Rasfoire documente

Hotarare din 2011 Cerere în somaţie de plată. Nonarbitrabilitate. Declinarea competenţei

publicat in

Hotararea nr. C-51/10P din 10-mar-2011 ''Recurs - Marcă comunitară - Semn constituit exclusiv din cifre - Cerere de înregistrare a semnului figurativ «1000» ca marcă pentru broşuri, periodice şi ziare - Caracter pretins descriptiv al semnului menţionat - Criterii de aplicare a articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Obligaţia OAPI de a ţine seama de practica sa decizională anterioară''

publicat in

Hotarare din 2011 România şi art. 3 al Convenţiei - hotărâri recente

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 19 iulie 2011 în Cauza Rupa împotriva României (nr. 2)

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 25 ianuarie 2011 în Cauza Iorga şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 26 iulie 2011 în Cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂREA din 27 septembrie 2011 în Cauza M. şi C. împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂREA din 5 iulie 2011 în Cauza Veicescu şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 27 septembrie 2011 în Cauza Lipănescu şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 11 octombrie 2011, definitivă la 11 ianuarie 2012, în Cauza Fane Ciobanu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂREA din 3 mai 2011, definitivă la 3 august 2011, în Cauza Sipoş împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 15 februarie 2011 în Cauza Geleri împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂREA din 15 martie 2011, definitivă la 15 iunie 2011, în Cauza Begu împotriva României (Cererea nr. 20448/02)

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 19 iulie 2011 în Cauza Leca şi Filipescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 19 iulie 2011, definitivă la 19 octombrie 2011, în Cauza Jarnea împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 29 martie 2011, definitivă la 29 iunie 2011, în Cauza Cornelia Popa împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 7 iunie 2011 în Cauza Baldovin împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 8 februarie 2011, definitivă la 8 mai 2011, în Cauza Micu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2011 HOTĂRÂRE din 8 martie 2011, definitivă la 8 iunie 2011, în Cauza Colegiul Consilierilor Juridici Argeş împotriva României

publicat in

Hotararea nr. F-120/07 din 15-mar-2011 ''Funcţie publică - Funcţionari - Reportarea zilelor de concediu anual - Articolul 4 din anexa V la statut - Motive impuse de cerinţele de serviciu - Articolul 73 din statut - Directiva 2003/88/CE - Dreptul la concediu anual plătit - Concediu medical''

publicat in

Hotararea nr. T-1/08 din 17-mai-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) 17 mai 2011(*) „Ajutoare de stat - Restructurarea industriei siderurgice poloneze - Recuperarea creanţelor publice - Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piaţa comună şi prin care se dispune recuperarea acestora - Acţiune în anulare - Interesul de a exercita acţiunea - Admisibilitate - Noţiunea de ajutor de stat - Criteriul creditorului privat'

publicat in

Hotararea nr. T-1/09 din 20-sept-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 20 septembrie 2011 - „Marcă comunitară - Procedură de opoziţie - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale META - Marca comunitară figurativă anterioară METAFORM - Motive relative de refuz - Similitudine a produselor şi a semnelor - Refuzul înregistrării - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie'

publicat in

Hotararea nr. T-1/08 din 17-mai-2011 ''Ajutoare de stat - Restructurarea industriei siderurgice poloneze - Recuperarea creanţelor publice - Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piaţa comună şi prin care se dispune recuperarea acestora - Acţiune în anulare - Interesul de a exercita acţiunea - Admisibilitate - Noţiunea de ajutor de stat - Criteriul creditorului privat''

publicat in

Hotararea nr. C-2/10 din 21-iul-2011 ''Mediu - Directiva 92/43/CEE - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică - Directiva 79/409/CEE - Conservarea păsărilor sălbatice - Arii speciale de conservare care fac parte din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 - Directivele 2009/28/CE şi 2001/77/CE - Surse regenerabile de energie - Norme naţionale - Interdicţie de instalare a generatoarelor eoliene care nu sunt destinate consumului propriu - Lipsa evaluării efectelor proiectului asupra mediului''

