Rasfoire documente

Hotararea nr. C-1/17 din 21-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) - 21 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competenţa în materia contractelor individuale de muncă – Articolul 20 alineatul (2) – Angajator acţionat în justiţie în faţa instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia are domiciliul – Cerere reconvenţională formulată de angajator – Stabilirea instanţei competente'

publicat in

Hotararea nr. C-2/17 din 28-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) - 28 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Acordul între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor – Securitatea socială a lucrătorilor migranţi – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Punctul 2 din rubrica «Spania» din anexa XI – Pensie pentru limită de varstă – Mod de calcul – Cuantum teoretic – Bază de cotizare pertinentă – Convenţie specială – Alegerea bazei de cotizare – Reglementare naţională care obligă lucrătorul să plătească contribuţii în temeiul bazei de cotizare minime'

publicat in

Hotararea nr. C-3/17 din 28-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 28 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Articolul 56 TFUE – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Restricţii – Jocuri de noroc – Reglementare naţională – Exploatarea anumitor forme de jocuri de noroc de către stat – Exclusivitate – Sistem de atribuire a unei concesiuni pentru alte forme de jocuri – Cerinţa unei autorizaţii – Sancţiune administrativă'

publicat in

Hotararea nr. C-4/17 din 06-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) - 6 septembrie 2018 – „Recurs – Fondul european de garantare agricolă (FEGA) – Cheltuieli eligibile pentru finanţarea de către Uniunea Europeană – Cheltuieli efectuate de Republica Cehă – Regulamentul (CE) nr. 479/2008 – Articolul 11 alineatul (3) – Noţiunea «restructurarea podgoriilor»'

publicat in

Hotararea nr. C-5/16 din 21-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 21 iunie 2018 – „Acţiune în anulare – Decizia (UE) 2015/1814 – Stabilirea temeiului juridic – Luarea în considerare a efectelor actului – Inexistenţă – Articolul 192 alineatul (1) TFUE – Articolul 192 alineatul (2) primul paragraf litera (c) TFUE – Măsuri care aduc atingere în mod semnificativ opţiunii unui stat membru între diferite surse de energie şi structurii generale a alimentării sale cu energie – Principiul cooperării loiale – Articolul 15 TUE – Competenţele Consiliului European – Principiile securităţii juridice şi protecţiei încrederii legitime – Principiul proporţionalităţii – Evaluare a impactului'

publicat in

Hotararea nr. C-5/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE – Scutire – Articolul 135 alineatul (1) litera (d) – Operaţiuni privind plăţile şi viramentele – Noţiune – Domeniu de aplicare – Plan de plată pentru asistenţă stomatologică prin debitare directă'

publicat in

Hotararea nr. C-8/17 din 12-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) – 12 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 63, 167, 168, 178-180, 182 şi 219 – Principiul neutralităţii fiscale – Drept de deducere a TVA-ului – Termen prevăzut de legislaţia naţională pentru exercitarea acestui drept – Deducerea TVA-ului stabilit suplimentar plătit statului şi care a făcut obiectul unor documente de rectificare a facturilor iniţiale în urma unei rectificări fiscale – Data la care începe să curgă termenul'

publicat in

Hotararea nr. C-9/17 din 01-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) – 1 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Contracte de achiziţii publice – Directiva 2004/18/CE – Procedură de atribuire de contracte de achiziţii publice de servicii de consiliere agricolă – Existenţa sau inexistenţa unui contract de achiziţii publice – Sistem de achiziţionare de servicii care constă în a admite ca furnizor orice operator economic care îndeplineşte condiţiile fixate în prealabil – Sistem inaccesibil ulterior altor operatori economici'

publicat in

Hotararea nr. C-12/17 din 04-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 4 octombrie 2018 - „Trimitere preliminară - Politica socială - Organizarea timpului de lucru - Directiva 2003/88/CE - Dreptul la concediu anual plătit - Directiva 2010/18/UE - Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului - Concediu pentru creşterea copilului neconsiderat perioadă de muncă efectivă'

publicat in

Hotararea nr. C-13/17 din 12-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 12 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Produse cosmetice – Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 – Articolul 10 alineatul (2) – Evaluarea siguranţei produsului cosmetic – Calificarea evaluatorului siguranţei – Recunoaşterea echivalenţei ciclurilor de formare – Discipline similare farmaciei, toxicologiei sau medicinei – Putere de apreciere a statelor membre'

publicat in

Hotararea nr. C-14/17 din 12-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 12 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Achiziţii publice – Directiva 2004/17/CE – Articolul 34 – Furnizare de piese de schimb pentru autobuze şi troleibuze – Cerinţe tehnice – Produse echivalente – Posibilitate de a face dovada echivalenţei după atribuirea contractului'

publicat in

Hotararea nr. C-15/16 din 19-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 19 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Directiva 2004/39/CE – Articolul 54 alineatul (1) – Întinderea obligaţiei de a păstra secretul profesional care incumbă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară – Noţiunea «informaţie confidenţială»'

publicat in

Hotararea nr. C-15/17 din 11-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) - 11 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Convenţia de la Montego Bay – Articolul 220 alineatul (6) – Competenţa statului de coastă – Competenţa Curţii de a interpreta prevederile dreptului internaţional – Directiva 2005/35/CE – Poluare cauzată de nave – Articolul 7 alineatul (2) – Convenţia Marpol 73/78 – Deversare de hidrocarburi în zona economică exclusivă de către o navă străină aflată în tranzit – Împrejurările în care un stat de coastă poate să intenteze o acţiune împotriva unei nave străine – Libertatea de navigaţie – Protecţia mediului marin – Prejudicii grave sau risc de a cauza prejudicii grave litoralului, intereselor conexe sau oricăror resurse ale mării teritoriale sau ale zonei economice exclusive – Probe obiective clare'

publicat in

Hotararea nr. C-16/16 din 20-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) – 20 februarie 2018 – „Recurs – Protecţia consumatorilor – Servicii de jocuri de noroc online – Protecţia consumatorilor şi a jucătorilor şi împiedicarea accesului minorilor la aceste jocuri – Recomandarea 2014/478/UE a Comisiei – Act al Uniunii neobligatoriu din punct de vedere juridic – Articolul 263 TFUE'

