Rasfoire documente

Hotarare din 2006 Graham J. Wilson c./ Ordinul avocaţilor din Baroul Luxemburg, Dosar nr. C-506/04 ; Politica sociala - Libera circulaţie a serviciilor - Directiva 98/5/CE - Exercitarea permanentă a profesiei de avocat într-un alt stat membru decât cel în care a fost obţinută calificarea profesională - Condiţii de înscriere la autoritatea competentă din statul membru de destinaţie - Controlul prealabil al cunoaşterii limbii statului membru de destinaţie - Recurs jurisdicţional în dreptul intern

publicat in

Hotarare din 2006 Sonia Chacón Navas c./Eurest Colectividades SA, Dosar nr. C-13/05, Directiva 2000/78/CE - Egalitatea de tratament în materie de muncă şi ocupare - Noţiunea de handicap

publicat in

Hotarare din 2006 Federaţia olandeza a sindicatelor (F.N. V.) c./Olandei Dosar nr. C-124/05 Politica sociala - Protecţia securităţii si sănătăţii lucrătorilor - Directiva 93/104/ CE - Dreptul la concediu anual plătit - Compensaţie financiara acordata persoanei care nu a beneficiat de perioada minima de concediu anual plătit

publicat in

Hotarare din 2006 Sarah Margaret Richards c./Secretariatul de Stat pentru Muncă şi pensii, Dosar nr. C-423/04 - Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale - Directiva 79/7/CEE - Refuzul de a acorda o pensie pentru limita de vârsta la împlinirea vârstei de 60 de ani unei persoane care a suferit o operaţie de schimbare de sex, devenind femeie

publicat in

Hotarare din 2006 Yvonne Watts c./Bedford Primary Care Trust, Dosar nr. C-372/04 - Securitate socială - Sistem naţional de sănătate finanţat de stat - Costuri medicale angajate într-un alt stat membru - Art. 48-50 TCE si art. 152§5 TCE - Art. 22 din Regulamentul nr. 1408/71

publicat in

Hotarare din 2006 HOTĂRÂRE din 20 iulie 2006, definitivă la 20 octombrie 2006, în Cauza Bartos împotriva României

publicat in

Hotararea nr. C-13/05 din 11-iul-2006 Directiva 2000/78/CE. Egalitate de tratament în materie de angajare şi de muncă. Noţiunea de ''handicap''

publicat in

Hotararea nr. C-17/05 din 03-oct-2006 Politică socială. Articolul 141 CE. Principiul egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin. Vechimea drept element de determinare a remunerării. Justificare obiectivă. Sarcina probei

publicat in

Hotararea nr. C-94/04 din 05-dec-2006 Reguli comunitare în materia concurenţei. Legislaţie naţională privind tarifele de avocat. Stabilirea tarifelor profesionale. Libera circulaţie a serviciilor

publicat in

Hotararea nr. C-119/04 din 18-iul-2006 Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor ce îi reveneau. Hotărâre a Curţii de constatare a neîndeplinirii. Neexecutare. Articolul 228 CE. Sancţiune pecuniară. Recunoaştere a drepturilor dobândite ale foştilor lectori de limbi străine

publicat in

Hotararea nr. C-124/05 din 06-apr-2006 Politica socială. Protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Directiva 93/104/CE. Drept la concediu anual plătit. Compensarea financiară pentru neefectuarea perioadei minime de concediu anual plătit

publicat in

Hotararea nr. C-131/03 din 12-sept-2006 Recurs. Decizie a Comisiei de a introduce o acţiune în faţa unei instanţe a unui stat terţ. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate

publicat in

Hotararea nr. T-168/01 din 27-sept-2006 Concurenţă. Distribuţie de medicamente. Condiţii de vânzare. Comercializare paralelă. Preţuri diferenţiate, în funcţie de piaţa pe care medicamentele sunt revândute. Restrângerea concurenţei. Contribuţia la promovarea progresului tehnic

