înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice – Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) – Articolele 5 şi 6 – Obligaţie generală de înregistrare a substanţelor chimice – Articolele 41 şi 42 – Evaluare a dosarelor de înregistrare şi verificarea conformităţii informaţiilor prezentate de solicitanţii înregistrării – Declaraţie de neconformitate – Act supus căilor de atac – Interesul de a exercita acţiunea – Calitate procesuală activă – Competenţele Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA) şi ale autorităţilor naţionale – Obligaţia ECHA de a verifica conformitatea informaţiilor suplimentare comunicate, la cererea sa, de solicitanţii înregistrării – Competenţa ECHA de a adopta o decizie adecvată în acest sens – Articolul 1 – Obiectiv de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului – Articolele 13 şi 25 – Recurgerea la teste pe animale – Promovarea unor metode alternative. Cauza C-471/18 P.

publicat in

Hotararea nr. C-501/19 din 21-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 21 ianuarie 2021. UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor împotriva Asociaţiei Culturale „Suflet de Român'. Cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2 alineatul (1) litera (c), articolul 24 alineatul (1) şi articolul 25 litera (a) – Operaţiuni impozabile – Remuneraţii pentru comunicarea publică de opere muzicale – Articolul 28 – Organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor – Percepere a acestor remuneraţii de la consumatorul final în nume propriu şi în contul titularilor de drepturi de autor. Cauza C-501/19.

publicat in

Hotararea nr. C-761/18 P din 21-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 21 ianuarie 2021. Päivi Leino-Sandberg împotriva Parlamentului European. Recurs – Acces la documentele instituţiilor Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Articolul 10 – Refuzul accesului – Acţiune în faţa Tribunalului Uniunii Europene împotriva unei decizii a Parlamentului European de refuz al accesului la un document – Divulgarea documentului adnotat de către un terţ ulterior introducerii acţiunii – Nepronunţare asupra fondului de către Tribunal ca urmare a dispariţiei interesului de a exercita acţiunea – Eroare de drept. Cauza C-761/18 P.

publicat in

Hotararea nr. C-843/19 din 21-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 21 ianuarie 2021. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) împotriva BT. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. Trimitere preliminară – Politica socială – Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale – Directiva 79/7/CEE – Articolul 4 alineatul (1) – Ieşire voluntară şi anticipată la pensie – Pensie anticipată – Eligibilitate – Condiţie potrivit căreia cuantumul pensiei care urmează să fie încasată trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul minim legal – Proporţia lucrătorilor de fiecare sex excluşi de la beneficiul unei pensii anticipate – Justificarea unui eventual dezavantaj special pentru lucrătorii de sex feminin – Obiective de politică socială ale statului membru în cauză. Cauza C-843/19.

publicat in

Hotararea nr. C-16/19 din 26-ian-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 26 ianuarie 2021. VL împotriva Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Krakowie. Trimitere preliminară – Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă – Directiva 2000/78/CE – Articolul 2 alineatul (1) şi alineatul (2) literele (a) şi (b) – «Conceptul de discriminare» – Discriminare directă – Discriminare indirectă – Discriminare pe motive de handicap – Diferenţă de tratament în interiorul unui grup de lucrători cu handicap – Acordarea unui spor la salariu lucrătorilor cu handicap care au predat, ulterior unei date alese de angajator, un certificat de încadrare în grad de handicap – Excluderea lucrătorilor cu handicap care au predat certificatul lor anterior acestei date. Cauza C-16/19.

publicat in

Hotararea nr. C-422/19 si C-423/19 din 26-ian-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 26 ianuarie 2021. Johannes Dietrich şi Norbert Häring împotriva Hessischer Rundfunk. Cereri de decizie preliminară formulate de Bundesverwaltungsgericht. Trimitere preliminară – Politică economică şi monetară – Articolul 2 alineatul (1) şi articolul (3) alineatul (1) litera (c) TFUE – Politica monetară – Competenţă exclusivă a Uniunii – Articolul 128 alineatul (1) TFUE – Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene – Articolul 16 primul paragraf – Noţiunea de «statut de mijloc legal de plată» – Efecte – Obligaţia de a accepta bancnote exprimate în euro – Regulamentul (CE) nr. 974/98 – Posibilitatea statelor membre de a prevedea limitări privind plăţile în bancnote şi monede exprimate în euro – Condiţii – Reglementare regională care exclude achitarea în numerar a contribuţiei audiovizuale la un organism regional de drept public de radiodifuziune. Cauzele conexate C-422/19 şi C-423/19.

publicat in

Hotararea nr. T-9/19 din 27-ian-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 27 ianuarie 2021. ClientEarth împotriva Băncii Europene de Investiţii. Mediu – Finanţarea unei centrale electrice pe bază de biomasă în Galicia – Decizie a Consiliului de administraţie al BEI de aprobare a finanţării – Accesul la justiţie în domeniul mediului – Articolele 9 şi 10 din Convenţia de la Aarhus – Articolele 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 – Cerere de reexaminare internă – Respingerea cererii ca inadmisibilă – Admisibilitatea unui motiv invocat în apărare – Obligaţie de motivare – Noţiunea de act adoptat în temeiul dreptului mediului – Noţiunea de act obligatoriu din punct de vedere legal şi care are efecte externe. Cauza T-9/19.

publicat in

Hotararea nr. C-229/19 si C-289/19 din 27-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 27 ianuarie 2021. Dexia Nederland BV împotriva XXX şi Z. Cereri de decizie preliminară formulate de Gerechtshof te Amsterdam şi Gerechtshof Den Haag. Trimitere preliminară – Protecţia consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 3 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (1) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Clauză care stabileşte în prealabil avantajul potenţial al creditorului în caz de reziliere a contractului – Dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract – Data la care trebuie apreciat dezechilibrul – Constatarea caracterului abuziv al unei clauze – Consecinţe – Înlocuirea unei clauze abuzive cu o dispoziţie de drept intern cu caracter supletiv. Cauzele conexate C-229/19 şi C-289/19.

publicat in

Hotararea nr. C-361/19 din 27-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 27 ianuarie 2021. De Ruiter vof împotriva Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het bedrijfsleven. Trimitere preliminară – Politica agricolă comună – Schemă de sprijin pentru agricultori – Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Articolul 97 alineatul (1) şi articolul 99 alineatul (1) – Plăţi directe – Reduceri şi excluderi în caz de nerespectare a normelor de ecocondiţionalitate – Stabilirea anului care trebuie luat în considerare pentru determinarea procentului de reducere – Sancţiuni proporţionale, eficace şi disuasive – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 – Articolul 73 alineatul (4) primul paragraf litera (a). Cauza C-361/19.

