Rasfoire documente

Decizia 320/28-feb-2018 privind anumite măsuri de protecţie a sănătăţii animale aplicabile comerţului cu salamandre în interiorul Uniunii şi introducerii în Uniune de astfel de animale în legătură cu ciuperca Batrachochytrium salamandrivorans

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Decizia 587/12-apr-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Decizia (PESC) 2018/340/06-mar-2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Decizia 219/23-ian-2018 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia 1544/15-oct-2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Decizia 1553/15-oct-2018 privind condiţiile de recunoaştere a certificatelor fitosanitare electronice eliberate de organizaţiile naţionale pentru protecţia plantelor din ţări terţe [notificată cu numărul C(2018) 5370]

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Decizia 638/23-apr-2018 de stabilire a unor măsuri de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspândirii în Uniunea Europeană a organismului dăunător Spodoptera frugiperda (Smith)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Decizia 2046/19-dec-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 şi 59122 şi de abrogare a Deciziei 2011/366/UE

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2045/19-dec-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 x MON 810 (MON-00603-6 x MON-00810-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 1111/03-aug-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x NK603 (MON-87427-7 x MON-89034-3 x MON-00603-6) şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 şi NK603 şi de abrogare a Deciziei 2010/420/UE

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 11/05-ian-2018 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2018

Decizia 1/24-nov-2017 de modificare a apendicelui 1 la anexa XII (''Achiziţii publice'') la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte [2018/1]

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2018

Decizia 1/06-dec-2017 privind stabilirea listei de arbitri menţionate la articolul 268 alineatul (1) din Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte [2018/2]

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2018

Decizia 4/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt al SEE

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Decizia 5/03-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/270/UE în ceea ce priveşte simptomele Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner) şi stabilirea de zone demarcate relevante

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Decizia 6/12-dec-2017 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Greciei - EGF/2017/003 GR/Attica retail

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2018

Decizia 7/12-dec-2017 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda - EGF/2017/005 FI/Comerţ cu amănuntul)

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2018

Decizia 8/12-dec-2017 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migraţia, fluxurile de refugiaţi şi ameninţările la adresa securităţii

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2018

Decizia 9/12-dec-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2017/344 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru situaţii neprevăzute în 2017

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2018

Decizia 10/20-feb-2014 privind ajutorul de stat SA.18855 - C 5/08 (ex NN 58/2007) - Danemarca Acordurile din 1999 încheiate între Aeroportul Aarhus şi compania Ryanair

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2018

Decizia 13/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Serbia în ceea ce priveşte participarea Serbiei în calitate de observator la activitatea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi modalităţile de participare, în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 14/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi asociere UE-Albania în ceea ce priveşte participarea Albaniei în calitate de observator la activitatea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi modalităţile de participare, în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 15/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 17/05-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/156/UE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie pentru activităţile prin care se exploatează stocuri de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană, stocuri de peşte-spadă din Marea Mediterană şi stocuri de sardine şi hamsii din nordul Mării Adriatice

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia (PESC) 2018/36/10-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Decizia 1/05-dec-2017 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun [2018/29]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2018

Decizia 51/25-oct-2017 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanţare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Decizia 52/11-ian-2018 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale privind importurile de anumite tipuri de accesorii turnate filetate pentru tuburi şi ţevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză şi din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Decizia 61/21-mar-2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranţei aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2018

Decizia 71/12-dec-2017 de derogare, în ceea ce priveşte producerea şi vânzarea angro de energie electrică în Ţările de Jos, de la aplicarea Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Decizia 85/18-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/715 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite ţări terţe în vederea împiedicării introducerii şi răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Decizia 89/22-ian-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 16Lbis din 2018

Decizia 90/22-ian-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 16Lbis din 2018

Decizia 101/22-ian-2018 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Decizia 102/19-ian-2018 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE în ceea ce priveşte recunoaşterea comunităţilor autonome Aragon şi Catalonia din Spania ca regiuni oficial indemne de bruceloză (B. melitensis)

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Decizia 109/22-ian-2018 de numire a şase membri în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2018

Decizia 110/22-ian-2018 de numire a unui supleant, propus de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2018

Decizia 114/16-ian-2018 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Decizia 115/24-ian-2018 de modificare, în ceea ce priveşte poziţionarea Centrului de monitorizare a securităţii Galileo, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/413 de stabilire a poziţionării infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo şi de prevedere a măsurilor necesare pentru a asigura funcţionarea acestuia, şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/117/UE

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Decizia 57/09-ian-2018 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 58/12-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 59/11-ian-2018 de modificare a Deciziei 2009/300/CE în ceea ce priveşte conţinutul si perioada de valabilitate ale criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru televizoare [notificată cu numărul C(2018) 6]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 133/24-ian-2018 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante [notificată cu numărul C(2018) 213]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Decizia 133/24-ian-2018 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante [notificată cu numărul C(2018) 213]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Decizia 132/25-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Decizia 39/12-dec-2017 de adoptare a celei de a cincea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia (PESC) 2018/141/29-ian-2018 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 142/15-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 143/19-ian-2018 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2016, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 144/19-ian-2018 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme, pentru anul calendaristic 2016, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 145/09-oct-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea administraţiei interimare a Naţiunilor Unite în Kosovo * privind înfiinţarea unui spaţiu aerian comun european (SACE)

