Rasfoire documente

Hotarare din 2003 Expropriere. Întârzierea plăţii indemnizaţiei stabilite de justiţie. Depreciere monetară puternică. Violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Calitate procesuală activă în procedura europeană

publicat in

Hotarare din 2003 Administrator de societate comercială. Evaziune fiscală. Complexitatea cauzei penale. Contestaţii administrative privind stabilirea impozitelor şi a penalităţilor. Durată rezonabilă. Violarea art. 6 parag. 1 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Radierea cauzei de pe rol. Declaraţie unilaterală a Guvernului pârât. Cerere de retrimitere a cauzei în faţa Marii Camere. Examinarea fondului cauzei de Marea Cameră

publicat in

Hotarare din 2003 Indemnizaţie de satisfacţie echitabilă. Decesul reclamantului anterior adoptării hotărârii. Revizuire

publicat in

Hotarare din 2003 Indemnizaţie de satisfacţie echitabilă. Neformularea cererii în termen. Respingere. Fapt nou descoperit. Revizuire

publicat in

Hotarare din 2003 Administrator de societate comercială. Evaziune fiscală. Aplicarea retroactivă a legii penale incriminatoare. Violarea art. 7 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Infracţiune de emitere de cecuri fără acoperire. Plângere penală cu constituire de parte civilă formulată de o societate comercială. Durata procedurii penale. Prescripţia răspunderii penale. Violarea art. 6 parag. 1 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Om de afaceri condamnat penal pentru ultraj. Retragerea autorizaţiei de a desfăşura activităţi comerciale. Libertatea de exprimare. Ingerinţă. Proporţionalitate. Absenţa violării art. 10 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Funcţionar bancar inculpat pentru înşelăciune. Întârzieri în procedură imputabile autorităţilor şi absenţa complexităţii cauzei; termen rezonabil. Mijloace de probă; înregistrări informatice şi cecuri; neprezentare în original în instanţă; caracter echitabil al procesului. Violarea art. 6 parag. 1 şi 3.d din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Termen nerezonabil al unei proceduri penale privind infracţiuni vamale contra unui preşedinte - director general la două societăţi comerciale anonime şi acţionar la o societate comercială cu răspundere limitată. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') par. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotarare din 2003 Dreptul la un proces echitabil. Dimensiunea civilă. Litigiu real şi serios. Absenţa violării art. 6 par. 1 din Convenţie. Protecţia proprietăţii. Păstrarea calităţii de proprietar şi a posibilităţii utilizării bunului. Imposibilitate obiectivă de a dispune fracţionat de bun. Absenţa violării art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie

publicat in

Hotarare din 2003 Dreptul la un proces echitabil. Judecarea cauzei de o instanţă judecătorească. Plenitudine de jurisdicţie. Stabilirea stării de fapt şi aplicarea dreptului. Avizul conform al unei autorităţi ministeriale. Violarea art. 6 par. 1 din Convenţie

publicat in

Hotarare din 2003 Articolul 8 din Convenţie. Protecţia dreptului la viaţă privată. În dreptul francez, refuzul mamei care a născut în condiţii de anonimat, de a permite, la cererea expresă a copilului astfel născut, minor sau major, divulgarea secretului naşterii sale şi, pe cale de consecinţă stabilirea atât a adevăratei lui identităţi cât şi a unor legături de rudenie cu familia biologică nu constituie o încălcare a obligaţiilor pozitive ce revin statelor pe temeiul art. 8 din Convenţie

publicat in

Hotarare din 2003 Consiliul de Stat. Funcţii consultative şi jurisdicţionale. Imparţialitate. Absenţa violării art. 6 parag. 1 din Convenţie

publicat in

Hotarare din 2003 PENSIE MILITARĂ DE INVALIDITATE. INDEMNIZAŢIE SPECIALĂ PENTRU MARII INVALIZI. ÎNSOŢITOR PERMANENT. PROCEDURI ADMINISTRATIVE ŞI JUDICIARE. TERMEN REZONABIL. IMPORTANŢA SPECIALĂ A CAUZEI PENTRU PARTE. NECESITATEA UNEI DILIGENŢE SPECIALE DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE ŞI JUDICIARE. VIOLAREA ART. 6 PARAG. 1 (''DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL'') DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

