Rasfoire documente

Hotararea nr. C din 08-apr-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 8 aprilie 2014 „Comunicaţii electronice - Directiva 2006/24/CE - Servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice - Păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea unor astfel de servicii - Validitate - Articolele 7, 8 şi 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene'

publicat in

Hotarare din 2014 HOTĂRÂRE din 25 februarie 2014 în Cauza Văduva împotriva României

publicat in

Hotarare din 2014 HOTĂRÂRE din 25 februarie 2014 în Cauza Ostace împotriva României

publicat in

Hotarare din 2014 HOTĂRÂRE din 14 ianuarie 2014 în Cauza Asociaţia Victimelor Magistraţilor din România împotriva României

publicat in

Hotarare din 2014 HOTĂRÂRE din 25 martie 2014 în Cauza Oţet împotriva României

publicat in

Hotarare din 2014 HOTĂRÂRE din 14 ianuarie 2014 în Cauza Mateescu împotriva României

publicat in

Hotararea nr. C-4/13 din 06-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 6 noiembrie 2014 ''Securitate socială - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Prestaţii familiale - Reguli în cazul cumulului de drepturi la prestaţii familiale''

publicat in

Hotararea nr. C-15/13 din 08-mai-2014 Atribuirea contractului fără desfăşurarea unei proceduri de cerere de ofertă - Atribuire aşa-numită ''in house''. Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic de autoritatea contractantă. Condiţie privind ''controlul analog''. Autoritate contractantă şi adjudecatar între care nu există un raport de control

publicat in

Hotararea nr. T-17/12 din 30-apr-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea) 30 aprilie 2014 „Protecţia consumatorilor - Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 - Menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare - Refuzare a autorizării unei menţiuni privind reducerea riscului de îmbolnăvire - Desemnarea unui factor de risc - Legalitatea procedurii de autorizare a menţiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire - Acţiune în anulare - Interesul de a exercita acţiunea - Afectare directă şi individuală - Admisibilitate - Proporţionalitate - Obligaţia de motivare'

publicat in

Hotararea nr. C-18/13 din 13-feb-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 13 februarie 2014 „Fiscalitate - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Deducerea taxei achitate în amonte - Servicii prestate - Control - Furnizor care nu dispune de mijloacele necesare - Noţiunea de fraudă fiscală - Obligaţia de a constata din oficiu existenţa fraudei fiscale - Cerinţa prestării în mod efectiv a serviciului - Obligaţia de a ţine o contabilitate suficient de detaliată - Contencios - Interdicţie pentru instanţă de a califica din punct de vedere penal frauda şi de a agrava situaţia reclamantului'

publicat in

Hotararea nr. C-18/13 din 13-feb-2014 Furnizor care nu dispune de mijloacele necesare. Noţiunea de fraudă fiscală. Obligaţia de a constata din oficiu existenţa fraudei fiscale. Cerinţa prestării în mod efectiv a serviciului. Obligaţia de a ţine o contabilitate suficient de detaliată

publicat in

Hotararea nr. C-26/13 din 30-apr-2014 Contracte de credit de consum încheiate în monedă străină. Clauze referitoare la cursurile de schimb. Diferenţă între cursul de schimb la cumpărare, aplicabil deblocării împrumutului, şi cursul de schimb la vânzare, aplicabil rambursării acestuia

publicat in

Hotararea nr. T-27/10 din 06-feb-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 6 februarie 2014 „Concurenţă - Înţelegeri - Pieţele stabilizatorilor termici din staniu şi stabilizatorilor termici ESBO/esteri - Decizie de constatare a două încălcări ale articolului 81 CE şi articolului 53 din Acordul privind SEE - Întreprindere de consultanţă care nu îşi desfăşoară activitatea pe pieţele relevante - Amenzi - Cerere de anulare - Noţiunea de întreprindere - Principiul legalităţii incriminării şi a pedepselor - Durata încălcării - Prescripţie - Durata procedurii administrative - Termen rezonabil - Dreptul la apărare - Informare tardivă cu privire la procedura de investigare - Plafon de 10 % din cifra de afaceri - Sancţionarea a două încălcări într-o singură decizie - Noţiunea de încălcare unică - Cerere de modificare - Cuantumul amenzilor - Durata încălcărilor - Durata procedurii administrative - Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor - Valoarea vânzărilor - Amendă simbolică - Competenţe de fond'

publicat in

Hotararea nr. C-34/13 din 10-sept-2014 Garantarea creanţei printr-o garanţie constituită asupra unui bun imobiliar. Posibilitatea executării acestei garanţii printr-o vânzare la licitaţie