publicat in

Hotararea nr. C-168/04 din 21-sept-2006 Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor ce îi reveneau. Articolul 49 CE. Libera prestare de servicii. Întreprindere care angajează lucrători resortisanţi ai statelor terţe. Întreprindere care prestează servicii într-un alt stat membru. ''Confirmarea detaşării europene''

publicat in

Hotararea nr. C-170/05 din 14-dec-2006 Libertate de stabilire. Impozit pe societăţi. Distribuire de dividende. Exonerare pentru dividende plătite către societăţi rezidente. Reţinere la sursă operată asupra dividendelor plătite către societăţi nerezidente. Convenţie fiscală pentru evitarea dublei impuneri. Posibilitate de imputare a cuantumului reţinut la sursă faţă de impozitul datorat într-un alt stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-170/05 din 14-dec-2006 Libertatea de stabilire. Impozit pe profit. Plata dividendelor. Scutire pentru dividendele plătite societăţilor rezidente. Impozit la sursă pentru dividendele plătite societăţilor nerezidente. Convenţie de evitare a dublei impuneri. Posibilitatea compensării impozitului reţinut la sursă cu impozitul datorat într-un alt stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-173/03 din 13-iun-2006 Răspundere extracontractuală a statelor membre. Prejudicii cauzate particularilor prin încălcări ale dreptului comunitar imputabile unei instanţe naţionale de ultimă instanţă. Limitarea, prin legislaţia naţională, a răspunderii statului la situaţii de dol sau neglijenţă gravă a instanţei. Excluderea răspunderii în legătură cu interpretarea elementelor de fapt şi a probei efectuate în cadrul exercitării activităţii judiciare

publicat in

Hotararea nr. C-192/05 din 26-oct-2006 Prestaţie acordată victimelor civile de război de către un stat membru. Condiţie de reşedinţă pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii pentru acordarea prestaţiei. Articolul 18, alineatul (1) CE

publicat in

Hotararea nr. C-193/05 din 19-sept-2006 Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor ce îi reveneau. Libertatea de stabilire. Directiva 98/5/CE. Exercitarea permanentă a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care a fost dobândită calificarea. Controlul prealabil al cunoaşterii limbilor statului membru gazdă. Interdicţia de exercitare de activităţi în contul societăţilor (''domiciliation''). Obligaţia de prezentare anuală a unei atestări de înscriere la autoritatea competentă a statului membru de origine

publicat in

Hotararea nr. C-196/04 din 12-sept-2006 Libertate de stabilire. Legislaţie asupra societăţilor străine controlate. Încorporarea beneficiilor societăţilor străine controlate în baza impozabilă a societăţii mamă

publicat in

Hotararea nr. C-222/05 din 07-iun-2006 Agricultură. Combaterea febrei aftoase. Directiva 85/511/CEE. Invocarea din oficiu a dreptului comunitar de către instanţa naţională. Autonomie procedurală. Principiile echivalenţei şi eficacităţii

publicat in

Hotararea nr. C-226/04,C-228/04 din 09-feb-2006 Contracte publice de servicii. Obligaţiile furnizorilor de servicii. Plata contribuţiilor de asigurări sociale şi a impozitelor

publicat in

Hotararea nr. C-240/03-P din 19-mar-2006 Accesarea fondurilor europene de coeziune şi structurale. Proiect a cărui realizare incumbă mai multor părţi. Posibilitatea desemnării uneia dintre ele pentru a răspunde de executarea proiectului. Condiţii

publicat in

Hotararea nr. C-248/04 din 26-oct-2006 Trimitere preliminară. Agricultură. Organizare comună a pieţelor. Zahăr. Articolul 26 din Regulamentul (CEE) nr. 1785/81 şi articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2670/81. Sumă datorată pentru zahărul C înstrăinat pe piaţa internă. Inaplicabilitatea articolului 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1430/79. Absenţa posibilităţii de rambursare sau de remitere pentru motive de echitate. Validitatea Regulamentului (CEE) nr. 1785/81 şi a Regulamentului nr. 2670/81. Principiile egalităţii şi securităţii juridice. Echitate

