Rasfoire documente

Jurisprudenta Contract de antrepriză încheiat între profesionişti. Modalitatea de recepţie a lucrării. Formalităţi

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Jurisprudenta Imprescriptibilitatea executării confiscării speciale ca măsură de siguranţă sau demitizarea supercreanţei fiscale a statului

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Jurisprudenta Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie după calitatea persoanei. Desfiinţarea sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Pierderea calităţii de către inculpat. Excepţia de necompetenţă după calitatea persoanei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta Hotărâre judecătorească. Lipsa semnăturilor. Redactarea motivelor ulterior încetării calităţii de magistrat. Trimitere spre rejudecare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Încălcarea principiului non reformatio in pejus

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta MINUTA Întâlnirii preşedinţilor secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, Curtea de Apel Bucureşti, 16-17 mai 2019

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta MINUTA Întâlnirii preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, Curtea de Apel Iaşi, 23-24 mai 2019

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta Anularea ordinului de instituire a carantinei zonale emis de Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta Achiziţii publice. Anularea contestaţiei administrative şi a Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta Răspundere civilă delictuală. Răspundere civilă contractuală. Judecarea cauzei în limita obiectului stabilit de către reclamantă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Jurisprudenta Dreptul la liberă exprimare. Exercitarea cu bună-credinţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Accident de circulaţie. Daune morale. Criterii de acordare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Adopţie. Admisibilitatea cererii de intervenţie principală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Contract de întreţinere. Înţelesul sintagmei suferea de o boală din cauza căreia a murit

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Decăderea din drepturile părinteşti. Neglijarea copilului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Privare de libertate. Despăgubiri. Necesitatea existenţei unei detenţii preventive nelegale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii prin raportare la cetăţenia acesteia la momentul preluării bunului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Autoritate publică. Recalculare penalităţi. Instanţa competentă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Observaţii privind prejudiciul prin ricoşeu în relaţionarea obligaţională contractuală

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Jurisprudenta Conflict negativ de competenţă. Sesizarea instanţei competente să soluţioneze conflictul de către un complet de judecată necompetent material. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Rezilierea contractului urmată de păstrarea prestaţiilor executate până la momentul rezilierii. Neîndeplinirea condiţiilor pentru a interveni îmbogăţirea fără justă cauză

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 1 decembrie 2020 (*) ''Trimitere preliminară - Directiva 96/71/CE - Articolul 1 alineatele (1) şi (3) şi articolul 2 alineatul (1) - Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - Şoferi de transport internaţional rutier - Domeniu de aplicare - Noţiunea de 'lucrător detaşat'' - Operaţiuni de cabotaj - Articolul 3 alineatele (1), (3) şi (8) - Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Convenţii colective declarate de generală aplicare''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Întâlnirea preşedinţilor secţiilor specializate (foste comerciale) ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel - 27-28 iunie 2019, Ploieşti - Hotel Central

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Jurisprudenta Contestaţie la executare. Titlu executoriu reprezentat de decizii de impunere privind obligaţii fiscale. Instanţa competentă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Hărţuirea. Relaţia cu ultrajul judiciar. Limitele judecăţii. Scopul comiterii faptei

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 8 decembrie 2020 (*) ''Acţiune în anulare - Directiva (UE) 2018/957 - Libera prestare a serviciilor - Detaşarea lucrătorilor - Condiţii de muncă şi de încadrare în muncă - Remuneraţie - Durata detaşării - Stabilirea temeiului juridic - Articolele 53 şi 62 TFUE - Modificarea unei directive existente - Articolul 9 TFUE - Principiul nediscriminării - Necesitate - Principiul proporţionalităţii - Regulamentul (CE) nr. 593/2008 - Domeniu de aplicare - Transport rutier - Articolul 58 TFUE''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Întâlnirea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale curţilor de apel, 6-7 iunie 2019, Curtea de Apel Oradea