publicat in

Hotararea nr. C-42/13 din 06-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a zecea) 6 noiembrie 2014 ''Achiziţii publice - Principiile egalităţii de tratament şi transparenţei - Directiva 2004/18/CE - Motive de excludere de la participare - Articolul 45 - Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului - Declaraţie obligatorie privind persoana desemnată drept «director tehnic» - Omiterea declaraţiei în ofertă - Excludere de la procedura de achiziţii fără posibilitatea de a rectifica această omisiune''

publicat in

Hotararea nr. C-42/13 din 06-nov-2014 Declaraţie obligatorie privind persoana desemnată drept ''director tehnic''. Omiterea declaraţiei în ofertă. Excludere de la procedura de achiziţii fără posibilitatea de a rectifica această omisiune

publicat in

Hotararea nr. C-52/13 din 13-mar-2014 Noţiunile ''publicitate înşelătoare'' şi ''publicitate comparativă''. Reglementare naţională care consideră publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă ilegală drept două fapte ilicite distincte

publicat in

Hotararea nr. T-53/13 din 06-nov-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea) 6 noiembrie 2014 ''Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând o linie ondulată - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare - Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 - Articolul 76 din Regulamentul nr. 207/2009 - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009''

publicat in

Hotararea nr. C-56/13 din 22-mai-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 22 mai 2014 „Directivele 92/40/CEE şi 2005/94/CE - Deciziile 2006/105/CE şi 2006/115/CE - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 16, 17 şi 47 - Măsuri de combatere a gripei aviare - Repararea prejudiciilor'

publicat in

Hotararea nr. C-59/13 din 17-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 17 iulie 2014 „Trimitere preliminară - Libera circulaţie a persoanelor - Acces la profesia de avocat - Posibilitate de a refuza înscrierea în tabloul avocaţilor a resortisanţilor unui stat membru care au obţinut calificarea profesională de avocat în alt stat membru - Abuz de drept'

publicat in

Hotararea nr. T-61/13 din 21-mai-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta) 21 mai 2014 „Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative NUEVA - Articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Nerespectarea obligaţiei de plată a taxei pentru calea de atac în termen - Ambiguitate a unei versiuni lingvistice - Interpretare uniformă - Caz fortuit sau caz de forţă majoră - Eroare scuzabilă - Obligaţie de prudenţă şi de diligenţă'

publicat in

Hotararea nr. C-65/12 din 06-feb-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 6 februarie 2014 „Trimitere preliminară - Mărci - Directiva 89/104/CEE - Drepturi conferite de marcă - Marcă de renume - Protecţie extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare - Utilizarea de către un terţ, fără un motiv întemeiat, a unui semn identic sau similar cu marca de renume - Noţiunea «motiv întemeiat»„

publicat in

Hotararea nr. C-69/13 din 13-feb-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 13 februarie 2014 „Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Achiziţia sau închirierea subvenţionată a unor decodoare digitale - Decizie a Comisiei prin care o schemă de ajutor este declarată ilegală şi incompatibilă cu piaţa internă - Recuperare - Cuantificarea sumei care urmează a fi recuperată - Rolul instanţei naţionale - Luarea în considerare de către instanţa naţională a luărilor de poziţie ale Comisiei în cadrul punerii în aplicare a deciziei sale - Principiul cooperării loiale'

publicat in

Hotararea nr. T-73/09 din 27-mar-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) 27 martie 2014 „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa europeană a sticlei auto - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Acorduri de împărţire a pieţelor şi schimburi de informaţii sensibile din punct de vedere comercial - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Excepţie de nelegalitate - Amenzi - Aplicarea retroactivă a Orientărilor din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor - Valoarea vânzărilor - Încălcări repetate - Cuantum suplimentar - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Plafonul amenzii - Cifra de afaceri consolidată a grupului'

publicat in

Hotararea nr. T-80/13 din 04-feb-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a şasea) 4 februarie 2014 „Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Siriei - Îngheţarea fondurilor - Adaptarea concluziilor - Termen - Eroare vădită de apreciere - Obligaţia de motivare - Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă - Dreptul la apărare'

publicat in

Hotararea nr. T-81/12 din 12-feb-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) 12 februarie 2014 „Dumping - Importul unor elemente de fixare din oţel inoxidabil provenite din China şi din Taiwan - Cerere de rambursare a taxelor percepute - Articolul 11 alineatul (8) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 - Securitate juridică'

publicat in

Hotararea nr. T-91/11 din 27-feb-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a şasea) 27 februarie 2014 „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa mondială a ecranelor cu cristale lichide (LCD) - Acorduri şi practici concertate în materie de preţuri şi de capacităţi de producţie - Competenţă teritorială - Vânzări interne - Vânzări de produse finite care încorporează produsele care fac obiectul cartelului - Încălcare unică şi continuă - Amenzi - Metodă de rotunjire - Competenţă de fond