publicat in

Hotararea nr. C-253/2003 din 23-feb-2006 Hotărârea CJE din 23 februarie 2006, cauza C-253/2003, CLT-UFA SA c. Finanzamt Köln-West Acţiune preliminară formulată de Bundesfinanzhof (Curtea Federală de Contencios Fiscal), Germania

publicat in

Hotararea nr. C-255/02 din 21-feb-2006 TVA. Activitate economică. Livrare de bunuri. Prestare de servicii. Practici abuzive. Tranzacţii destinate doar să conducă la obţinerea unui avantaj fiscal

publicat in

Hotararea nr. C-257/05 din 14-dec-2006 Neîndeplinirea de către un stat a obligaţiilor ce-i reveneau. Încălcarea articolului 49 CE. Libera prestare de servicii. Obligaţie de stabilire pe teritoriul naţional pentru a putea exercita o activitate de prestare de servicii pentru ''cazane şi echipamente sub presiune'' (Kesselprüfstelle)

publicat in

Hotararea nr. C-282/04 din 28-sept-2006 Neîndeplinire de către un stat membru a obligaţiilor ce îi revin. Articolul 56, alineatul (1) CE şi articolul 43 CE. Acţiuni specifice (''golden shares'') ale statului olandez la societăţile KPN şi TPG. Distincţie între ''participaţie de control'', ''investiţie directă'' şi ''investiţie de portofoliu'' în contextul libertăţilor fundamentale. ''Măsură de stat'' în sensul libertăţilor fundamentale. Garanţie de serviciu poştal universal

publicat in

Hotararea nr. C-282/04 din 28-sept-2006 Încălcarea obligaţiilor prevăzute de Tratatul CE de către un stat membru. Art. 56(1) şi art. 43 din Tratatul CE. Acţiuni (conferind drepturi) speciale (''acţiuni de control'') deţinute de Olanda în cadrul companiilor KPN şi TPG. Distincţia între ''bloc de control'' (contolling holding), ''investiţii directe'' (direct investment) şi ''investiţii de portofoliu'' (portofolio investment) în contextul libertăţilor fundamentale. ''Măsuri ale statului'' menite să asigure respectarea libertăţilor fundamentale. Garantarea universalităţii serviciilor poştale

publicat in

Hotararea nr. C-290/2005 din 05-dec-2006 Hotărârea CJE din 5 decembrie 2006, cauzele reunite C-290/2005 şi C-333/2005, Ákos Nádasdi c. Vám-és Pénzügyörség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága, respectiv Ilona Németh c. Vám-és Pénzügyörség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága Acţiuni preliminare formulate de Hajdú-Bihar Megyei Biróság şi Bács-Kiskun Megyei Biróság (Ungaria)

publicat in

Hotararea nr. C-290/04 din 04-oct-2006 Articolul 59 din Tratatul CEE (ulterior articolul 50 din Tratatul CE, în prezent, după modificare, articolul 49 CE) şi articolul 60 din Tratatul CEE (ulterior articolul 60 din Tratatul CE, în prezent, după modificare, articolul 50 CE). Legislaţie fiscală. Prestare de servicii efectuată de către un nerezident în cadrul unor spectacole artistice. Principiul reţinerii la sursă a impozitului. Prestator de servicii ce nu posedă cetăţenia unui stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-302/2004 din 10-ian-2006 Hotărârea CJE (Marea Cameră) din 10 ianuarie 2006, cauza C-302/2004, YNOS S.R.L. c. Varga János Acţiune preliminară formulată de Judecătoria oraşului Szombathely (Ungaria)

publicat in

Hotararea nr. C-313/05 din 18-dec-2006 Maciej Brzezinski împotriva Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

publicat in

Hotararea nr. C-317/04 din 30-mai-2006 Protecţia persoanelor fizice în privinţa tratamentului de date cu caracter personal. Transport aerian. Decizia 2004/496/CE. Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii. Dosare ale pasagerilor aerieni transferate către Biroul vamal şi de protecţie a frontierelor al SUA. Directiva 95/46/CE. Articolul 25. State terţe. Decizia 2004/553/CE. Nivel adecvat de protecţie

