Rasfoire documente

Rectificare din 10-ian-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/698/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Rectificare din 10-ian-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1049/2011 al Consiliului din 20 octombrie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Rectificare din 21-ian-2012 la Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2012

Rectificare din 28-ian-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor active autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Rectificare din 03-feb-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 54/2012 al Consiliului din 23 ianuarie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2012

Rectificare din 03-feb-2012 la Decizia 2012/35/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2012

Rectificare din 08-feb-2012 la Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Rectificare din 11-feb-2012 la Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit disponibile în apele UE şi, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Rectificare din 23-feb-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/252/UE a Comisiei din 26 aprilie 2011 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noile substanţe active acid ascorbic, ipconazol, spiromesifen, topramezon şi Pseudomonas sp. tulpina DSMZ 13134

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Rectificare din 24-feb-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Rectificare din 29-feb-2012 la Decizia 2010/570/UE, Euratom a Consiliului din 13 septembrie 2010 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Rectificare din 03-mar-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 163/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Rectificare din 13-mar-2012 la instrucţiunile practice pentru părţile care compar în faţa Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2012

Rectificare din 19-mar-2012 la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2012

Rectificare din 20-mar-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Rectificare din 20-mar-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Rectificare din 24-mar-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/878/UE a Comisiei din 20 decembrie 2011 prin care se confirmă calculele provizorii privind emisiile specifice medii de CO2 şi obiectivele privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme pentru anul calendaristic 2010, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 85L din 2012

Rectificare din 24-mar-2012 la Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control - Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea a patra

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2012

Rectificare din 30-mar-2011 la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2012

Rectificare din 24-apr-2000 la Decizia 2011/383/UE a Comisiei din 28 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii universali şi detergenţii pentru instalaţii sanitare

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Rectificare din 01-mai-2012 la Decizia EUTM Somalia/1/2011 (2011/815/PESC) a Comitetului politic şi de securitate din 6 decembrie 2011 privind acceptarea contribuţiilor din partea ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea instruirii forţelor de securitate somaleze (EUTM Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Rectificare din 05-mai-2012 la Decizia 2011/638/UE a Comisiei din 26 septembrie 2011 privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2012

Rectificare din 08-mai-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/234/UE a Comisiei din 27 aprilie 2012 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2011

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Rectificare din 08-mai-2012 la Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Rectificare din 11-mai-2012 la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Rectificare din 22-mai-2012 la Regulamentul (UE) nr. 90/2011 al Comisiei din 3 februarie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licenţelor de export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Rectificare din 26-mai-2012 la Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei din 14 iunie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2012

Rectificare din 30-mai-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului din 27 ianuarie 2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză şi Ucraina, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate din Maroc, Moldova şi Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din aceste ţări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 şi de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile de cabluri din oţel originare din Africa de Sud, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Rectificare din 01-iun-2012 cu privire la Recomandarea 2005/251/CE a Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Rectificare din 02-iun-2012 la Decizia 2011/732/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012

Rectificare din 05-iun-2012 la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1080/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Rectificare din 06-iun-2012 la Decizia 2011/297/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Acţiunii comune 2001/555/PESC privind înfiinţarea Centrului Satelitar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2012

Rectificare din 19-iun-2012 la Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Rectificare din 28-iun-2012 la Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului din 3 mai 2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Rectificare din 03-iul-2012 la Regulamentul de punere în aplicare 2012/544/PESC al Consiliului din 25 iunie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Rectificare din 10-iul-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/344/UE a Consiliului din 30 mai 2011 privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Rectificare din 13-iun-2012 la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2012

Rectificare din 19-iul-2012 la Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei din 16 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule în legătură cu sistemele avansate de frânare de urgenţă

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Rectificare din 27-iul-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 648/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Rectificare din 27-iul-2012 la Regulamentul (UE) Nr. 1235/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind modificarea, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente şi a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele pentru terapie avansată

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2012

Rectificare din 01-aug-2012 la Decizia 2012/308/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2012 privind aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2012

Rectificare din 01-aug-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/762/UE a Comisiei din 24 noiembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piaţă a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2012

Rectificare din 02-aug-2012 la Decizia EU BAM Rafah/1/2012 a Comitetului politic şi de securitate din 3 iulie 2012 privind numirea şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Rectificare din 02-aug-2012 la Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Rectificare din 03-aug-2012 la Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Rectificare din 04-aug-2012 la Decizia EUPOL COPPS/1/2012 a Comitetului politic şi de securitate din 3 iulie 2012 privind numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2012

Rectificare din 09-aug-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 673/2012 al Consiliului din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 212L din 2012

Rectificare din 09-aug-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 673/2012 al Consiliului din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 212L din 2012