publicat in

Hotararea nr. T-3/09 din 03-feb-2011 ''Ajutoare de stat - Mecanism temporar de protecţie a sectorului construcţiilor navale – Modificare avută în vedere de autorităţile italiene a unei scheme de ajutoare autorizate în prealabil de Comisie - Decizie prin care schema de ajutoare este declarată incompatibilă cu piaţa comună''

publicat in

Hotararea nr. C-4/10, C-27/10 din 14-iul-2011 ''Regulamentul (CE) nr. 110/2008 - Indicaţii geografice ale băuturilor spirtoase - Aplicarea în timp - Marcă ce conţine o indicaţie geografică - Utilizare care are drept rezultat o situaţie de natură să aducă atingere indicaţiei geografice - Refuzul înregistrării sau nulitatea unei asemenea mărci - Aplicabilitatea directă a unui regulament''

publicat in

Hotararea nr. T-4/06 din 29-sept-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 29 septembrie 2011 - „Agricultură - Actul de aderare din 2003 - Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 - Regulamentul (CE) nr. 1686/2005 - Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 - Anul de comercializare 2004/2005 - Cotizaţie suplimentară - Stabilirea a doi coeficienţi - Competenţă - Temei juridic - Normă de abilitare - Obligaţia de motivare - Respectarea normelor fundamentale de procedură'

publicat in

Hotararea nr. T-55/08 din 17-feb-2011 ''Transmisii de televiziune -Articolul 3a din Directiva 89/552/CEE - Măsuri adoptate de Regatul Unit privind evenimentele de importanţă majoră pentru societatea acestui stat membru – Campionatul European de Fotbal - Decizie prin care măsurile sunt declarate compatibile cu dreptul comunitar- Motivare -Articolele 49 CE şi 86 CE - Drept de proprietate''

publicat in

Hotararea nr. T-7/10 din 17-mai-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 17 mai 2011 - „Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale i - Motive absolute de refuz - Lipsa caracterului distinctiv ?i caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) şi (c) şi articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009'

publicat in

Hotararea nr. F-7/07 din 29-iun-2011 ''Funcţie publică - Agenţi contractuali - Apel pentru exprimarea interesului - Procedură de preselecţie - Cerinţe referitoare la cunoştinţele lingvistice - Discriminare - Incidente în timpul desfăşurării probelor''

publicat in

Hotararea nr. T-8/09 din 13-sept-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 13 septembrie 2011(*) „Contracte de achiziţii publice de servicii - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii ale EMSA - Intervenţia navelor de ajutor în cadrul combaterii poluării cu hidrocarburi - Respingerea ofertei - Acţiune în anulare - Lipsă de conformitate a ofertei cu obiectul contractului - Consecinţe - Egalitate de tratament - Proporţionalitate - Definirea obiectului contractului - Lipsa comunicării caracteristicilor şi a avantajelor relative ale ofertei reţinute - Motivare - Atribuirea contractului - Lipsa interesului de a exercita acţiunea - Acţiune în constatarea nulităţii contractului încheiat cu ofertantul câştigător - Cerere de daune interese'

publicat in

Hotararea nr. C-9/11 din 13-oct-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) 13 octombrie 2011(*) „Libera prestare a serviciilor - Legislaţie fiscală - Credit fiscal pentru veniturile din împrumuturi acordate pentru achiziţionarea de bunuri utilizate pe teritoriul naţional - Excluderea bunurilor pentru care dreptul de folosinţă este cedat unui terţ stabilit în alt stat membru'

publicat in

Hotararea nr. C-10/10 din 16-iun-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Libera circulaţie a capitalurilor - Deductibilitatea donaţiilor efectuate în favoarea instituţiilor care desfăşoară activităţi de cercetare şi de învăţământ - Limitarea deductibilităţii la donaţiile efectuate în favoarea instituţiilor stabilite pe teritoriul naţional''

publicat in

Hotararea nr. T-10/08 din 09-sept-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 9 septembrie 2011 - „Desene sau modele industriale comunitare - Procedură de declarare a nulităţii - Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un motor cu combustie internă cu ventilator montat deasupra - Desen sau model industrial naţional anterior - Motiv de nulitate - Lipsa caracterului individual - Caracteristici vizibile ale piesei unui produs complex - Lipsa unei impresii globale diferite - Utilizator avizat - Gradul de libertate a creatorului - Articolele 4 şi 6, precum şi articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002'

