Rasfoire documente

Rectificare din 11-ian-2014 la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistenţă pentru dezafectare nucleară din Lituania şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Rectificare din 11-ian-2014 la Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistenţă pentru dezafectare nucleară din Bulgaria şi Slovacia, şi de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 şi (Euratom) nr. 647/2010

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Rectificare din 11-ian-2014 la Decizia 2013/114/UE a Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a orientărilor pentru statele membre privind calcularea energiei regenerabile furnizate de pompele de căldură în cazul diferitelor tehnologii de pompe de căldură în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Rectificare din 14-ian-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1412/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii la importul anumitor produse pescăreşti în Insulele Canare în perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2014

Rectificare din 16-ian-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 privind autorizarea ureei ca aditiv furajer pentru rumegătoare

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2014

Rectificare din 17-ian-2014 (Addendum) - la DECIZIA NR. 1/95 (96/142/CE) din 22 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a etapei finale a uniunii vamale

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2014

Rectificare din 18-ian-2013 la Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Rectificare din 21-ian-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 41/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Rectificare din 22-ian-2014 la Regulamentul 2014/42/UE al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2014

Rectificare din 29-ian-2014 la Regulamentul (UE) nr. 936/2013 al Comisiei din 12 septembrie 2013 de stabilire pentru anul 2013 a ''listei Prodcom'' de produse industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Rectificare din 14-feb-2014 la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2014

Rectificare din 19-feb-2014 la Decizia 2014/15/UE a Consiliului din 18 noiembrie 2013 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia de stabilire a unui cadru pentru participarea Georgiei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2014

Rectificare din 20-feb-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1241/2012 al Consiliului din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1138/2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumiţi alcooli graşi şi amestecurile lor, originari din India, Indonezia şi Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Rectificare din 21-feb-2014 la Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Rectificare din 22-feb-2014 la Decizia de punere în aplicare 2014/38/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2014 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Rectificare din 22-feb-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1361/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Rectificare din 22-feb-2014 la Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Rectificare din 26-feb-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte indicarea ţării de origine sau a locului de provenienţă pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină şi de păsări de curte

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2014

Rectificare din 30-dec-1899 la Decizia de punere în aplicare 2012/830/UE a Comisiei din 7 decembrie 2012 privind o contribuţie financiară suplimentară la programele de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Rectificare din 01-mar-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2014

Rectificare din 11-mar-2014 la Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Rectificare din 11-mar-2014 la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Rectificare din 15-mar-2014 la Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (''Decizia de asociere peste mări'')

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Rectificare din 28-mar-2014 la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2014

Rectificare din 28-mar-2014 la Regulamentul nr. 72 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE- ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor de motocicletă care emit o lumină de întâlnire asimetrică şi o lumină de drum şi sunt echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS1)

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2014

Rectificare din 28-mar-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2014

Rectificare din 28-mar-2014 la Decizia 2013/638/UE a Comisiei din 12 august 2013 privind cerinţele esenţiale pentru echipamentele de radiocomunicaţii maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS)

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2014

Rectificare din 29-mar-2014 la Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei din 17 martie 2014 de modificare a Deciziei 2011/130/UE de stabilire a unor cerinţe minime pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autorităţile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Rectificare din 03-apr-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2014

Rectificare din 04-apr-2014 la Decizia 2012/757/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''exploatare şi gestionarea traficului'' al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de modificare a Deciziei 2007/756/CE

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2014

Rectificare din 05-apr-2014 la Decizia 2013/480/UE a Comisiei din 20 septembrie 2013 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exerciţiului de intercalibrare şi de abrogare a Deciziei 2008/915/CE

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Rectificare din 08-apr-2000 Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE a Comisiei din 4 decembrie 2013 de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Rectificare din 08-apr-2014 la Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/288/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/289/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Slovenia

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/284/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/285/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/286/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/282/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/283/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/287/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/290/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 09-apr-2014 la Decizia 2010/291/UE a Consiliului din 19 ianuarie 2010 pentru a stabili dacă Grecia a întreprins acţiuni eficiente drept răspuns la recomandarea Consiliului din 27 aprilie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2014

Rectificare din 15-apr-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 368/2014 al Comisiei din 10 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2014

Rectificare din 15-apr-2014 la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2014

Rectificare din 24-apr-2014 la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistenţă pentru dezafectare nucleară din Lituania şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Rectificare din 25-apr-2014 la Adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2014

Rectificare din 29-apr-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2014

Rectificare din 30-apr-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2014

Rectificare din 13-mai-2014 la Regulamentul (UE) nr. 432/2014 al Consiliului din 22 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Rectificare din 13-mai-2014 la Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţionale săvârşite în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Rectificare din 14-mai-2014 la Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2014