publicat in

Hotararea nr. C-92/13 din 10-sept-2014 Noţiunea ''livrare efectuată cu titlu oneros''. Prima ocupare de către o autoritate locală a unui bun imobil construit pentru aceasta pe un teren care îi aparţine. Activităţi desfăşurate în calitate de autoritate publică şi în calitate de persoană impozabilă

publicat in

Hotararea nr. C-103/13 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 5 noiembrie 2014 ''Trimitere preliminară - Securitate socială - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71- Articolele 12, 45, 46 şi 94 - Reglementare naţională care subordonează acordarea unei pensii condiţiei de întrerupere a contribuţiilor la asigurarea pentru limită de vârstă - Răscumpărarea unei perioade de asigurare lipsă în schimbul plăţii contribuţiilor - Concomitenţa unor perioade de asigurare în mai multe state membre - Posibilitatea persoanei asigurate de a înlătura regula cumulării perioadelor de contribuţie şi de asigurare - Retragerea pensiei acordate şi recuperarea sumelor percepute în plus - Obligaţie de plată a unor dobânzi''

publicat in

Hotararea nr. C-107/13 din 13-mar-2014 Plata unor avansuri. Refuz de a acorda deducerea. Fraudă. Regularizarea deducerii în cazul în care operaţiunea impozabilă nu este efectuată. Condiţii

publicat in

Hotararea nr. C-108/13 din 06-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 6 noiembrie 2014 ''Libera circulaţie a mărfurilor - Restricţii cantitative - Măsuri cu efect echivalent - Produse fitosanitare - Autorizaţie de introducere pe piaţă - Import paralel - Cerinţa unei autorizaţii de introducere pe piaţă eliberate în conformitate cu Directiva 91/414/CEE în statul membru de export''

publicat in

Hotararea nr. C-129/14 din 27-mai-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 27 mai 2014 „Trimitere preliminară - Procedură preliminară de urgenţă - Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 50 şi 52 - Principiul ne bis in idem - Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen - Articolul 54 - Noţiunile de pedeapsă «executată» şi pedeapsă «în curs de executare»„

publicat in

Hotararea nr. C-130/13 din 03-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 3 iulie 2014 „Recuperarea unei datorii vamale - Principiul respectării dreptului la apărare - Dreptul de a fi ascultat - Destinatar al deciziei de impunere care nu a fost ascultat de autorităţile vamale înainte de adoptarea deciziei respective, ci în faza ulterioară a reclamaţiei - Încălcarea dreptului la apărare - Stabilirea consecinţelor juridice ale nerespectării dreptului la apărare'

publicat in

Hotararea nr. C-135/13 din 15-mai-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) 15 mai 2014 „Agricultură - FEADR - Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 - Articolele 20, 26 şi 28 - Ajutoare pentru modernizarea exploataţiilor agricole şi ajutoare pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere - Condiţii de eligibilitate - Competenţa statelor membre - Ajutoare pentru modernizarea capacităţilor existente ale instalaţiilor de morărit - Instalaţii de morărit înlocuite cu o instalaţie nouă de morărit unică, fără creşterea capacităţii - Excludere - Principiul egalităţii de tratament'

publicat in

Hotararea nr. C-137/13 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 5 noiembrie 2014(*) ''Trimitere preliminară - Agricultură - Politica agricolă comună - Producţie ecologică şi etichetarea produselor ecologice - Regulamentul (CE) nr. 889/2008 - Articolul 27 alineatul (1) litera (f) - Utilizarea anumitor produse şi a anumitor substanţe în cadrul procesării produselor alimentare - Interdicţia utilizării de minerale, vitamine, aminoacizi şi micronutrienţi dacă utilizarea lor nu este impusă de lege - Adăugare de gluconat feros şi de vitamine într-o băutură ecologică - Utilizare de minerale, vitamine, aminoacizi şi micronutrienţi - Cantităţi necesare pentru a autoriza vânzarea drept supliment alimentar cu o menţiune nutriţională sau de sănătate ori în calitate de produs alimentar cu destinaţie nutriţională specială''

publicat in

Hotararea nr. C-151/13 din 27-mar-2014 Stabilirea bazei de impozitare. Noţiunea ''subvenţie direct legată de preţ''. Plata unei sume forfetare de către casa naţională de asigurări de sănătate instituţiilor de cazare a persoanelor în vârstă dependente

publicat in

Hotararea nr. C-155/13 din 13-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 13 martie 2014 „Agricultură - Regulamentul (CE) nr. 341/2007 - Articolul 6 alineatul (4) - Contingente tarifare - Usturoi de origine chineză - Licenţe de import - Caracter netransferabil al drepturilor conferite de anumite licenţe de import - Eludare - Abuz de drept'