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Jurisprudenta Puterea de lucru judecat. Începutul termenului de prescripţie a executării unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Codului de procedură civilă 1865. Aplicarea în timp a normelor procedurale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a şaptea) 16 decembrie 2020 (*) ''Funcţie publică - Funcţionari - Soţ supravieţuitor - Pensie de urmaş - Articolele 18 şi 20 din anexa VIII la statut - Condiţii de eligibilitate - Durata căsătoriei - Excepţie de nelegalitate - Egalitate de tratament - Principiul nediscriminării pe motive de vârstă - Proporţionalitate - Noţiunea de ''soţ''''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, Curtea de Apel Craiova, 17-18 octombrie 2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Jurisprudenta Suspendarea judecăţii cauzei. Recurs. Nemotivarea încheierii de suspendare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 17 decembrie 2020 (*) ''Trimitere preliminară - Libera circulaţie a persoanelor - Articolul 45 TFUE - Cetăţenia Uniunii - Directiva 2004/38/CE - Dreptul de şedere pentru o perioadă mai mare de trei luni - Articolul 14 alineatul (4) litera (b) - Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă - Termen rezonabil pentru a lua cunoştinţă de ofertele de încadrare în muncă care îi pot conveni persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă şi a lua măsurile care îi permit să fie angajată - Cerinţe impuse persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă de statul membru gazdă în acest termen - Condiţii privind dreptul de şedere - Obligaţia de a căuta în continuare un loc de muncă şi de a avea şanse reale să fie angajată''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Taxa judiciară de timbru. Cerere de ajutor public judiciar. Renunţare la judecată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) 21 ianuarie 2021 (*) ''Trimitere preliminară - Politica socială - Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale - Directiva 79/7/CEE - Articolul 4 alineatul (1) - Ieşire voluntară şi anticipată la pensie - Pensie anticipată - Eligibilitate - Condiţie potrivit căreia cuantumul pensiei care urmează să fie încasată trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul minim legal - Proporţia lucrătorilor de fiecare sex excluşi de la beneficiul unei pensii anticipate - Justificarea unui eventual dezavantaj special pentru lucrătorii de sex feminin - Obiective de politică socială ale statului membru în cauză''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Contract de transport de mărfuri. Consecinţele transportării altor bunuri decât cele stabilite conform contractului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 26 ianuarie 2021 (*) ''Trimitere preliminară - Politica socială - Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă - Directiva 2000/78/CE - Articolul 2 alineatul (1) şi alineatul (2) literele (a) şi (b) - 'Conceptul de discriminare'' - Discriminare directă - Discriminare indirectă - Discriminare pe motive de handicap - Diferenţă de tratament în interiorul unui grup de lucrători cu handicap - Acordarea unui spor la salariu lucrătorilor cu handicap care au predat, ulterior unei date alese de angajator, un certificat de încadrare în grad de handicap - Excluderea lucrătorilor cu handicap care au predat certificatul lor anterior acestei date''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Garanţia pentru vicii ascunse şi garanţia pentru buna funcţionare. Prescripţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Drepturi salariale grefieri. Încadrarea pentru prima dată în funcţia de grefier a unei persoane cu vechime în specialitate juridică de peste 6 ani. Inaplicabilitatea art. 42 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind grefierii debutanţi

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Majorare capital social. Obligativitatea întrunirii unanimităţii de voturi atunci când se realizează prin majorarea valorii acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Litigiu privind funcţionarii publici. Anulare decizie de imputare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Adjudecare la licitaţie în procedura insolvenţei. Refuzul administratorului judiciar de a încheia contractul în formă autentică ulterior adjudecării. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Pensii militare de stat. Contestaţie decizie de pensionare. Valorificarea contribuţiei la Fondul de pensie suplimentară. Aplicarea plafonului de 85% la totalul pensiei stabilite, recalculate sau actualizate după aplicarea majorărilor prevăzute de art. 29

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Evaluarea bunurilor debitoarei în procedura insolvenţei. Data la care trebuie raportată această evaluare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Acţiune în răspundere patrimonială. Drepturi salariale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Existenţa conflictului de interese, ca motiv al anulării hotărârii şi respectiv, al greşitei aprecieri a majorităţii votului. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Contestaţie decizie de pensionare. Pensie militară