publicat in

Hotararea nr. C-340/04 din 11-mai-2006 Directiva nr. 93/36/CEE. Contracte de furnizare. Atribuirea contractului fără licitaţie publică. Atribuirea contractului către o întreprindere cu privire la care autoritatea contractantă deţine o parte a capitalului social

publicat in

Hotararea nr. C-345/05 din 26-oct-2006 Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor ce-i revin. Legislaţie fiscală. Condiţii de scutire a câştigurilor de capital provenite din transferul cu titlu oneros a proprietăţii imobiliare. Articolele 18 CE, 39 CE şi 43 CE. Articolele 28 şi 31 din Acordul de instituire a Spaţiului Economic European. Coeziunea sistemului fiscal. Politica locuinţei

publicat in

Hotararea nr. C-346/04 din 06-iul-2006 Libertate de stabilire. Impozit pe venit. Declaraţie de venit. Consultanţă fiscală. Drept de deducere a cheltuielilor

publicat in

Hotararea nr. C-374/04 din 12-dec-2006 Libertatea de stabilire. Libera circulaţie a capitalurilor. Impozit pe societăţi. Distribuire de dividende. Credit de impozitare. Tratament distinct al acţionarilor rezidenţi şi al acţionarilor nerezidenţi. Convenţii bilaterale de prevenire a dublei impuneri

publicat in

Hotararea nr. C-380/03 din 12-dec-2006 Acţiune în anulare. Apropierea legislaţiilor. Directiva 2003/33/CE. Publicitate şi sponsorizare în privinţa produselor din tutun. Anularea articolelor 3 şi 4. Alegerea bazei juridice. Articolele 95 CE şi 152 CE. Principiul proporţionalităţii

publicat in

Hotararea nr. C-386/04 din 14-sept-2006 Libera circulaţie a capitalurilor. Impozit pe societăţi. Scutire de venituri locative. Condiţia reşedinţei. Fundaţie de drept privat recunoscută de interes general

publicat in

Hotararea nr. C-392/04 din 19-sept-2006 Servicii de telecomunicaţii. Directiva 97/13/CE. Articolul 11 alineatul (1). Taxe şi redevenţe aplicabile licenţelor individuale. Articolul 10 CE. Supremaţia dreptului comunitar. Securitate juridică. Decizie administrativă definitivă

publicat in

Hotararea nr. C-406/04 din 18-iul-2006 Libera circulaţie şi libera şedere pe teritoriul Uniunii Europene. Alocaţii de şomaj. Condiţiile reşedinţei efective pe teritoriul naţional

publicat in

Hotararea nr. C-423/04 din 27-apr-2006 Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate socială. Directiva 79/7/CEE. Refuz de acordare a unei pensii pentru limită de vârstă la vârsta de 60 de ani unui transsexual ce a suferit o operaţie chirurgicală de schimbare a sexului masculin în sex feminin

publicat in

Hotararea nr. C-438/04 din 13-iul-2006 Sectorul de telecomunicaţii. Serviciu universal şi drepturi ale utilizatorilor. Transferabilitatea numerelor de telefon. Costul de stabilire în caz de transferabilitate a numărului de telefon mobil. Articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2002/22/CE (Directiva ''serviciul universal''). Tarifare a interconectării referitoare la furnizarea transferabilităţii numărului. Orientarea de preţ în funcţie de costuri. Prerogativa de reglementare a autorităţilor naţionale de reglementare. Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Protecţie juridică efectivă. Protecţia informaţiilor confidenţiale

publicat in

Hotararea nr. C-452/04 din 03-oct-2006 Libera prestare de servicii. Libera circulaţie a capitalurilor. Societate stabilită într-un stat terţ. Activitate îndreptată în întregime ori în principal spre teritoriul unui stat membru. Acordare de credite cu titlu profesional. Cerinţa unui acord prealabil în statul membru în care este furnizată prestaţia

