Rasfoire documente

Hotararea nr. C-37/16 din 18-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) 18 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Fiscalitate - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Operaţiuni taxabile - Noţiunea de «prestare de servicii cu titlu oneros» - Plata redevenţelor în favoarea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu titlu de compensaţie echitabilă - Excludere''

publicat in

Hotararea nr. C-101/16 din 19-oct-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 19 octombrie 2017 ''Trimitere preliminară - Fiscalitate - Taxa pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva 2006/112/CE - Drept de deducere - Condiţii de exercitare - Articolul 273 - Măsuri naţionale - Combaterea fraudei şi a evaziunii fiscale - Factură emisă de un contribuabil declarat «inactiv» de administraţia fiscală - Risc de fraudă - Refuzarea dreptului de deducere - Proporţionalitate - Refuzul de a lua în considerare dovezi privind absenţa unei fraude sau a unei pierderi fiscale - Limitarea în timp a efectelor hotărârii care urmează a fi pronunţată - Lipsă''

publicat in

Hotararea nr. C-128/15 din 11-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 11 ianuarie 2017 ''Acţiune în anulare - Pescuit - Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 - Regulamentul (UE) nr. 1367/2014 - Validitate - Posibilităţi de pescuit - Abordare precaută - Principiul stabilităţii relative a activităţilor de pescuit - Principiul proporţionalităţii - Principiul egalităţii de tratament - Grenadier de piatră şi grenadier''

publicat in

Hotararea nr. C-144/16 din 01-feb-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 1 februarie 2017 ''Trimitere preliminară - Proceduri de informare în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale - Directivele 83/189/CEE şi 98/34/CE - Proiect de reglementare tehnică - Notificare către Comisia Europeană - Obligaţii ale statelor membre - Încălcare - Consecinţe''

publicat in

Hotararea nr. C-189/15 din 18-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) 18 ianuarie 2017(*) ''Trimitere preliminară - Directiva 2003/96/CE - Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii - Reduceri fiscale - Domeniu de aplicare material - Avantaje privind sumele datorate pentru acoperirea costurilor generale ale sistemului de energie electrică - Articolul 17 - Întreprinderi mari consumatoare de energie - Avantaje acordate unor astfel de întreprinderi numai din sectorul de producţie - Admisibilitate''

publicat in

Hotararea nr. C-218/16 din 12-oct-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) - 12 octombrie 2017 - ''Trimitere preliminară - Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie - Regulamentul (UE) nr. 650/2012 - Succesiuni şi certificat european de moştenitor - Domeniu de aplicare - Bun imobil situat într-un stat membru care nu prevede legatul «prin revendicare» - Refuzul recunoaşterii efectelor reale ale unui asemenea legat''

publicat in

Hotararea nr. C-259/15 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Dumping - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 - Importuri de biciclete expediate din Indonezia, din Malaysia, din Sri Lanka şi din Tunisia - Extinderea la aceste importuri a taxei antidumping definitive instituite pentru importurile de biciclete originare din China - Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 - Articolul 13 - Circumvenţie - Articolul 18 - Lipsa cooperării - Probă - Ansamblu de indicii concordante''

publicat in

Hotararea nr. C-260/15 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Dumping - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 - Importuri de biciclete expediate din Indonezia, din Malaysia, din Sri Lanka şi din Tunisia - Extinderea la aceste importuri a taxei antidumping definitive instituite pentru importurile de biciclete originare din China - Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 - Articolul 13 - Circumvenţie - Articolul 18 - Lipsa cooperării - Probă - Ansamblu de indicii concordante - Motive contradictorii - Nemotivare - Încălcarea drepturilor procedurale''

publicat in

Hotararea nr. C-282/15 din 19-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 19 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Libera circulaţie a mărfurilor - Articolele 34-36 TFUE - Situaţie pur internă - Siguranţa produselor alimentare - Regulamentul (CE) nr. 178/2002 - Articolul 6 - Principiul analizei riscurilor - Articolul 7 - Principiul precauţiei - Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 - Legislaţie a unui stat membru care interzice producerea şi introducerea pe piaţă de suplimente alimentare care conţin aminoacizi - Situaţie în care o derogare temporară de la această interdicţie ţine de puterea discreţionară a autorităţii naţionale''

publicat in

Hotararea nr. C-289/15 din 11-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 11 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Cooperare judiciară în materie penală - Decizia-cadru 2008/909/JAI - Articolul 7 - Condiţia dublei incriminări - Articolul 9 - Temeiuri de nerecunoaştere şi de neexecutare bazate pe lipsa dublei incriminări - Resortisant al statului de executare condamnat în statul emitent pentru nerespectarea deciziei unei autorităţi publice''

publicat in

Hotararea nr. C-344/15 din 19-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 19 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf - Activitate de administrare şi de punere la dispoziţie a unor infrastructuri rutiere în schimbul plăţii unei taxe - Activităţi desfăşurate de un organism de drept public ca autoritate publică - Prezenţa unor operatori privaţi - Denaturări semnificative ale concurenţei - Existenţa unei concurenţe efective sau potenţiale''