publicat in

Hotararea nr. T-10/09 din 17-feb-2011 ''Marcă comunitară - Procedură de opoziţie - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative F 1-LIVE - Mărci comunitară figurativă şi naţionale şi internaţională verbale anterioare F 1 şi F 1 Formula 1 - Respingerea opoziţiei de către camera de recurs - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (bj şi alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]''

publicat in

Hotararea nr. C-11/10 din 17-feb-2011 ''Trimitere preliminară - Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 - Tariful vamal comun - Taxe vamale -Scutire - Substanţe farmaceutice - Componenţă - Restricţii''

publicat in

Hotararea nr. T-11/06 din 05-oct-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 5 octombrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa italiană a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Participare la încălcare - Durata încălcării - Amenzi - Circumstanţe atenuante - Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri - Egalitate de tratament - Competenţă de fond'

publicat in

Hotararea nr. T-11/08 din 09-sept-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 9 septembrie 2011 - „Desen sau model industrial comunitar - Procedură de declarare a nulităţii - Desen sau model industrial comunitar înregistrat, reprezentând un motor cu combustie internă - Desen sau model industrial naţional anterior - Motiv de nulitate - Lipsa caracterului individual - Caracteristici vizibile ale piesei unui produs complex - Lipsa unei impresii globale diferite - Utilizator avizat - Grad de libertate a autorului - Articolele 4 şi 6 şi articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002'

publicat in

Hotararea nr. T-12/06 din 09-sept-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 9 septembrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa italiană a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Imunitate la amenzi - Cooperare - Amenzi - Proporţionalitate - Gravitatea încălcării - Circumstanţe atenuante'

publicat in

Hotararea nr. C-14/10 din 21-iul-2011 ''Mediu şi protecţia sănătăţii umane - Directiva 67/548/CEE - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - Clasificarea carbonaţilor de nichel, a hidroxizilor de nichel, precum şi a mai multor substanţe grupate pe bază de nichel drept substanţe periculoase - Validitatea Directivelor 2008/58/CE şi 2009/2/CE, precum şi a Regulamentului (CE) nr. 790/2009 - Adaptarea acestor clasificări la progresul tehnic şi ştiinţific - Validitate - Metode de evaluare a proprietăţilor intrinsece ale substanţelor menţionate - Eroare vădită de apreciere - Temei juridic - Obligaţia de motivare''

publicat in

Hotararea nr. C-15/10 din 21-iul-2011 ''Mediu şi protecţia sănătăţii umane - Directiva 67/548/CEE - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - Substanţe pe bază de borat - Clasificare drept substanţe toxice pentru reproducere de categoria 2 - Directiva 2008/58/CE şi Regulamentul (CE) nr. 790/2009 - Adaptarea acestor clasificări la progresul tehnic şi ştiinţific - Validitate - Metode de evaluare a proprietăţilor intrinsece ale substanţelor menţionate - Eroare vădită de apreciere - Temei juridic - Obligaţia de motivare - Principiul proporţionalităţii''

publicat in

Hotararea nr. C-16/10 din 17-feb-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 februarie 2011 (*) - ''Apropierea legislaţiilor- Telecomunicaţii - Reţele şi servicii - Directiva 2002/22/CE – Desemnarea unor întreprinderi pentru furnizarea serviciului universal - Impunerea unor obligaţii specifice întreprinderii desemnate - Servicii de informaţii telefonice şi listele abonaţilor telefonici''

publicat in

Hotararea nr. T-19/06 din 05-oct-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 5 octombrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa italiană a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Plata amenzii de către codebitorul solidar - Reclamantă care face obiectul unei proceduri de insolvenţă aflate pe rolul instanţei - Dispariţia interesului de a exercita acţiunea - Nepronunţare asupra fondului'