publicat in

Hotararea nr. C-161/13 din 08-mai-2014 Proceduri eficiente şi rapide privind căile de atac. Termene de introducere a acţiunii. Data de la care încep să curgă aceste termene

publicat in

Hotararea nr. C-164/13 din 18-dec-2014 Bunuri expediate sau transportate în cadrul Comunităţii. Fraudă săvârşită în statul membru de sosire. Luare în considerare a fraudei în statul membru de expediţie

publicat in

Hotararea nr. C-166/13 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 5 noiembrie 2014 ''Trimitere preliminară - Vize, azil, imigrare şi alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor - Directiva 2008/115/CE - Returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - Procedura de adoptare a unei decizii de returnare - Principiul respectării dreptului la apărare - Dreptul resortisantului unei ţări terţe aflat în situaţie de şedere ilegală de a fi ascultat înainte de adoptarea unei decizii care i-ar putea afecta interesele - Refuzul administraţiei, însoţit de obligarea la părăsirea teritoriului, de a acorda unui astfel de resortisant un permis de şedere cu titlu de azil - Dreptul de a fi ascultat înainte de emiterea deciziei de returnare''

publicat in

Hotararea nr. C-169/14 din 17-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 17 iulie 2014 „Trimitere preliminară - Directiva 93/13/CEE - Articolul 7 - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 47 - Contracte încheiate cu consumatorii - Contract de împrumut ipotecar - Clauze abuzive - Procedură de executare ipotecară - Dreptul la o cale de atac - Articolul 47 din cartă'

publicat in

Hotararea nr. C-169/14 din 17-iul-2014 Contract de împrumut ipotecar. Clauze abuzive. Procedură de executare ipotecară. Dreptul la o cale de atac

publicat in

Hotararea nr. C-176/12 din 15-ian-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 15 ianuarie 2014 „Politica socială - Directiva 2002/14/CE - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 27 - Condiţionarea creării unor instituţii de reprezentare a personalului de atingerea anumitor praguri de lucrători angajaţi - Calculul pragurilor - Reglementare naţională contrară dreptului Uniunii - Rolul instanţei naţionale'

publicat in

Hotararea nr. C-183/13 din 10-iul-2014 Deducerea taxei achitate în amonte. Operaţiuni de leasing. Bunuri şi servicii de folosinţă mixtă. Regulă de stabilire a cuantumului deducerii de TVA care trebuie efectuată. Regim derogatoriu

publicat in

Hotararea nr. T-202/12 din 12-mar-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a şasea) 12 martie 2014 „Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Siriei - Îngheţarea fondurilor - Înscrierea unui particular pe listele persoanelor vizate - Legături personale cu membrii regimului - Dreptul la apărare - Proces echitabil - Obligaţia de motivare - Sarcina probei - Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă - Proporţionalitate - Drept de proprietate - Dreptul la viaţă privată'

publicat in

Hotararea nr. C-204/13 din 13-mar-2014 Dizolvarea unei societăţi de către un asociat. Dobândirea unei părţi a clientelei acestei societăţi. Aport în natură într - o altă societate. Plata taxei aferente intrărilor. Deducere posibilă

publicat in

Hotararea nr. C-209/13 din 30-apr-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 30 aprilie 2014 „Sistemul comun al taxei pe tranzacţiile financiare - Autorizarea unei cooperări consolidate în temeiul articolului 329 alineatul (1) TFUE - Decizia 2013/52/UE - Acţiune în anulare pentru încălcarea articolelor 327 TFUE şi 332 TFUE, precum şi a dreptului internaţional cutumiar'

publicat in

Hotararea nr. C-213/13 din 10-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 10 iulie 2014 „Trimitere preliminară - Contracte de achiziţii publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Act de «angajament de locaţiune» a clădirilor neconstruite încă - Decizie judecătorească naţională care a dobândit autoritate de lucru judecat - Domeniul de aplicare al principiului autorităţii de lucru judecat în ipoteza unei situaţii incompatibile cu dreptul Uniunii'

publicat in

Hotararea nr. T-219/10 din 07-nov-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) 7 noiembrie 2014(*) ''Ajutoare de stat - Dispoziţii privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziţionarea unor titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate - Decizie prin care această schemă este calificată drept ajutor de stat, acest ajutor este declarat incompatibil cu piaţa internă şi se dispune recuperarea sa - Noţiunea de ajutor de stat - Caracter selectiv - Identificarea unei categorii de întreprinderi favorizate prin măsură - Lipsă - Încălcarea articolului 87 alineatul (1) CE''

