Rasfoire documente

Directiva 100/22-ian-2018 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, în ceea ce priveşte caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării şi condiţiile minime pentru verificarea anumitor soiuri de specii de plante agricole şi de specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Directiva 131/23-ian-2018 de punere în aplicare a Acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) pentru modificarea Directivei 2009/13/CE în conformitate cu modificările din 2014 la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006, astfel cum au fost aprobate de Conferinţa Internaţională a Muncii la 11 iunie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Directiva 217/31-ian-2018 de modificare a Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, prin adaptarea secţiunii I.1 din anexa I la progresul ştiinţific şi tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2018

Directiva 350/08-mar-2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Directiva 410/14-mar-2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1814

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2018

Directiva 411/14-mar-2018 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce priveşte data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2018

Directiva 484/21-mar-2018 de modificare a Directivei 93/49/CEE în ceea ce priveşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire din anumite genuri sau specii de Palmae în ceea ce priveşte Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Directiva 597/18-apr-2018 de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2018

Directiva 645/18-apr-2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2018

Directiva 725/16-mai-2018 de modificare, în scopul adaptării la evoluţiile tehnice şi ştiinţifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte cromul VI

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Directiva 736/27-feb-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru anumite componente electrice şi electronice care conţin plumb în sticlă sau ceramică

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 737/27-feb-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 738/27-feb-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din elementele potenţiometrelor ajustabile metalo-ceramice

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 739/01-mar-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb ca element de aliere în oţel

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 740/01-mar-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb ca element de aliere în aluminiu

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 741/01-mar-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb ca element de aliere în cupru

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 742/01-mar-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2018

Directiva 822/25-mai-2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal cu privire la modalităţile transfrontaliere care fac obiectul raportării

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2018

Directiva 849/30-mai-2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2018

Directiva 850/30-mai-2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2018

Directiva 851/30-mai-2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2018

Directiva 852/30-mai-2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2018

Directiva 843/30-mai-2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivelor 2009/138/CE şi 2013/36/UE

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2018

Directiva 844/30-mai-2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2018

Directiva 912/22-iun-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte obligaţia de respectare a cotei standard minime

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2018

Directiva 933/29-iun-2018 de rectificare a versiunii în limba germană a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Directiva 957/28-iun-2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2018

Directiva 958/28-iun-2018 privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2018

Directiva 970/18-apr-2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Directiva 1027/19-iul-2018 de modificare a Directivei 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte distanţele de izolare pentru Sorghum spp.

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2018

Directiva 1028/19-iul-2018 de corectare a Directivei de punere în aplicare (UE) 2016/2109 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor noi specii şi denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2018

Directiva 1581/19-oct-2018 de modificare a Directivei 2009/119/CE a Consiliului în ceea ce priveşte metodele de calcul al obligaţiilor de stocare

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018

Directiva 1673/23-oct-2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Directiva 1695/06-nov-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Directiva 1713/06-nov-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi periodicelor

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Directiva 1846/23-nov-2018 de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ţine seama de progresul ştiinţific şi tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Directiva 1808/14-nov-2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluţia realităţilor pieţei

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2018

Directiva 1910/04-dec-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Directiva 1972/11-dec-2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 321 din 2018

Directiva 2001/11-dec-2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2018

Directiva 2002/11-dec-2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2018

Directiva 2057/20-dec-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri şi prestarea de servicii care depăşesc un anumit prag

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018