publicat in

Hotararea nr. C-595/18 P din 27-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 27 ianuarie 2021. The Goldman Sachs Group Inc. împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Piaţa europeană a cablurilor electrice – Împărţire a pieţei în cadrul unor proiecte – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Imputabilitatea comportamentului ilicit al unei societăţi alteia – Prezumţia exercitării efective a unei influenţe decisive – Entitate care controlează 100 % din drepturile de vot asociate acţiunilor unei alte societăţi. Cauza C-595/18 P.

publicat in

Hotararea nr. T-699/17 din 27-ian-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 27 ianuarie 2021. Republica Polonă împotriva Comisiei Europene. Mediu – Directiva 2010/75/UE – Emisii industriale – Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 – Instalaţii de ardere de dimensiuni mari – Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) – Articolul 16 alineatele (4) şi (5) TUE – Articolul 3 alineatele (2) şi (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii – Aplicarea legii în timp – Comitologie. Cauza T-699/17.

publicat in

Hotararea nr. C-764/18 din 27-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 27 ianuarie 2021. Ayuntamiento de Pamplona împotriva Orange Espana SAU. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo. Trimitere preliminară – Autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice – Taxă municipală pentru ocuparea sau exploatarea domeniului public – Directiva 2002/20/CE – Aplicare în cazul întreprinderilor care furnizează servicii de telefonie fixă şi de acces la internet – Noţiunile de «reţele de comunicaţii electronice» şi «serviciu de comunicaţii electronice» – Articolul 12 – Taxe administrative – Articolul 13 – Taxe pentru drepturile de utilizare şi drepturile de instalare a infrastructurii – Domeniu de aplicare – Limitări privind exercitarea competenţei de impozitare a statelor membre. Cauza C-764/18.

publicat in

Hotararea nr. C-466/19 P din 28-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 28 ianuarie 2021. Qualcomm Inc. şi Qualcomm Europe Inc. împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Abuz de poziţie dominantă – Piaţa chipseturilor de bandă de bază UMTS – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 18 alineatul (3) – Decizie de solicitare de informaţii – Caracter necesar al informaţiilor solicitate – Proporţionalitate – Sarcina probei – Autoincriminare. Cauza C-466/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-649/19 din 28-ian-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 28 ianuarie 2021. Procedură penală împotriva IR. Cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad. Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2012/13/UE – Articolele 4-7 – Note privind drepturile prevăzute în anexele I şi II – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale – Nota privind drepturile cu privire la arestare – Dreptul la informare cu privire la acuzare – Dreptul de acces la materialele cauzei – Persoană arestată în temeiul unui mandat european de arestare în statul membru de executare. Cauza C-649/19.

publicat in

Hotararea nr. C-481/19 din 02-feb-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 februarie 2021. DB împotriva Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (Consob). Cerere de decizie preliminară formulată de Corte costituzionale. Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Directiva 2003/6/CE – Articolul 14 alineatul (3) – Regulamentul (UE) nr. 596/2014 – Articolul 30 alineatul (1) litera (b) – Abuzul de piaţă – Sancţiuni administrative care prezintă un caracter penal – Necooperare cu autorităţile competente – Articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu contribui la propria incriminare. Cauza C-481/19.

publicat in

Hotararea nr. T-17/19 din 03-feb-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 3 februarie 2021. Giulia Moi împotriva Parlamentului European. Drept instituţional – Parlamentul – Hărţuire morală – Decizii ale preşedintelui Parlamentului prin care se concluzionează în sensul existenţei unei situaţii de hărţuire suferite de doi asistenţi parlamentari acreditaţi şi prin care se pronunţă împotriva unui deputat sancţiunea pierderii dreptului la indemnizaţia de şedere pentru o perioadă de 12 zile – Articolele 11 şi 166 din Regulamentul de procedură al Parlamentului – Cale de atac internă – Decizie a Biroului Parlamentului de confirmare a sancţiunii – Articolul 167 din Regulamentul de procedură al Parlamentului – Acţiune în anulare – Termen de introducere a acţiunii – Admisibilitate – Dreptul la apărare – Răspundere extracontractuală. Cauza T-17/19.

publicat in

Hotararea nr. C-155/19 si C-156/19 din 03-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 3 februarie 2021. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) şi Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl împotriva De Vellis Servizi Globali Srl. Cereri de decizie preliminară formulate de Consiglio di Stato. Trimitere preliminară – Achiziţii publice – Procedură de atribuire a contractelor de achiziţii publice – Directiva 2014/24/UE – Articolul 2 alineatul (1) punctul 4 – Autoritate contractantă – Organisme de drept public – Noţiune – Federaţie sportivă naţională – Îndeplinirea unor necesităţi de interes general – Supravegherea gestionării federaţiei de către un organism de drept public. Cauzele conexate C-155/19 şi C-156/19.

publicat in

Hotararea nr. T-258/20 din 03-feb-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 3 februarie 2021. Oleksandr Viktorovych Klymenko împotriva Consiliului Uniunii Europene. Politica externă şi de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situaţia din Ucraina – Îngheţarea fondurilor – Lista persoanelor, a entităţilor şi a organismelor cărora li se aplică îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice – Menţinerea numelui reclamantului pe listă – Obligaţia Consiliului să verifice că decizia unei autorităţi a unui stat terţ a fost luată cu respectarea dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă. Cauza T-258/20.

publicat in

Hotararea nr. C-555/19 din 03-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 3 februarie 2021. Fussl Modestraße Mayr GmbH împotriva SevenOne Media GmbH şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Stuttgart. Trimitere preliminară – Directiva 2010/13/UE – Furnizare de servicii mass-media audiovizuale – Articolul 4 alineatul (1) – Libera prestare a serviciilor – Egalitate de tratament – Articolul 56 TFUE – Articolele 11 şi 20 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Comunicaţie comercială audiovizuală – Reglementare naţională care interzice posturilor de televiziune să includă în programele lor emise pe întregul teritoriu naţional publicitate televizată a cărei difuzare este limitată nivel regional. Cauza C-555/19.

