Rasfoire documente

Decizia 2012/1/UE/19-dec-2011 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2012

Decizia 2012/2/UE/19-dec-2011 de numire a unui membru danez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2012

Decizia 2012/3/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/4/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive din Portugalia)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/5/UE/13-dec-2011 de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanţare suplimentare ale proiectului ITER

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/6/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/7/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Sudtirol - Construcţii de clădiri, introdusă de Italia)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/8/UE/14-dec-2011 de stabilire a poziţiei care urmează a fi adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul Conferinţei ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului în ceea ce priveşte o cerere de derogare în vederea acordării unui tratament preferenţial serviciilor şi prestatorilor de servicii din ţările cel mai puţin dezvoltate

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/15/UE/20-dec-2011 de abrogare a Deciziei 2011/491/UE privind semnarea în numele Uniunii Europene şi aplicarea provizorie a Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Decizia 2012/16/UE/21-dec-2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/019 FR/Renault introdusă de Franţa)

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Decizia 2012/17/UE/14-dec-2011 privind stabilirea poziţiei care urmează a fi adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul organelor competente ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind aderarea Federaţiei Ruse la OMC

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Decizia 2012/18/UE/14-dec-2011 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Conferinţei ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului referitor la aderarea Samoa la OMC

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Decizia 2012/19/UE/16-dec-2011 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a declaraţiei privind acordarea de posibilităţi de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Decizia 2012/20/UE/06-ian-2012 de stabilire a normelor şi procedurilor referitoare la experţii în contabilitatea naţională care asistă Comisia în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Decizia 2012/21/UE/20-dec-2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2012

Decizia 1/11-nov-2011 de adoptare a propriului regulament de procedură şi de adaptare a anexei 1 la acord privind condiţiile aplicabile operatorilor de transport rutier de călători, a anexei 2 la acord privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor şi autocarelor şi a cerinţelor privind dispoziţiile sociale prevăzute în articolul 8 din acord

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/22/UE/12-dec-2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, cu excepţia articolelor 10 şi 11 din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/23/UE/12-dec-2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, în ceea ce priveşte articolele 10 şi 11 din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/24/UE/11-ian-2012 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de acetat de vinil originar din Statele Unite ale Americii şi de eliberare a sumelor depuse cu titlu de taxă provizorie instituită

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia EUPOL COPPS/1/2011/20-dec-2011 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL' COPPS) (2012/28/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Decizia EUBAM RAFAH/2/2011/20-dec-2011 privind prelungirea mandatului şefului misiunii pentru Misiunea de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EUBAM Rafah) (2012/27/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Decizia 2012/9/UE/18-nov-2011 de adoptare a celei de a cincea liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2012

Decizia 2012/10/UE/18-nov-2011 de adoptare a celei de a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică panonică

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2012

Decizia 2012/11/UE/18-nov-2011 de adoptare a celei de a cincea liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică boreală

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2012

Decizia 2012/12/UE/18-nov-2011 de adoptare a celei de a cincea liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică alpină

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2012

Decizia 2012/13/UE/18-nov-2011 de adoptare a celei de a cincea liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2012

Decizia 2012/14/UE/18-nov-2011 de adoptare a celei de a cincea liste actualizate a siturilor de importanţă comunitara pentru regiunea biogeografică continentală

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2012

Decizia 2012/26/UE/29-iun-2011 privind Ajutorul de stat C 35/08 (ex NN 11/08) acordat de Franţa în favoarea instituţiei publice 'Institutul Francez al Petrolului''

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2012

Decizia 2012/29/UE/13-ian-2012 privind conformitatea standardului EN 60065:2002/A12:2011 ''Aparate electronice audio, video şi similare - Cerinţe de siguranţă'' şi a standardului EN 60950-1:2006/A12:2011 ''Echipamente de tehnologia informaţiei - Siguranţă - Partea 1: Cerinţe generale'' cu cerinţa generală în materie de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi privind publicarea referinţelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2012