publicat in

Hotararea nr. C-20/09 din 07-apr-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Admisibilitatea acţiunii - Libera circulaţie a capitalurilor - Articolul 56 CE - Articolul 40 din Acordul privind SEE - Titluri ale datoriei publice -Tratament fiscal preferenţial - Justificare - Combaterea fraudei fiscale - Combaterea evaziunii fiscale''

publicat in

Hotararea nr. C-21/10 din 21-iul-2011 ''Politica agricolă comună - Finanţare prin FEOGA - Regulamentele (CE) nr. 1257/1999 şi nr. 817/2004 - Sprijin comunitar pentru dezvoltarea rurală - Sprijin pentru metode de producţie agroecologice - Ajutoare pentru agromediu diferite de ajutoarele pe cap de animal, a căror acordare depinde de o anumită densitate a şeptelului - Aplicarea sistemului integrat de gestionare şi control - Sistem de identificare şi de înregistrare a bovinelor - Obligaţie a autorităţilor naţionale de informare în legătură cu condiţiile de eligibilitate''

publicat in

Hotararea nr. T-22/10 din 10-nov-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea) din 10 noiembrie 2011 - „Marcă comunitară - Procedură de opoziţie - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative constând în reprezentarea unei litere pe un buzunar - Marcă naţională figurativă anterioară reprezentând o literă - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009'

publicat in

Hotararea nr. T-233/09 din 22-mar-2011 ''Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Document privind o procedură legislativă în curs - Respingerea în parte a cererii de acces - Acţiune în anulare - Termen de introducere a acţiunii - Admisibilitate - Divulgare de către un terţ - Nedispariţia interesului de a exercita acţiunea - Identificarea delegaţiilor statelor membre autoare ale propunerilor- Excepţie privind protecţia procesului decizional''

publicat in

Hotararea nr. C-25/10 din 10-feb-2011 ''Impozitare directă - Libera circulaţie a capitalurilor- Impozit pe succesiuni - Moştenire în favoarea unor organisme fără scop lucrativ - Refuzul aplicării unei cote reduse în cazul în care aceste organisme au sediul de funcţionare în alt stat membru decât cel în care de cuius avea reşedinţa sau lucra efectiv - Restricţie - Justificare''

publicat in

Hotararea nr. T-25/06 din 09-sept-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 9 septembrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa italiană a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi'

publicat in

Hotararea nr. C-27/09 din 21-dec-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 21 decembrie 2011(*) - ''Recurs - Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului - Poziţia comună 2001/931/PESC - Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 - îngheţarea fondurilor aplicabilă unui grup înscris pe o listă întocmită, revizuită şi modificată de Consiliul Uniunii Europene - Dreptul la apărare''

publicat in

Hotararea nr. C-27/09 din 21-dec-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 21 decembrie 2011(*) „Recurs - Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului - Poziţia comună 2001/931/PESC - Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 - Îngheţarea fondurilor aplicabilă unui grup înscris pe o listă întocmită, revizuită şi modificată de Consiliul Uniunii Europene - Dreptul la apărare'

publicat in

Hotararea nr. C-28/09 din 21-dec-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 21 decembrie 2011(*) „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Articolele 28 CE şi 29 CE - Libera circulaţie a mărfurilor - Măsuri cu efect echivalent unor restricţii cantitative la import şi la export - Transporturi - Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE - Interdicţie sectorială de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone care transportă anumite mărfuri - Calitatea aerului - Protecţia sănătăţii şi a mediului - Principiul proporţionalităţii - Coerenţă'

publicat in

Hotararea nr. T-28/10 din 12-apr-2011 ''Marcă comunitară - Cererea de înregistrare a mărcii comunitare verbale EURO AUTOMATIC PAYMENT - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv -Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009''

publicat in

Hotararea nr. C-29/10 din 15-mar-2011 ''Convenţia de la Roma privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale - Contract de muncă - Alegere de către părţi - Norme imperative ale legii aplicabile în absenţa alegerii – Determinarea acestei legi - Noţiunea de ţară în care angajatul «îşi desfăşoară în mod obişnuit munca» - Angajat care îşi desfăşoară munca în mai multe state contractante''