publicat in

Hotararea nr. C-922/19 din 03-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 3 februarie 2021. Stichting Waternet împotriva MG. Cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden. Trimitere preliminară – Directiva 97/7/CE – Articolul 9 – Directiva 2011/83/UE – Articolul 27 – Directiva 2005/29/CE – Articolul 5 alineatul (5) – Anexa I punctul 29 – Practici comerciale neloiale – Noţiunea de «vânzare nesolicitată» – Distribuţie a apei potabile. Cauza C-922/19.

publicat in

Hotararea nr. C-324/19 din 04-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 4 februarie 2021. eurocylinder systems AG împotriva Hauptzollamt Hamburg. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg. Trimitere preliminară – Politica comercială comună – Taxe antidumping – Regulamentul (CE) nr. 384/96 – Articolul 3 alineatul (9) – Pericol de prejudiciu important – Factori – Articolul 9 alineatul (4) – Regulamentul (CE) nr. 926/2009 – Importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din fier sau oţel, originare din Republica Populară Chineză – Nevaliditate. Cauza C-324/19.

publicat in

Hotararea nr. C-640/19 din 04-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 4 februarie 2021. Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe şi alţii împotriva Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) şi Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Trimitere preliminară – Agricultură – Organizarea comună a pieţelor – Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 – Cote de lapte – Taxe pe excedent – Lapte afectat producţiei de brânzeturi cu denumire de origine protejată (DOP) destinate exportului în ţări terţe – Excludere – Articolul 32 litera (a), articolul 39 alineatul (1) şi alineatul (2) litera (a), articolul 40 alineatul (2) şi articolul 41 litera (b) TFUE – Principiile proporţionalităţii şi nediscriminării – Validitate. Cauza C-640/19.

publicat in

Hotararea nr. C-760/19 din 04-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 4 februarie 2021. JCM Europe (UK) Ltd împotriva Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. Trimitere preliminară – Uniune vamală – Tarif vamal comun – Nomenclatură combinată – Clasificare tarifară – Poziţiile 8472 şi 9031 – Validator de bancnote şi casete de numerar – Aparat destinat să fie integrat într-un aparat gazdă şi legat la un centru ce control extern – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1760 – Validitate. Cauza C-760/19.

publicat in

Hotararea nr. C-903/19 din 04-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 4 februarie 2021. DQ împotriva Ministre de la Transition écologique et solidaire şi Ministre de l'Action et des Comptes publics. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État (Franţa). Trimitere preliminară – Funcţie publică – Transferul drepturilor de pensie pentru limită de vârstă – Statutul funcţionarilor Uniunii Europene – Articolul 11 din anexa VIII – Funcţionari şi agenţi temporari care sunt reîncadraţi în administraţia lor naţională de origine după o perioadă de disponibilizare şi exercitarea atribuţiilor într-o instituţie a Uniunii. Cauza C-903/19.

publicat in

Hotararea nr. C-56/19 P din 10-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 10 februarie 2021. RFA International LP împotriva Comisiei Europene. Recurs – Dumping – Import de ferosiliciu originar din Rusia – Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 – Articolul 11 alineatele (9) şi (10) – Respingere a cererilor de rambursare a taxelor antidumping achitate – Preţ de export construit – Apreciere a reflectării taxelor antidumping în preţurile de revânzare şi în preţurile de vânzare ulterioare în Uniunea Europeană – Obligaţie de a aplica aceeaşi metodă ca în ancheta care a avut ca rezultat impunerea taxei antidumping – Schimbarea circumstanţelor – Deducerea taxelor antidumping achitate – Elemente de probă concludente. Cauza C-56/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-77/20 din 11-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 11 februarie 2021. Procedură penală împotriva K. M. Trimitere preliminară – Politica comună în domeniul pescuitului – Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 – Sistem de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului – Utilizarea la bordul unei nave de pescuit a unui utilaj capabil să sorteze peşti în mod automat, după dimensiuni – Articolul 89 – Măsuri care urmăresc să asigure respectarea normelor – Articolul 90 – Sancţiuni penale – Principiul proporţionalităţii. Cauza C-77/20.

publicat in

Hotararea nr. C-407/19 si C-471/19 din 11-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 11 februarie 2021. Katoen Natie Bulk Terminals NV şi General Services Antwerp NV împotriva Belgische Staat şi Middlegate Europe NV împotriva Ministerraad. Cereri de decizie preliminară formulate de Raad van State şi Grondwettelijk Hof (Belgia). Trimitere preliminară – Articolul 45 TFUE – Libera circulaţie a lucrătorilor – Articolul 49 TFUE – Libertatea de stabilire – Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Desfăşurare a activităţilor portuare – Muncitori portuari – Acces la profesie şi recrutare – Modalităţi de recunoaştere a muncitorilor portuari – Muncitori portuari care nu fac parte din contingentul de lucrători prevăzut de legislaţia naţională – Limitare a duratei contractului de muncă – Mobilitate a muncitorilor portuari între diferite zone portuare – Lucrători care efectuează o muncă logistică – Certificat de securitate – Motive imperative de interes general – Securitate în zonele portuare – Protecţia lucrătorilor – Proporţionalitate. Cauzele conexate C-407/19 şi C-471/19.

publicat in

Hotararea nr. C-760/18 din 11-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 11 februarie 2021. M.V. şi alţii împotriva Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou'. Cerere de decizie preliminară formulată de Monomeles Protodikeio Lasithiou. Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP – Clauza 5 – Măsuri de prevenire a abuzurilor ce rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive – Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public – Contracte succesive sau primul contract prelungit – Măsură legală echivalentă – Interdicţie constituţională absolută de a transforma contracte de muncă pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată – Obligaţia de interpretare conformă. Cauza C-760/18.

publicat in

Hotararea nr. T-238/20 din 17-feb-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 17 februarie 2021. Ryanair DAC împotriva Comisiei Europene. Ajutoare de stat – Piaţa transportului aerian în Suedia, dinspre Suedia şi cu destinaţia Suedia – Garanţii pentru împrumuturi prin care se urmăreşte sprijinirea companiilor aeriene în cadrul pandemiei de COVID-19 – Decizie de a nu ridica obiecţii – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat – Măsură destinată să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru – Libera prestare a serviciilor – Egalitate de tratament – Proporţionalitate – Criteriul deţinerii unei licenţe emise de autorităţile suedeze – Lipsa unei evaluări comparative a efectelor pozitive ale ajutorului şi a efectelor negative ale acestuia asupra condiţiilor schimburilor comerciale şi asupra menţinerii unei concurenţe nedenaturate – Articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE – Ratio legis – Obligaţia de motivare. Cauza T-238/20.