publicat in

Hotararea nr. C-219/13 din 11-sept-2014 Cotă redusă de TVA aplicabilă numai cărţilor tipărite pe hârtie. Cărţi editate pe alte suporturi fizice decât hârtia, supuse cotei standard de TVA. Neutralitate fiscală

publicat in

Hotararea nr. C-226/12 din 16-ian-2014 Contract de vânzare imobiliară. Clauze abuzive. Criterii de apreciere

publicat in

Hotararea nr. C-243/12 din 19-iun-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 19 iunie 2014 „Recurs - Concurenţă - Înţelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Competenţa de fond a Tribunalului - Obligaţia de motivare - Imputabilitatea încălcării săvârşite de filială societăţii-mamă - Răspunderea societăţii-mamă pentru plata amenzii aplicate filialei - Proporţionalitate - Procedura în faţa Tribunalului - Termen de soluţionare rezonabil'

publicat in

Hotararea nr. C-244/13 din 10-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 10 iulie 2014 „Trimitere preliminară - Directiva 2004/38/CE - Articolul 16 alineatul (2) - Drept de şedere permanentă al membrilor familiei unui cetăţean al Uniunii resortisanţi ai unor ţări terţe - Încetarea convieţuirii soţilor - Instalare imediată împreună cu alţi parteneri în perioada de şedere neîntreruptă de cinci ani - Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 - Articolul 10 alineatul (3) - Condiţii - Încălcare de către un stat membru a dreptului Uniunii - Examinarea naturii încălcării în cauză - Necesitatea unei trimiteri preliminare'

publicat in

Hotararea nr. T-256/11 din 27-feb-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 27 februarie 2014 „Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Egipt - Îngheţarea fondurilor - Temei juridic - Obligaţia de motivare - Eroare de fapt - Dreptul la apărare - Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă - Drept de proprietate - Libertatea de a desfăşura o activitate comercială'

publicat in

Hotararea nr. T-260/11 din 18-iun-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 18 iunie 2014 „Pescuit - Conservarea resurselor halieutice - Depăşirea de către Spania a cotelor de pescuit pentru macrou în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele Uniunii Europene din zona CECAF 34.1.1 atribuite pentru anul 2010 - Deduceri aplicate cotelor de pescuit alocate pentru anii 2011-2015 - Dreptul la apărare - Securitate juridică - Încredere legitimă - Egalitate de tratament'

publicat in

Hotararea nr. C-272/13 din 17-iul-2014 Operaţiuni de importare a bunurilor destinate a fi plasate într - un alt regim de antrepozit decât cel vamal

publicat in

Hotararea nr. C-280/13 din 30-apr-2014 Contract de împrumut ipotecar. Acte cu putere de lege şi norme administrative naţionale. Echilibru contractual

publicat in

Hotararea nr. T-287/13 din 13-feb-2014 TRIBUNALULUI (Camera întâi) 13 februarie 2014) ''Marcă comunitară - Procedură de decădere - Marca comunitară verbală HUSKY - Utilizare serioasă a mărcii - Decădere parţială - Prorogare a unui termen - Norma 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 - Traducere în limba de procedură''

publicat in

Hotararea nr. C-295/12 din 10-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 10 iulie 2014 „Articolul 102 TFUE - Abuz de poziţie dominantă - Pieţele spaniole ale accesului la internet în bandă largă - Micşorarea marjei - Articolul 263 TFUE - Controlul legalităţii - Articolul 261 TFUE - Competenţă de fond - Articolul 47 din cartă - Principiul protecţiei jurisdicţionale efective - Control de fond - Cuantumul amenzii - Principiul proporţionalităţii - Principiul nediscriminării'

publicat in

Hotararea nr. C-300/12 din 16-ian-2014 Operaţiuni ale agenţiilor de turism. Acordarea de reduceri clienţilor. Stabilirea bazei de impozitare a prestării de servicii în cadrul unei activităţi de intermediere

publicat in

Hotararea nr. T-306/10 din 21-mar-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) 21 martie 2014 „Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii - Regulamentul (CE) nr. 881/2002 - Îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice ale unei persoane ca urmare a includerii acesteia pe o listă stabilită de un organ al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Comitetul pentru sancţiuni - Includere ulterioară în anexa I la Regulamentul nr. 881/2002 - Refuzul Comisiei de a radia această includere pe listă - Acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona - Drepturi fundamentale - Dreptul de a fi ascultat, dreptul la un control jurisdicţional efectiv şi dreptul la respectarea proprietăţii'

publicat in

Hotararea nr. C-311/13 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 5 noiembrie 2014 ''Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvabilităţii angajatorului - Directiva 80/987/CEE - Salariat resortisant al unei ţări terţe care nu dispune de un permis de şedere valabil - Refuz al beneficiului dreptului la o indemnizaţie de insolvabilitate''