publicat in

Hotararea nr. C-16/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Deducerea taxei achitate în amonte – Naşterea şi întinderea dreptului de deducere'

publicat in

Hotararea nr. C-17/17 din 06-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 6 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Protecţia salariaţilor în caz de insolvabilitate a angajatorului – Directiva 2008/94/CE – Articolul 8 Sisteme suplimentare de asigurări sociale – Protecţia drepturilor la pensie pentru limită de varstă – Nivel de protecţie minimă garantat'

publicat in

Hotararea nr. C-17/18 din 19-dec-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) - 19 decembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Fiscalitate - Taxă pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva 2006/112/CE - Articolele 19 şi 29, precum şi articolul 135 alineatul (1) litera (l) - Transfer al tuturor activelor sau al unei părţi a acestora - Scutirea închirierii de bunuri imobile - Contract de închiriere având ca obiect un bun imobil afectat unei exploatări comerciale şi bunuri mobile necesare acestei exploatări - Prestaţii referitoare la bunul imobil care a determinat deducerea TVA-ului - Regularizare'

publicat in

Hotararea nr. C-18/17 din 14-nov-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) - 14 noiembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Aderarea noilor state membre - Republica Croaţia - Măsuri tranzitorii - Libera prestare a serviciilor - Directiva 96/71/CE - Detaşare de lucrători - Detaşare a unor resortisanţi croaţi şi a unor resortisanţi ai statelor terţe în Austria prin intermediul unei întreprinderi cu sediul în Italia'

publicat in

Hotararea nr. C-20/17 din 21-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 21 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 – Articolul 4 – Competenţa generală a unei instanţe judecătoreşti dintr-un stat membru de a hotărî cu privire la succesiune în ansamblul său – Reglementare naţională care guvernează competenţa internaţională în materia întocmirii certificatelor naţionale de moştenitor – Certificatul european de moştenitor'

publicat in

Hotararea nr. C-21/17 din 06-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 6 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă şi comercială – Procedura europeană de somaţie de plată – Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 – Emitere a unei somaţii de plată împreună cu cererea de somaţie – Lipsa unei traduceri a cererii de somaţie – Somaţie europeană de plată declarată executorie – Cerere de reexaminare după expirarea termenului de opoziţie – Notificarea sau comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare – Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 – Aplicabilitate – Articolul 8 şi anexa II – Informarea destinatarului cu privire la dreptul de a refuza primirea unui act de sesizare a instanţei netradus – Lipsa formularului tip – Consecinţe'

publicat in

Hotararea nr. C-25/17 din 10-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 10 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46/CE – Domeniul de aplicare al directivei menţionate – Articolul 3 – Colectare de date cu caracter personal de către membrii unei comunităţi religioase în cadrul activităţii lor de predicare din casă în casă – Articolul 2 litera (c) – Noţiunea «sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal» – Articolul 2 litera (d) – Noţiunea «operator» – Articolul 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene'

publicat in

Hotararea nr. C-26/17 din 13-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) - 13 septembrie 2018 – „Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internaţională vizand Uniunea Europeană – Marcă figurativă care reprezintă un motiv cu linii ondulate încrucişate – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) – Motiv absolut de refuz – Caracter distinctiv – Motiv de suprafaţă'

publicat in

Hotararea nr. C-27/17 din 05-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 5 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competenţe speciale – Articolul 5 punctul 3 – Materie delictuală sau cvasidelictuală – Locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă – Locul materializării prejudiciului şi locul evenimentului cauzator al prejudiciului – Cerere de reparare a prejudiciului pretins cauzat de comportamente anticoncurenţiale săvarşite în diferite state membre – Articolul 5 punctul 5 – Exploatarea unei sucursale – Noţiune'

publicat in

Hotararea nr. C-28/17 din 04-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întai) - 4 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 49 TFUE – Impozit pe profit – Reglementare fiscală naţională care supune transferul pierderilor înregistrate de un sediu permanent, situat pe teritoriul naţional, al unei societăţi stabilite în alt stat membru, către o societate rezidentă care aparţine aceluiaşi grup, unei condiţii care constă în imposibilitatea de a utiliza pierderile pentru nevoile unui impozit străin'

publicat in

Hotararea nr. C-29/17 din 21-nov-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) - 21 noiembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Medicamente de uz uman - Directiva 2001/83/CE - Articolul 3 punctul 1 - Articolul 6 - Directiva 89/105/CEE - Regulamentul (CE) nr. 726/2004 - Articolele 3, 25 şi 26 - Reambalarea unui medicament în vederea utilizării sale pentru un tratament neacoperit de autorizaţia sa de introducere pe piaţă (în afara autorizaţiei de introducere pe piaţă) - Suportare de către sistemul naţional de asigurări de sănătate'

publicat in

Hotararea nr. C-30/17 din 17-mai-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) – 17 mai 2018 – „Trimitere preliminară – Dispoziţii fiscale – Accize – Directiva 92/83/CEE – Articolul 3 alineatul (1) – Alcool şi băuturi alcoolice – Bere – Bere aromatizată – Grad Plato – Mod de calcul'

publicat in

Hotararea nr. C-31/16 din 30-ian-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) – 30 ianuarie 2018 – „Trimitere preliminară – Servicii în cadrul pieţei interne – Directiva 2006/123/CE – Domeniu de aplicare – Articolul 2 alineatul (2) litera (c) – Excluderea serviciilor şi a reţelelor de comunicaţii electronice – Articolul 4 punctul 1 – Noţiunea «serviciu» – Comerţ cu amănuntul cu produse – Capitolul III – Libertatea de stabilire a prestatorilor – Aplicabilitate în situaţii pur interne – Articolul 15 – Cerinţe care trebuie evaluate – Limită teritorială – Plan urbanistic zonal care interzice activitatea de comerţ cu amănuntul cu produse nevoluminoase în zone geografice situate în afara centrului localităţii – Protecţia mediului urban – Autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice – Directiva 2002/20/CE – Sarcini pecuniare legate de drepturile de a instala infrastructuri destinate unei reţele publice de comunicaţii electronice'