publicat in

Hotararea nr. T-259/20 din 17-feb-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 17 februarie 2021. Ryanair DAC împotriva Comisiei Europene. Ajutoare de stat – Piaţa franceză a transportului aerian – Moratoriu privind plata taxei de aviaţie civilă şi a taxei de solidaritate pe biletele de avion, datorate lunar în perioada cuprinsă între lunile martie şi decembrie 2020, în cadrul pandemiei de COVID-19 – Decizie de a nu ridica obiecţii – Ajutor destinat reparării pagubelor provocate de un eveniment extraordinar – Libera prestare a serviciilor – Egalitate de tratament – Criteriul deţinerii unei licenţe emise de autorităţile franceze – Proporţionalitate – Articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE – Obligaţia de motivare. Cauza T-259/20.

publicat in

Hotararea nr. C-95/19 din 24-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 24 februarie 2021. Agenzia delle Dogane împotriva Silcompa SpA. Cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione. Trimitere preliminară – Directiva 76/308/CEE – Articolele 6 şi 8, precum şi articolul 12 alineatele (1)-(3) – Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a anumitor creanţe – Accize exigibile în două state membre pentru aceleaşi operaţiuni – Directiva 92/12/CEE – Articolele 6 şi 20 – Punere în consum a unor produse – Falsificarea documentului administrativ de însoţire – Infracţiune sau neregulă comisă pe parcursul circulaţiei unor produse supuse accizelor în regim de suspendare a accizelor – Derogare neregulamentară a unor produse de la un regim de suspendare – «Duplicarea creanţei fiscale» referitoare la accize – Control efectuat de instanţele din statul membru în care se află sediul autorităţii solicitate – Respingere a cererii de asistenţă prezentate de autorităţile competente ale unui alt stat membru – Condiţii. Cauza C-95/19.

publicat in

Hotararea nr. T-108/18 din 24-feb-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 24 februarie 2021 (Extras). Universität Koblenz-Landau împotriva Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură. Clauză compromisorie – Programe Tempus IV – Acorduri de grant – Natura contractuală a litigiului – Recalificarea acţiunii – Costuri eligibile – Nereguli sistemice şi recurente – Rambursare integrală a sumelor plătite – Proporţionalitate – Dreptul de a fi ascultat – Obligaţia de motivare – Articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale. Cauza T-108/18.

publicat in

Hotararea nr. T-161/18 din 24-feb-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 24 februarie 2021. Anthony Braesch şi alţii împotriva Comisiei Europene. Acţiune în anulare – Ajutoare de stat – Ajutor pentru restructurarea preventivă a Banca Monte dei Paschi di Siena – Faza preliminară de examinare – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piaţa internă – Excepţie de inadmisibilitate – Calitatea de parte în cauză – Interesul de a exercita acţiunea – Calitate procesuală activă – Admisibilitate. Cauza T-161/18.

publicat in

Hotararea nr. C-673/19 din 24-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 24 februarie 2021. M şi alţii împotriva Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid şi T. Cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State (Ţările de Jos). Trimitere preliminară – Azil şi imigrare – Directiva 2008/115/CE – Articolele 3, 4, 6 şi 15 – Refugiat aflat în situaţie de şedere ilegală pe teritoriul unui stat membru – Luare în custodie publică în vederea transferului către un alt stat membru – Statut de refugiat în acest alt stat membru – Principiul nereturnării – Lipsa unei decizii de returnare – Aplicabilitatea Directivei 2008/115. Cauza C-673/19.

publicat in

Hotararea nr. C-129/20 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 25 februarie 2021. XI împotriva Caisse pour l'avenir des enfants. Cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg. Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2010/18/UE – Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului – Reglementare naţională care condiţionează acordarea dreptului la concediu pentru creşterea copilului de ocuparea unui loc de muncă şi de afilierea obligatorie pe acest temei a lucrătorului la regimul de securitate socială corespunzător la data naşterii copilului. Cauza C-129/20.

publicat in

Hotararea nr. C-389/19 P din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 25 februarie 2021. Comisia Europeană împotriva Regatului Suediei. Recurs – Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice – Decizie a Comisiei Europene de autorizare a anumitor utilizări ale sulfocromatului galben de plumb şi ale cromatului molibdat sulfat roşu de plumb, substanţe incluse în anexa XIV la regulamentul menţionat – Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită – Condiţii de autorizare – Examinarea indisponibilităţii alternativelor. Cauza C-389/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-403/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 25 februarie 2021. Société Générale SA împotriva Ministre de l'Action et des Comptes publics. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État (Franţa). Trimitere preliminară – Articolul 63 TFUE – Libera circulaţie a capitalurilor – Impozite pe profit – Convenţii bilaterale pentru evitarea dublei impuneri – Impozitarea dividendelor distribuite de o societate nerezidentă supuse deja unei prelevări într-un alt stat membru – Plafonarea creditului fiscal dedus – Dublă impozitare juridică. Cauza C-403/19.

publicat in

Hotararea nr. C-604/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 25 februarie 2021. Gmina Wrocław împotriva Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Cerere de decizie preliminară formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2 alineatul (1) litera (a) – Articolul 9 alineatul (1) – Articolul 13 alineatul (1) – Articolul 14 alineatul (1) şi alineatul (2) litera (a) – Noţiunea de «livrare de bunuri» – Conversiune prin efectul legii a unui drept de uzufruct perpetuu asupra unui bun imobil în drept de proprietate deplină – Autoritate locală care colectează redevenţe pentru conversiune – Noţiunea de «compensaţie» – Noţiunea de «persoană impozabilă care acţionează ca atare» – Excepţie – Organisme de drept public care se angajează, în calitate de autorităţi publice, în activităţi sau operaţiuni. Cauza C-604/19.

