Rasfoire documente

Directiva 2008/128/CE/22-dec-2008 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranţii autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Directiva 2008/101/CE/19-nov-2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Directiva 2009/1/CE/07-ian-2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Directiva 2008/118/CE/16-dec-2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Directiva 2008/119/CE/18-dec-2008 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Directiva 2009/2/CE/15-ian-2009 de modificare, pentru a treizeci şi una oară, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2009

Directiva 2008/117/CE/16-dec-2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operaţiunile intracomunitare

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2009

Directiva 2008/121/CE/14-ian-2009 privind denumirile textilelor (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Directiva 2009/4/CE/23-ian-2009 privind contramăsuri de prevenire şi detectare a manipulării înregistrărilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Directiva 2009/5/CE/30-ian-2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Directiva 2008/126/CE/19-dec-2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2009

Directiva 2008/122/CE/14-ian-2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Directiva 2009/6/CE/04-feb-2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II şi III la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Directiva 2009/7/CE/10-feb-2009 de modificare a anexelor I, II, IV şi V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Directiva 2009/8/CE/10-feb-2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Directiva 2009/9/CE/10-feb-2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Directiva 2009/10/CE/13-feb-2009 de modificare a Directivei 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Directiva 2008/120/CE/18-dec-2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2009

Directiva 2009/11/CE/18-feb-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor bensulfuron, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu, p-nitrofenolat de sodiu şi tebufenpirad ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Directiva 2009/14/CE/11-mar-2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2009

Directiva 2009/12/CE/11-mar-2009 privind tarifele de aeroport

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2009

Directiva 2009/19/CE/12-mar-2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 72/245/CEE a Consiliului referitoare la paraziţii radioelectrici (compatibilitatea electromagnetică) produşi de autovehicule

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2009

Directiva 2009/25/CE/02-apr-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea domeniului de utilizare a substanţei active piraclostrobin

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Directiva 2009/36/CE/16-apr-2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2009

Directiva 2009/37/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii clormequat, compuşilor de cupru, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron şi zeta-cipermetrin ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2009

Directiva 2009/27/CE/07-apr-2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2009

Directiva 2009/34/CE/23-apr-2009 privind dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2009

Directiva 2009/35/CE/23-apr-2009 privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Directiva 2009/46/CE/24-apr-2009 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Directiva 2009/22/CE/23-apr-2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2009

Directiva 2009/24/CE/23-apr-2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Directiva 2009/26/CE/06-apr-2009 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2009

Directiva 2009/3/CE/11-mar-2009 de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2009

Directiva 2009/47/CE/05-mai-2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2009

Directiva 2009/33/CE/23-apr-2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Directiva 2009/23/CE/23-apr-2009 privind instrumentele de cântărire neautomate

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2009

Directiva 2009/38/CE/06-mai-2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2009

Directiva 2009/13/CE/16-feb-2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim şi de modificare a Directivei 1999/63/CE

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Directiva 2009/41/CE/06-mai-2009 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2009

Directiva 2009/51/CE/25-mai-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile substanţei active nicosulfuron

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2009

Directiva 2009/15/CE/23-apr-2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/16/CE/23-apr-2009 privind controlul statului portului (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/17/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/18/CE/23-apr-2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului şi a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/20/CE/23-apr-2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/21/CE/23-apr-2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2009

Directiva 2009/39/CE/06-mai-2009 privind produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Directiva 2009/28/CE/23-apr-2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2009

Directiva 2009/29/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2009

Directiva 2009/30/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2009

Directiva 2009/31/CE /23-apr-2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2009

Directiva 2009/32/CE/23-apr-2009 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind solvenţii de extracţie utilizaţi la fabricarea produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2009

Directiva 2009/40/CE/06-mai-2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2009

Directiva 2009/42/CE/06-mai-2009 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2009

Directiva 2009/43/CE/06-mai-2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2009

Directiva 2009/44/CE/06-mai-2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele private

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2009

Directiva 2009/55/CE/25-mai-2009 privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2009

Directiva 2009/56/CE/12-iun-2009 de rectificare a Directivei 2008/126/CE de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, cu privire la data transpunerii

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Directiva 2009/50/CE/25-mai-2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Directiva 2009/45/CE/06-mai-2009 privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2009

Directiva 2009/49/CE/18-iun-2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de prezentare a informaţiilor impuse societăţilor comerciale mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Directiva 2009/54/CE/18-iun-2009 privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Directiva 2009/70/CE/25-iun-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii difenacumului, clorurii de didecildimetilamoniu şi sulfului ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Directiva 2009/74/CE/26-iun-2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2009

Directiva 2009/48/CE/18-iun-2009 privind siguranţa jucăriilor

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2009

Directiva 2009/52/CE/18-iun-2009 de stabilire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări teiţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Directiva 2009/53/CE/18-iun-2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE şi a Directivei 2001/83/CE în ceea ce priveşte modificări ale condiţiilor autorizaţiilor de introducere pe piaţă pentru medicamente

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Directiva 2009/71/EURATOM/25-iun-2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Directiva 2009/77/CE/01-iul-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea includerii clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat şi triflusulfuron ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2009

Directiva 2009/69/CE /25-iun-2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2009

Directiva 2009/82/CE/13-iul-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea includerii substanţei tetraconazol ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Directiva 2009/83/CE/27-iul-2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Directiva 2009/84/CE/28-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Directiva 2009/58/CE/13-iul-2009 privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/59/CE/13-iul-2009 privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/60/CE/13-iul-2009 cu privire la viteza maximă prin construcţie şi la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/62/CE/13-iul-2009 privind locul de fixare a plăcuţei de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/85/CE/29-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cumatetralilul ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/86/CE/29-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fenpropimorfului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/87/CE/29-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii indoxacarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/88/CE/30-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii tiaclopridului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Directiva 2009/89/CE/30-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii azotului ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Directiva 2009/66/CE/13-iul-2009 privind mecanismul de direcţie al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/76/CE/13-iul-2009 privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/79/CE/13-iul-2009 privind dispozitivele de susţinere pentru pasageri montate pe autovehiculele cu două roţi

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/90/CE/31-iul-2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/91/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea tetraboratului disodic ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/92/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bromodiolonei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/93/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii alfa-cloralozei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/94/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea acidului boric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/95/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/96/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea tetrahidratului octaborat disodic ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/80/CE/13-iul-2009 privind identificarea comenzilor, a martorilor şi a indicatoarelor autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2009

Directiva 2009/97/CE/03-aug-2009 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/5 3/CE şi, respectiv, 2002/5 5/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2009

Directiva 2009/61/CE/13-iul-2009 cu privire la instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/68/CE/13-iul-2009 cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/98/CE/04-aug-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea oxidului boric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/99/CE/04-aug-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea clorofacinonului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/72/CE/13-iul-2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2009

Directiva 2009/73/CE/13-iul-2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2009