Rectificare din 22-aug-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2012

Rectificare din 23-aug-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 742/2012 al Consiliului din 16 august 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Rectificare din 23-aug-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/478/PESC a Consiliului din 16 august 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Rectificare din 25-aug-2012 la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2012

Rectificare din 29-aug-2012 la Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 al Consiliului din 10 noiembrie 2000 de menţinere a îngheţării fondurilor pentru dl Milosevic şi persoanele asociate acestuia şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1294/1999 şi 607/2000 şi a articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2012

Rectificare din 08-sep-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 793/2012 al Comisiei din 5 septembrie 2012 de adoptare a listei cu substanţele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European şi al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei şi a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Rectificare din 08-sep-2012 la Regulamentul (UE) nr. 794/2012 al Comisiei din 5 septembrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome şi materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 6/2011 a Comitetului mixt al SEE din 1 aprilie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 156/2011 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 104/2011 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2011 de modificare a anexei XIII (Transporturile) şi a Protocolului 37 (care conţine lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 127/2011 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2011 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 162/2011 a Comitetului mixt al SEE din 19 decembrie 2011 de modificare a anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 112/2011 a Comitetului mixt al SEE din 21 octombrie 2011 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) şi a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 15-sep-2012 la Regulamentul (UE) nr. 699/2012 al Comisiei din 30 iulie 2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite accesorii de ţevărie din fier sau din oţel originare din Rusia şi Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Rectificare din 15-sep-2012 la Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Rectificare din 19-sep-2012 la Decizia 2006/252/CE a Consiliului din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE de adoptare a unui catalog al substanţelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2012

Rectificare din 20-sep-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/435/UE a Comisiei din 19 iulie 2011 privind recunoaşterea schemei ''Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 2009/28/CE şi 2009/30/CE ale Parlamentului European şi Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2012

Rectificare din 21-sep-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 799/2012 al Comisiei din 5 septembrie 2012 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scopuri de monitorizare şi prognoză

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Rectificare din 22-sep-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/302/UE a Comisiei din 11 iunie 2012 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2012

Rectificare din 25-sep-2012 la Regulamentul nr. 10 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2012

Rectificare din 06-oct-2012 la Regulamentul (UE) nr. 653/2012 al Comisiei din 17 iulie 2012 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de polietilen teraftalat originar, printre altele, din Taiwan, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2012

Rectificare din 23-aug-2012 la Regulamentul (UE) nr. 771/2012 prin care se supun înregistrării importurile de bioetanol originar din Statele Unite ale Americii, în temeiul articolului 24 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Rectificare din 24-oct-2012 la Regulamentul (UE) nr. 927/2012 al Consiliului din 16 iulie 2012 privind stabilirea termenului în cazul subutilizării posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Rectificare din 24-oct-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele şi alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2012

Rectificare din 25-oct-2012 la informaţiile privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Rectificare din 13-nov-2012 la Regulamentul (UE) nr. 976/2012 al Comisiei din 23 octombrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2011 de stabilire a deducerilor din anumite cote de macrou alocate Spaniei în 2011 şi în anii următori din cauza depăşirii cotelor de pescuit în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2012

Rectificare din 16-nov-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 314/2012 al Comisiei din 12 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 şi a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce priveşte documentele de însoţire a transportului de produse vitivinicole, precum şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2012

Rectificare din 20-nov-2011 la Decizia 2011/50/UE a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului din 15 octombrie 2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Rectificare din 24-nov-2012 la Decizia 2009/1017/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autorităţile din Republica Ungară pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Rectificare din 27-nov-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1095/2012 al Comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Rectificare din 01-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 833/2012 al Comisiei din 17 septembrie 2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile anumitor folii de aluminiu în rulouri originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Rectificare din 01-dec-2012 la Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/411/UE din 17 iulie 2012 de modificare a Deciziei 2010/472/UE în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală privind virusurile Simbu şi cu boală hemoragică epizootică

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Rectificare din 04-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Rectificare din 06-dec-2012 la Decizia 2011/181/UE a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului din 15 octombrie 2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului euro- mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Rectificare din 06-dec-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/729/UE a Comisiei din 23 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Rectificare din 12-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 488/2012 al Comisiei din 8 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2007 privind penalităţile financiare pentru încălcarea anumitor obligaţii în legătură cu autorizaţiile de comercializare acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Rectificare din 13-dec-2012 la Decizia nr. 103/2012 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2012

Rectificare din 14-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2012

Rectificare din 15-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 692/2012 al Consiliului din 24 iulie 2012 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 şi (UE) nr. 44/2012 în ceea ce priveşte protecţia speciei ''diavol de mare'' şi anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Rectificare din 15-dec-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1155/2012 al Comisiei din 5 decembrie 2012 de modificare pentru a 183-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Rectificare din 15-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012