publicat in

Hotararea nr. C-351/15 din 19-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 19 ianuarie 2017 ''Recurs - Înţelegeri - Piaţa metacrilaţilor - Amenzi - Răspundere solidară a societăţilor-mamă şi a filialei lor pentru comportamentul ilicit al acesteia din urmă - Plata amenzii de către filială - Reducerea cuantumului amenzii filialei în urma unei hotărâri a Tribunalului Uniunii Europene - Scrisori ale serviciului contabil al Comisiei Europene prin care se solicită societăţilor-mamă plata sumei rambursate de aceasta filialei, majorată cu dobânzi de întârziere - Acţiune în anulare - Acte atacabile - Protecţie jurisdicţională efectivă''

publicat in

Hotararea nr. C-365/16 din 17-mai-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 17 mai 2017 ''Trimitere preliminară - Regim fiscal comun aplicabil societăţilor-mamă şi filialelor din state membre diferite - Directiva 2011/96/UE - Prevenirea dublei impuneri - Contribuţie suplimentară de 3 % la impozitul pe profit''

publicat in

Hotararea nr. C-367/15 din 25-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 25 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Directiva 2004/48/CE - Articolul 13 - Proprietate intelectuală şi industrială - Încălcare - Calculul daunelor interese - Reglementarea unui stat membru - Dublul valorii redevenţelor datorate în mod normal''

publicat in

Hotararea nr. C-373/15 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (Feader) - Cheltuieli excluse de la finanţarea de către Uniunea Europeană - Regulamentele (CE) nr. 1698/2005, (CE) nr. 1975/2006 şi (CE) nr. 796/2004 - Măsuri de sprijin pentru dezvoltarea rurală - Zone cu handicap natural - Controale la faţa locului - Coeficient de densitate a animalelor - Numărarea animalelor''

publicat in

Hotararea nr. C-375/15 din 25-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 25 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Directiva 2007/64/CE - Servicii de plată în cadrul pieţei interne - Contracte-cadru - Informaţii prealabile generale - Obligaţia de a furniza aceste informaţii pe un suport de hârtie sau pe un alt suport durabil - Informaţii transmise prin intermediul unei căsuţe poştale electronice integrate într-un site internet de servicii bancare online''

publicat in

Hotararea nr. C-392/15 din 01-feb-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 1 februarie 2017 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Articolul 49 TFUE - Libertatea de stabilire - Notari - Condiţie privind cetăţenia - Articolul 51 TFUE - Asocierea la exercitarea autorităţii publice''

publicat in

Hotararea nr. C-421/14 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Directiva 93/13/CEE - Contracte încheiate între profesionişti şi consumatori - Clauze abuzive - Contracte de împrumut ipotecar - Procedură de executare silită a unui bun ipotecat - Termen de decădere - Sesizare din oficiu a instanţelor naţionale - Autoritate de lucru judecat''

publicat in

Hotararea nr. C-427/15 din 18-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) 18 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Proprietate intelectuală - Directiva 2004/48/CE - Acţiune referitoare la încălcarea unui drept de proprietate intelectuală - Dreptul la informare - Cerere de informaţii într-o procedură - Procedură legată de acţiunea care a condus la constatarea încălcării unui drept de proprietate intelectuală''

publicat in

Hotararea nr. C-430/15 din 01-feb-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 1 februarie 2017 ''Trimitere preliminară - Securitate socială - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Componenta «dependenţă» a alocaţiei de subzistenţă pentru persoanele cu handicap (disability living allowance) - Persoană asigurată pentru limită de vârstă care a încetat definitiv orice activitate profesională - Noţiunile «prestaţie de boală» şi «prestaţie de invaliditate» -Exportabilitate''

publicat in

Hotararea nr. C-445/16 din 15-iun-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) 15 iunie 2017 ''Trimitere preliminară - Directiva 78/660/CEE - Conturi anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale - Principiul imaginii fidele - Principiul prudenţei - Societate emitentă a unei opţiuni pe acţiuni care înregistrează în contabilitate preţul cesiunii opţiunii în cursul exerciţiului contabil în care opţiunea este exercitată sau la expirarea duratei de valabilitate a acesteia''

publicat in

Hotararea nr. C-449/16 din 21-iun-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 21 iunie 2017 ''Trimitere preliminară - Securitate socială - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Articolul 3 - Prestaţii familiale - Directiva 2011/98/UE - Articolul 12 - Dreptul la egalitatea de tratament - Resortisanţi ai unor ţări terţe care deţin un permis unic''

publicat in

Hotararea nr. C-460/15 din 19-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 19 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Mediu - Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană - Directiva 2003/87/CE - Plan de monitorizare - Regulamentul (UE) nr. 601/2012 - Articolul 49 alineatul (1) şi punctul 10 din anexa IV - Calcularea emisiilor instalaţiei - Deducerea dioxidului de carbon (CO2) transferat - Excluderea CO2 utilizat în producerea de carbonat de calciu precipitat - Validitatea excluderii''

publicat in

Hotararea nr. C-471/15 din 18-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 18 ianuarie 2017 ( 1) ''Trimitere preliminară - Fiscalitate - Taxa pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Regim special de impozitare a marjei de profit - Noţiunea «bunuri second-hand» - Vânzări de piese demontate de la vehicule scoase din uz''