Decizia 2012/32/UE/19-ian-2012 prin care se cere statelor membre interzicerea introducerii pe piaţă a dispozitivelor de tăiere de tip îmblăciu pentru maşini manuale portabile de tăiat arboret

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2012

Decizia 2012/31/UE/21-dec-2011 de modificare a anexei I la Decizia 2007/275/CE privind listele de animale şi produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE şi 97/78/CE ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2012

Decizia 2012/33/PESC/23-ian-2012 privind numirea Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Decizia 2012/34/PESC/23-ian-2012 de numire a preşedintelui Comitetului militar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Decizia 2012/35/PESC/23-ian-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Decizia 2012/36/PESC/23-ian-2012 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Decizia 2012/37/PESC/23-ian-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Decizia 2012/39/PESC/25-ian-2012 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (1)

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2012

Decizia 2012/40/UE/24-ian-2012 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce priveşte expedierea către alte state membre a anumitor tipuri de carne şi produse din carne provenind de la exploataţiile situate în zonele enumerate în partea III din anexa la această decizie

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2012

Decizia 176/11/COL/01-iun-2011 de încheiere a procedurii oficiale de investigare privind finanţarea centrului de fitness din cadrul Centrului de recreere Kippermoen (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2012

Decizia 2012/41/UE/23-ian-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la instituirea unui grup de lucru comun în vederea monitorizării punerii în aplicare a capitolului IIa din Protocolul nr. 10 la Acordul privind SEE referitor la simplificarea controalelor şi a formalităţilor în cazul transportului de mărfuri şi definirea regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/42/UE/24-ian-2012 de numire a preşedintelui Comitetului consultativ european pentru guvernantă statistică

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/43/UE/25-ian-2012 de autorizare a Regatului Danemarcei să încheie acorduri cu Groenlanda şi cu Insulele Feroe pentru ca transferurile de fonduri între Danemarca şi fiecare dintre aceste teritorii să fie considerate transferuri de fonduri în interiorul Danemarcei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/44/UE/25-ian-2012 privind normele aplicabile controalelor sanitar-veterinare efectuate asupra animalelor vii şi produselor de origine animală introduse în anumite departamente franceze de peste mări provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/45/UE, Euratom/23-ian-2012 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/46/UE/23-ian-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/47/UE/24-ian-2012 de autorizare a Suediei să aplice rate reduse de impozitare a electricităţii consumate în gospodării şi în societăţile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/48/UE/26-ian-2012 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/49/UE/26-ian-2012 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE şi 2011/264/UE pentru a se ţine seama de evoluţiile înregistrate în clasificarea enzimelor în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului şi cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/50/PESC/27-ian-2012 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/51/UE/23-mar-2011 privind ajutorul de stat C 39/07 acordat de Italia în favoarea Legler S.p.A.

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/52/UE/27-ian-2012 privind închiderea conturilor unor agenţii de plăţi din Germania şi Ţările de Jos referitoare la cheltuielile finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/53/UE/27-ian-2012 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 1/25-ian-2012 de stabilire a listei de dispoziţii în materie de securitate vamală prevăzută la articolul 12b alineatul (1) din Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/54/UE/23-ian-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/55/Euratom/02-mar-2011 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) şi Guvernul Australiei

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/56/UE/31-ian-2012 privind revizuirea pragurilor menţionate la articolul 157 litera (b) şi la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Decizia 2012/58/UE/23-ian-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Decizia 2012/59/UE/24-ian-2012 de numire a trei membri în cadrul Comitetului consultativ european pentru guvernantă statistică

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Decizia 2012/60/UE/24-ian-2012 de numire a şapte membri în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Decizia 2012/61/UE/27-ian-2012 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai De Nederlandsche Bank

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Decizia 2012/62/UE/27-ian-2012 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Decizia 2012/63/UE/31-oct-2011 privind ajutorul de stat SA. 30931 (C/11) - România Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Decizia 2012/64/UE/02-feb-2012 privind recunoaşterea RINA s.p.a (Registrul Naval Italian) în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2012