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Decizia 146/22-ian-2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Decizia 152/29-ian-2018 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Decizia 117/14-iul-2017 privind ajutorul de stat SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) Irlanda - neaplicarea taxei pe transportul aerian în cazul pasagerilor aflaţi în tranzit sau în transfer

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2018

Decizia 118/31-aug-2017 privind ajutorul de stat SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) pus în aplicare de Spania în favoarea Iberpotash

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2018

Decizia 119/18-sep-2017 privind ajutorul de stat SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) - Regatul Unit Pachet alternativ pentru înlocuirea angajamentului Royal Bank of Scotland de a cesiona activitatea Rainbow

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2018

Decizia 156/22-ian-2018 privind poziţia care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere înfiinţat prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte completarea anexei I-A la capitolul I din titlul IV din acord, şi în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ, în ceea ce priveşte recalcularea programului de eliminare a taxelor la export prevăzut în anexele I-C şi I-D la capitolul I din titlul IV din acord

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Decizia 157/29-ian-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Decizia 158/29-ian-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/159/29-ian-2018 de numire a doi membri în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Decizia 160/30-iun-2017 privind ajutorul de stat SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) pus în aplicare de Polonia pentru impozitul aplicat în sectorul comerţului cu amănuntul

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Decizia (PESC) 2018/167/02-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia (PESC) 2018/168/02-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia 169/01-feb-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia 176/29-ian-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Decizia 180/29-ian-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la modificarea anexei XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2018

Decizia 187/06-feb-2018 de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce priveşte aprobarea programului de control pentru eradicarea bolii Aujeszky pentru regiunea Emilia-Romagna din Italia

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018

Decizia (PESC) 2018/16/08-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 104/20-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2018

Decizia 193/07-feb-2018 de autorizare a unor laboratoare din Brazilia şi Federaţia Rusă să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/194/08-feb-2018 de stabilire a unor modele pentru situaţia conturilor privind drepturile asupra resurselor proprii şi a unui formular pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare drepturilor asupra resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/195/08-feb-2018 de stabilire a formularelor pentru raportarea fraudelor şi a neregulilor care afectează drepturile asupra resurselor proprii tradiţionale, precum şi pentru raportarea inspecţiilor efectuate în materie de resurse proprii tradiţionale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Decizia 1/16-mai-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/204]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 201/23-ian-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia (PESC) 2018/202/09-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia (PESC) 2018/203/09-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 1/18-mai-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/205]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 1/15-iun-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/206]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 209/08-feb-2018 de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2018

Decizia 210/12-feb-2018 privind adoptarea programului de lucru multianual LIFE pentru perioada 2018-2020

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2018

Decizia 218/13-feb-2018 de modificare a anexei II la Decizia 92/260/CEE în ceea ce priveşte admiterea temporară de cai înregistraţi din anumite părţi ale Chinei, de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în China, în Mexic şi în Statele Unite ale Americii şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la China, la Mexic şi la Turcia din lista ţărilor terţe şi a părţilor din teritoriile acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2018

Decizia ((PESC) 2018/225/15-feb-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/346 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia (PESC) 2018/224/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia (PESC) 2018/226/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia (PESC) 2018/227/15-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia BCE/2018/6/13-feb-2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea şefilor de unităţi operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competenţa şi onorabilitatea ((UE) 2018/228)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia 232/15-feb-2018 privind extinderea acţiunii desfăşurate de Belgia de punere la dispoziţie pe piaţă şi de utilizare a produselor biocide VectoMax G şi Aqua-K-Othrine în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Decizia 233/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Decizia 1/30-mai-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/235]

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Decizia 253/15-feb-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt instituit prin Acordul de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea unor decizii privind regulamentul de procedură al comitetului mixt şi cu adoptarea mandatului subcomitetelor şi grupurilor de lucru

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2018

Decizia 229/12-feb-2018 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exerciţiului de intercalibrare şi de abrogare a Deciziei 2013/480/UE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2018

Decizia 254/15-feb-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Decizia 257/19-feb-2018 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce priveşte transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS)

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Decizia 261/22-ian-2014 privind ajutoarele de stat SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) acordate de regiunea Sardinia în favoarea Saremar

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Decizia 262/14-feb-2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''We are a welcoming Europe, let us help!''

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Decizia 263/20-feb-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Decizia 270/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte auditorii externi ai Central Bank of Cyprus

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Decizia 271/15-feb-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Decizia 272/20-feb-2018 de instituire a Consorţiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Centrului european pentru cercetare biologică marină (EMBRC-ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Decizia (PESC) 2018/284/26-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 54Lbis din 2018