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Hotărârea adunării creditorilor de aprobare a notificării organului fiscal privind intenţia debitorului de a beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de O.G. nr. 6/2019. Compatibilitatea cu procedura reglementată de Legea nr. 85/2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Anularea deciziei de concediere disciplinară. Înlocuirea sancţiunii disciplinare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Obţinerea acordului creditorilor asupra continuării activităţii curente

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Principiul maximizării averii debitoarei. Procedura de vânzare şi preţul - aspecte de oportunitate lăsate de legiuitor la aprecierea adunării creditorilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Rezoluţiune contract de asistenţă juridică. Momentul de debut al termenului de prescripţie extinctivă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Proces civil internaţional. Competenţa internaţională a instanţelor române. Clauză atributivă de competenţă. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Cerere care decurge din executarea contractelor administrative. Calea de atac împotriva hotărârii primei instanţe. Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac. Irelevanţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Rămânerea cauzei în nelucrare. Condiţii pentru a opera perimarea cererii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Achiziţie publică. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca un operator economic să poată menţiona capacităţile altor entităţi în vederea demonstrării îndeplinirii unei cerinţe de calificare. Modalităţile prin care trebuie să se concretizeze punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare din partea unor terţi susţinători şi eventuala lor participare la executarea contractului de achiziţie publică. Obligaţia autorităţii contractante de a verifica în concret documentele suport DUAE. Justificarea preţului ofertat pe baza de probe concludente depuse în susţinere de către ofertant. Obligaţia ofertanţilor, conform art. 123 din H.G. nr. 395/2016, de a respecta cuprinsul şi cerinţele impuse prin documentaţia de atribuire

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Impozitul pe dividende, impozitul pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor şi contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente produselor agricole şi sumelor de bani acordate de către societăţile agricole membrilor fondatori şi altor persoane care cedează dreptul de folosinţă asupra terenului fără încheierea unui contract în formă scrisă. Reţinerea la sursă a creanţelor fiscale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Obligativitatea participării secretarului unităţii administrativ-teritoriale la şedinţele consiliului local şi sancţiunea care intervine în situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 42 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001. Obligativitatea emiterii hotărârii consiliului local fără a deosebi după cum proiectul de hotărâre este aprobat sau, dimpotrivă, respins. Forma scrisă a hotărârii consiliului local

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Operaţiuni impozabile în materie de TVA. Noţiunile de ''persoană impozabilă'' şi ''activitate economică'' în legislaţia fiscală naţională şi în legislaţia europeană. Condiţiile dreptului de deducere a TVA

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Ordonanţă preşedinţială în materia contenciosului administrativ. Cerere de obligare a pârâţilor Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România la asigurarea, în regim de compensare 100%, a unui medicament pentru o boală cronică autoimună. Condiţii de admisibilitate a cererii. Calitate procesuală pasivă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Procedura administrativă ce se impune a fi respectată în vederea emiterii actelor administrative privind majorarea impozitelor şi taxelor locale de către consiliile locale. Caracterul nelegal al procedurii de stabilire a impozitului majorat pe clădiri, ca urmare a lipsei procedurii prealabile de notificare a persoanei în sarcina căreia s-a calculat impozitul

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Refuz de recunoaştere a dreptului de a practica avocatura pe teritoriul Statului Român, sub titlul obţinut într-un alt stat membru UE, inclusiv în drept românesc. Inaplicabilitatea condiţiei înscrise în art. 13 din Legea nr. 51/1995 de promovare a unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept şi limbă română ori de parcurgere a unui stagiu de adaptare de 3 ani cu un avocat român

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în litigiile de muncă. Posibilitatea suspendării ordinului de schimbare intempestivă a locului de muncă a angajatului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Asigurări sociale. Valorificare perioadă de stagiatură în profesia de avocat. Stare de incompatibilitate în exercitarea profesiei de avocat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Stagii de cotizare realizate în sisteme neintegrate. Valorificare în cadrul sistemului public de pensii. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Calculul drepturilor băneşti acordate personalului detaşat în temeiul art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, constând în diurna de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, se face în raport de numărul de zile lucrătoare din fiecare lună în care personalul îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei în care este detaşat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Demisie fără preaviz. Emiterea de către angajator a unei dispoziţii de încetare a contractului individual de muncă prin transformarea demisiei fără preaviz într-o demisie condiţionată. Momentul încetării efective a raportului de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Încetare contract individual de muncă în timpul perioadei de probă. Verificarea aptitudinilor salariatului, care ascunde starea de handicap, prin modalitatea perioadei de probă prevăzută de art. 31 alin. (1) C. mun. Inaplicabilitatea art. 38 C. mun. în lipsa probelor din care să rezulte consensul angajatorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Ore suplimentare nesolicitate de angajator. Necontestarea deciziei de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Efecte cu privire la răspunderea gestionarului pentru lipsa în gestiune