publicat in

Hotararea nr. T-29/08 din 09-sept-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 9 septembrie 2011(*) „Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Respingerea cererii de acces - Documente referitoare la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, aflată în curs de desfăşurare, privind un proiect de baraj pe râul Sabor - Excepţie privind protecţia obiectivelor activităţilor de inspecţie, de anchetă şi de audit - Informaţii privind mediul - Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 - Obligaţia de a efectua o examinare concretă şi individuală - Interes public superior'

publicat in

Hotararea nr. C-30/10 din 10-feb-2011 Hotărârea Curţii (Camera a opta) 10 februarie 2011(*) - 'Trimitere preliminară. Directiva nr. 80/987/CEE - art. 10 lit. c). Dispoziţie naţională. Garantare a plăţii creanţelor neplătite ale lucrătorilor salariaţi. Excluderea persoanelor care, în cursul celor şase luni anterioare intrării în faliment a societăţii pentru care au lucrat, au deţinut în proprietate o parte esenţială din aceasta şi au exercitat asupra acesteia o influenţă considerabilă''

publicat in

Hotararea nr. T-30/03 din 27-sept-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) 27 septembrie 2011(*) „Ajutoare de stat - Ajutoare fiscale acordate de autorităţile daneze - Marinari angajaţi la bordul navelor înscrise în registrul internaţional danez - Decizia Comisiei de a nu ridica obiecţii - Acţiune în anulare - Dificultăţi serioase'

publicat in

Hotararea nr. T-33/09 din 29-mar-2011 ''Neexecutarea unei hotărâri a Curţii prin care se constată o neîndeplinire a obligaţiilor- Penalităţi cu titlu cominatoriu - Cerere de plată - Abrogarea legislaţiei în litigiu''

publicat in

Hotararea nr. C-34/09 din 08-mar-2011 ''Cetăţenia Uniunii -Articolul 20 TFUE -Acordarea, în temeiul dreptului Uniunii, a dreptului de şedere unui copil minor pe teritoriul statului membru a cărui cetăţenie o are acest copil, independent de exercitarea prealabilă de către acesta a dreptului său de liberă circulaţie pe teritoriul statelor membre -Acordarea, în aceleaşi circumstanţe, a unui drept de şedere derivat în beneficiul ascendentului, resortisant al unui stat terţ, care asigură întreţinerea copilului minor- Consecinţele dreptului de şedere al copilului minor asupra cerinţelor care trebuie îndeplinite de ascendentul acestui minor, resortisant al unui stat terţ, din perspectiva dreptului muncii''

publicat in

Hotararea nr. C-34/10 din 18-oct-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 18 octombrie 2011(*) „Directiva 98/44/CE - Articolul 6 alineatul (2) litera (c) - Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice - Obţinerea de celule precursoare din celule stem embrionare umane - Caracter brevetabil - Excludere a «utilizării embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale» - Noţiunile «embrion uman» şi «utilizare în scopuri industriale sau comerciale»„

publicat in

Hotararea nr. T-34/08 din 21-sept-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 21 septembrie 2011 - „Contribuţie financiară plătită în cadrul programului Daphne II - Stabilirea cuantumului de plată către beneficiar - Eroare de apreciere'

publicat in

Hotararea nr. T-36/09 din 09-sept-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) 9 septembrie 2011(*) „Marcă comunitară - Procedură de opoziţie - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale dm - Marcă naţională figurativă anterioară dm - Procedură administrativă - Decizii ale diviziilor de opoziţie - Revocare - Rectificarea unor erori materiale - Act inexistent - Admisibilitatea căilor de atac introduse la camera de recurs - Termen de introducere a căii de atac - Încredere legitimă - Articolele 59, 60a, 63 şi 77a din Regulamentul (CE) nr. 40/94 devenite articolele 60, 62, 65 şi 80 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Norma 53 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95'

publicat in

Hotararea nr. T-37/08 din 08-nov-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 8 noiembrie 2011(*) „Execuţia bugetului - Recuperare - Compensarea creanţelor - Efect retroactiv - Hotărâre a Tribunalului prin care Comisia este obligată la plata unei despăgubiri şi a dobânzilor aferente - Creanţă certă, în sumă fixă şi exigibilă'