Rectificare din 14-mai-2014 la Regulamentul (UE) nr. 422/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de ajustare, începând cu 1 iulie 2011, a remuneraţiilor şi a pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aferenţi

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2014

Rectificare din 27-mai-2014 la Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2014

Rectificare din 29-mai-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (''EaSI'') şi de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Rectificare din 07-iun-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 12/2014 al Comisiei din 8 ianuarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Salinata rudzu rupjmaize (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2014

Rectificare din 11-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Rectificare din 12-iun-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2013 al Comisiei din 25 noiembrie 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cordero Segureno (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2014

Rectificare din 12-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 210/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind aprobarea unităţilor care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2014

Rectificare din 27-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului ''Europa creativă'' (2014-2020) şi de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE şi nr. 1041/2009/CE

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Rectificare din 27-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Rectificare din 03-iul-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 399/2014 al Comisiei din 22 aprilie 2014 privind autorizarea preparatelor de Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 şi Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2014

Rectificare din 04-iul-2014 la Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23 iunie 2014 referitor la restricţii privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii şi Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Rectificare din 04-iul-2014 la Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 774/2014 al Comisiei din 15 iulie 2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 64/98 a Comitetului mixt al SEE din 14 iulie 1998 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 52/2007 a Comitetului mixt al SEE din 8 iunie 2007 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 55/2009 a Comitetului mixt al SEE din 29 mai 2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 103/2012 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 118/2012 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2012 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 107/2001 a Comitetului mixt al SEE din 28 septembrie 2001 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 154/2012 a Comitetului mixt al SEE din 28 septembrie 2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 92/2013 a Comitetului mixt al SEE din 3 mai 2013 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 93/2013 a Comitetului mixt al SEE din 3 mai 2013 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 139/2012 a Comitetului mixt al SEE din 13 iulie 2012 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 106/2012 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 17-iul-2014 la Decizia nr. 74/2013 a Comitetului mixt al SEE din 3 mai 2013 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Rectificare din 18-iul-2014 la Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor

publicat in Jurnalul Oficial 212L din 2014

Rectificare din 25-iul-2014 la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Rectificare din 25-iul-2014 la Decizia nr. 2 a comitetului mixt al Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene din 21 mai 2014 referitoare la cererea prin care Republica Moldova solicită să devină parte contractantă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Rectificare din 25-iul-2014 la Decizia 2014/415/UE a Consiliului din 24 iunie 2014 privind modalităţile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2014

Rectificare din 30-iul-2014 la Regulamentul (UE) nr. 610/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 şi (CE) nr. 539/2001 ale Consiliului şi a Regulamentelor (Ce) nr. 767/2008 şi (CE) nr. 810/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2014

Rectificare din 30-iul-2014 la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2014

Rectificare din 07-aug-2014 la Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 234L din 2014

Rectificare din 21-aug-2014 la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2014

Rectificare din 23-aug-2014 la Decizia 2010/10/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2009 privind acordarea unui ajutor de stat de către autorităţile din Republica Polonă pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Rectificare din 28-aug-2014 la Regulamentul (UE) nr. 866/2014 al Comisiei din 8 august 2014 de modificare a anexelor III, V şi VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2014

Rectificare din 05-sep-2014 la Regulamentul delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opţiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Rectificare din 06-sep-2014 la Regulamentul (UE) nr. 469/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competenţa Băncii Centrale Europene de a impune sancţiuni

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2014

Rectificare din 11-sep-2014 la Directiva 2013/42/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2014

Rectificare din 12-sep-2014 la Decizia 2014/451/UE a Consiliului din 26 mai 2014 privind semnarea şi încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Rectificare din 17-sep-2014 la Decizia 2014/415/PESC a Consiliului din 24 iunie 2014 privind modalităţile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2014

Rectificare din 25-sep-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 669/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 privind autorizarea D-pantotenatului de calciu şi a D-pantenolului ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2014

Rectificare din 01-oct-2014 la Decizia 2014/447/PESC a Consiliului din 9 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2014

Rectificare din 07-oct-2014 la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile aferente intervenţiei publice

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2014

Rectificare din 07-oct-2014 la Directiva 85/303/CEE a Consiliului din 10 iunie 1985 de modificare a Directivei 69/335/CEE privind taxele indirecte aplicate majorării de capital

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2014

Rectificare din 07-oct-2014 la Directiva 2006/98/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul fiscalităţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2014

Rectificare din 09-oct-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2014

Rectificare din 09-oct-2014 la Regulamentul (UE) nr. 722/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2014

Rectificare din 10-oct-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării serviciilor

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014