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Personal încadrat conform Legii nr. 153/2017 în Anexa VIII - familia ocupaţională de funcţii bugetare Administraţie, Cap II, pct. C lit. b). Posibilitatea de acordare a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în procent de 85% din salariul de bază în condiţiile H.G. nr. 153/29.03.2018

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al unităţii, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei. Premisa necesară aplicării art. 52 alin. (3) constă în reducerea temporară a activităţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Transformarea posturilor de ''asistenţi maternali profesionişti'', în posturi de ''asistenţi personali profesionişti''. Condiţiile de obţinere a atestatului de asistent profesional profesionist

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Achitarea inculpatului reţinând incidenţa cauzei de neimputabilitate a erorii pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, prevăzută de art. 338 alin. (1) C. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Ordinul european de anchetă în materie penală emis în temeiul Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014. Contestaţia împotriva încheierii prin care s-a dispus emiterea ordinului european de anchetă în cursul judecăţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Prelungirea termenului de predare şi a măsurii arestării preventive a persoanei solicitate în vederea predării către autorităţile judiciare competente, în baza mandatului european de arestare, pe motiv de imposibilitate a organizării misiunii de predare/preluare în contextul pandemiei de COVID-19. Lipsa datei certe privind preluarea persoanei solicitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Principiul ne bis in idem. Încetarea procesului penal faţă de inculpat pe temeiul autorităţii de lucru judecat, în situaţia în care după sancţionarea contravenţională pentru lovire şi distrugere s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceleaşi fapte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Recunoaşterea şi executarea hotărârilor pronunţate de un alt stat al Uniunii Europene. Solicitarea statului emitent de arestare a persoanei condamnate până la pronunţarea hotărârii de recunoaştere. Lipsa condiţiei ca persoana condamnată să se afle în statul de executare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Subiectul activ al infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Autofavorizarea. Întrunirea elementelor de tipicitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Jurisprudenta Recursuri în interesul legii*. Decizia nr. 25 din 26 octombrie 2020

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Regulamentul (UE) nr. 604/2013. Determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe. Sosirea unui număr excepţional de ridicat de resortisanţi ai unor ţări terţe dorind să obţină o protecţie internaţională. Organizarea trecerii frontierei de către autorităţile unui stat membru în vederea tranzitării către un alt stat membru. Intrare autorizată prin derogare pentru motive umanitare. Articolul 2 litera (m). Noţiunea ''viză''. Articolul 12. Eliberarea unei vize. Articolul 13. Trecere ilegală a unei frontiere externe

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Recursuri în interesul legii*. Decizia nr. 17 din 20 iulie 2020

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. Directiva 2008/115/CE. Articolul 11 alineatul (2). Decizie privind o interdicţie de intrare adoptată înainte de intrarea în vigoare a acestei directive şi care vizează o durată mai lungă decât cea prevăzută de directiva menţionată. Punctul de plecare al perioadei interdicţiei de intrare

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Recursuri în interesul legii*. Decizia nr. 24 din 19 octombrie 2020

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Would a dissenting opinion in a foreign arbitral award violate German public policy? - expanding on the decision of the OLG Frankfurt am Main, 16.01.2020 - 26 Sch 14/18

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2021

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Politica privind azilul. Directiva 2013/32/UE. Articolele 12, 14, 31 şi 46. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 47. Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă. Acţiune împotriva unei decizii de respingere a unei cereri de protecţie internaţională. Posibilitatea instanţei de a se pronunţa fără audierea solicitantului

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Decizii ale Curţii Constituţionale*. Decizia nr. 654/2020 [R/R] din 29 septembrie 2020