publicat in

Hotararea nr. C-615/19 P din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 25 februarie 2021. John Dalli împotriva Comisiei Europene. Recurs – Acţiune în despăgubire – Răspundere extracontractuală a Uniunii Europene – Comportamente pretins ilegale ale Comisiei Europene şi Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) – Încetarea funcţiilor unui membru al Comisiei – Norme procedurale care reglementează investigaţia efectuată de OLAF – Începerea unei investigaţii – Dreptul de a fi ascultat – Comitetul de supraveghere a OLAF – Prezumţia de nevinovăţie – Aprecierea prejudiciului invocat. Cauza C-615/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-658/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 25 februarie 2021. Comisia Europeană împotriva Regatului Spaniei. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Directiva (UE) 2016/680 – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracţiunilor – Lipsa transpunerii şi a comunicării măsurilor de transpunere – Articolul 260 alineatul (3) TFUE – Cerere de obligare la plata unei sume forfetare şi a unei penalităţi cu titlu cominatoriu. Cauza C-658/19.

publicat in

Hotararea nr. C-689/19 P din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 25 februarie 2021. VodafoneZiggo Group BV împotriva Comisiei Europene. Recurs – Reţele şi servicii de comunicaţii electronice – Directiva 2002/21/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE – Consolidarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice – Articolul 7 alineatele (3) şi (7) – Proiect de măsură pus la dispoziţie de autoritatea naţională de reglementare – Piaţa furnizării cu ridicata de acces la un punct fix în Ţările de Jos – Putere semnificativă comună pe piaţă – Observaţii ale Comisiei Europene comunicate autorităţii naţionale de reglementare – Obligaţia autorităţii naţionale de reglementare de a ţine seama de acestea în cea mai mare măsură posibilă – Conţinut – Articolul 263 TFUE – Acţiune în anulare – Admisibilitate – Act atacabil – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cauza C-689/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-712/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 25 februarie 2021. Novo Banco SA împotriva Junta de Andalucía. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo. Trimitere preliminară – Libertatea de stabilire - Libera circulaţie a capitalurilor – Fiscalitate – Impozit pe depozitele clienţilor deţinute de instituţiile de credit – Deduceri fiscale acordate numai instituţiilor care au sediul social sau agenţii pe teritoriul comunităţii autonome Andaluzia – Deduceri fiscale acordate numai pentru investiţii referitoare la proiecte realizate în această comunitate autonomă – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 401 – Interdicţia perceperii altor impozite naţionale care au caracterul de impozite pe cifra de afaceri – Noţiunea de «taxă pe cifra de afaceri» – Caracteristicile esenţiale ale TVA-ului – Lipsă. Cauza C-712/19.

publicat in

Hotararea nr. C-772/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 25 februarie 2021. Bartosch Airport Supply Services GmbH împotriva Zollamt Wien. Cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof. Trimitere preliminară – Tariful vamal comun – Nomenclatura combinată – Clasificarea tarifară – Poziţiile tarifare 8701 şi 8705 – Interpretare – Remorcher pentru avioane. Cauza C-772/19.

publicat in

Hotararea nr. C-804/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 25 februarie 2021. BU împotriva Markt24 GmbH. Cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Salzburg. Trimitere preliminară – Competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Competenţa în materia contractelor individuale de muncă – Dispoziţiile secţiunii 5 din capitolul II – Aplicabilitate – Contract încheiat într-un stat membru pentru un loc de muncă la o societate stabilită în alt stat membru – Lipsa desfăşurării unei activităţi pe întreaga durată a contractului – Excludere de la aplicare a normelor naţionale de competenţă – Articolul 21 alineatul (1) litera (b) punctul (i) – Noţiunea de «loc în care sau din care angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea» – Contract de muncă – Locul de executare a contractului – Obligaţii ale angajatului faţă de angajator. Cauza C-804/19.

publicat in

Hotararea nr. C-857/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 25 februarie 2021. Slovak Telekom a.s. împotriva Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky. Trimitere preliminară – Concurenţă – Articolul 102 TFUE – Abuz de poziţie dominantă – Repartizarea competenţelor între Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de concurenţă – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 11 alineatul (6) – Privarea autorităţilor naţionale de concurenţă de competenţa lor – Principiul ne bis in idem – Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cauza C-857/19.

publicat in

Hotararea nr. C-940/19 din 25-feb-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 25 februarie 2021. Les Chirurgiens-Dentistes de France şi alţii împotriva Ministre des Solidarités et de la Santé şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État (Franţa). Trimitere preliminară – Recunoaşterea calificărilor profesionale – Directiva 2005/36/CE – Articolul 4f alineatul (6) – Reglementare naţională – Admiterea posibilităţii unui acces parţial la una dintre profesiile care intră sub incidenţa mecanismului recunoaşterii automate a calificărilor profesionale. Cauza C-940/19.

publicat in

Hotararea nr. C-425/19 P din 02-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 martie 2021. Comisia Europeană împotriva Republicii Italiene şi a altora. Recurs – Ajutoare de stat – Intervenţia unui consorţiu de drept privat între bănci în favoarea unuia dintre membrii săi – Autorizare a intervenţiei de către banca centrală a statului membru – Noţiunea de «ajutor de stat» – Imputabilitate în sarcina statului – Resurse ale statului – Indicii care permit să se concluzioneze în sensul imputabilităţii unei măsuri – Denaturare a elementelor de drept şi de fapt – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piaţa internă. Cauza C-425/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-746/18 din 02-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 martie 2021. Procedură penală împotriva H.K. Cerere de decizie preliminară formulată de Riigikohus. Trimitere preliminară – Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice – Directiva 2002/58/CE – Furnizori de servicii de comunicaţii electronice – Confidenţialitatea comunicaţiilor – Restrângeri – Articolul 15 alineatul (1) – Articolele 7, 8 şi 11, precum şi articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Legislaţie care prevede stocarea generalizată şi nediferenţiată a datelor de transfer şi a datelor de localizare de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice – Accesul autorităţilor naţionale la datele stocate în vederea desfăşurării unor investigaţii – Combaterea infracţionalităţii în general – Autorizaţie dată de Ministerul Public – Utilizarea datelor ca elemente de probă în cadrul procesului penal – Admisibilitate. Cauza C-746/18.

