Rasfoire documente

Jurisprudenta Reprezentarea unei persoane fizice de o societate cu răspundere limitată. Implicaţii în dreptul procesual civil (practică judiciară comentată)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Curtea de Apel Bacău. Minute în materie civilă, din 21 iunie 2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Curtea de Apel Bucureşti. Minute în materie penală, din 5 decembrie 2018

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Curtea de Apel Bucureşti. Minute în materie civilă, din 10 decembrie 2018

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Curtea de Apel Bucureşti. Minute în materie comercială, din 14 decembrie 2018

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Curtea de Apel Galaţi. Minute în materie civilă, din 14 martie 2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Insolvenţă. Contestaţie raport şi plan de distribuire. Distribuire fonduri obţinute între creditori garantaţi având ranguri de prioritate diferite

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Cerere de plată onorariu expert. Lipsa caracterului de creanţă curentă, respectiv a regimului juridic privilegiat al acestora

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Insolvenţă. Confirmare modificare plan de reorganizare. Condiţii. Existenţa unei cereri de intrare în faliment

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Suspendarea de drept a unui act administrativ fiscal în temeiul art. 14 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Inexistenţa obligaţiei de a emite factură fiscală în cazul calculării penalităţilor de întârziere pentru achitarea cu întârziere a debitului principal

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Procedură de achiziţie publică. Contract pentru realizarea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din conversia energiei solare. Refacere proiect tehnic. Neincidenţa instituţiei rezoluţiunii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Procedura insolvenţei - societăţi cu răspundere limitată. Faliment. Contract cu elemente de extraneitate. Drept de acţiune pentru valorificare drepturi de creanţă. Prescripţie extinctivă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) 3 decembrie 2019(*) „Funcţie publică - Funcţionari - Raport de evaluare - Legalitatea procedurilor de evaluare şi de evaluare de apel - Obligaţie de imparţialitate a evaluatorului de apel'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Camera a opta) 5 decembrie 2019(*) „Trimitere preliminară - Securitatea socială a lucrătorilor migranţi - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Pensie anticipată - Eligibilitate - Valoare a pensiei ce urmează să fie încasată care trebuie să depăşească valoarea minimă legală - Luare în considerare doar a pensiei dobândite în statul membru în cauză - Neluare în considerare a pensiei dobândite în alt stat membru - Diferenţă de tratament în privinţa lucrătorilor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Camera întâi) 12 decembrie 2019(*) „Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 79/7/CEE - Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale - Articolul 4 alineatele (1) şi (2) - Articolul 7 alineatul (1) - Calculul prestaţiilor - Directiva 2006/54/CE - Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă - Legislaţie naţională care prevede dreptul la un supliment la pensie pentru femeile care au avut cel puţin doi copii biologici sau adoptaţi şi care primesc o pensie pentru incapacitate permanentă de tip contributiv - Neatribuirea acestui drept bărbaţilor aflaţi într-o situaţie identică - Situaţie comparabilă - Discriminare directă pe criterii de sex - Derogări - Lipsă'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Posibilitatea dispunerii soluţiei de achitare întemeiate pe lipsa vinovăţiei sau lipsa probelor în cazul judecăţii în procedura recunoaşterii învinuirii

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Camera a treia) 18 decembrie 2019(*) „Trimitere preliminară - Securitate socială - Coordonarea sistemelor de securitate socială - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Articolul 3 - Domeniu de aplicare material - Prestaţie pentru limită de vârstă - Libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr. 492/2011 - Articolul 7 - Egalitate de tratament între lucrătorii naţionali şi lucrătorii migranţi - Avantaje sociale - Legislaţie a unui stat membru care rezervă acordarea unei «prestaţii suplimentare pentru sportivii din echipele naţionale» numai cetăţenilor acestui stat'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Camera a patra) 19 decembrie 2019(*) „Trimitere preliminară - Libertatea de stabilire - Cesiunea unei farmacii în cadrul unei proceduri de atribuire - Legislaţie naţională - Drept de preempţiune pentru salariaţii farmaciei cesionate'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Marea Cameră) 19 decembrie 2019(*) „Trimitere preliminară - Articolele 56 şi 57 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Directiva 96/71/CE - Aplicabilitate - Articolul 1 alineatul (3) litera (a) - Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - Prestarea unor servicii la bordul trenurilor internaţionale - Reglementare naţională care impune obligaţii administrative în raport cu detaşarea lucrătorilor'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Camera a cincea) 19 decembrie 2019(*) „Trimitere preliminară - Politica socială - Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului - Directiva 2008/94/CE - Articolul 8 - Sisteme suplimentare de asigurări sociale - Protecţia drepturilor la pensie pentru limită de vârstă - Nivel de protecţie minim garantat - Obligaţia de compensare de către fostul angajator a unei reduceri a pensiei ocupaţionale - Organism extern de asigurări sociale - Efect direct'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Hotărârea Curţii (Camera a zecea) 22 ianuarie 2020(*) „Trimitere preliminară - Libera circulaţie a persoanelor - Cetăţenia Uniunii - Dreptul de liberă circulaţie şi de liberă şedere pe teritoriul statelor membre - Directiva 2004/38/CE - Articolul 17 alineatul (1) litera (a) - Drept de şedere permanentă - Dobândire înaintea încheierii unei perioade neîntrerupte de şedere de cinci ani - Lucrător care a împlinit, în momentul în care şi-a încetat activitatea, vârsta în vederea pensionării pentru limită de vârstă'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Acţiune în contencios administrativ. Anularea dispoziţiei de încetare a raportului de serviciu ca urmare a sancţionării cu destituirea din funcţia publică. Verificarea legalităţii dispoziţiei de destituire raportat la normele privind existenţa conflictului de interese