publicat in

Hotararea nr. C-31/17 din 07-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) – 7 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii – Articolul 14 alineatul (1) litera (a) – Produse energetice utilizate pentru producerea de electricitate – Obligaţie de scutire – Articolul 15 alineatul (1) litera (c) – Produse energetice utilizate pentru producerea combinată de căldură şi de energie – Posibilitate de scutire sau de reducere a nivelului de impozitare – Gaze naturale destinate cogenerării de căldură şi de electricitate'

publicat in

Hotararea nr. C-33/17 din 13-nov-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 13 noiembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Restricţii - Servicii în cadrul pieţei interne - Directiva 2006/123/CE - Legislaţia muncii - Detaşare a unor lucrători în vederea efectuării unor lucrări de construcţii - Declarare a lucrătorilor - Păstrarea şi traducerea fişelor de salariu - Sistarea plăţilor - Plata unei garanţii de către destinatarul serviciilor - Garanţie pentru o eventuală amendă aplicată prestatorului de servicii'

publicat in

Hotararea nr. C-34/17 din 26-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) – 26 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor – Directiva 2010/24/UE – Articolul 14 – Dreptul la o cale de atac efectivă – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Posibilitatea autorităţii solicitate de a refuza asistenţa pentru recuperare pentru motivul că creanţa nu a fost notificată în mod corespunzător'

publicat in

Hotararea nr. C-39/17 din 14-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 14 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Libera circulaţie a mărfurilor – Articolele 28 şi 30 TFUE – Taxe cu efect echivalent – Articolul 110 TFUE – Impozite interne – Contribuţie socială de solidaritate a societăţilor – Taxă – Bază impozabilă – Cifră de afaceri anuală globală a societăţilor – Directiva 2006/112/CE – Articolul 17 – Transferul unui bun într-un alt stat membru – Valoarea bunului transferat – Includere în cifra de afaceri anuală globală'

publicat in

Hotararea nr. C-41/17 din 19-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 19 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 92/85/CEE – Articolele 4, 5 şi 7 – Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor – Lucrătoare care alăptează – Muncă de noapte – Muncă în schimburi prestată parţial în timpul programului de noapte – Evaluarea riscurilor pe care le prezintă postul – Măsuri de prevenire – Contestare de către lucrătoarea în cauză – Directiva 2006/54/CE – Articolul 19 – Egalitate de tratament – Discriminare pe criteriul sexului – Sarcina probei'

publicat in

Hotararea nr. C-43/17 din 05-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întai) - 5 iulie 2018 – „Recurs – Clauză compromisorie – Personalul misiunilor internaţionale ale Uniunii Europene – Competenţa de a statua cu privire la litigiile referitoare la contractele de muncă – Contracte de muncă pe durată determinată succesive – Clauze compromisorii care desemnează, în ultimul contract, instanţele Uniunii şi, în contractele anterioare, instanţele din Bruxelles (Belgia) – Decizia de a nu reînnoi ultimul contract – Cerere de recalificare a tuturor raporturilor contractuale în «contract pe durată nedeterminată» – Cereri de despăgubire pentru concediere abuzivă – Luarea în considerare a relaţiilor contractuale anterioare ultimului contract – Competenţa Tribunalului Uniunii Europene'

publicat in

Hotararea nr. C-44/17 din 07-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 7 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase – Regulamentul (CE) nr. 110/2008 – Articolul 16 literele (a)-(c) – Anexa III – Indicaţia geografică înregistrată «Scotch Whisky» – Whisky produs în Germania şi comercializat sub denumirea «Glen Buchenbach»'

publicat in

Hotararea nr. C-45/17 din 18-ian-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) – 18 ianuarie 2018 – „Trimitere preliminară – Libera circulaţie a capitalurilor – Articolele 63 şi 65 TFUE – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 11 – Contribuţii aferente veniturilor din capital care participă la finanţarea sistemului de securitate socială al unui stat membru – Scutire pentru resortisanţii Uniunii Europene afiliaţi la un regim de securitate socială al unui alt stat membru – Persoane fizice afiliate la un regim de securitate socială dintr-un stat terţ – Diferenţă de tratament – Restricţie – Justificare'

publicat in

Hotararea nr. C-46/17 din 28-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 28 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP – Contracte de muncă pe durată determinată succesive – Clauza 5 punctul 1 – Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la contracte pe durată determinată – Directiva 2000/78/CE – Articolul 6 alineatul (1) – Interzicerea discriminării pe motive de vârstă – Reglementare naţională care permite amânarea finalului stabilit al contractului de muncă la împlinirea vârstei normale de pensionare numai pentru că lucrătorul a dobândit un drept la pensie pentru limită de vârstă'

publicat in

Hotararea nr. C-48/17 din 13-nov-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 13 noiembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Regulamentul (UE) nr. 604/2013 - Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 - Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională - Criterii şi mecanisme de determinare - Cerere de preluare sau de reprimire a unui solicitant de azil - Răspuns negativ al statului membru solicitat - Cerere de reexaminare - Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1560/2003 - Termen de răspuns - Expirare - Efecte'

publicat in

Hotararea nr. C-49/17 din 06-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întai) - 6 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii – Articolul 21 alineatul (3) – Fapt generator de impozit – Consum de produse energetice produse în incinta unei instituţii care fabrică produse energetice – Produse energetice utilizate în alte scopuri decat drept carburant sau combustibil de încălzire – Consum de solvent drept combustibil de încălzire în instalaţia de distilare a gudronului'

publicat in

Hotararea nr. C-51/17 din 20-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 20 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Protecţia consumatorilor – Clauze abuzive – Directiva 93/13/CEE – Domeniu de aplicare – Articolul 1 alineatul (2) – Acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii – Articolul 3 alineatul (1) – Noţiunea «clauză contractuală care nu s-a negociat individual» – Clauză inclusă în contract după încheierea acestuia ca urmare a unei intervenţii a legiuitorului naţional – Articolul 4 alineatul (2) – Redactare clară şi inteligibilă a unei clauze – Articolul 6 alineatul (1) – Examinarea din oficiu de către instanţa naţională a caracterului abuziv al unei clauze – Contract de împrumut încheiat în monedă străină între un profesionist şi un consumator'