publicat in

Hotararea nr. C-824/18 din 02-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 martie 2021. A.B. şi alţii împotriva Krajowa Rada Sądownictwa şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny. Trimitere preliminară – Articolul 2 şi articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Stat de drept – Protecţie jurisdicţională efectivă – Principiul independenţei judecătorilor – Procedura de numire pe un post de judecător la Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, Polonia) – Numire de către Preşedintele Republicii Polone pe baza unei rezoluţii adoptate de Consiliul Naţional al Magistraturii – Lipsa de independenţă a acestui consiliu – Lipsa de efectivitate a căii de atac jurisdicţionale deschise împotriva unei astfel de rezoluţii – Hotărâre a Trybunał Konstytucyjny (Curtea Constituţională, Polonia) prin care se abrogă dispoziţia pe care se întemeiază competenţa instanţei de trimitere – Adoptarea unei legislaţii care prevede închiderea de plin drept a procedurii în cauzele pendinte şi care exclude pentru viitor orice cale de atac jurisdicţională în astfel de cauze – Articolul 267 TFUE – Posibilitatea şi/sau obligaţia instanţelor naţionale de a efectua o trimitere preliminară şi de a o menţine – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Principiul cooperării loiale – Supremaţia dreptului Uniunii – Competenţa de a lăsa neaplicate dispoziţiile naţionale care nu sunt conforme cu dreptul Uniunii. Cauza C-824/18.

publicat in

Hotararea nr. C-7/20 din 03-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 3 martie 2021. VS împotriva Hauptzollamt Münster. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf. Trimitere preliminară – Uniune vamală – Codul vamal al Uniunii – Regulamentul (UE) nr. 952/2013 – Articolul 87 alineatul (4) – Locul naşterii datoriei vamale – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2 alineatul (1) – Articolele 70 şi 71 – Faptul generator şi exigibilitatea TVA-ului la import – Locul naşterii datoriei fiscale – Constatarea nerespectării unei obligaţii impuse de legislaţia vamală a Uniunii – Bun introdus fizic pe teritoriul vamal al Uniunii într-un stat membru, însă intrat în circuitul economic în statul membru în care s-a efectuat constatarea. Cauza C-7/20.

publicat in

Hotararea nr. C-220/19 din 03-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 3 martie 2021. Promociones Oliva Park SL împotriva Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Trimitere preliminară – Directiva 2008/118/CE – Regim general al accizelor – Articolul 1 alineatul (2) – Taxe indirecte suplimentare asupra produselor accizabile – Directiva 2009/28/CE – Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – Articolul 1 şi articolul 3 alineatele (1) şi (2), precum şi alineatul (3) litera (a), această din urmă literă fiind interpretată în lumina articolului 2 litera (k) – Directiva 2009/72/CE – Norme comune pentru piaţa internă a energiei electrice – Impozit pe valoarea de producţie a energiei electrice – Natura şi structura impozitului – Impozit aplicat în acelaşi mod energiei electrice produse din surse regenerabile şi celei produse din surse neregenerabile. Cauza C-220/19.

publicat in

Hotararea nr. C-434/19 si C-435/19 din 03-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 3 martie 2021. Poste Italiane SpA împotriva Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane şi Agenzia delle entrate - Riscossione împotriva Poste Italiane SpA. Cereri de decizie preliminară formulate de Corte suprema di cassazione. Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Concurenţă – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Condiţii de aplicare – Articolul 106 alineatul (2) TFUE – Servicii de interes economic general – Gestionarea serviciului de cont curent poştal pentru recuperarea impozitului municipal pe bunuri imobile – Întreprinderi care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate de statele membre – Comisioane stabilite unilateral de întreprinderea beneficiară – Abuz de poziţie dominantă – Articolul 102 TFUE – Inadmisibilitate. Cauzele conexate C-434/19 şi C-435/19.

publicat in

Hotararea nr. T-723/18 din 03-mar-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea extinsă) din 3 martie 2021. Joăo Miguel Barata împotriva Parlamentului European. Funcţie publică – Funcţionari – Promovare – Procedură de certificare – Excludere de pe lista definitivă a funcţionarilor autorizaţi să urmeze programul de formare – Articolul 45a din statut – Acţiune în anulare – Comunicare prin scrisoare recomandată – Articolul 26 din statut – Trimitere poştală recomandată care nu a fost ridicată de destinatarul său – Momentul de la care începe să curgă termenul de introducere a acţiunii – Admisibilitate – Obligaţia de motivare – Dreptul de a fi ascultat – Principiul bunei administrări – Proporţionalitate – Regim lingvistic. Cauza T-723/18.

publicat in

Hotararea nr. C-193/19 din 04-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 4 martie 2021. A împotriva Migrationsverket. Cerere de decizie preliminară formulată de Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen. Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Controale la frontiere, azil şi imigraţie – Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen – Consultarea Sistemului de Informaţii Schengen (SIS) cu ocazia examinării unei cereri de eliberare a unui permis de şedere formulate de un resortisant al unei ţări terţe care face obiectul unei alerte emise în acest sistem în scopul de a i se refuza intrarea – Articolul 25 alineatul (1) – Codul frontierelor Schengen – Condiţii de intrare pentru resortisanţii ţărilor terţe – Articolul 6 alineatele (1) şi (5) – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 7 şi articolul 24 alineatul (2) – Refuz de reînnoire a unui permis de şedere în scopul reîntregirii familiei pentru motivul că identitatea solicitantului nu este stabilită cu certitudine. Cauza C-193/19.

publicat in

Hotararea nr. C-362/19 P din 04-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 4 martie 2021. Comisia Europeană împotriva Fútbol Club Barcelona. Recurs – Ajutoare de stat – Ajutor acordat în favoarea anumitor cluburi de fotbal profesionist – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Noţiunea de «avantaj» – Schemă de ajutor – Regulamentul (UE) 2015/1589 – Articolul 1 litera (d) – Cotă redusă de impozitare – Entităţi fără scop lucrativ – Deducere fiscală mai puţin avantajoasă – Incidenţă – Recurs incident – Articolele 169 şi 178 din Regulamentul de procedură al Curţii. Cauza C-362/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-473/19 si C-474/19 din 04-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 4 martie 2021. Föreningen Skydda Skogen şi alţii împotriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län şi alţii. Cereri de decizie preliminară formulate de Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică – Articolul 12 alineatul (1) – Directiva 2009/147/CE – Conservarea păsărilor sălbatice – Articolul 5 – Silvicultură – Interdicţii prin care se urmăreşte garantarea conservării speciilor protejate – Proiect de exploatare forestieră definitivă – Sit care găzduieşte specii protejate. Cauzele conexate C-473/19 şi C-474/19.