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Recurs. Transporturi. Directiva 2010/40/UE. Implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier. Articolul 7. Delegare de competenţe în favoarea Comisiei Europene. Limite. Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013. Furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale. Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013. Date şi proceduri pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră. Articolul 290 TFUE. Definire expresă a obiectivelor, a conţinutului, a domeniului de aplicare şi a duratei delegării de competenţe. Element esenţial al materiei în cauză. Înfiinţarea unui organism de control

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Decizii ale Curţii Constituţionale*. Decizia nr. 650/2020 [R] din 29 septembrie 2020

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Acţiune în anulare. Decizia (UE) 2015/1601. Măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Republicii Elene şi al Republicii Italiene. Situaţie de urgenţă caracterizată de un aflux brusc de resortisanţi ai unor ţări terţe pe teritoriul unor state membre. Transferul acestor resortisanţi pe teritoriul celorlalte state membre. Alocări de transfer. Articolul 78 alineatul (3) TFUE. Temei juridic. Condiţii de aplicare. Noţiunea ''act legislativ''. Articolul 289 alineatul (3) TFUE. Caracterul obligatoriu pentru Consiliul Uniunii Europene al concluziilor adoptate de Consiliul European. Articolul 15 alineatul (1) TFUE şi articolul 68 TFUE. Norme fundamentale de procedură. Modificarea propunerii Comisiei Europene. Solicitarea unei noi consultări a Parlamentului European şi a unui vot unanim în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Articolul 293 TFUE. Principiile securităţii juridice şi proporţionalităţii

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Decizii ale Curţii Constituţionale*. Decizia nr. 821 din 02 martie 2021

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Opinie cu privire la puterea executorie a încheierii pronunţate în cazul înlocuirii măsurii preventive a controlului judiciar cu arestarea preventivă, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Articolul 47 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Punere în aplicare a dreptului Uniunii. Legătură suficientă. Lipsă. Necompetenţa Curţii

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Principiul legalităţii executării silite. Executarea bunurilor din masa succesorală. Nelegalitatea emiterii de somaţii pe numele fiecărui moştenitor. Necesitatea emiterii unei înştiinţări colective pe numele moştenirii

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Contract de întreţinere încheiat în beneficiul unei terţe persoane. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la stipulaţia pentru altul

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Jurisprudenta Recurs. Drept instituţional. Iniţiativă cetăţenească care invită Comisia Europeană să prezinte o propunere legislativă privind anularea datoriei publice pentru statele membre aflate în stare de necesitate. Cerere de înregistrare. Refuz al Comisiei. Lipsă vădită de competenţă a Comisiei. Regulamentul (UE) nr. 211/2011. Articolul 4 alineatul (2) litera (b). Obligaţia de motivare. Articolul 122 TFUE. Articolul 136 TFUE. Încălcare

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare. Lipsa calităţii procesuale pasive a executorului judecătoresc

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Aspecte practice în legătură cu stabilirea situaţiei premisă a infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 din Codul penal

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Regulamentul (UE) nr. 604/2013. Determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe. Articolul 28. Detenţie în scopul transferului unui solicitant de protecţie internaţională către statul membru responsabil. Termen pentru efectuarea transferului. Durată maximă a detenţiei. Calculare. Acceptarea cererii de preluare anterior plasării în detenţie. Suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Recuperarea creanţelor de la debitorul aflat în insolvenţă. Aplicarea prioritară a legii nr. 85/2014 faţă de dispoziţiile codului de procedură civilă privind executarea silită. Restituirea cauţiunii achitate

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Standarde pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională. Directiva 2013/32/UE. Articolul 9. Dreptul de a rămâne într-un stat membru în timpul examinării cererii. Directiva 2013/33/UE. Articolul 8 alineatul (3) primul paragraf literele (a) şi (b). Plasare în detenţie. Verificarea identităţii sau a cetăţeniei. Stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecţie internaţională. Validitate. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolele 6 şi 52. Restrângere. Proporţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Jurisprudenta Prescripţia dreptului de a cere executarea silită în materia contractelor de credit. Începutul termenului de prescripţie în cazul scadenţei anticipate. Codul civil anterior

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021