publicat in

Hotararea nr. T-38/05 din 12-oct-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 12 octombrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa spaniolă a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Amenzi - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri - Efect descurajator - Egalitate de tratament - Circumstanţe atenuante - Cooperare'

publicat in

Hotararea nr. T-38/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Gravitatea încălcării - Circumstanţe agravante''

publicat in

Hotararea nr. T-39/06 din 05-oct-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 5 octombrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa italiană a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Proporţionalitate - Gravitatea şi durata încălcării - Circumstanţe atenuante - Cooperare'

publicat in

Hotararea nr. T-39/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Gravitatea încălcării - Circumstanţe agravante''

publicat in

Hotararea nr. T-39/08 din 08-dec-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 8 decembrie 2011 – „Contracte de achiziţii publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii informatice privind suportul, administrarea, îmbunătăţirea, promovarea şi mentenanţa unui portal de internet - Respingerea ofertei şi atribuirea contractului unui alt ofertant - Criterii de selecţie - Criterii de atribuire - Răspundere extracontractuală'

publicat in

Hotararea nr. C-41/09 din 03-mar-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Taxă pe valoarea adăugată - A şasea directivă TVA - Directiva 2006/112/CE -Aplicarea unei cote reduse -Animale vii destinate în mod normal utilizării în prepararea alimentelor pentru consumul uman şi animal - Livrări, importuri şi achiziţii de cai''

publicat in

Hotararea nr. T-41/05 din 12-oct-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 12 octombrie 2011(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa spaniolă a achiziţiei şi a primei procesări a tutunului brut - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Stabilirea preţurilor şi împărţirea pieţei - Amenzi - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri - Efect descurajator - Circumstanţe atenuante'

publicat in

Hotararea nr. T-41/10 din 05-mai-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea) din 5 mai 2011 - „Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulităţii - Marca comunitară figurativă esf ecole du ski francais - Motive absolute de refuz - Emblemă a unui stat - Articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Articolul 6 ter din Convenţia de la Paris - Marcă de natură să înşele publicul consumator - Articolul 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 207/2009'

publicat in

Hotararea nr. C-42/10, C-45/10, C-57/10 din 14-apr-2011 ''Sectorul veterinar şi zootehnic - Regulamentul (CE) nr. 998/2003 - Cerinţe de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie - Decizia 2003/803/CE - Paşaport tip pentru circulaţia intracomunitară a câinilor, a pisicilor şi a dihorilor domestici''

publicat in

Hotararea nr. T-42/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Gravitatea şi durata încălcării - Circumstanţe agravante''

publicat in

Hotararea nr. T-44/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Participare la înţelegere - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Gravitatea şi durata încălcării - Circumstanţe atenuante''

publicat in

Hotararea nr. T-45/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Participare la înţelegere - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi''

publicat in

Hotararea nr. C-46/10 din 14-iul-2011 ''Mărci - Directiva 89/104/CEE - Articolele 5 şi 7 - Butelii de gaz protejate ca marcă tridimensională - Introducere pe piaţă de către un licenţiat exclusiv - Activitate a unui concurent al licenţiatului care constă în încărcarea acestor butelii''

publicat in

Hotararea nr. F-46/09 din 05-iul-2011 ''Funcţie publică - Agent contractual - Condiţii de angajare - Aptitudine fizică - Vizită medicală de angajare - Protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Secret medical - Transferul de date medicale între instituţii - Dreptul la respectarea vieţii private''

publicat in

Hotararea nr. C-47/08 din 24-mai-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru -Articolul 43 CE - Libertatea de stabilire - Notari - Condiţie de cetăţenie -Articolul 45 CE - Participarea la exercitarea autorităţii publice – Directiva 89/48/CEE''

publicat in

Hotararea nr. C-47/10 din 27-oct-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 27 octombrie 2011(*) „Recurs - Ajutoare de stat - Articolul 87 CE şi articolul 88 alineatele (2) şi (3) CE - Regulamentul (CE) nr. 659/1999 - Decizie de a nu ridica obiecţii - Acţiune în anulare - Condiţii de admisibilitate - Motive de anulare care pot fi invocate - Noţiunea «persoană interesată» - Motivarea hotărârilor - Sarcina probei - Măsuri de organizare a procedurii aflate pe rolul Tribunalului - Articolele 64 şi 81 din Regulamentul de procedură al Tribunalului'

