Rasfoire documente

Rectificare din 05-ian-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/841 al Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de autorizare a substanţelor active alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: aq 10, benalaxil, bentazon, bifezanat, bromoxinil, carfentrazon etil, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum tulpina: j1446, imazamox, imazosulfuron, izoxaflutol, laminarină, metalaxil-M, metoxifenozidă, milbemectină, oxasulfuron, fenmedifam, pendimetalin, pimetrozin, S-metolaclor şi trifloxistrobin

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Rectificare din 05-ian-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/842 al Comisiei din 17 mai 2017 de reînnoire a aprobării substanţei active cu risc redus Coniothyrium minitans tulpina CON/M/91-08, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Rectificare din 10-ian-2018 la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Rectificare din 12-ian-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Rectificare din 16-ian-2018 la Decizia (UE) 2017/175 a Comisiei din 25 ianuarie 2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unităţile turistice de cazare

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2018

Rectificare din 16-ian-2018 la Regulamentul (UE) 2017/978 al Comisiei din 9 iunie 2017 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru fluopiram; hexaclorciclohexan (HCH), izomer alfa; hexaclorciclohexan (HCH), izomer beta; hexaclorciclohexan (HCH), sumă de izomeri, cu excepţia izomerului gama; lindan (hexaclorciclohexan (HCH), izomer gama); nicotină şi profenofos din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2018

Rectificare din 17-ian-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2017/2268 al Comisiei din 26 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Rectificare din 17-ian-2018 la Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) şi de adoptare a listei statelor membre participante

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Rectificare din 18-ian-2018 la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2017/30 a bugetului rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Rectificare din 27-ian-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1970 al Consiliului din 27 octombrie 2017 privind stabilirea, pentru anul 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte, aplicabile în Marea Baltică, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2018

Rectificare din 31-ian-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Rectificare din 03-feb-2018 la Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii privind vizele în Republica Bulgaria şi în România

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Rectificare din 07-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei din 14 decembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele şi procedurile standard pentru transmiterea informaţiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2018

Rectificare din 09-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/12 al Consiliului din 8 ianuarie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Rectificare din 09-feb-2018 la Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/16 a Consiliului din 8 ianuarie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Rectificare din 10-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Rectificare din 10-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 al Comisiei din 15 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/366 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii şi antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Rectificare din 16-feb-2018 la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2018

Rectificare din 21-feb-2018 la Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Rectificare din 23-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/49 al Comisiei din 11 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 501/2013 al Consiliului în urma unei reexaminări în ceea ce priveşte un ''nou exportator'', efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (4) şi al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Rectificare din 24-feb-2018 la Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Rectificare din 28-feb-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei şi a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Rectificare din 28-feb-2018 la Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Orientarea (UE) 2017/697 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2017 privind exercitarea opţiunilor şi marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autorităţile naţionale competente în legătură cu instituţiile mai puţin semnificative (BCE/2017/9)

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34)

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Decizia (UE) 2017/2081 a Băncii Centrale Europene din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30)

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2379 a Comisiei din 18 decembrie 2017 privind recunoaşterea raportului Canadei, care include emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime agricole în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 03-mar-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/303 al Comisiei din 27 februarie 2018 privind neaprobarea substanţei active extract de Reynoutria sachalinensis, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2018

Rectificare din 06-mar-2018 la Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Rectificare din 08-mar-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1538 al Băncii Centrale Europene din 25 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informaţii financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25)

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Rectificare din 08-mar-2018 la Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 şi (UE) 2017/2394, precum şi a Directivei 2009/22/CE

publicat in Jurnalul Oficial 66L din 2018

Rectificare din 14-mar-2018 la Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2018

Rectificare din 22-mar-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Rectificare din 26-mar-2018 la Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Rectificare din 26-mar-2018 la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Rectificare din 03-apr-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/170 a Comisiei din 2 februarie 2018 privind specificaţiile detaliate uniforme pentru colectarea şi analiza datelor în scopul monitorizării şi al evaluării funcţionării reţelei EURES

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Rectificare din 04-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/483 al Comisiei din 22 martie 2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a optsprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2018

Rectificare din 05-apr-2018 la Decizia nr. 133/2007 a Comitetului mixt al SEE din 26 octombrie 2007 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2018

Rectificare din 05-apr-2018 la Decizia nr. 256/2014 a Comitetului mixt al SEE din 12 decembrie 2014 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) şi a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2015/2123]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2018

Rectificare din 05-apr-2018 la Decizia nr. 12/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 februarie 2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SIE [2016/500]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2018

Rectificare din 05-apr-2018 la Decizia nr. 167/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 iunie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2016/2202]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2018

Rectificare din 05-apr-2018 la Decizia nr. 198/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/275]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2018

