Rasfoire documente

Rectificare din 06-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1285/2008 din 15 decembrie 2008 privind introducerea în Comunitate a coletelor personale cu produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Rectificare din 07-ian-2009 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2009

Rectificare din 10-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Rectificare din 13-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Rectificare din 27-ian-2009 la Decizia 2007/507/CE a Comisiei din 16 iulie 2007 de modificare a Deciziei 2006/140/CE privind o contribuţie financiară comunitară pentru anul 2007 destinată studiului referitor la genele PrP ale caprinelor din Cipru, rezistente la EST

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Rectificare din 28-ian-2009 la Decizia 2008/173/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind testele Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Rectificare din 30-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 402/2008 al Comisiei din 6 mai 2008 de stabilire a normelor privind importurile de secară din Turcia (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Rectificare din 30-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 al Consiliului din 25 iulie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de anumite articole turnate din fontă originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Rectificare din 03-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Rectificare din 05-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Rectificare din 06-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Rectificare din 11-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Rectificare din 13-feb-2009 la Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Rectificare din 13-feb-2009 la Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Rectificare din 17-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Rectificare din 14-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 552/97 al Consiliului din 24 martie 1997 de retragere temporară a beneficiului preferinţelor tarifare generalizate al Uniunii Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2009

Rectificare din 20-feb-2009 la Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Rectificare din 05-mar-2009 la Decizia 2008/421/CE a Consiliului din 5 iunie 2008 privind aplicarea în Confederaţia Elveţiană a dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Rectificare din 12-mar-2009 la Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Rectificare din 07-iun-1999 de modificare a Directivei 89/398/CEE de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Rectificare din 20-mar-2009 la Decizia 2009/242/CE a Consiliului din 16 martie 2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Rectificare din 21-mar-2009 la Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Rectificare din 31-mar-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată şi de modificare a Directivei 2001/ 83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Rectificare din 03-apr-2009 la Acţiunea Comună 2009/137/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Rectificare din 03-apr-2009 la Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Rectificare din 08-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 271/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi endo-1,4-beta-glucanază ca aditiv furajer pentru purceii înţărcaţi, puii de găină pentru îngrăşat, găinile ouătoare, curcanii pentru îngrăşat şi raţele pentru îngrăşat (titular al autorizaţiei BASF SE) (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 91 din 3 aprilie 2009)

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Rectificare din 29-sep-2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Rectificare din 30-oct-2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la anumite cabluri din fier sau din oţel originare din Federaţia Rusă şi de abrogare a măsurilor antidumping la importurile anumitor cabluri din fier sau din oţel originare din Thailanda şi Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2009

Rectificare din 16-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 261/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite compresoare originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2009

Rectificare din 23-apr-2009 la Directiva 2009/36/CE a Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2009

Rectificare din 24-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Rectificare din 25-apr-2009 la Decizia 2008/97/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Deciziei 93/52/CEE cu privire la declaraţia potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) şi a Deciziei 2003/467/CE cu privire la declaraţia potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină şi bruceloză bovină, iar anumite regiuni administrative din Polonia sunt oficial indemne de leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Rectificare din 25-apr-2009 la Regulamentul (CE) nr. 334/2009 al Comisiei din 23 aprilie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Rectificare din 25-apr-2009 la Recomandarea 2009/329/CE a Comisiei din 26 martie 2009 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2009

Rectificare din 28-apr-2009 la Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume şi a materialului săditor de legume, altul decât seminţele

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Rectificare din 01-mai-2009 la Decizia 2009/349/PESC Consiliului din 27 aprilie 2009 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Rectificare din 05-mai-2009 la Directiva 2008/113/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor microorganisme ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Rectificare din 05-mai-2009 la Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale şi a varietăţilor agricole adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi ameninţate de eroziunea generică şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofilor de sămânţă ale acestor soiuri locale şi varietăţi

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Rectificare din 07-mai-2009 la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2009

Rectificare din 19-mai-2009 la Regulamentul (CE) nr. 275/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Rectificare din 20-mai-2009 la Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor conexe pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte, aplicabile în apele comunitare şi, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Rectificare din 05-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 407/2009 din 14 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Rectificare din 10-iun-2009 la Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Rectificare din 16-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2009

Rectificare din 17-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 30/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1032/2006 în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor care utilizează serviciile de legături de date

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Rectificare din 19-iun-2009 la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2009

Rectificare din 27-iun-2009 la Regulamentul (CE) nr. 261/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite compresoare originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2009