publicat in

Hotararea nr. C-50/09 din 03-mar-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Directiva 85/337/CEE - Obligaţie a autorităţii de mediu competente de a realiza o evaluare a efectelor unor proiecte asupra mediului - Mai multe autorităţi competente - Necesitatea de a garanta evaluarea interacţiunii dintre factorii susceptibili de a fi afectaţi direct sau indirect - Aplicarea directivei în cazul lucrărilor de demolare''

publicat in

Hotararea nr. C-50/08 din 24-mai-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru -Articolul 43 CE - Libertatea de stabilire - Notari - Condiţie de cetăţenie - Articolul 45 CE - Participarea la exercitarea autorităţii publice''

publicat in

Hotararea nr. F-50/09 din 12-mai-2011 ''Funcţie publică - Funcţionari - Acţiune în despăgubiri - Regula concordanţei între cerere, reclamaţie şi acţiune în materia despăgubirilor - Caracterul contradictoriu al procedurii - Utilizare în justiţie a unui document confidenţial, clasificat «Restreint UE» - Răspundere extracontractuală a instituţiilor - Răspundere pentru culpă - Legătură de cauzalitate - Pluralitate a cauzelor prejudiciului - Faptă a unui terţ - Răspundere în absenţa unei culpe - Obligaţia de asistenţă - Obligaţia unei instituţii de a asigura protecţia personalului său - Asasinare a unui funcţionar şi a soţiei acestuia de către un terţ - Pierdere a unei şanse de supravieţuire''

publicat in

Hotararea nr. F-50/09 din 12-mai-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE (Camera întâi) 12 mai 2011(*) „Funcţie publică - Funcţionari - Acţiune în despăgubiri - Regula concordanţei între cerere, reclamaţie şi acţiune în materia despăgubirilor - Caracterul contradictoriu al procedurii - Utilizare în justiţie a unui document confidenţial, clasificat «Restreint UE» - Răspundere extracontractuală a instituţiilor - Răspundere pentru culpă - Legătură de cauzalitate - Pluralitate a cauzelor prejudiciului - Faptă a unui terţ - Răspundere în absenţa unei culpe - Obligaţia de asistenţă - Obligaţia unei instituţii de a asigura protecţia personalului său - Asasinare a unui funcţionar şi a soţiei acestuia de către un terţ - Pierdere a unei şanse de supravieţuire'

publicat in

Hotararea nr. 51.0 din 24-mai-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru -Articolul 43 CE - Libertatea de stabilire - Notari - Condiţie de cetăţenie -Articolul 45 CE - Participarea la exercitarea autorităţii publice – Directiva 89/48/CEE''

publicat in

Hotararea nr. T-51/06 din 16-nov-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 16 noiembrie 2011 - „Concurenţă - Înţelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Amenzi - Gravitatea încălcării - Circumstanţe atenuante - Cooperare în cursul procedurii administrative'

publicat in

Hotararea nr. C-52/09 din 17-feb-2011 ''Trimitere preliminară-Articolul 102 TFUE-Abuz de poziţie dominantă - Preţuri aplicate de un operator de telecomunicaţii - Produse ADSL destinate revânzării - Servicii de conexiune în bandă largă către clienţii finali - Micşorare a marjei concurenţilor sau efect de «foarfecă tarifară»''

publicat in

Hotararea nr. C-52/08 din 24-mai-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Notari - Directiva 2005/36/CE''

publicat in

Hotararea nr. C-52/10 din 09-iun-2011 ''Directiva 89/552/CEE - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune - Articolul 1 litera (d) - Noţiunea «publicitate mascată» - Caracter intenţionat - Prezentarea unui tratament dentar estetic în cursul unei emisiuni televizate''

publicat in

Hotararea nr. T-52/09 din 14-dec-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) 14 decembrie 2011(*) „Medicamente de uz uman - Autorizaţie de introducere pe piaţă a unui medicament - Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 - Cerere de derogare de la obligaţia de a prezenta un plan de investigaţie pediatrică - Decizie de respingere adoptată de EMA - Abuz de putere'