publicat in

Hotararea nr. C-51/18 din 19-dec-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) - 19 decembrie 2018 - „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Fiscalitate - Taxa pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva 2006/112/CE - Articolul 2 alineatul (1) - Practică administrativă care constă în supunerea la plata TVA-ului a remuneraţiei datorate în temeiul dreptului de suită autorului unei opere de artă originale'

publicat in

Hotararea nr. C-52/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Directiva 2013/36/UE – Articolele 64, 65 şi 67 – Regulamentul (UE) nr. 575/2013 – Articolul 395 alineatele (1) şi (5) – Supravegherea instituţiilor de credit – Competenţe de supraveghere şi de sancţionare – Limitele expunerilor mari – Reglementare a unui stat membru care prevede impunerea de dobanzi în caz de depăşire a limitelor expunerilor mari – Regulamentul (UE) nr. 468/2014 – Articolul 48 – Repartizarea competenţelor între Banca Centrală Europeană (BCE) şi autorităţile naţionale – Procedură în materie de supraveghere prudenţială iniţiată în mod oficial'

publicat in

Hotararea nr. C-55/17 din 13-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 13 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Protecţia consumatorilor – Directiva 2005/29/CE – Practici comerciale neloiale – Articolul 3 alineatul (4) – Domeniu de aplicare – Articolele 5, 8 şi 9 – Practici comerciale agresive – Anexa I punctul 29 – Practici comerciale agresive în orice situaţie – Vânzare nesolicitată – Directiva 2002/21/CE – Directiva 2002/22/CE – Servicii de telecomunicaţii – Vânzare de carduri SIM (Subscriber Identity Module, modul de identificare a abonatului) care includ anumite servicii preinstalate şi activate în prealabil – Lipsa informării prealabile a consumatorilor'

publicat in

Hotararea nr. C-56/17 din 04-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 4 octombrie 2018 - „Trimitere preliminară - Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie - Frontiere, azil şi imigrare - Regulamentul (UE) nr. 604/2013 - Articolul (3) - Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe - Examinarea unei cereri de protecţie internaţională fără o decizie explicită cu privire la determinarea statului membru responsabil de examinare - Directiva 2011/95/UE - Articolele 9 şi 10 - Motive de persecuţie întemeiate pe religie - Probă - Legislaţia iraniană privind apostazia - Directiva 2013/32/UE - Articolul 46 alineatul (3) - Cale de atac eficientă'

publicat in

Hotararea nr. C-57/17 din 28-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) - 28 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Politica socială – Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului – Directiva 2008/94/CE – Articolul 3 primul paragraf – Plata asigurată de instituţia de garantare – Compensaţie pentru încetarea raporturilor de muncă – Transfer al locului de muncă care impune o schimbare de reşedinţă a lucrătorului – Modificarea unui element esenţial al contractului de muncă – Încetarea contractului de muncă de către lucrător – Principiul egalităţii şi nediscriminării'

publicat in

Hotararea nr. C-57/16 din 04-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 4 septembrie 2018 – „Recurs – Acces la documentele instituţiilor Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 – Raport de evaluare a impactului, proiect de raport de evaluare a impactului şi aviz al Comitetului de evaluare a impactului – Iniţiative legislative în domeniul mediului – Refuzul accesului – Divulgarea documentelor solicitate în cursul procedurii – Persistenţa interesului de a exercita acţiunea – Excepţie privind protecţia procesului decizional în curs al unei instituţii a Uniunii – Prezumţie generală'

publicat in

Hotararea nr. C-58/17 din 18-ian-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 18 ianuarie 2018 – „Trimitere preliminară – Mediu – Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană – Directiva 2003/87/CE – Articolul 10a – Norme tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisie – Perioada 2013-2020 – Decizia 2011/278/UE – Articolul 3 litera (h) – Noţiunea «subinstalaţie a emisiilor de proces» – Emisii provenind de la arderea carbonului incomplet oxidat – Reziduuri lichide – Excludere'

publicat in

Hotararea nr. C-59/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Agricultură – Piaţa vitivinicolă – Regulamentul (CE) nr. 555/2008 – Sprijin pentru restructurarea şi reconversia podgoriilor – Controale la faţa locului inopinate – Atribuţiile funcţionarilor responsabili cu controalele – Posibilitatea funcţionarilor de a pătrunde pe o exploataţie fără să fi obţinut acordul producătorului agricol'

publicat in

Hotararea nr. C-60/17 din 11-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) - 11 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 2001/23/CE – Articolul 1 alineatul (1) – Transfer de întreprindere – Articolul 3 alineatul (1) – Menţinerea drepturilor lucrătorilor – Subrogaţie în contractele de muncă intervenită în temeiul prevederilor unei convenţii colective – Convenţie colectivă care exclude obligaţia cedentului şi a cesionarului întreprinderii de a răspunde în solidar pentru executarea obligaţiilor, inclusiv salariale, născute din contracte de muncă anterior cesiunii acestei întreprinderi'

publicat in

Hotararea nr. C-64/16 din 27-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) – 27 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 19 alineatul (1) TUE – Căi de atac – Protecţie jurisdicţională efectivă – Independenţa judecătorilor – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Reducerea remuneraţiilor în cadrul funcţiei publice naţionale – Măsuri de austeritate bugetară'

publicat in

Hotararea nr. C-64/17 din 08-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) – 8 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 25 – Existenţa unei clauze atributive de competenţă – Acord verbal fără confirmare scrisă – Clauză conţinută în condiţiile generale de vânzare menţionate în facturi – Articolul 7 punctul 1 litera (b) – Contract de concesiune comercială între societăţi cu sediul în două state membre distincte având ca obiect piaţa unui al treilea stat membru – Articolul 7 punctul 1 litera (b) a doua liniuţă – Stabilirea instanţei competente – Locul de executare a obligaţiei caracteristice a unui asemenea contract'