publicat in

Hotararea nr. C-491/15 din 11-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 11 ianuarie 2017 ''Recurs - Acces la documentele instituţiilor - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Articolul 3 - Noţiunea de document - Articolul 2 alineatul (3) - Documente deţinute de o instituţie - Calificarea informaţiilor cuprinse într-o bază de date - Obligaţia întocmirii unui document inexistent - Absenţă - Documente existente care pot fi extrase dintr-o bază de date''

publicat in

Hotararea nr. C-573/14 din 31-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 31 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie - Azil - Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat - Articolul 12 alineatul (2) litera (c) şi articolul 12 alineatul (3) - Excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat - Noţiunea «acte contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite» - Conţinut - Membru de conducere al unei organizaţii teroriste - Condamnare penală pentru participarea la activităţile unui grup terorist - Examinare individuală''

publicat in

Hotararea nr. C-582/15 din 25-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 25 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Cooperare judiciară în materie penală - Recunoaştere reciprocă a hotărârilor judecătoreşti - Decizia-cadru 2008/909/JAI - Domeniu de aplicare - Articolul 28 - Dispoziţie tranzitorie - Noţiunea «emitere a hotărârii definitive»''

publicat in

Hotararea nr. C-609/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Articolul 31 - Obligaţia de motivare''

publicat in

Hotararea nr. C-611/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Articolul 23 alineatul (2) - Plafon de 10 % din cifra de afaceri - Obligaţia de motivare - Protecţia încrederii legitime''

publicat in

Hotararea nr. C-613/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Obligaţia de motivare''

publicat in

Hotararea nr. C-614/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Încălcare unică şi continuă - Obligaţia de motivare''

publicat in

Hotararea nr. C-618/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Articolul 23 alineatul (2) - Plafon de 10 % din cifra de afaceri''

publicat in

Hotararea nr. C-619/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Program de clemenţă - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Articolul 23 alineatul (2) - Plafon de 10 % din cifra de afaceri - Exercitarea competenţei de fond''

publicat in

Hotararea nr. C-625/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European - Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Încălcare unică - Probă - Amenzi - Fond - Termen rezonabil - Proporţionalitate''

publicat in

Hotararea nr. C-626/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European - Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Încălcare unică - Probă - Amenzi - Competenţă de fond - Termen rezonabil - Proporţionalitate''

publicat in

Hotararea nr. C-636/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor din 2006 - Obligaţia de motivare - Principiul egalităţii de tratament - Proporţionalitate - Exercitarea competenţei de fond''

publicat in

Hotararea nr. C-637/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Articolul 23 alineatul (2) - Plafon de 10 % din cifra de afaceri - Orientările privind calcularea amenzilor din 2006 - Obligaţia de motivare - Principiul egalităţii de tratament - Exercitarea competenţei de fond''

publicat in

Hotararea nr. C-638/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale - Orientările privind calcularea amenzilor din 2006 - Principiul egalităţii de tratament - Exercitarea competenţei de fond''

publicat in

Hotararea nr. C-640/15 din 25-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 25 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală - Decizia-cadru 2002/584/JAI - Mandat european de arestare - Articolul 23 - Termenul pentru predarea persoanei căutate - Posibilitatea de a conveni de mai multe ori asupra unei noi date a predării - Rezistenţa persoanei căutate la predarea sa - Forţă majoră''

publicat in

Hotararea nr. C-642/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European - Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Încălcare unică - Probă - Amenzi - Fond - Termen rezonabil - Proporţionalitate''

publicat in

Hotararea nr. C-644/13 din 26-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 26 ianuarie 2017 ''Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European - Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile - Încălcare unică - Probă - Amenzi - Competenţă de fond - Termen rezonabil - Proporţionalitate''

publicat in

Hotararea nr. C-679/15 din 25-ian-2017 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 25 ianuarie 2017 ''Trimitere preliminară - Uniunea vamală - Naşterea unei datorii vamale ca urmare a introducerii ilegale de mărfuri - Noţiunea de debitor - Angajat al unei persoane juridice aflat la originea introducerii ilegale - Stabilirea unei manevre dolosive sau a unei neglijenţe manifeste''

publicat in

Hotararea nr. T-577/14 din 10-ian-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 10 ianuarie 2017. Gascogne Sack Deutschland GmbH şi Gascogne împotriva Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Răspundere extracontractuală – Precizia cererii introductive – Prescripţie – Admisibilitate – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale – Termen rezonabil de soluţionare – Prejudiciu material – Pierderi suferite – Dobânzi calculate la cuantumul amenzii neplătite – Comisioane de constituire a garanţiei bancare – Pierdere a unei şanse – Prejudiciu moral – Legătură de cauzalitate. Cauza T-577/14.

publicat in

Hotararea nr. C-491/15 P din 11-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 11 ianuarie 2017. Rainer Typke împotriva Comisiei Europene. Recurs – Acces la documentele instituţiilor – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Articolul 3 – Noţiunea de document – Articolul 2 alineatul (3) – Documente deţinute de o instituţie – Calificarea informaţiilor cuprinse într-o bază de date – Obligaţia întocmirii unui document inexistent – Absenţă – Documente existente care pot fi extrase dintr-o bază de date. Cauza C-491/15 P.