publicat in

Hotararea nr. C-53/08 din 24-mai-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru -Articolul 43 CE - Libertatea de stabilire - Notari - Condiţie de cetăţenie - Articolul 45 CE - Participarea la exercitarea autorităţii publice – Directivele 89/48/CEE şi 2005/36/CE''

publicat in

Hotararea nr. T-53/10 din 18-oct-2011 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 18 octombrie 2011(*) „Desen sau model industrial comunitar - Procedură de declarare a nulităţii - Respingerea cererii de declarare a nulităţii de către divizia de anulare - Notificare prin fax a deciziei diviziei de anulare - Cale de atac în faţa camerei de recurs - Memoriu în care se expun motivele căii de atac - Termen de depunere - Admisibilitatea căii de atac - Articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 - Rectificarea unei decizii - Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 - Principiul general de drept care permite retragerea unei decizii nelegale'

publicat in

Hotararea nr. C-53/10 din 15-sept-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 15 septembrie 2011(*) „Mediu - Directiva 96/82/CE - Controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase - Prevenire - Distanţe adecvate între zonele frecventate de public şi unităţile unde există cantităţi mari de substanţe periculoase'

publicat in

Hotararea nr. T-53/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Participare la înţelegere - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Gravitatea şi durata încălcării - Circumstanţe atenuante''

publicat in

Hotararea nr. C-54/08 din 24-mai-2011 ''Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru -Articolul 43 CE - Libertatea de stabilire - Notari - Condiţie de cetăţenie - Articolul 45 CE - Participarea la exercitarea autorităţii publice – Directivele 89/48/CEE şi 2005/36/CE''

publicat in

Hotararea nr. T-54/06 din 16-nov-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 16 noiembrie 2011 - „Concurenţă - Înţelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Entitate economică - Răspundere solidară - Proporţionalitate - Egalitate de tratament - Amenzi - Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri - Capacitate reală de a contribui'

publicat in

Hotararea nr. T-55/06 din 16-nov-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 16 noiembrie 2011 - „Concurenţă - Înţelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Amenzi - Linii directoare privind metoda de stabilire a amenzilor - Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri - Punere în aplicare - Legalitate - Proporţionalitate - Egalitate de tratament - Infracţiune unică şi continuă - Circumstanţe atenuante - Rol strict pasiv - Obligaţia de motivare - Imputabilitatea unui comportament ilicit'

publicat in

Hotararea nr. T-57/09 din 20-oct-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a şaptea) din 20 octombrie 2011 - „Contracte de achiziţii publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii privind întreţinerea tehnică şi servicii de asistenţă şi de intervenţie la faţa locului pentru calculatoarele personale, imprimantele şi perifericele Secretariatului General al Consiliului - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligaţia de motivare'

publicat in

Hotararea nr. C-58/10-C-68/10 din 08-sept-2011 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 8 septembrie 2011(*) „Agricultură - Furaje modificate genetic - Măsuri de urgenţă - Măsură adoptată de un stat membru - Suspendare temporară a unei autorizaţii acordate în temeiul Directivei 90/220/CEE - Temei juridic - Directiva 2001/18/CE - Articolul 12 - Legislaţie sectorială - Articolul 23 - Clauză de protecţie - Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 - Articolul 20 - Produse existente - Articolul 34 - Regulamentul (CE) nr. 178/2002 - Articolele 53 şi 54 - Condiţii de aplicare'

publicat in

Hotararea nr. T-59/07 din 13-iul-2011 ''Concurenţă - Înţelegeri - Piaţa cauciucului butadienic şi a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Încălcare unică - Dovada existenţei înţelegerii - Amenzi - Gravitatea şi durata încălcării - Circumstanţe agravante''

publicat in

Hotararea nr. T-59/06 din 16-nov-2011 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 16 noiembrie 2011 - „Concurenţă - Înţelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Încălcare unică şi continuă - Amenzi - Circumstanţe atenuante - Rol pasiv - Proporţionalitate - Egalitate de tratament - Competenţă de fond'

publicat in