publicat in

Hotarare din 2003 LITIGIU DE MUNCĂ. LICENŢIERE. IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PERSOANEI. CELERITATE SPECIALĂ. DURATA REZONABILĂ A PROCESULUI. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. VIOLAREA ART. 6 PARAG. 1 DIN CONVENŢIE

publicat in

Hotarare din 2003 PENSIE DE ASIGURĂRI SOCIALE. NELUAREA ÎN CONSIDERARE A PERIOADEI SERVICIULUI MILITAR OBLIGATORIU. DIFERENŢĂ FAŢĂ DE SITUAŢIA FEMEILOR AVÂND CARIERA ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ ŞI CARE NU AU OBLIGAŢII MILITARE. JUSTIFICARE OBIECTIVĂ ŞI REZONABILĂ. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII. ABSENŢA VIOLĂRII ART. 14 DIN CONVENŢIE COMBINAT CU ART. 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1

publicat in

Hotarare din 2003 LITIGIU DE MUNCĂ. SALARIAT AL UNEI UNIVERSITĂŢI. JUDECĂTOR OCUPÂND FUNCŢIA DE PROFESOR ASOCIAT LA UNIVERSITATEA PÂRÂTĂ. RECUZARE. IMPARŢIALITATE. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. VIOLAREA ART. 6 PARAG. 1 DIN CONVENŢIE

publicat in

Hotararea nr. C-160/01 din 15-mai-2003 Karen Mau c. Bundersanstalt fur Arbeit

publicat in

Hotararea nr. C-167/2001 din 30-sept-2003 Hotărârea CJE din 30 septembrie 2003, cauza C-167/2001, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c. Inspire Art Ltd. Acţiune preliminară formulată de Curtea Cantonală din Amsterdam

publicat in

Hotararea nr. C-224/2001 din 30-sept-2003 Hotărârea CJE din 30 septembrie 2003, cauza C-224/2001, Gerhard Köbler c. Austria Acţiune preliminară formulată de Landesgericht für Zivilsachen, Viena (Austria)

publicat in

Hotararea nr. C-243/2001 din 06-nov-2003 Hotărârea CJE din 6 noiembrie 2003, cauza C-243/2001, procesul penal avându-i ca inculpaţi pe Piergiorgio Gambelli şi alţii Acţiune preliminară formulată de Tribunale di Ascoli Piceno (Italia)