publicat in

Hotararea nr. C-65/17 din 19-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) – 19 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Contracte de achiziţii publice de servicii – Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială – Atribuire contrară normelor de atribuire a contractelor de achiziţii publice – Necesitatea de a respecta principiile transparenţei şi egalităţii de tratament – Noţiunea interes transfrontalier cert – Directiva 92/50/CEE – Articolul 27'

publicat in

Hotararea nr. C-68/17 din 11-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 11 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament – Activităţi profesionale ale bisericilor sau ale altor organizaţii a căror etică este bazată pe religie sau convingeri – Cerinţe profesionale – Atitudine de bună-credinţă şi de loialitate faţă de etica bisericii sau a organizaţiei – Noţiune – Tratament diferenţiat bazat pe religie sau convingeri – Concedierea unui lucrător de confesiune catolică, care exercită o funcţie de conducere, ca urmare a unei a doua căsătorii civile încheiate după un divorţ'

publicat in

Hotararea nr. C-69/17 din 12-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) - 12 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Drept de deducere – Achiziţii efectuate de un contribuabil declarat «inactiv» de administraţia fiscală – Refuzul dreptului de deducere – Principiile proporţionalităţii şi neutralităţii TVA-ului'

publicat in

Hotararea nr. C-72/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Politica socială – Concedieri colective – Directiva 98/59/CE – Articolul 2 alineatul (4) primul paragraf – Noţiunea «întreprindere care îl controlează pe angajator» – Proceduri de consultare a lucrătorilor – Sarcina probei'

publicat in

Hotararea nr. C-73/17 din 02-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 2 octombrie 2018 - „Acţiune în anulare - Drept instituţional - Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii şi ale anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene - Parlamentul European - Noţiunea «sesiune bugetară» care are loc la Strasbourg (Franţa) - Articolul 314 TFUE - Exercitarea competenţei bugetare într-o perioadă de sesiune plenară suplimentară la Bruxelles (Belgia)'

publicat in

Hotararea nr. C-76/17 din 01-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) – 1 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Taxă cu efect echivalent taxelor vamale – Articolul 30 TFUE – Impozit intern – Articolul 110 TFUE – Taxă aplicată produselor petroliere exportate – Nerepercutarea taxei asupra consumatorului – Sarcina taxei suportată de contribuabil – Rambursarea sumelor plătite de contribuabil'

publicat in

Hotararea nr. C-80/17 din 04-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 4 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule – Directiva 72/166/CEE – Articolul 3 alineatul (1) – A doua directivă 84/5/CEE – Articolul 1 alineatul (4) – Obligaţia de a încheia un contract de asigurare – Vehicul imobilizat pe un teren privat – Drept de acţiune al organismului de despăgubire împotriva proprietarului vehiculului neasigurat'

publicat in

Hotararea nr. C-81/17 din 26-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) – 26 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Fiscalitate – Directiva 2006/112/CE – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Deducerea taxei achitate în amonte – Dreptul la rambursarea TVA-ului – Operaţiuni aferente unei perioade fiscale care a făcut deja obiectul unei inspecţii fiscale încheiate – Legislaţie naţională – Posibilitatea persoanei impozabile de a corecta declaraţiile fiscale care au făcut deja obiectul unei inspecţii fiscale – Excludere – Principiul efectivităţii – Neutralitate fiscală – Securitate juridică'

publicat in

Hotararea nr. C-82/16 din 08-mai-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) – 8 mai 2018 – „Trimitere preliminară – Control la frontiere, azil, imigraţie – Articolul 20 TFUE – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7 şi 24 – Directiva 2008/115/CE – Articolele 5 şi 11 – Resortisant al unei ţări terţe care face obiectul unei interdicţii de intrare pe teritoriu – Cerere de şedere în scopul reîntregirii familiei cu un cetăţean al Uniunii Europene care nu şi-a exercitat niciodată libertatea de circulaţie – Refuz de a examina cererea'

publicat in

Hotararea nr. C-83/17 din 07-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) - 7 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Protocolul de la Haga din 2007 – Lege aplicabilă obligaţiilor de întreţinere – Articolul 4 alineatul (2) – Schimbarea reşedinţei obişnuite a creditorului – Posibilitatea aplicării retroactive a legii statului în care se află noua reşedinţă obişnuită a creditorului care coincide cu legea forului – Domeniul de aplicare al termenilor «în cazul în care creditorul nu poate obţine întreţinere de la debitor» – Cazul în care creditorul nu îndeplineşte o condiţie legală'

publicat in

Hotararea nr. C-86/16 din 30-mai-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) – 30 mai 2018 – „Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Cereri de înregistrare a mărcii verbale KENZO ESTATE – Marca verbală anterioară a Uniunii Europene KENZO – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (5) – Motiv relativ de refuz al înregistrării – Renume – Motiv întemeiat'

publicat in

Hotararea nr. C-88/17 din 11-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) - 11 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare în materie civilă şi comercială – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competenţă judiciară – Articolul 5 punctul 1 litera (b) a doua liniuţă – Competenţa instanţei de la locul de executare a obligaţiei – Loc de prestare a serviciilor – Contract de transport de mărfuri între două state membre – Traseu alcătuit din mai multe etape şi efectuat cu diferite mijloace de transport'

publicat in

Hotararea nr. C-89/17 din 12-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 12 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Cetăţenia Uniunii Europene – Articolul 21 TFUE – Dreptul cetăţenilor Uniunii de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul Uniunii – Directiva 2004/38/CE – Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (b) – Partener cu care cetăţeanul Uniunii are o relaţie durabilă, atestată corespunzător – Întoarcere în statul membru al cărui resortisant este cetăţeanul Uniunii – Cerere de eliberare a unei autorizaţii de şedere – Examinare amănunţită a situaţiei personale a solicitantului – Articolele 15 şi 31 – Protecţie jurisdicţională efectivă – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47'

publicat in

Hotararea nr. C-90/17 din 27-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întai) - 27 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii – Articolul 21 alineatul (5) al treilea paragraf – Entitate care produce energie electrică pentru uz propriu – Mici producători de energie electrică – Articolul 14 alineatul (1) litera (a) – Produse energetice utilizate pentru producerea de electricitate – Obligaţia de scutire'