publicat in

Hotararea nr. C-581/19 din 04-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 4 martie 2021. Frenetikexito – Unipessoal Lda împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2 alineatul (1) litera (c) – Prestaţii supuse TVA-ului – Scutiri – Articolul 132 alineatul (1) litera (c) – Prestarea de îngrijiri medicale în exercitarea profesiunilor medicale şi paramedicale – Monitorizare şi consiliere nutriţionale – Activităţi sportive, de menţinere a bunăstării şi a condiţiei fizice – Noţiunile de «prestaţie complexă unică», de «prestaţie accesorie prestaţiei principale» şi de «independenţă a prestaţiilor» – Criterii. Cauza C-581/19.

publicat in

Hotararea nr. C-912/19 din 04-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 4 martie 2021. Agrimotion S.A. împotriva ADAMA Deutschland GmbH. Cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf. Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Articolul 52 alineatul (1) – Permis de comerţ paralel – Caracterul personal al acestui permis. Cauza C-912/19.

publicat in

Hotararea nr. C-947/19 P din 04-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 4 martie 2021. Carmen Liano Reig împotriva Comitetului unic de rezoluţie (SRB). Recurs – Uniunea economică şi monetară – Uniune bancară – Redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii – Mecanismul unic de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor firme de investiţii (MUR) – Procedură de rezoluţie – Adoptarea unei scheme de rezoluţie în ceea ce priveşte Banco Popular Espanol SA – Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Articolul 24 – Instrument de vânzare a activităţii – Articolul 21 – Reducerea valorii contabile şi conversia instrumentelor de capital – Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 – Acţiune în anulare – Anulare în parte – Caracter neseparabil – Inadmisibilitate. Cauza C-947/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-344/19 din 09-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 9 martie 2021. D. J. împotriva Radiotelevizija Slovenija. Cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče. Trimitere preliminară – Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Directiva 2003/88/CE – Articolul 2 – Noţiunea de «timp de lucru» – Perioadă de gardă în regim de permanenţă – Activitate specifică întreţinerii staţiilor de emisie de televiziune situate departe de zonele locuite – Directiva 89/391/CEE – Articolele 5 şi 6 – Riscuri psihosociale – Obligaţie de prevenire. Cauza C-344/19.

publicat in

Hotararea nr. C-392/19 din 09-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 9 martie 2021. VG Bild-Kunst împotriva Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof. Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională – Directiva 2001/29/CE – Articolul 3 alineatul (1) – Noţiunea de «comunicare publică» – Integrarea pe site-ul internet al unui terţ a unei opere protejate de dreptul de autor prin procedeul framingului – Operă accesibilă în mod liber cu autorizarea titularului dreptului de autor pe site-ul internet al licenţiatului – Clauza contractului de exploatare care impune licenţiatului să introducă măsuri tehnice eficiente împotriva framingului – Caracter licit – Drepturi fundamentale – Articolul 11 şi articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cauza C-392/19.

publicat in

Hotararea nr. C-580/19 din 09-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 9 martie 2021. RJ împotriva Stadt Offenbach am Main. Cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Darmstadt. Trimitere preliminară – Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Directiva 2003/88/CE – Articolul 2 – Noţiunea de «timp de lucru» – Perioadă de gardă în regim de permanenţă – Pompieri profesionişti – Directiva 89/391/CEE – Articolele 5 şi 6 – Riscuri psihosociale – Obligaţie de prevenire. Cauza C-580/19.

publicat in

Hotararea nr. C-96/20 din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 10 martie 2021. Ordine Nazionale dei Biologi şi alţii împotriva Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione. Trimitere preliminară – Sănătate publică – Articolul 168 TFUE – Directiva 2002/98/CE – Standarde de calitate şi securitate a sângelui uman şi a componentelor sanguine – Obiectiv care urmăreşte să asigure un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane – Articolul 4 alineatul (2) şi articolul 9 alineatul (2) – Centre de transfuzie sanguină – Persoană responsabilă – Condiţii minime de calificare – Posibilitatea unui stat membru de a prevedea un regim mai riguros – Marjă de apreciere rezervată statelor membre. Cauza C-96/20.

publicat in

Hotararea nr. T-134/19 din 10-mar-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 10 martie 2021. AM împotriva Băncii Europene de Investiţii. Funcţie publică – Personalul BEI – Remuneraţie – Admisibilitate – Termen de depunere a cererii de deschidere a unei proceduri de conciliere – Act care lezează – Indemnizaţie de mobilitate geografică – Transfer către un birou extern – Refuzul de a acorda o indemnizaţie – Acţiune în anulare şi în despăgubire. Cauza T-134/19.

publicat in

Hotararea nr. T-245/17 din 10-mar-2021 Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 10 martie 2021. ViaSat, Inc. împotriva Comisiei Europene. Acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona şi în anulare – Reţele şi servicii de comunicaţii electronice – Utilizarea armonizată a spectrului de frecvenţe de 2 GHz – Sisteme paneuropene care furnizează servicii mobile prin satelit (MSS) – Decizia 2007/98/CE – Procedura armonizată de selectare a operatorilor – Autorizaţii pentru operatorii selectaţi – Decizia nr. 626/2008/CE – Solicitare de a acţiona – Lipsa punerii în întârziere – Luare de poziţie a Comisiei – Inadmisibilitate – Refuzul de a acţiona – Act care nu este supus căilor de atac – Inadmisibilitate – Competenţa Comisiei. Cauza T-245/17.

publicat in

Hotararea nr. C-365/19 din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 10 martie 2021. FD împotriva Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. Cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Schwerin. Trimitere preliminară – Politica agricolă comună – Plăţi directe – Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Articolul 24 – Tânăr fermier care a beneficiat de o primă alocare de drepturi la plată – Articolul 30 alineatul (6) – Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 – Articolul 28 alineatul (2) – Alocare suplimentară de drepturi la plată din rezerva naţională. Cauza C-365/19.

publicat in

Hotararea nr. C-572/19 P din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 10 martie 2021. European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) împotriva Comisiei Europene. Recurs – Ajutoare de stat – Al şaptelea program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative – Recomandarea 2003/361/CE – Decizie a Comitetului de validare al Comisiei Europene privind calificarea drept microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – Decizia 2012/838/UE, Euratom – Anexă – Secţiunile 1.2.6 şi 1.2.7 – Cerere de reexaminare – Regulamentul (CE) nr. 58/2003 – Articolul 22 – Lipsa unei contestaţii administrative – Corelaţia dintre cererea de reexaminare şi contestaţia administrativă – Refuz al recunoaşterii statutului de IMM în pofida respectării formale a criteriilor din Recomandarea 2003/361 – Securitate juridică – Încredere legitimă – Dezavantaje cu care IMM-urile se confruntă în mod obişnuit – Inexistenţă. Cauza C-572/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-648/20 PPU din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 10 martie 2021. PI. Cerere de decizie preliminară formulată de Westminster Magistrates' Court. Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 8 alineatul (1) litera (c) – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru în scopul urmăririi penale pe baza unei măsuri privative de libertate emise de aceeaşi autoritate – Lipsa controlului jurisdicţional înainte de predarea persoanei căutate – Consecinţe – Protecţie jurisdicţională efectivă – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cauza C-648/20 PPU.