Decizia 2012/65/UE/02-feb-2012 privind recunoaşterea Registrului Naval Rus în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2012

Decizia 2012/66/UE/02-feb-2012 privind recunoaşterea Polski Rejestr Statkow S.A. (Registrul Naval Polonez) în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2012

Decizia 2012/67/UE/03-feb-2012 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2012

Decizia 2012/68/UE/03-feb-2012 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2012

Decizia 2012/69/UE/03-feb-2012 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2012

Decizia 2012/71/UE/23-ian-2012 privind poziţia pe care trebuie să o adopte Uniunea Europeană în cadrul Comitetului special UE-Chile pentru cooperare vamală şi reguli de origine în legătură cu anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, în ceea ce priveşte definirea conceptului de produse originare şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Decizia 2012/72/UE/07-feb-2012 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgenţă luate în vederea combaterii bolii veziculoase a porcului în Italia şi pestei porcine clasice în Lituania în 2011

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2012

Decizia 2012/74/PESC/10-feb-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/75/UE/09-feb-2012 privind recunoaşterea Ghanei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a personalului navigant maritim

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/76/UE/09-feb-2012 privind recunoaşterea Uruguayului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a personalului navigant maritim

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/77/UE/09-feb-2012 privind neincluderea flufenoxuronului pentru tipul de produse 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/78/UE/09-feb-2012 privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2012

Decizia 2012/79/UE/10-feb-2012 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2012

Decizia 2012/80/UE/10-feb-2012 de numire a patru membri cehi şi a patru supleanţi cehi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2012

Decizia 2012/81/UE/10-feb-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic A5547-127 (ACS-GMOO6-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2012

Decizia 2012/82/UE/10-feb-2012 de reînnoire a autorizaţiei de continuare a comercializării produselor care conţin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic 40-3-2 (MON-O4O32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2012

Decizia 2012/83/UE/10-feb-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87701 (MoN-877O1-2) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2012

Decizia 2012/84/UE/10-feb-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic 356043 (DP-356O43-5) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2012

Decizia 2012/85/UE/10-feb-2012 de autorizare a Spaniei şi Franţei să adopte o măsură specială de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Decizia 2012/86/UE/10-feb-2012 de numire a unui supleant finlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Decizia 2012/87/UE/10-feb-2012 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Decizia 2012/89/UE/14-feb-2012 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Decizia 367/11/COL/30-nov-2011 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European, care enumera punctele de control la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi ale produselor de origine animală din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 111/11/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Decizia 2012/91/UE/23-ian-2012 privind semnarea în numele Uniunii Europene şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Decizia 2012/92/UE/14-dec-2011 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Decizia 2012/93/Euratom/19-dec-2011 privind Programul-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi formare în domeniul nuclear (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/94/Euratom/19-dec-2011 privind programul specific pentru punerea în aplicare, prin acţiuni indirecte, a Programului-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/95/Euratom/19-dec-2011 privind programul specific pentru punerea în aplicare de către Centrul Comun de Cercetare, prin acţiuni directe, a Programului-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/96/UE/17-feb-2012 privind adaptarea şi prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor adecvate prevăzute iniţial în Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/97/PESC/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/98/PESC/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/99/UE/17-feb-2012 privind dispoziţiile detaliate de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare noi, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/100/UE/17-feb-2012 privind o metodă de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare de CO2 generate de autoturismele noi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/102/UE/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanţi organici persistenţi poate fi introdus în Uniune în scopul decontaminării

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Decizia 2012/103/UE/20-feb-2012 privind închiderea conturilor unor agenţii de plăţi din Germania referitoare la cheltuielile finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2012

Decizia 2012/104/UE/20-feb-2012 privind închiderea conturilor unor agenţii de plăţi din Germania referitoare la cheltuielile finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2012

Decizia 2012/88/UE/25-ian-2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2012