publicat in

Hotararea nr. C-93/17 din 14-nov-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) - 14 noiembrie 2018 - „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Ajutoare de stat - Ajutoare declarate ilegale şi incompatibile cu piaţa internă - Obligaţie de recuperare - Hotărâre a Curţii prin care se constată neîndeplinirea obligaţiilor - Întreprindere care exercită atât activităţi civile, cât şi activităţi militare - Neexecutare - Interese esenţiale ale securităţii unui stat membru - Articolul 346 alineatul (1) litera (b) TFUE - Sancţiuni financiare - Penalitate cu titlu cominatoriu - Sumă forfetară - Capacitate de plată - Factor «n» - Factori care stau la baza evaluării capacităţii de plată - Produs intern brut - Ponderarea voturilor statului membru în cadrul Consiliului Uniunii Europene - Nouă regulă de vot în cadrul Consiliului'

publicat in

Hotararea nr. C-94/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive – Domeniu de aplicare – Cesiune de creanţă – Contract de împrumut încheiat cu un consumator – Criterii de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze a acestui contract care stabileşte rata dobanzilor moratorii – Consecinţele acestui caracter'

publicat in

Hotararea nr. C-95/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) - 25 iulie 2018 – „Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Marcă tridimensională reprezentand forma unei tablete de ciocolată cu patru bare – Acţiune îndreptată împotriva motivării – Inadmisibilitate – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 7 alineatul (3) – Dovada caracterului distinctiv dobandit prin utilizare'

publicat in

Hotararea nr. C-96/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP – Consecinţele unei concedieri disciplinare calificate drept «abuzivă» – Noţiunea «condiţii de muncă» – Lucrător temporar pe durată nedeterminată – Diferenţă de tratament între lucrătorul permanent şi lucrătorul temporar pe durată determinată sau nedeterminată – Reintegrarea lucrătorului sau acordarea unei indemnizaţii'

publicat in

Hotararea nr. C-97/17 din 26-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) – 26 aprilie 2018 – „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Protecţia naturii – Directiva 2009/147/CE – Conservarea păsărilor sălbatice – Arie de protecţie specială (APS) – Clasificarea ca APS a teritoriilor celor mai adecvate ca număr şi suprafaţă pentru conservarea speciilor de păsări menţionate în anexa I la Directiva 2009/147 – Arie importantă pentru conservarea păsărilor (AICP) – AICP Rila – Clasificarea unei părţi din AICP Rila ca APS'

publicat in

Hotararea nr. C-100/17 din 18-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 18 octombrie 2018 - „Recurs - Dumping - Regulamentul (CE) nr. 397/2004 - Importuri de lenjerie de pat din bumbac originară din Pakistan - Persistenţa interesului de a exercita acţiunea'

publicat in

Hotararea nr. C-103/16 din 22-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) – 22 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Politică socială – Directiva 92/85/CEE – Măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează – Articolul 2 litera (a) – Articolul 10 punctele 1-3 – Interzicerea concedierii unei lucrătoare în perioada de la începutul sarcinii până la terminarea concediului de maternitate – Domeniu de aplicare – Cazuri speciale care nu au legătură cu starea lucrătoarei în cauză – Directiva 98/59/CE – Concedieri colective – Articolul 1 alineatul (1) litera (a) – Motive fără legătură cu persoana lucrătorului – Lucrătoare gravidă concediată în cadrul unei concedieri colective – Motivarea concedierii – Prioritate la menţinerea locului de muncă al lucrătoarei – Prioritate la redistribuire'

publicat in

Hotararea nr. C-104/17 din 15-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) – 15 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 94/62/CE – Ambalaje şi deşeuri din ambalaje – Recuperarea şi reciclarea deşeurilor – Contribuţie la un fond naţional pentru mediu – Introducere pe piaţa naţională a unor produse ambalate şi a unor ambalaje, fără intervenţie asupra acestora – Principiul denumit «poluatorul plăteşte» – Calitatea de poluator'

publicat in

Hotararea nr. C-105/17 din 04-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 4 octombrie 2018 - „Trimitere preliminară - Protecţia consumatorilor - Directiva 2005/29/CE - Articolul 2 literele (b) şi (d) - Directiva 2011/83/UE - Articolul 2 punctul 2 - Noţiunile «comerciant» şi «practici comerciale»'

publicat in

Hotararea nr. C-106/17 din 31-ian-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) – 31 ianuarie 2018 – „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 11 alineatul (1) litera (b) şi articolul 13 alineatul (2) – Competenţă în materie de asigurări – Domeniu de aplicare personal – Noţiunea «parte vătămată» – Profesionist din domeniul asigurărilor – Excludere'

publicat in

Hotararea nr. C-107/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 2002/47/CE – Executarea contractelor de garanţie financiară – Deschiderea unei proceduri de insolvenţă faţă de beneficiarul garanţiei financiare – Apariţia cauzei care determină executarea garanţiei – Includerea garanţiei financiare în masa falimentului – Obligaţia de a plăti în primul rând creanţele privind garanţia financiară'

publicat in

Hotararea nr. C-108/17 din 20-iun-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 20 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 143 alineatul (1) litera (d) şi articolul 143 alineatul (2) – Scutiri de TVA la import – Import urmat de o livrare intracomunitară – Condiţii – Dovada expedierii sau a transportului bunurilor către un alt stat membru – Transport în regim suspensiv de accize – Transfer al dreptului de a dispune de bunuri către cumpărător – Fraudă fiscală – Inexistenţa unei obligaţii a autorităţii competente de a ajuta persoana impozabilă să colecteze informaţiile necesare pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor scutirii'