publicat in

Hotararea nr. C-411/15 P din 12-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 12 ianuarie 2017. Timab Industries şi Cie financiere et de participations Roullier (CFPR) împotriva Comisiei Europene. Recurs – Înţelegeri – Piaţa europeană a fosfaţilor pentru hrana animalelor – Atribuirea unor cote de vânzare, coordonarea preţurilor şi a condiţiilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Retragerea reclamantelor din procedura de tranzacţie – Competenţă de fond – Protecţia încrederii legitime şi a egalităţii de tratament – Durată rezonabilă a procedurii. Cauza C-411/15 P.

publicat in

Hotararea nr. T-189/14 din 13-ian-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 13 ianuarie 2017. Deza, a.s. împotriva Agenţiei Europene pentru Produse Chimice. Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente deţinute de ECHA conţinând informaţii prezentate în cadrul procedurii privind cererea de autorizare a utilizării substanţei ftalat de di (2-etilhexil) (DEHP) – Decizie de divulgare a anumitor informaţii considerate confidenţiale de către reclamantă – Excepţie privind protecţia intereselor comerciale – Noţiunea de viaţă privată – Drept de proprietate – Obligaţia de motivare. Cauza T-189/14.

publicat in

Hotararea nr. C-365/15 din 18-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 18 ianuarie 2017. Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen împotriva Hauptzollamt Bielefeld. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf. Trimitere preliminară – Uniunea vamală şi tariful vamal comun – Restituirea taxelor la import – Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (Codul vamal) – Articolul 241 primul paragraf prima liniuţă – Obligaţia unui stat membru de a prevedea plata unor dobânzi de întârziere chiar în lipsa unei acţiuni la instanţele naţionale. Cauza C-365/15.

publicat in

Hotararea nr. C-351/15 P din 19-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 19 ianuarie 2017. Comisia Europeană împotriva Total SA şi Elf Aquitaine SA. Recurs – Înţelegeri – Piaţa metacrilaţilor – Amenzi – Răspundere solidară a societăţilor-mamă şi a filialei lor pentru comportamentul ilicit al acesteia din urmă – Plata amenzii de către filială – Reducerea cuantumului amenzii filialei în urma unei hotărâri a Tribunalului Uniunii Europene – Scrisori ale serviciului contabil al Comisiei Europene prin care se solicită societăţilor-mamă plata sumei rambursate de aceasta filialei, majorată cu dobânzi de întârziere – Acţiune în anulare – Acte atacabile – Protecţie jurisdicţională efectivă. Cauza C-351/15 P.

publicat in

Hotararea nr. T-512/09 RENV din 25-ian-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 25 ianuarie 2017. Rusal Armenal ZAO împotriva Consiliului Uniunii Europene. Dumping – Importuri de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia şi China – Taxă antidumping definitivă – Statut de întreprindere care funcţionează în condiţii de economie de piaţă – Articolul 2 alineatul (7) litera (b) şi litera (c) a doua liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 384/96 – Evaluare cumulativă a importurilor care fac obiectul unor anchete antidumping – Articolul 3 alineatul (4) literele (a) şi (b) din Regulamentul nr. 384/96 – Ofertă de angajament – Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 384/96. Cauza T-512/09 RENV.

publicat in

Hotararea nr. C-247/15 P C-253/15 P si C-259/15 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 26 ianuarie 2017. Maxcom Ltd împotriva Chin Haur Indonesia PT. Recurs – Dumping – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 – Importuri de biciclete expediate din Indonezia, din Malaysia, din Sri Lanka şi din Tunisia – Extinderea la aceste importuri a taxei antidumping definitive instituite pentru importurile de biciclete originare din China – Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 – Articolul 13 – Circumvenţie – Articolul 18 – Lipsa cooperării – Probă – Ansamblu de indicii concordante. Cauzele conexate C-247/15 P, C-253/15 P şi C-259/15 P.

publicat in

Hotararea nr. C-248/15 P C-254/15 P si C-260/15 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 26 ianuarie 2017. Maxcom Ltd împotriva City Cycle Industries. Recurs – Dumping – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 – Importuri de biciclete expediate din Indonezia, din Malaysia, din Sri Lanka şi din Tunisia – Extinderea la aceste importuri a taxei antidumping definitive instituite pentru importurile de biciclete originare din China – Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 – Articolul 13 – Circumvenţie – Articolul 18 – Lipsa cooperării – Probă – Ansamblu de indicii concordante – Motive contradictorii – Nemotivare – Încălcarea drepturilor procedurale. Cauzele conexate C-248/15 P, C-254/15 P şi C-260/15 P.

publicat in

Hotararea nr. C-373/15 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 26 ianuarie 2017. Republica Franceză împotriva Comisiei Europene. Recurs – Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – Cheltuieli excluse de la finanţarea de către Uniunea Europeană – Regulamentele (CE) nr. 1698/2005, (CE) nr. 1975/2006 şi (CE) nr. 796/2004 – Măsuri de sprijin pentru dezvoltarea rurală – Zone cu handicap natural – Controale la faţa locului – Coeficient de densitate a animalelor – Numărarea animalelor. Cauza C-373/15 P.

publicat in

Hotararea nr. T-474/15 din 26-ian-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 26 ianuarie 2017. Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) împotriva Comisiei Europene. Protecţia sănătăţii şi a securităţii consumatorilor şi a lucrătorilor – Directiva 2006/42/CE – Clauză de salvgardare – Măsură naţională de retragere de pe piaţă şi de interzicere a introducerii pe piaţă a unei maşini de tuns iarba – Cerinţe privind dispozitivele de protecţie – Versiuni succesive ale unui standard armonizat – Securitate juridică – Decizie a Comisiei prin care măsura este declarată justificată – Eroare de drept. Cauza T-474/15.