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Funcţionari publici. Salarizare. Sporul de studii superioare (sume compensatorii). Necesitatea cercetării fondului raportului juridic dedus judecăţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Contestaţie decizie de sancţionare. Invocarea de către angajator a părăsirii locului de muncă. Netemeinicia deciziei contestate. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale reţinute în temeiul acestei decizii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Efectele anulării de către instanţă a unei decizii de încetare de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a II-a, prima ipoteză, din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Criterii de individualizare a sancţiunii disciplinare. Înlocuirea sancţiunii concedierii cu sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Concediere dispusă în temeiul art. 65 din Codul muncii. Nelegalitate. Neplata orelor suplimentare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Jurisprudenta Acţiune în anulare. Declaraţia UE-Turcia din 18 martie 2016. Comunicat de presă. Noţiunea ''acord internaţional''. Identificarea autorului actului. Domeniul de aplicare al actului. Sesiune a Consiliului European. Reuniune a şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene ţinută în localurile Consiliului Uniunii Europene. Calitatea de reprezentanţi ai statelor membre ale Uniunii cu ocazia unei întâlniri cu reprezentantul unui stat terţ. Articolul 263 primul paragraf TFUE. Necompetenţă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Regulamentul (CE) nr. 810/2009. Articolul 25 alineatul (1) litera (a). Viză cu valabilitate teritorială limitată. Eliberarea unei vize din motive de ordin umanitar sau datorită anumitor obligaţii internaţionale. Noţiunea ''obligaţii internaţionale''. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Convenţia de la Geneva. Eliberarea unei vize în ipoteza unui risc dovedit de încălcare a articolelor 4 şi/sau 18 din Carta drepturilor fundamentale. Inexistenţa unei obligaţii

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Politica externă şi de securitate comună (PESC). Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului. Poziţia comună 2001/931/PESC. Decizia-cadru 2002/475/JAI. Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. Articolul 2 alineatul (3). Înscrierea organizaţiei ''Tigrii Eliberării din Tamil Eelam (LTTE)'' pe lista persoanelor, a grupurilor şi a entităţilor implicate în acte de terorism. Întrebare preliminară privind validitatea acestei înscrieri. Conformitate cu dreptul internaţional umanitar. Noţiunea ''act de terorism''. Activităţi ale forţelor armate pe durata unui conflict armat

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Dreptul Uniunii. Drepturi acordate particularilor. Încălcare de către o instanţă. Întrebări preliminare. Sesizarea Curţii. Instanţă naţională de ultim grad

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Jurisprudenta Trafic de influenţă. acceptarea ulterioară de foloase nu constituie infracţiune. şantaj. introducerea unei acţiuni în instanţă nu constituie ameninţare

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Criterii şi mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională. Regulamentul (UE) nr. 604/2013 (''Dublin III''). Articolul 28 alineatul (2). Detenţie în scopul transferului. Articolul 2 litera (n). Risc ridicat de sustragere de la procedură. Criterii obiective. Lipsa unei definiţii legale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Acord de asociere între Uniunea Europeană şi Turcia. Decizia nr. 1/80. Articolul 13. Clauză de standstill. Dreptul de şedere al membrilor de familie ai unui lucrător turc încadrat pe piaţa legală a muncii dintr-un stat membru. Eventuala existenţă a unui motiv imperativ de interes general care justifică noi restricţii. Gestionare eficientă a fluxurilor de migrare. Obligaţia impusă resortisanţilor statelor terţe cu vârsta sub 16 ani de a deţine un permis de şedere. Proporţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Jurisprudenta Poate un consumator să invoce oricând caracterul abuziv al unei clauze contractuale, în cadrul contestaţiei la executare, în urma pronunţării de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a ordonanţei în cauza MF împotriva BNP Paribas Personal Finance SA Paris sucursala Bucureşti şi Secapital SARL?

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Jurisprudenta Respingerea cererii de reaudiere a martorilor în cursul urmăririi penale. încălcarea dreptului la apărare

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Jurisprudenta Caracterul inexact al contractului lovit de nulitate din perspectiva infracţiunii de fraudă cu fonduri europene

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020

Jurisprudenta Admisibilitatea contestaţiei formulate de procurorul care nu a răspuns în termenul de 5 zile cu privire la menţinerea trimiterii în judecată sau a solicitat expres restituirea cauzei la parchet

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020