publicat in

Hotararea nr. C-109/16 din 22-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) – 22 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Sisteme de garantare a depozitelor şi de compensare a investitorilor – Directiva 94/19/CE – Articolul 1 punctul 1 – Depozite – Situaţii temporare care derivă din operaţiuni bancare normale – Directiva 97/9/CE – Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf – Fonduri datorate unui investitor sau care îi aparţin acestuia şi care sunt deţinute în numele său de o instituţie de investiţii în legătură cu activitatea de investiţii – Instituţie de credit emitentă de valori mobiliare – Fonduri transferate de particulari acestei instituţii în vederea subscrierii de valori mobiliare viitoare – Aplicarea Directivei 2004/39/CE – Falimentul instituţiei menţionate înainte de emiterea valorilor mobiliare în discuţie – Întreprindere publică responsabilă de sistemele de garantare a depozitelor şi de compensare a investitorilor – Posibilitatea invocării Directivelor 94/19/CE şi 97/9/CE împotriva acestei întreprinderi'

publicat in

Hotararea nr. C-109/17 din 19-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 19 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 2005/29/CE – Practici comerciale neloiale ale întreprinderilor faţă de consumatori – Contract de împrumut ipotecar – Procedură de executare ipotecară – Reevaluarea bunului imobil înainte de vanzarea sa la licitaţie – Validitatea titlului executoriu – Articolul 11 – Mijloace adecvate şi eficiente de combatere a practicilor comerciale neloiale – Interdicţia impusă instanţei naţionale de a aprecia existenţa unor practici comerciale neloiale – Imposibilitate de a suspenda procedura de executare ipotecară – Articolele 2 şi 10 – Cod de bună conduită – Lipsa caracterului juridic obligatoriu al acestui cod'

publicat in

Hotararea nr. C-110/17 din 12-apr-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 12 aprilie 2018 – „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Libera circulaţie a capitalurilor – Articolul 63 TFUE – Articolul 40 din Acordul privind SEE – Impozit pe venitul rezidenţilor belgieni – Stabilirea veniturilor imobiliare – Aplicarea a două metode de calcul diferite în funcţie de locul unde se situează bunul imobil – Calcul pornind de la valoarea cadastrală în cazul imobilelor situate în Belgia – Calcul bazat pe valoarea locativă reală în cazul imobilelor situate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (SEE) – Diferenţă de tratament – Restricţie privind libera circulaţie a capitalurilor'

publicat in

Hotararea nr. C-113/16 din 06-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) – 6 martie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 63 TFUE – Libera circulaţie a capitalurilor – Drepturi de uzufruct asupra unor terenuri agricole – Reglementare naţională care rezervă pe viitor posibilitatea dobândirii unor astfel de drepturi numai membrilor de familie apropiaţi ai proprietarului terenurilor şi care desfiinţează, fără prevederea unei despăgubiri, drepturile dobândite anterior de persoane juridice sau de persoane fizice care nu pot face dovada unei legături de rudenie apropiată cu proprietarul respectiv'

publicat in

Hotararea nr. C-114/17 din 20-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 20 septembrie 2018 – „Recurs – Ajutoare de stat – Televiziune digitală – Ajutor pentru dezvoltarea televiziunii digitale terestre în zone îndepărtate şi mai puţin urbanizate din Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha (comunitatea autonomă Castilla-La Mancha, Spania) – Subvenţie acordată operatorilor de platforme de televiziune digitală terestră – Decizie prin care măsurile de ajutor sunt declarate în parte incompatibile cu piaţa internă – Noţiunea «ajutor de stat» – Avantaj – Serviciu de interes economic general – Definiţie – Marja de apreciere a statelor membre'

publicat in

Hotararea nr. C-115/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 – Declaraţii false sau fraude pentru obţinerea unor restituiri speciale la export pentru unele tranşe de carne de bovine dezosată – Modificare a Regulamentului nr. 1964/82 prin care se extinde beneficiul restituirilor speciale la export – Principiul retroactivităţii legii penale mai favorabile – Articolul 49 alineatul (1) a treia teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene'

publicat in

Hotararea nr. C-117/17 din 28-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 28 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 2011/92/UE – Articolul 4 alineatele (2) şi (3) şi anexele I-III – Evaluarea efectelor asupra mediului – Autorizarea efectuării unor lucrări într-o instalaţie de producere a energiei electrice pe bază de biogaz fără examinarea preliminară a necesităţii de a efectua o evaluare a efectelor asupra mediului – Anulare – Regularizare a posteriori a autorizării pe baza unor noi dispoziţii de drept naţional fără analiza preliminară a necesităţii de a efectua o evaluare a efectelor asupra mediului'

publicat in

Hotararea nr. C-120/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Agricultură – Sprijin pentru dezvoltarea rurală – Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 – Articolele 10-12 – Ajutor pentru pensionarea anticipată – Legislaţie naţională care prevede transmiterea ajutorului pentru pensionarea anticipată pe cale succesorală – Legislaţie aprobată de Comisia Europeană – Schimbare ulterioară de poziţie – Protecţia încrederii legitime'

publicat in

Hotararea nr. C-121/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Medicamente de uz uman – Tratarea virusului imunodeficienţei umane (HIV) – Medicamente princeps şi medicamente generice – Certificat suplimentar de protecţie – Regulamentul (CE) nr. 469/2009 – Articolul 3 litera (a) – Condiţii de obţinere – Noţiunea «produs protejat de un brevet de bază în vigoare» – Criterii de apreciere'

publicat in

Hotararea nr. C-122/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule – A treia directivă 90/232/CEE – Articolul 1 Răspundere în caz de vătămare corporală a tuturor pasagerilor, alţii decat conducătorul auto – Asigurare obligatorie – Efectul direct al directivelor – Obligaţia de a lăsa neaplicată o reglementare naţională contrară unei directive – Neaplicarea unei clauze contractuale contrare unei directive'

publicat in

Hotararea nr. C-123/16 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 25 iulie 2018 – „Recurs – Concurenţă – Articolul 102 TFUE – Abuz de poziţie dominantă – Pieţe poloneze cu ridicata ale accesului fix la internet în bandă largă – Refuz de a acorda accesul la reţea şi de a furniza produse cu ridicata – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 7 alineatul (1) – Articolul 23 alineatul (2) litera (a) – Interes legitim de a constata o încălcare care a încetat – Calculul amenzii – Orientările din 2006 privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1/2003 – Gravitate – Circumstanţe atenuante – Investiţii realizate de întreprinderea autoare a încălcării – Control de legalitate – Control de fond – Înlocuirea motivelor'