publicat in

Hotararea nr. C-604/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG împotriva Comisiei Europene. Recurs – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Plafon de 10 % din cifra de afaceri – Orientările privind calcularea amenzilor din 2006 – Principiul neretroactivităţii – Exercitarea competenţei de fond – Durată excesivă a procedurii. Cauza C-604/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-609/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Duravit AG şi alţii împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 31 – Obligaţia de motivare. Cauza C-609/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-611/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Hansa Metallwerke AG şi alţii împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Plafon de 10 % din cifra de afaceri – Obligaţia de motivare – Protecţia încrederii legitime. Cauza C-611/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-613/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Comisia Europeană împotriva Keramag Keramische Werke GmbH şi alţii. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Obligaţia de motivare. Cauza C-613/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-614/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Masco Corp. şi alţii împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Încălcare unică şi continuă – Obligaţia de motivare. Cauza C-614/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-618/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Zucchetti Rubinetteria SpA împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Plafon de 10 % din cifra de afaceri. Cauza C-618/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-619/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Mamoli Robinetteria SpA împotriva Comisiei Europene. Recurs – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Program de clemenţă – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Plafon de 10 % din cifra de afaceri – Exercitarea competenţei de fond. Cauza C-619/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-625/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Villeroy & Boch AG împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European – Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Încălcare unică – Probă – Amenzi – Fond – Termen rezonabil – Proporţionalitate. Cauza C-625/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-626/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Villeroy & Boch Austria GmbH împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European – Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Încălcare unică – Probă – Amenzi – Competenţă de fond – Termen rezonabil – Proporţionalitate. Cauza C-626/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-636/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Roca Sanitario SA împotriva Comisiei Europene. Recurs – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor din 2006 – Obligaţia de motivare – Principiul egalităţii de tratament – Proporţionalitate – Exercitarea competenţei de fond. Cauza C-636/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-637/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Laufen Austria AG împotriva Comisiei Europene. Recurs – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Plafon de 10 % din cifra de afaceri – Orientările privind calcularea amenzilor din 2006 – Obligaţia de motivare – Principiul egalităţii de tratament – Exercitarea competenţei de fond. Cauza C-637/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-638/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Roca SARL împotriva Comisiei Europene. Recurs – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Coordonarea preţurilor de vânzare şi schimbul de informaţii comerciale – Orientările privind calcularea amenzilor din 2006 – Principiul egalităţii de tratament – Exercitarea competenţei de fond. Cauza C-638/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-642/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Villeroy & Boch Belgium SA împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European – Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Încălcare unică – Probă – Amenzi – Fond – Termen rezonabil – Proporţionalitate. Cauza C-642/13 P.

publicat in

Hotararea nr. C-644/13 P din 26-ian-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 26 ianuarie 2017. Villeroy & Boch SAS împotriva Comisiei Europene. Recurs – Concurenţă – Înţelegeri – Pieţele belgiană, germană, franceză, italiană, neerlandeză şi austriacă ale produselor şi accesoriilor pentru baie – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE şi a articolului 53 din Acordul privind Spaţiul Economic European – Coordonarea preţurilor şi schimbul de informaţii comerciale sensibile – Încălcare unică – Probă – Amenzi – Competenţă de fond – Termen rezonabil – Proporţionalitate. Cauza C-644/13 P.

publicat in

Hotararea nr. T-479/14 din 01-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 1 februarie 2017. Kendrion NV împotriva Uniunii Europene, reprezentată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Răspundere extracontractuală – Precizia cererii introductive – Admisibilitate – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale – Termen rezonabil de soluţionare – Prejudiciu material – Dobânzi calculate la cuantumul amenzii neplătite – Comisioane de constituire a garanţiei bancare – Prejudiciu moral – Legătură de cauzalitate. Cauza T-479/14.

publicat in

Hotararea nr. T-725/14 din 01-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 1 februarie 2017. Aalberts Industries NV împotriva Uniunii Europene, reprezentată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Răspundere extracontractuală – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale – Termen rezonabil de judecare – Împrejurări proprii cauzei – Importanţa litigiului – Complexitatea litigiului – Comportamentul părţilor şi survenirea unor incidente procedurale – Lipsa unei perioade de inactivitate nejustificate. Cauza T-725/14.

publicat in

Hotararea nr. T-510/15 din 02-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea) din 2 februarie 2017. Roberto Mengozzi împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulităţii – Marca Uniunii Europene verbală TOSCORO – Indicaţia geografică protejată anterioară «Toscano» – Motiv absolut de refuz – Articolul 142 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Articolele 13 şi 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 – Declararea nulităţii parţiale. Cauza T-510/15.

publicat in

Hotararea nr. T-646/13 din 03-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 3 februarie 2017. Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe împotriva Comisiei Europene. Drept instituţional – Iniţiativă cetăţenească europeană – Protecţia minorităţilor naţionale şi lingvistice şi consolidarea diversităţii culturale şi lingvistice în Uniune – Refuzul înregistrării – Lipsă vădită de atribuţii legislative ale Comisiei – Obligaţia de motivare – Articolul 4 alineatul (2) litera (b) şi alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011. Cauza T-646/13.