publicat in

Hotararea nr. C-453/2004 din 01-iun-2006 Hotărârea CJE din 1 iunie 2006, cauza C-453/2004, Innoventif Limited c. Amstgericht Charlottenburg Acţiune preliminară formulată de Landericht Berlin (Germania)

publicat in

Hotararea nr. C-453/04 din 01-iun-2006 Libertate de stabilire. Articolele 43 CE şi 48 CE. Sucursală a unei societăţi cu răspundere limitată stabilită într-un alt stat membru. Înscrierea obiectului social în registrul naţional al comerţului. Cerinţă de plată a unui avans din cheltuielile de publicare integrală a obiectului social. Compatibilitate

publicat in

Hotararea nr. C-470/04 din 07-sept-2006 Libera circulaţie a persoanelor. Articolul 18 CE. Libertate de stabilire. Articolul 43 CE. Fiscalitate directă. Impunerea sporurilor fictive de valoare asupra participaţiilor substanţiale în situaţia transferului domiciliului fiscal într-un alt stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-475/03 din 03-oct-2006 A şasea directivă TVA. Articolul 33 alineatul (1). Interdicţie de prelevare a altor impozite naţionale cu caracter de impozit pe cifra de afaceri. Noţiunea de ''impozite pe cifra de afaceri''. Impozit regional italian asupra activităţilor productive

publicat in

Hotararea nr. C-499/04 din 09-mar-2006 Transfer de întreprinderi. Directiva 77/187/CEE. Menţinerea drepturilor lucrătorilor. Convenţie colectivă aplicabilă cedentului şi lucrătorului la data transferului

publicat in

Hotararea nr. C-506/04 din 19-sept-2006 Libertate de stabilire. Directiva 98/5/CE. Exercitarea cu titlu permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care este obţinută calificarea. Condiţii de înscriere la autoritatea competentă a statului membru gazdă. Control prealabil al cunoştinţelor lingvistice în statul membru gazdă. Acţiune judecătorească în dreptul intern

publicat in

Hotararea nr. C-513/04 din 14-nov-2006 Impozit pe venit. Dividende. Sarcină fiscală asupra dividendelor la societăţi stabilite într-un alt stat membru. Absenţa imputării în statul de reşedinţă a impozitului pe venit prelevat la sursă într-un alt stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-517/04 din 08-iun-2006 Taxă asupra transportului de creveţi la bordul vaselor de pescuit într-un stat membru destinată finanţării instalaţiilor de selectare şi de decorticare a creveţilor în acelaşi stat membru. Articolul 25 CE. Taxă cu efect echivalent taxelor vamale. Articolul 90. Taxă internă

publicat in

Hotararea nr. C-520/04 din 09-nov-2006 Libera circulaţie a persoanelor. Impozit pe venit. Pensie pentru vechime în muncă. Impozitare mai ridicată pentru pensionarii rezidenţi într-un alt stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-540/03 din 27-iun-2006 Politica în materia imigraţiei. Dreptul la reîntregirea familiei pentru copiii minori ai resortisanţilor unui stat terţ. Directiva 2003/86/CE. Protecţia drepturilor fundamentale. Dreptul la respectarea vieţii familiale. Obligaţia de a lua în considerare interesul copilului minor

publicat in

Hotararea nr. 1434/02 din 14-dec-2006 Cererile 1434/02, 35370/02 şi 1385/03 Acţiune în revendicare. Respingerea, de către instanţele interne, a unei acţiuni în revendicare pentru motivul inexistenţei acordului tuturor coproprietarilor. Dreptul de acces la o instanţă (articolul 6 § 1 din Convenţie) (încălcare). Efectul inter partes al hotărârilor instanţelor de drept comun. Imposibilitatea transpunerii efectelor unei hotărâri judecătoreşti dintr-o cauză de revendicare într-o altă cauză de revendicare, cu obiect şi părţi diferite. Necompetenţa ratione materiae a Curţii. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (absenţa încălcării)

publicat in

Hotararea nr. 4856/03 din 13-iul-2006 Obligaţia de păstrare a dosarului pentru o anumită perioadă. Suspendarea procesului. Acţiune în despăgubiri introdusă în anul 1995 şi nesoluţionată încă în anul 2002. Dreptul de acces la o instanţă. Durata excesivă a procesului. Articolul 6 § 1 din Convenţie (încălcare) - C.E.D.O.