publicat in

Hotararea nr. 29010/95 din 21-oct-2003 Bancă comercială sub administrare obligatorie, apoi în faliment. Absenţa dreptului organelor statutare ale băncii de a o reprezenta în justiţie în acţiunea împotriva deciziilor de instituire şi de prelungire a procedurii de administrare obligatorie. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') par. 1 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 31524/96 din 30-oct-2003 Protecţia proprietăţii în cazul unei societăţi comerciale. Repararea prejudiciului material şi moral. Aplicarea art. 41 (''Satisfacţia echitabilă'') din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 32190/96 din 17-iul-2003 Efectele duratei excesive a procedurii falimentului asupra administrării bunurilor, corespondenţei, capacităţii de a sta în justiţie şi libertăţii de circulaţie ale falitului persoană fizică - violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului; violarea art. 8 (''Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale'') din Convenţia europeană a drepturilor omului; violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului; violarea art. 2 (''Libertatea de circulaţie'') din Protocolul nr. 4 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 37801/97 din 01-iul-2003 Administrarea probelor şi egalitatea armelor într-un proces privind rambursarea unor credite bancare - violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 38746/97 din 03-iul-2003 Întârziere a organelor fiscale în restituirea impozitelor pe venit plătite anticipat de contribuabil - violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 38993/97 din 16-sept-2003 Obligarea unei societăţi comerciale, după casarea hotărârii de declarare a falimentului, la plata parţială a onorariului administratorului judiciar - violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 39069/97 din 11-dec-2003 Injoncţiune judiciară privind publicarea de reclame în care se compară preţurile numai dacă sunt însoţite de compararea obiectivă şi detaliată a produselor. Violarea art. 10 (''Libertatea de exprimare'') din Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 39084/97 din 11-dec-2003 Termenul nerezonabil al unui proces penal privind săvârşirea unor infracţiuni de natură financiară. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 41444/98 din 02-oct-2003 Durata rezonabilă a procedurii penale într-o cauză de evaziune fiscală. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') par. 1 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 44521/98 din 06-nov-2003 Termenul nerezonabil al unei proceduri judiciare privind falimentul unei societăţi comerciale în comandită simplă şi falimentul personal al asociatului comanditat. Privarea de toate bunurile, remiterea întregii corespondenţe sindicului şi imposibilitatea îndepărtării de locul de domiciliu, pentru persoana fizică declarată în faliment personal, pentru o durată mare de timp. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') par. 1 şi a art. 8 (''Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale'') din Convenţia europeană a drepturilor omului, a art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi a art. 2 (''Libertatea de circulaţie'') din Protocolul nr. 4 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 46044/99 din 12-iun-2003 Expropriere parţială a unor bunuri afectate unei activităţi cu caracter lucrativ. Indemnizaţie privind valoarea venală a bunurilor. Pierderea ''mijlocului de muncă''. Absenţa indemnizaţiei specifice pentru pierderea părţii suplimentare de venituri ale exploatării. Pierderi realizate şi pierderi viitoare. Satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul material. Aplicarea art. 41 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 47778/99 din 11-dec-2003 Termenul nerezonabil al unei proceduri judiciare privind falimentul unei societăţi comerciale. Privarea de toate bunurile, remiterea întregii corespondenţe sindicului şi imposibilitatea îndepărtării de locul de domiciliu, pentru persoana fizică fondatoare a societăţii, pentru o durată mare de timp. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 şi a art. 8 (''Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale'') din Convenţia europeană a drepturilor omului, a art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi a art. 2 (''Libertatea de circulaţie'') din Protocolul nr. 4 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 48553/99 din 02-oct-2003 Protecţia proprietăţii şi procesul echitabil în cazul unei societăţi comerciale. Repararea prejudiciului material şi moral. Aplicarea art. 41 (''Satisfacţia echitabilă'') din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 49217/99 din 22-iul-2003 Refuzul restituirii TVA plătită, dar nedatorată - violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 52854/99 din 24-iul-2003 Deprecierea valorii economiilor depozitate în bănci ale persoanelor fizice - absenţa violării art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 52985/99 din 06-nov-2003 Privarea unor persoane fizice declarate în faliment personal de toate bunurile, pentru o durată mare de timp. Violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 53892/00 din 14-oct-2003 Caracterul echitabil al procedurii judiciare în materie de concurenţă împotriva unei societăţi comerciale. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') par. 1 din Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 56298/00 din 17-iul-2003 Efectele duratei excesive a procedurii falimentului asupra administrării bunurilor, corespondenţei şi libertăţii de circulaţie ale falitului persoană fizică - violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului; violarea art. 8 (''Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale'') din Convenţia europeană a drepturilor omului; violarea art. 13 (''Dreptul la o cale efectivă de atac'') din Convenţia europeană a drepturilor omului; violarea art. 2 (''Libertatea de circulaţie'') din Protocolul nr. 4 la Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 61582/00 din 09-oct-2003 Exproprierea bunurilor imobile ale unei societăţi comerciale, fără o justă indemnizaţie. Violarea art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţie - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 63286/00 din 25-nov-2003 Termen nerezonabil al unei proceduri penale contra unui funcţionar bancar acuzat de spălare de bani. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') par. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in

Hotararea nr. 70661/01 din 11-dec-2003 Termenul nerezonabil al unui proces penal privind săvârşirea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu valută. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului - rezumat

publicat in