publicat in

Hotararea nr. C-562/15 din 08-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 8 februarie 2017. Carrefour Hypermarchés SAS împotriva ITM Alimentaire International SASU. Cerere de decizie preliminară formulată de cour d'appel de Paris. Trimitere preliminară – Publicitate comparativă – Directiva 2006/114/CE – Articolul 4 – Directiva 2005/29/CE – Articolul 7 – Compararea obiectivă a preţurilor – Omisiune înşelătoare – Publicitate care compară preţurile produselor vândute în magazine de dimensiuni sau de formate diferite – Caracterul licit – Informaţie semnificativă – Nivelul şi suportul informaţiei. Cauza C-562/15.

publicat in

Hotararea nr. T-16/16 din 09-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 9 februarie 2017. Mast-Jägermeister SE împotriva Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Desen sau model industrial comunitar – Cerere de înregistrare a unor desene sau modele industriale comunitare reprezentând pahare – Noţiunea «reprezentare care poate fi reprodusă» – Caracterul imprecis al reprezentării în privinţa domeniului de protecţie solicitat – Refuzul de a remedia neregulile – Refuzul de atribuire a unei date de depozit – Articolele 36 şi 46 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Articolul 4 alineatul (1) litera (e) şi articolul 10 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002. Cauza T-16/16.

publicat in

Hotararea nr. C-21/16 din 09-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 9 februarie 2017. Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira. Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa). Trimitere preliminară – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 131 şi 138 – Condiţii pentru scutirea unei livrări intracomunitare – Sistemul de schimb de informaţii privind TVA-ul (VIES) – Neînregistrarea persoanei care achiziţionează bunurile – Refuzul beneficiului scutirii – Admisibilitate. Cauza C-21/16.

publicat in

Hotararea nr. C-283/16 din 09-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 9 februarie 2017. M. S. împotriva P. S. Cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England and Wales), Family Division. Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 4/2009 – Articolul 41 alineatul (1) – Recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere – Executarea unei hotărâri într-un stat membru – Prezentarea cererii direct autorităţii competente a statului membru de executare – Legislaţie naţională care obligă să se recurgă la autoritatea centrală a statului membru de executare. Cauza C-283/16.

publicat in

Hotararea nr. C-283/15 din 09-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 9 februarie 2017. X împotriva Staatssecretaris van Financiën. Cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden. Trimitere preliminară – Legislaţie fiscală – Impozit pe venit – Resortisant al unui stat membru care obţine venituri pe teritoriul acestui stat membru şi pe cel al unei ţări terţe şi care are reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru – Avantaj fiscal destinat să ţină seama de situaţia personală şi familială a acestuia. Cauza C-283/15.

publicat in

Hotararea nr. C-441/15 din 09-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a opta) din 9 februarie 2017. Madaus GmbH împotriva Hauptzollamt Bremen. Cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Bremen. Trimitere preliminară – Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Poziţiile 3824 90 97 şi 2106 90 92 – Produs sub formă de pulbere compus din carbonat de calciu (95 %) şi din amidon modificat (5 %). Cauza C-441/15.

publicat in

Hotararea nr. C-560/14 din 09-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 9 februarie 2017. M împotriva Minister for Justice and Equality, Ireland şi Attorney General. Cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda). Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Directiva 2004/83/CE – Standarde minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea solicita acordarea statutului de refugiat – Cerere de protecţie subsidiară – Legalitatea procedurii naţionale de examinare a unei cereri de protecţie subsidiară formulate ulterior respingerii unei cereri de acordare a statutului de refugiat – Dreptul de a fi ascultat – Conţinut – Dreptul la interviu – Dreptul de a propune martori şi de a participa la audierea încrucişată a martorilor. Cauza C-560/14.

publicat in

Hotararea nr. C-585/15 din 09-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 9 februarie 2017. Raffinerie Tirlemontoise SA împotriva État belge. Cerere de decizie preliminară formulată de tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles. Trimitere preliminară – Zahăr – Cotizaţii la producţie – Calcularea pierderii medii – Calcularea cotizaţiilor la producţie – Regulamentul (CE) nr. 2267/2000 – Validitate – Regulamentul (CE) nr. 1993/2001 – Validitate. Cauza C-585/15.

publicat in

Hotararea nr. C-317/15 din 15-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a noua) din 15 februarie 2017. X împotriva Staatssecretaris van Financiën. Trimitere preliminară – Libera circulaţie a capitalurilor – Articolul 64 TFUE – Circulaţia capitalurilor având ca destinaţie ţări terţe sau provenind din ţări terţe care implică prestarea de servicii financiare – Active financiare deţinute într-un cont bancar elveţian – Decizie de rectificare – Termen de rectificare – Prelungirea termenului de rectificare în cazul activelor deţinute în afara statului membru de reşedinţă. Cauza C-317/15.