publicat in

Hotararea nr. C-123/17 din 07-aug-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întai) - 7 august 2018 – „Trimitere preliminară – Asociere CEE-Turcia – Decizia nr. 2/76 – Articolul 7 – Clauza de standstill – Drept de şedere al membrilor familiei unui lucrător turc – Obligaţia de a obţine o viză pentru admisia pe teritoriul unui stat membru'

publicat in

Hotararea nr. C-124/17 din 24-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) - 24 octombrie 2018 - „Trimitere preliminară - Directiva 2014/24/UE - Articolul 57 - Directiva 2014/25/UE - Articolul 80 - Achiziţii publice - Procedură - Motive de excludere - Durata maximă a perioadei de excludere - Obligaţia operatorului economic de a coopera cu autoritatea contractantă pentru a-şi demonstra fiabilitatea'

publicat in

Hotararea nr. C-127/16 din 07-mar-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) – 7 martie 2018 – „Recurs – Ajutoare de stat – Ajutoare puse în aplicare de Republica Franceză în favoarea Sernam – Ajutoare pentru restructurare şi recapitalizare, garanţii şi ştergerea datoriilor Sernam faţă de SNCF – Decizie prin care aceste ajutoare sunt declarate incompatibile cu piaţa internă şi se dispune recuperarea lor – Vânzare de active în bloc – Noţiunea «vânzare» – Confuzie între obiectul şi preţul vânzării de active în bloc – Procedură deschisă şi transparentă – Criteriul investitorului privat – Aplicarea acestui principiu la o cesiune de active în bloc – Măsuri compensatorii'

publicat in

Hotararea nr. C-128/16 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 25 iulie 2018 – „Recurs – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Regim fiscal aplicabil anumitor acorduri de leasing financiar pentru achiziţionarea de nave (sistem fiscal spaniol în materie de leasing) – Identificarea beneficiarilor ajutorului – Condiţie privind selectivitatea – Denaturarea concurenţei şi afectarea schimburilor comerciale dintre statele membre – Obligaţia de motivare'

publicat in

Hotararea nr. C-129/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Marcă a Uniunii Europene – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 9 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune eliminării de către un terţ a tuturor semnelor identice cu această marcă şi aplicării unor noi semne pe produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca menţionată în vederea importării sau a introducerii lor pe piaţă în Spaţiul Economic European (SEE)'

publicat in

Hotararea nr. C-132/17 din 21-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) – 21 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Directiva 2010/13/UE – Definiţii – Noţiunea «serviciu mass-media audiovizual» – Domeniu de aplicare – Canal video promoţional pentru modele de autoturisme noi disponibil pe YouTube'

publicat in

Hotararea nr. C-135/16 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Schemă în sprijinul surselor de energie regenerabile şi al utilizatorilor mari consumatori de energie – Decizia (UE) 2015/1585 – Validitate în raport cu articolul 107 TFUE – Admisibilitate – Neintroducerea unei acţiuni în anulare de reclamantele din litigiul principal'

publicat in

Hotararea nr. C-137/17 din 26-sept-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) - 26 septembrie 2018 – „Trimitere preliminară – Directivele 2006/123/CE, 2007/23/CE şi 2013/29/UE – Introducere pe piaţă de articole pirotehnice – Libera circulaţie a articolelor pirotehnice în conformitate cu cerinţele acestor directive – Reglementare naţională care prevede restricţii pentru depozitarea şi pentru vanzarea articolelor menţionate – Sancţiuni penale – Regim de dublă autorizare – Directiva 98/34/CE – Noţiunea «reglementare tehnică»'

publicat in

Hotararea nr. C-140/17 din 25-iul-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 25 iulie 2018 – „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167, 168 şi 184 – Deducerea taxei achitate în amonte – Regularizare – Bunuri imobile achiziţionate ca bunuri de capital – Utilizare iniţială pentru o activitate care nu conferă dreptul de deducere, apoi şi pentru o activitate supusă TVA-ului – Organism public – Calitate de persoană impozabilă în momentul operaţiunii taxabile'

publicat in

Hotararea nr. C-144/17 din 08-feb-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) – 8 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Achiziţii publice – Articolele 49 şi 56 TFUE – Directiva 2004/18/CE – Motive de excludere de la participarea la o cerere de ofertă – Servicii de asigurări – Participarea mai multor sindicate ale Lloyd's of London la aceeaşi cerere de ofertă – Semnarea ofertelor de către reprezentantul general al Lloyd's of London pentru ţara în cauză – Principiile transparenţei, egalităţii de tratament şi nediscriminării – Proporţionalitate'

publicat in

Hotararea nr. C-145/17 din 18-oct-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) - 18 octombrie 2018 - „Recurs - Dumping - Importuri de anumite elemente de fixare din fier sau oţel originare din Republica Populară Chineză sau expediate din Malaysia - Încălcarea acordului antidumping încheiat la nivelul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) - Abrogarea taxelor antidumping definitive deja încasate - Efect neretroactiv - Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE - Persoană vizată în mod individual - Act normativ care nu presupune măsuri de executare'

publicat in

Hotararea nr. C-146/17 din 13-dec-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) - 13 decembrie 2018 - „Recurs - Acţiune în despăgubire - Articolul 340 al doilea paragraf TFUE - Durata excesivă a procedurii în două cauze în faţa Tribunalului Uniunii Europene - Repararea prejudiciului pretins suferit de recurente - Prejudiciu material - Comisioane de constituire a garanţiei bancare - Legătură de cauzalitate - Dobânzi de întârziere - Prejudiciu moral'

publicat in

Hotararea nr. C-147/16 din 17-mai-2018 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) – 17 mai 2018 – „Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate între un profesionist şi un consumator – Examinare din oficiu de către instanţa naţională a aspectului dacă un contract intră în domeniul de aplicare al acestei directive – Articolul 2 litera (c) – Noţiunea «profesionist» – Instituţie de învăţământ superior a cărei finanţare este asigurată în principal din fonduri publice – Contract cu privire la un plan de rambursare fără dobânzi a taxelor de înscriere şi a contribuţiei la cheltuielile legate de o călătorie de studii'

publicat in