Rectificare din 05-apr-2018 la Decizia nr. 206/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/283]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2018

Rectificare din 06-apr-2018 la Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peste, aplicabile în apele Uniunii şi, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Rectificare din 20-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/0000 al Comisiei din 30 august 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active 1-metilciclopropenă, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forclorfenuron, fostiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil şi tribenuron

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 652/2012 al Comisiei din 13 iulie 2012 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/286 al Consiliului din 26 februarie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Regulamentul (UE) 2018/589 al Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte metanolul

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 25-apr-2018 la Acordul între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Rectificare din 30-apr-2018 la Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Rectificare din 02-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii ştiinţifice pentru determinarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2017/390 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerinţe prudenţiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare şi instituţiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conţinutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2017/363 al Comisiei din 1 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 cu privire la aprobarea specifică pentru operaţiunile pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental ale avioanelor monomotor cu turbină şi la cerinţele de aprobare a cursurilor de formare pe tema bunurilor periculoase legate de activităţi comerciale specializate, de activităţi necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe şi de activităţi necomerciale specializate efectuate cu aeronave motorizate complexe

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 22-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Rectificare din 22-mai-2018 la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 şi (UE) 2015/1017 în ceea ce priveşte prelungirea duratei Fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale Platformei europene de consiliere în materie de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 31-mai-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018

Rectificare din 08-iun-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului, la cerinţele privind construcţia vehiculelor şi la cerinţele generale, precum şi la cerinţele privind performanţele de mediu şi performanţele unităţii de propulsie

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2018

Rectificare din 11-iun-2018 la Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime şi de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2018

Rectificare din 15-iun-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/705 al Consiliului din 14 mai 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Rectificare din 15-iun-2018 la Decizia (PESC) 2018/706 a Consiliului din 14 mai 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Rectificare din 20-iun-2018 la Decizia (PESC) 2018/726 a Comitetului politic şi de securitate din 2 mai 2018 privind numirea şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2018

Rectificare din 20-iun-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2018

Rectificare din 21-iun-2018 la Protocolul privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic, semnat la Bruxelles la 1 februarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2018

Rectificare din 29-iun-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/583 al Comisiei din 16 aprilie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Lough Neah Pollan'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Rectificare din 04-iul-2018 la Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Rectificare din 04-iul-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/774 al Consiliului din 28 mai 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Rectificare din 04-iul-2018 la Decizia (PESC) 2018/778 a Consiliului din 28 mai 2018 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Rectificare din 10-iul-2018 la Regulamentul (UE) 2018/683 al Comisiei din 4 mai 2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reşapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Rectificare din 19-iul-2018 la Regulamentul (UE) 2018/978 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Rectificare din 27-iul-2018 la Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Rectificare din 27-iul-2018 la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Rectificare din 30-iul-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Rectificare din 08-aug-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/661 a Comisiei din 26 aprilie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/750 privind armonizarea benzii de frecvenţe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în Uniune, în sensul extinderii acesteia la benzile de frecvenţe armonizate de 1 427-1 452 MHz şi 1 492-1 517 MHz

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/33 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul de prezentare standardizat al situaţiei comisioanelor şi simbolul comun al acesteia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/34 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul de prezentare standardizat al documentului de informare cu privire la comisioane şi simbolul comun al acestuia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei din 1 august 2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 din 3 august 2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 x 59122 x MON 810 x NK603 şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 şi NK603 şi de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE şi 2010/432/UE

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 04-sep-2018 la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2018

Rectificare din 06-sept-2018 la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2018

Rectificare din 06-sept-2018 la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2018

Rectificare din 17-sept-2018 la Decizia nr. 2/2016 a Comitetului mixt UE-Elveţia din 3 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană, privind definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2016/121]

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2018

Rectificare din 20-sept-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/553 al Comisiei din 3 aprilie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Rectificare din 03-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2018/832 al Comisiei din 5 iunie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamidă, fluopicolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargit, pirimetanil, sulfoxaflor şi trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2018

Rectificare din 04-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2017/227 al Comisiei din 9 februarie 2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte eterul de bis(pentabromfenil)

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Rectificare din 08-oct-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Rectificare din 12-oct-2018 la Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Rectificare din 12-oct-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru vehiculele agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Rectificare din 15-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr. 1077/2011

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2018

Rectificare din 15-oct-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/317 al Comisiei din 2 martie 2018 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru uneltele filtrante înconjurătoare de navă utilizate la pescuitul de guvid alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Italiei

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Rectificare din 16-oct-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare şi a dispoziţiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Rectificare din 16-oct-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naţionale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Rectificare din 17-oct-2016 la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Rectificare din 19-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018