publicat in

Hotararea nr. C-499/15 din 15-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 15 februarie 2017. W şi V împotriva X. Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competenţă în materia răspunderii părinteşti – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolele 8-15 – Competenţă în materia obligaţiilor de întreţinere – Regulamentul (CE) nr. 4/2009 – Articolul 3 litera (d) – Decizii contradictorii pronunţate de instanţe din diferite state membre – Copil care are reşedinţa obişnuită în statul membru de reşedinţă al mamei sale – Competenţa instanţelor din statul membru de reşedinţă al tatălui de a modifica o decizie care a dobândit autoritate de lucru judecat pe care au pronunţat-o anterior privind reşedinţa copilului, obligaţiile de întreţinere şi exercitarea dreptului de vizită – Inexistenţă. Cauza C-499/15.

publicat in

Hotararea nr. C-592/15 din 15-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 15 februarie 2017. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs împotriva British Film Institute. Cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată – A şasea directivă 77/388/CEE – Articolul 13 secţiunea A alineatul (1) litera (n) – Scutiri ale anumitor prestări de servicii culturale – Lipsa efectului direct – Determinarea prestărilor de servicii culturale scutite – Putere de apreciere a statelor membre. Cauza C-592/15.

publicat in

Hotararea nr. C-145/16 din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 16 februarie 2017. Aramex Nederland BV împotriva Inspecteur van de Belastingdienst/Douane. Cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof Amsterdam. Trimitere preliminară – Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 – Uniunea vamală şi Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Validitate – Regulamentul (UE) nr. 301/2012 – Poziţiile 8703 şi 8711 – Vehicul cu trei roţi denumit «Spyder». Cauza C-145/16.

publicat in

Hotararea nr. T-145/15 din 16-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea) din 16 februarie 2017. România împotriva Comisiei Europene. FEGA şi FEADR – Măsuri legate de suprafaţă – Cheltuieli excluse de la finanţare – Corecţii financiare forfetare – Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Obligaţia de motivare – Proporţionalitate. Cauza T-145/15.

publicat in

Hotararea nr. C-219/15 din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 16 februarie 2017. Elisabeth Schmitt împotriva TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof. Trimitere preliminară – Apropierea legislaţiilor – Politica industrială – Directiva 93/42/CEE – Controlul conformităţii dispozitivelor medicale – Organism notificat desemnat de producător – Obligaţiile organismului respectiv – Implanturi mamare cu defect – Fabricare pe bază de silicon – Răspunderea organismului notificat. Cauza C-219/15.

publicat in

Hotararea nr. C-503/15 din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 16 februarie 2017. Ramón Margarit Panicello împotriva Pilar Hernández Martínez. Cerere de decizie preliminară formulată de Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa. Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Grefier – Noţiunea «instanţă naţională» – Competenţă obligatorie – Exercitarea unor funcţii jurisdicţionale – Independenţă – Necompetenţa Curţii. Cauza C-503/15.

publicat in

Hotararea nr. C-507/15 din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 16 februarie 2017. Agro Foreign Trade & Agency Ltd împotriva Petersime NV. Cerere de decizie preliminară formulată de rechtbank van Koophandel te Gent. Trimitere preliminară – Agenţi comerciali independenţi – Directiva 86/653/CEE – Coordonarea legislaţiilor statelor membre – Legea belgiană de transpunere – Contract de agenţie comercială – Comitent stabilit în Belgia şi agent stabilit în Turcia – Clauză privind alegerea dreptului belgian – Lege inaplicabilă – Acordul de asociere CEE-Turcia – Compatibilitate. Cauza C-507/15.

publicat in

Hotararea nr. C-555/14 din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 16 februarie 2017. IOS Finance EFC SA împotriva Servicio Murciano de Salud. Cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 6 de Murcia. Trimitere preliminară – Combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale – Directiva 2011/7/UE – Tranzacţii comerciale între întreprinderi private şi autorităţi publice – Reglementare naţională care condiţionează recuperarea imediată a creanţei principale de renunţarea la dobânzile pentru întârzierea în efectuarea plăţilor şi la compensaţia pentru costurile de recuperare. Cauza C-555/14.

publicat in

Hotararea nr. C-577/14 P din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 16 februarie 2017. Brandconcern BV împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) şi a Scooters India Ltd. Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 51 alineatul (2) – Marca verbală LAMBRETTA – Utilizare serioasă a mărcii – Cerere de decădere – Decădere parţială din drepturi – Comunicarea nr. 2/12 a preşedintelui EUIPO – Limitare în timp a unei hotărâri a Curţii. Cauza C-577/14 P.

publicat in

Hotararea nr. C-578/16 PPU din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 16 februarie 2017. C. K. şi alţii împotriva Republika Slovenija. Cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče. Trimitere preliminară – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie – Frontiere, azil şi imigrare – Sistemul de la Dublin – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Tratamente inumane sau degradante – Transfer al unui solicitant de azil grav bolnav către statul responsabil de examinarea cererii sale – Lipsa unor temeiuri substanţiale de a crede în existenţa unor deficienţe sistemice dovedite în acest stat membru – Obligaţii impuse statului membru care trebuie să efectueze transferul. Cauza C-578/16 PPU.

publicat in

Hotararea nr. C-641/15 din 16-feb-2017 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 16 februarie 2017. Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH împotriva Hettegger Hotel Edelweiss GmbH. Cerere de decizie preliminară formulată de Handelsgericht Wien. Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Directiva 2006/115/CE – Articolul 8 alineatul (3) – Drept exclusiv al organismelor de radiodifuziune – Comunicare publică – Locuri accesibile publicului prin plata unei taxe de intrare – Comunicarea emisiunilor prin intermediul unor aparate de televiziune instalate în camerele de hotel. Cauza C-641/15.