Rectificare din 01-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind compoziţia şi etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intolerantă la gluten

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Rectificare din 01-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Rectificare din 07-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adaptările şi măsurile tranzitorii necesare în sectorul agricol pentru aplicarea acordurilor încheiate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2009

Rectificare din 11-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 438/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 privind deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru tauri, vaci şi juninci, altele decât cele destinate sacrificării, din anumite rase alpine şi montane

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2009

Rectificare din 28-mai-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2009

Rectificare din 20-iul-2009 la Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE

publicat in Jurnalul Oficial 187 din 2009

Rectificare din 31-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2009

Rectificare din 06-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 649/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Rectificare din 11-aug-2009 la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Rectificare din 11-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 924/2008 al Comisiei din 19 septembrie 2008 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Rectificare din 12-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 256/2009 al Comisiei din 23 martie 2009 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile substanţelor azoxistrobin şi fludioxonil din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2009

Rectificare din 18-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Rectificare din 27-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Rectificare din 28-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Rectificare din 01-sep-2009 la Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Rectificare din 01-sep-2009 la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005

publicat in Jurnalul Oficial 229L din 2009

Rectificare din 02-sep-2009 la Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. 479/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1883/78, (CEE) nr. 1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 2596/97, (CE) nr. 1182/2005 şi (CE) nr. 315/2007

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2009

Rectificare din 15-sep-2009 la Regulamentul (CE) nr. 734/2009 al Comisiei din 11 august 2009 de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 al Consiliului la importurile de parâme şi cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză prin importuri de parâme şi cabluri din oţel expediate din Republica Coreea şi Malaysia, declarate sau nu originare din Republica Coreea şi Malaysia, şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009

Rectificare din 29-sep-2009 la Directiva 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Rectificare din 09-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 680/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Rectificare din 17-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Rectificare din 28-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2009

Rectificare din 29-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale şi a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării pieţelor în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Rectificare din 06-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 560/2009 al Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ''.eu'' şi a principiilor de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Rectificare din 07-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 560/2009 al Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ''.eu'' şi a principiilor de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Rectificare din 07-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1056/2009 al Comisiei din 5 noiembrie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Rectificare din 14-nov-2009 la Decizia 2009/767/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ''ghişeelor unice'' în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Rectificare din 19-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 508/1999 al Comisiei din 4 martie 1999 de modificare a anexelor MV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Rectificare din 21-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1112/2009 al Comisiei din 19 noiembrie 2009 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Rectificare din 21-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1097/2009 al Comisiei din 16 noiembrie 2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oxidemeton-metil, procimidon, tiodicarb şi vinclozolin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Rectificare din 21-nov-2009 la Directiva 2005/19/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 de modificare a Directivei 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Rectificare din 24-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I)

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2009

Rectificare din 24-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2009

Rectificare din 24-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Rectificare din 05-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 954/2006 al Consiliului din 27 iunie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Croaţia, România, Rusia şi Ucraina, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2320/97 şi (CE) nr. 348/2000 ale Consiliului şi de încheiere a reexaminării intermediare şi a reexaminării în temeiul expirării măsurilor a drepturilor antidumping aplicabile importurilor anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel nealiat, originare, printre altele, din Rusia şi România şi de încheiere a reexaminării intermediare a drepturilor antidumping aplicabile importurilor anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel nealiat, originare, printre altele, din Rusia, România, Croaţia şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2009

Rectificare din 09-dec-2009 la Decizia 2009/442/CE a Comisiei din 5 iunie 2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Rectificare din 09-dec-2009 la Decizia 2009/721/CE a Comisiei din 24 septembrie 2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Rectificare din 15-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Rectificare din 19-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1050/2009 al Comisiei din 28 octombrie 2009 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de azoxistrobin, acetamiprid, clomazon, ciflufenamid, benzoat de emamectin, famoxadon, oxid de fenbutatin, flufenoxuron, fluopicolid, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazol, piridalil, tiacloprid şi trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Rectificare din 22-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 661/2008 al Consiliului din 8 iulie 2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) şi a unei reexaminări parţiale intermediare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Rectificare din 22-dec-2009 la Decizia 2008/577/CE a Comisiei din 4 iulie 2008 de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Rectificare din 23-dec-2009 la Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului şi privind preşedinţia grupurilor de pregătire ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Rectificare din 29-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Rectificare din 31-dec-2009 la Poziţia comună 2009/468/PESC a Consiliului din 15 iunie 2009 de actualizare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Poziţiei comune 2009/67/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009