publicat in

Hotararea nr. C-314/13 din 12-iun-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 12 iunie 2014 „Trimitere preliminară - Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Belarusului - Îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice - Derogări - Plata de onorarii profesionale aferente unor servicii juridice - Putere de apreciere a autorităţii naţionale competente - Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă - Incidenţa originii ilegale a fondurilor - Absenţă'

publicat in

Hotararea nr. C-314/12 din 27-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 27 martie 2014(„Trimitere preliminară - Apropierea legislaţiilor - Drept de autor şi drepturi conexe - Societatea informaţională - Directiva 2001/29/CE - Site internet care pune la dispoziţia publicului opere cinematografice fără consimţământul titularilor unui drept conex dreptului de autor - Articolul 8 alineatul (3) - Noţiunea «intermediari ale căror servicii sunt folosite de către terţi pentru a contraface dreptul de autor sau un drept conex» - Furnizor de acces la internet - Ordonanţă adresată unui furnizor de acces la internet prin care i se interzice să permită accesul clienţilor săi la un site internet - Echilibru între drepturile fundamentale'

publicat in

Hotararea nr. T-319/11 din 08-apr-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 8 aprilie 2014 „Ajutoare de stat - Sectorul financiar - Ajutor destinat să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru - Articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE - Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piaţa internă - Condiţii de autorizare a ajutorului - Interdicţia de a efectua achiziţii - Conformitate cu comunicările Comisiei privind ajutoarele pentru sectorul financiar în contextul crizei financiare - Proporţionalitate - Egalitate de tratament - Principiul bunei administrări - Obligaţia de motivare - Drept de proprietate'

publicat in

Hotararea nr. C-322/13 din 27-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 27 martie 2014 „Cetăţenia Uniunii - Principiul nediscriminării - Regim lingvistic aplicabil procedurilor civile'

publicat in

Hotararea nr. C-323/12 din 06-feb-2014 Sisteme de rambursare a TVA - ului. Persoane impozabile care au desemnat un reprezentant fiscal conform dispoziţiilor naţionale anterioare aderării la Uniune. Excludere. Noţiunea ''persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul ţării''. Condiţia lipsei sediului comercial. Condiţia lipsei unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii

publicat in

Hotararea nr. C-337/13 din 15-mai-2014 Reducerea bazei de impozitare. Întinderea obligaţiilor statelor membre. Efect direct

publicat in

Hotararea nr. C-342/13 din 03-apr-2014 Contract de împrumut ipotecar încheiat cu o bancă. Clauză care prevede competenţa exclusivă a unui tribunal arbitral. Informaţii privind procedura arbitrajului furnizate de bancă cu ocazia încheierii contractului

publicat in

Hotararea nr. C-356/12 din 22-mai-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 22 mai 2014 „Trimitere preliminară - Transporturi - Directiva 2006/126/CE - Punctul 6.4 din anexa III - Validitate - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 20, articolul 21 alineatul (1) şi articolul 26 - Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - Permis de conducere - Aptitudine fizică şi mentală de a conduce un autovehicul - Norme minime - Acuitate vizuală - Egalitate de tratament - Inexistenţa posibilităţii de derogare - Proporţionalitate'

publicat in

Hotararea nr. C-358/12 din 10-iul-2014 Obligaţii privind plata contribuţiilor la asigurările sociale. Noţiunea ''încălcare gravă''

publicat in

Hotararea nr. T-362/10 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a noua) 5 noiembrie 2014 ''Ajutoare de stat - Ajutor pentru dezvoltarea de reţele în bandă largă de ultimă generaţie în regiunea Cornwall and Isles of Scilly - Decizie prin care ajutorul se declară compatibil cu piaţa internă - Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE - Acţiune în anulare - Lipsa afectării substanţiale a poziţiei concurenţiale - Calitate procesuală activă - Drepturi procedurale ale părţilor interesate - Inadmisibilitate parţială - Lipsa unor îndoieli care să justifice iniţierea procedurii oficiale de investigare''

publicat in

Hotararea nr. C-363/12 din 18-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 18 martie 2014 „Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 2006/54/CE - Egalitate de tratament între lucrătorii de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin - Mamă beneficiară care a avut un copil datorită unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat - Refuz de a i se acorda un concediu plătit echivalent cu concediul de maternitate sau cu concediul de adopţie - Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap -; Directiva 2000/78/CE - Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă - Interdicţia oricărei discriminări pe motive de handicap - Mamă beneficiară care se află în incapacitate de a purta o sarcină - Existenţa unui handicap - Validitatea Directivelor 2006/54 şi 2000/78'