publicat in

Hotararea nr. T-828/14 si T-829/14 din 16-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 16 februarie 2017. Antrax It Srl împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulităţii – Desene sau modele industriale comunitare înregistrate care reprezintă termosifoane pentru radiatoare – Desene sau modele industriale anterioare – Excepţie de nelegalitate – Articolul 1d din Regulamentul (CE) nr. 216/96 – Articolul 41 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale – Principiul imparţialităţii – Compunerea camerei de recurs – Motiv de nulitate – Lipsa caracterului individual – Articolul 6 şi articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Executarea de către EUIPO a unei hotărâri de anulare a unei decizii a camerelor sale de recurs – Saturarea stadiului tehnicii – Data aprecierii. Cauzele conexate T-828/14 şi T-829/14.

publicat in

Hotararea nr. T-14/14 si T-87/14 din 17-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 17 februarie 2017. Islamic Republic of Iran Shipping Lines şi alţii împotriva Consiliului Uniunii Europene. Politica externă şi de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară – Îngheţarea fondurilor – Excepţie de nelegalitate – Temei juridic – Abuz de putere – Dreptul la apărare – Încredere legitimă – Securitate juridică – Ne bis in idem – Autoritate de lucru judecat – Proporţionalitate – Eroare vădită de apreciere – Drepturi fundamentale. Cauzele conexate T-14/14 şi T-87/14.

publicat in

Hotararea nr. T-40/15 din 17-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 17 februarie 2017. Plásticos Espanoles, SA (ASPLA) şi Armando Álvarez, SA împotriva Uniunii Europene, reprezentată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Răspundere extracontractuală – Precizia cererii introductive – Prescripţie – Admisibilitate – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale – Termen rezonabil de soluţionare – Prejudiciu material – Dobânzi calculate la cuantumul amenzii neplătite – Comisioane de constituire a garanţiei bancare – Legătură de cauzalitate. Cauza T-40/15.

publicat in

Hotararea nr. T-493/14 din 17-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 17 februarie 2017. Ingrid Alice Mayer împotriva Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară. Expert naţional detaşat – Norme EFSA privind END – Decizie de a nu prelungi detaşarea – Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Refuzul accesului – Excepţie referitoare la protecţia vieţii private şi a integrităţii individului – Protecţia datelor cu caracter personal – Regulamentul (CE) nr. 45/2001 – Cereri de constatare şi de emitere a unei somaţii – Memoriu suplimentar în raport cu cererea introductivă – Modificarea capetelor de cerere – Admisibilitate. Cauza T-493/14.

publicat in

Hotararea nr. T-726/14 din 17-feb-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 17 februarie 2017. Novar GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Răspundere extracontractuală – Dovada existenţei, a valabilităţii şi a domeniului de protecţie ale mărcii anterioare – Înregistrare internaţională care desemnează Uniunea Europeană – Decizie de respingere a opoziţiei pentru lipsa dovezii dreptului anterior – Norma 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 – Revizuirea deciziei – Articolul 62 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Prejudiciu constând în onorariul de avocat – Legătura de cauzalitate. Cauza T-726/14.

publicat in

Hotararea nr. C-275/15 din 01-mar-2017 Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 1 martie 2017. ITV Broadcasting Limited şi alţii împotriva TVCatchup Limited şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). Trimitere preliminară – Directiva 2001/29/CE – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe în societatea informaţională – Articolul 9 – Accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu – Noţiunea «cablu» – Retransmisia de către un terţ prin internet a emisiunilor unor organisme comerciale de radiodifuziune televizată – «Live streaming». Cauza C-275/15.

publicat in

Hotararea nr. T-454/13 din 01-mar-2017 Hotărârea Tribunalului (Camera a şasea) din 1 martie 2017. Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) împotriva Comisiei Europene. Ajutoare de stat – Cabotaj maritim – Ajutoare puse în aplicare de Franţa în favoarea Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) şi a Compagnie méridionale de navigation – Serviciu de interes economic general – Compensări pentru un serviciu complementar serviciului de bază, destinat să acopere perioadele de vârf în sezonul turistic – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piaţa internă – Noţiunea de ajutor de stat – Avantaj – Hotărârea Altmark – Stabilirea cuantumului ajutorului. Cauza T-454/13.

publicat in

Hotararea nr. C-4/16 din 02-mar-2017 Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 2 martie 2017. J. D. împotriva Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny. Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 2009/28/CE – Articolul 2 al doilea paragraf litera (a) – Energie din surse regenerabile – Energie hidroelectrică – Noţiune – Energie produsă într-o centrală hidroelectrică de mici dimensiuni situată la locul de evacuare a apelor reziduale provenite de la o altă întreprindere. Cauza C-4/16.

publicat in

Hotararea nr. C-97/16 din 02-mar-2017 Hotărârea Curţii (Camera a zecea) din 2 martie 2017. José María Pérez Retamero împotriva TNT Express Worldwide Spain SL şi alţii. Cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelona. Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2002/15/CE – Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Transport rutier – Lucrător mobil – Conducător auto independent – Noţiune – Inadmisibilitate. Cauza C-97/16.

publicat in