publicat in

Hotararea nr. 5060/02 din 02-nov-2006 Neexecutarea unor hotărâri judecătoreşti. Obligaţia autorităţilor naţionale de a sprijini demersurile reclamantului de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive. Durata excesivă a refuzului de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive. Dreptul la ''instanţă''. Articolul 6 § 1 din Convenţie (încălcare)

publicat in

Hotararea nr. 10162/02 din 09-mar-2006 Impozit plătit şi nedatorat. Sfera ''bunurilor'' reglementate de articolul 1 din Protocolul nr. 1. Dobânzi datorate de administraţia fiscală şi neplătite. Încălcarea dispoziţiei articolului 1 din Protocolul nr. 1

publicat in

Hotararea nr. 13309/03 din 20-iul-2006 Dreptul de proprietate. Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Admiterea cererii de revendicare a unui bun preluat în mod abuziv de către stat. Cerere de restituire: refuz. Absenţa acordării despăgubirilor. Plângere în faţa Curţii: admisibilitate. Încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1. Lipsa funcţionării Fondului Proprietatea. Reparaţie echitabilă

publicat in

Hotararea nr. 26111/02 din 12-ian-2006 Acţiune în tăgăduirea paternităţii. Legislaţia naţională ce stabileşte un termen de prescripţie pentru introducerea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. Imposibilitatea contestării în justiţie a prezumţiei legale de paternitate. Dreptul de acces la o instanţă. Protecţia vieţii private şi familiale. Interzicerea discriminării

publicat in

Hotararea nr. 43247/02 din 09-nov-2006 Investigaţie efectuată cu privire la plângerea de rele tratamente aplicate reclamantului, deţinut într-un centru de detenţie administrat de cadre militare. Absenţa independenţei persoanelor responsabile de investigaţie (magistraţi militari) de cele supuse investigaţiei (cadre militare). Articolul 3 din Convenţie (încălcare, sub aspect procedural). Dovada relelor tratamente suferite de reclamant; condiţii. Articolul 3 din Convenţie (neîncălcare, sub aspect material)

publicat in

Hotararea nr. 63945/00 din 24-mai-2006 Taxă de timbru excesivă. Dreptul de acces la o instanţă. Încălcarea articolului 6 § 1 din Convenţie. Nerestituirea, de către posesorul de rea-credinţă, a fructelor civile ale unui imobil. Încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1

publicat in

Hotararea nr. 72000/01 din 17-oct-2006 Fapte susceptibile de a fi încadrate în infracţiunea de terorism. Declaraţii obţinute în urma aplicării de rele tratamente. Articolul 3 din Convenţie (încălcare). Participarea unui magistrat militar la procedura penală împotriva unui civil. Instanţă independentă şi imparţială. Dreptul la un proces echitabil. Durata excesivă a procedurii. Articolul 6 din Convenţie (încălcare). Cale de atac efectivă. Articolul 13 din Convenţie (încălcare)

publicat in

Hotararea nr. 76617/01 din 08-feb-2006 de atac internă; epuizare. Lipsa caracterului efectiv al căilor de atac interne (articolul 13 din Convenţie) (încălcare). Durata excesivă a procesului (articolul 6 § 1 din Convenţie) (încălcare). Judecător al Curţii Constituţionale, sesizat în ultimă instanţă, care a exprimat o opinie în calitate de expert în cauza reclamanţilor. Necesitatea imparţialităţii obiective a instanţei superioare sesizate cu soluţionarea căii de atac (articolul 6 § 1 din Convenţie) (încălcare)

publicat in