publicat in

Hotararea nr. C-366/12 din 13-mar-2014 Furnizarea de medicamente citostatice în cadrul îngrijirilor medicale ambulatorii. Prestaţii furnizate de persoane impozabile diferite. Prestarea de îngrijiri medicale. Medicamente prescrise de un medic care îşi desfăşoară activitatea cu titlu independent în cadrul unui spital

publicat in

Hotararea nr. C-372/12 din 17-iul-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 iulie 2014 „Trimitere preliminară - Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - Directiva 95/46/CE - Articolele 2, 12 şi 13 - Noţiunea «date cu caracter personal» - Întinderea dreptului de acces al persoanei vizate - Date referitoare la solicitantul unui permis de şedere şi analiza juridică cuprinsă într-un document administrativ pregătitor al deciziei - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 8 şi 41'

publicat in

Hotararea nr. C-378/12 din 16-ian-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 16 ianuarie 2014 „Trimitere preliminară - Directiva 2004/38/CE - Articolul 16 alineatele (2) şi (3) - Drept de şedere permanentă al resortisanţilor unor ţări terţe, membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii - Luarea în considerare a perioadelor de detenţie a acestor resortisanţi'

publicat in

Hotararea nr. C-390/12 din 30-apr-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 30 aprilie 2014 „Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 15-17, 47 şi 50 - Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul de proprietate, dreptul la o cale de atac efectivă şi la un proces echitabil, principiul ne bis in idem - Articolul 51 - Domeniu de aplicare - Punerea în aplicare a dreptului Uniunii - Jocuri de noroc - Reglementare restrictivă a unui stat membru - Sancţiuni administrative şi penale - Motive imperative de interes general - Proporţionalitate'

publicat in

Hotararea nr. C-396/12 din 27-feb-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 27 februarie 2014 „Politica agricolă comună - Finanţare prin FEADR - Sprijin pentru dezvoltarea rurală - Reducerea sau anularea plăţilor în cazul nerespectării normelor privind ecocondiţionalitatea - Noţiunea «nerespectare deliberat㻄

publicat in

Hotararea nr. T-399/11 din 07-nov-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) 7 noiembrie 2014 ''Ajutoare de stat - Dispoziţii privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziţionarea unor titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate - Decizie prin care această schemă este calificată drept ajutor de stat, acest ajutor este declarat incompatibil cu piaţa internă şi se dispune recuperarea sa - Noţiunea de ajutor de stat - Caracter selectiv - Identificarea unei categorii de întreprinderi favorizate prin măsură - Lipsă - Încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE''

publicat in

Hotararea nr. C-400/12 din 16-ian-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 16 ianuarie 2014 „Trimitere preliminară - Directiva 2004/38/CE - Articolul 28 alineatul (3) litera (a) - Protecţia împotriva expulzării - Modul de calcul al perioadei de zece ani - Luarea în considerare a perioadelor de detenţie'

publicat in

Hotararea nr. C-402/13 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 5 noiembrie 2014 ''Trimitere preliminară - Agricultură - Sănătate animală - Regulamentul (CE) nr. 854/2004 - Produse de origine animală destinate consumului uman - Controale oficiale - Desemnarea unui medic veterinar oficial - Sacrificarea animalelor''

publicat in

Hotararea nr. T-422/11 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a noua) 5 noiembrie 2014 ''Achiziţii publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii informatice de dezvoltare şi de mentenanţă a software-ului, de consiliere şi de asistenţă pentru diferite tipuri de aplicaţii informatice - Respingerea ofertei unui ofertant - Ofertă anormal de mică - Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 - Obligaţia de motivare - Alegerea temeiului juridic - Abuz de putere''

publicat in

Hotararea nr. C-423/12 din 16-ian-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 16 ianuarie 2014 „Trimitere preliminară - Directiva 2004/38/CE - Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora - Drept de şedere într-un stat membru al unui resortisant al unui stat terţ descendent direct al unei persoane care are drept de şedere în acest stat membru - Noţiunea de persoană aflată «în întreţinere»„

publicat in

Hotararea nr. C-424/12 din 06-feb-2014 Omiterea unor menţiuni obligatorii de pe factură. Plata unui TVA nedatorat. Pierderea dreptului de deducere

publicat in

Hotararea nr. C-424/12 din 06-feb-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 6 februarie 2014 „Trimitere preliminară - TVA - Directiva 2006/112/CE - Taxare inversă - Drept de deducere - Plata taxei către prestatorul de servicii - Omiterea unor menţiuni obligatorii - Plata unui TVA nedatorat - Pierderea dreptului de deducere - Principiul neutralităţii fiscale - Principiul securităţii juridice'

publicat in

Hotararea nr. C-429/12 din 16-ian-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 16 ianuarie 2014 „Trimitere preliminară - Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă - Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 45 TFUE - Directiva 2000/78/CE - Tratament diferenţiat pe motive de vârstă - Stabilirea datei de referinţă pentru promovare în cadrul grilei salariale - Termen de prescripţie - Principiul efectivităţii'