publicat in

Hotararea nr. C-708/19 din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 10 martie 2021. Von Aschenbach & Voss GmbH împotriva Hauptzollamt Duisburg. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf. Trimitere preliminară – Taxă antidumping definitivă – Folii de aluminiu originare din China – Folii de aluminiu uşor modificate – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 – Admisibilitate – Neintroducerea unei acţiuni în anulare de către reclamanta din litigiul principal – Calitate procesuală activă pentru introducerea unei acţiuni în anulare. Cauza C-708/19.

publicat in

Hotararea nr. C-739/19 din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 10 martie 2021. VK împotriva An Bord Pleanála. Cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda). Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor de către avocaţi – Directiva 77/249/CEE – Articolul 5 – Obligaţia avocatului vizitator care reprezintă un client în cadrul unei proceduri jurisdicţionale naţionale de a acţiona în colaborare cu un avocat care profesează pe lângă instanţa sesizată – Limite. Cauza C-739/19.

publicat in

Hotararea nr. C-941/19 din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 10 martie 2021. Samohýl group a.s. împotriva Generální ředitelství cel. Cerere de decizie preliminară formulată de Krajský soud v Ostravě. Trimitere preliminară – Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Poziţiile tarifare 3004 şi 3808 – Interpretare – Regulamentul (CE) nr. 455/2007 – Soluţie «spot-on» pentru pisici împotriva infestărilor cu purici şi căpuşe – Efecte terapeutice sau profilactice. Cauza C-941/19.

publicat in

Hotararea nr. C-949/19 din 10-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 10 martie 2021. M.A. împotriva Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. Cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny. Trimitere preliminară – Controale la frontiere, azil şi imigrare – Politica vizelor – Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen – Articolul 21 alineatul (2a) – Carta drepturilor fundamentale – Articolul 47 – Dreptul la o cale de atac efectivă – Refuzul consulului de a elibera o viză de lungă şedere – Obligaţia unui stat membru de a garanta o cale de atac în faţa unei instanţe judecătoreşti împotriva unei decizii de refuz al unei astfel de vize. Cauza C-949/19.

publicat in

Hotararea nr. C-112/20 din 11-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 11 martie 2021. M. A. împotriva État belge. Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État (Belgia). Trimitere preliminară – Directiva 2008/115/CE – Articolul 5 – Decizie de returnare – Tată al unui copil minor, cetăţean al Uniunii Europene – Luarea în considerare a intereselor superioare ale copilului la adoptarea deciziei de returnare. Cauza C-112/20.

publicat in

Hotararea nr. C-400/19 din 11-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 11 martie 2021. Comisia Europeană împotriva Ungariei. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Organizarea comună a pieţelor produselor agricole – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 34 TFUE – Preţ de vânzare al produselor agroalimentare – Marje de profit minime care trebuie aplicate în comerţul cu amănuntul al acestor produse. Cauza C-400/19.

publicat in

Hotararea nr. C-802/19 din 11-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 11 martie 2021. Firma Z împotriva Finanzamt Y. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 90 alineatul (1) – Reducerea bazei de impozitare – Principii definite în Hotărârea din 24 octombrie 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Livrări de medicamente – Acordarea de reduceri – Caracter ipotetic al întrebării preliminare – Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară. Cauza C-802/19.

publicat in

Hotararea nr. C-812/19 din 11-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera a şaptea) din 11 martie 2021. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, împotriva Skatteverket. Cerere de decizie preliminară formulată de Högsta förvaltningsdomstolen. Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 9 – Persoană impozabilă – Noţiune – Articolul 11 – Grup TVA - Sediu principal şi sucursală a unei societăţi situate în două state membre diferite – Sediu principal care aparţine unui grup TVA din care nu face parte sucursala – Sediu principal care furnizează servicii sucursalei şi îi impută costurile acestor servicii. Cauza C-812/19.

publicat in

Hotararea nr. C-562/19 P din 16-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 16 martie 2021. Comisia Europeană împotriva Republicii Polone. Recurs – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Ajutoare de stat – Impozit polonez în sectorul comerţului cu amănuntul – Articolul 108 alineatul (2) TFUE – Decizie de iniţiere a procedurii oficiale de investigare – Elemente pentru stabilirea sistemului de referinţă – Progresivitatea cotelor – Existenţa unui avantaj cu caracter selectiv – Sarcina probei. Cauza C-562/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-596/19 P din 16-mar-2021 Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 16 martie 2021. Comisia Europeană împotriva Ungariei. Recurs – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Ajutoare de stat – Taxă maghiară pe cifra de afaceri legată de publicitate – Elemente pentru stabilirea sistemului de referinţă – Progresivitatea cotelor – Mecanism tranzitoriu privind posibilitatea de deducere parţială a pierderilor reportate – Existenţa unui avantaj cu caracter selectiv – Sarcina probei. Cauza C-596/19 P.

publicat in

Hotararea nr. C-64/20 din 17-mar-2021 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 17 martie 2021. UH împotriva An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Ard-Chúirt. Trimitere preliminară – Articolul 288 TFUE – Directiva 2001/82/CE – Codul comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare – Articolele 58, 59 şi 61 – Informaţii care trebuie să figureze pe ambalajele exterioare, pe ambalajele directe şi în prospectele medicamentelor veterinare – Obligaţia de a redacta informaţiile în toate limbile oficiale ale statului membru de introducere pe piaţă – Legislaţie naţională care prevede redactarea informaţiilor numai în una dintre limbile oficiale ale statului membru – Instanţă naţională sesizată cu o acţiune având ca obiect constatarea faptului că statul membru nu a transpus în mod corect Directiva 2001/82/CE şi că autorităţile competente trebuie să modifice legislaţia naţională. Cauza C-64/20.

publicat in