publicat in

Hotararea nr. C-438/13 din 17-iul-2014 Bunuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar. Nerecuperarea acestor bunuri de către societatea de leasing ulterior rezilierii contractului. Bunuri lipsă din gestiune

publicat in

Hotararea nr. C-440/13 din 11-dec-2014 Anchete penale deschise împotriva reprezentantului legal al ofertantului câştigător. Decizia autorităţii contractante de a nu atribui definitiv contractul şi de a retrage cererea de ofertă

publicat in

Hotararea nr. C-446/13 din 02-oct-2014 Furnizor care are sediul într - un alt stat membru decât cel în care este stabilit clientul. Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientul

publicat in

Hotararea nr. T-447/11 din 21-mai-2014 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta) 21 mai 2014 „Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001- Documente referitoare la o investigaţie a OLAF privind realizarea unui proiect de modernizare a infrastructurii în Siria - Respingerea cererii de acces - Excepţie privind protecţia obiectivelor activităţilor de inspecţie, de anchetă şi de audit'

publicat in

Hotararea nr. C-449/13 din 18-dec-2014 Obligaţia de a furniza informaţii precontractuale. Obligaţia de verificare a bonităţii împrumutatului. Mijloace de probă

publicat in

Hotararea nr. C-456/12 din 12-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 12 martie 2014 „Directiva 2004/38/CE - Articolul 21 alineatul (1) TFUE - Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre - Beneficiari - Drept de şedere al unui resortisant al unui stat terţ, membru al familiei unui cetăţean al Uniunii, în statul membru al cărui resortisant este acest cetăţean - Întoarcere a cetăţeanului Uniunii în acest stat membru după şederi de scurtă durată în alt stat membru'

publicat in

Hotararea nr. C-457/12 din 12-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 12 martie 2014 „Articolul 20 TFUE, articolul 21 alineatul (1) TFUE şi articolul 45 TFUE - Directiva 2004/38/CE - Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre - Beneficiari - Drept de şedere al unui resortisant al unui stat terţ, membru al familiei unui cetăţean al Uniunii, în statul membru al cărui resortisant este acest cetăţean - Cetăţean al Uniunii care este rezident şi resortisant al aceluiaşi stat membru - Activităţi profesionale - Deplasări regulate în alt stat membru'

publicat in

Hotararea nr. C-470/13 din 18-dec-2014 Interes transfrontalier cert. Cauze de excludere de la o procedură de cerere de ofertă. Excludere a unui operator economic care a săvârşit o încălcare a normelor de concurenţă constatată printr-o hotărâre datând de mai puţin de cinci ani

publicat in

Hotararea nr. C-470/12 din 27-feb-2014 Executare silită a unei hotărâri arbitrale. Cerere de intervenţie într-o procedură de executare. Asociaţie pentru protecţia consumatorilor. Legislaţie naţională care nu permite o astfel de intervenţie. Autonomie procesuală a statelor membre

publicat in

Hotararea nr. C-476/12 din 05-nov-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 5 noiembrie 2014 ''Trimitere preliminară - Politica socială - Acordul-cadru privind munca pe fracţiune de normă - Principiul nediscriminării - Convenţie colectivă care prevede o alocaţie pentru creşterea copilului aflat în întreţinere - Calculul alocaţiei plătite lucrătorilor angajaţi pe fracţiune de normă potrivit principiului pro rata temporis''

publicat in

Hotararea nr. C-480/12 din 15-mai-2014 Naşterea datoriei vamale ca urmare a neexecutării unei obligaţii. Prezentare cu întârziere a mărfurilor la biroul de destinaţie. Legătură între naşterea datoriei vamale şi cea a TVA - ului

publicat in

Hotararea nr. C-500/13 din 05-iun-2014 Bunuri de capital. Bunuri imobile. Regularizarea deducerilor. Legislaţie naţională care prevede o perioadă de regularizare de 10 ani

publicat in

Hotararea nr. C-515/12 din 03-apr-2014 Sistem de promovare piramidală. Pertinenţa cotizaţiei eventuale a consumatorilor, plătită în scopul de a primi o contraprestaţie. Interpretarea noţiunii ''cotizaţie''

publicat in

Hotararea nr. C-530/12 din 27-mar-2014 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 27 martie 2014 „Recurs - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Articolul 52 alineatul (2) litera (c) - Cerere de declarare a nulităţii întemeiată pe un drept de autor anterior dobândit în temeiul dreptului naţional - Aplicarea dreptului naţional de către OAPI - Rolul instanţei Uniunii'

publicat in