Rasfoire documente

Doctrina Preluarea ostilă^1, ^2

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire între creditori. Contestaţia la raport şi plan. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Instanţa competentă să soluţioneze recursul în procesul civil, între deziderat şi realitate

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Regimul juridic specific stabilit de Noul Cod administrativ pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Teoria generală a dezmembrării proprietăţii private. Consideraţii asupra posesiei şi protecţiei juridice a dezmembrămintelor proprietăţii private

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Probleme de interpretare a art. 56 din Codul muncii, modificat şi completat în anul 2019

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Protecţia drepturilor consumatorului european

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Dreptul minorităţilor naţionale de a-şi utiliza limba maternă în administraţie, potrivit Codului administrativ

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Soluţionarea conflictelor de legi din acţiunile în răspundere pentru produse defectuoase

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Utilizarea Inteligenţei Artificiale în materie penală

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Frauda în materia TVA: conturarea unor elemente obiective care permit dovedirea vinovăţiei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Actio libera in causa

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Natura juridică şi fundamentul acţiunii directe a utilizatorului din contractul de leasing împotriva furnizorului bunului în contextul O.G. nr. 51/1997 şi al noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Refuzul condamnatului de a se supune examenului medical la primirea în penitenciar - expresie legitimă a autonomiei persoanei sau conduită reprobabilă?

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Utilitatea mijloacelor de probă digitale în stabilirea adevărului judiciar

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2020

Doctrina Aplicarea şi efectele mecanismului recursului compensatoriu prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului^1

publicat in Revista Dreptul 1 din 2020

Doctrina Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor contractuale accesorii în accepţiunea dispoziţiilor art. 1282 alin. (2) din Codul civil

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Durata redusă a timpului de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Doctrina Sancţiunea nerespectării obligaţiei de abţinere de la vot în cazul conflictului de interese între acţionar şi societatea comercială*

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Munca suplimentară

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Doctrina Proba prin rapoartele de expertiză în procesul civil (II)

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Cetăţenia Europeană - legătura juridică dintre indivizi şi stat

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Doctrina Raportul dintre Constituţia României şi legislaţia UE (Constituţia României în dreptul UE şi dreptul UE în Constituţia României)

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Discriminarea pe motive de vârstă în sport

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Doctrina Reflecţii privind natura juridică a răspunderii administrativ-patrimoniale pentru daunele săvârşite prin actul de putere publică

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 213 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004 aprobate prin H.G. nr. 1412/2004 modificate şi completate prin H.G. nr. 99/2015

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2020

Doctrina Relaţia dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în contextul cooperării judiciare internaţionale în materie penală

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Condiţii de exercitare a revizuirii în procesul penal

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Consecinţe ale anulării concedierii în dreptul comparat. O propunere de lege ferenda

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Analiză comparativă a principiului recunoaşterii reciproce în dreptul Uniunii Europene şi în dreptul Statelor Unite ale Americii

publicat in Revista Dreptul 2 din 2020

Doctrina Beneficiarul real în cazul fiduciei

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Modernizarea comerţului cu menţinerea cadrului constituţional al Uniunii Europene: o perspectivă asupra abordării echilibrate urmate în Avizul 1/17*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Doctrina O introducere în materia Convenţiei Naţiunilor Unite privind Acordurile Internaţionale Rezultate în urma Medierii - Convenţia de la Singapore

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2020

Doctrina Consideraţii în legătură cu concediul de odihnă în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Protecţia confidenţialităţii comunicărilor în contextul punerii în aplicare a normelor Uniunii în materia antitrust: aspecte de ordin juridic, politic şi procedural*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Doctrina Convenţia ONU de la Singapore privind medierea. Piesa care lipsea din spectrul metodelor de soluţionare a disputelor comerciale transfrontaliere

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2020

Doctrina Teoria impreviziunii în domeniul invenţiilor

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Particularităţile aplicării măsurilor corective în domeniul protecţiei datelor, operatorilor din sectorul financiar

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Doctrina Dubla încuviinţare a hotărârilor arbitrale. De la teorie la practică

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2020

Doctrina Cheltuielile de judecată în procesul civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Prelucrarea de date medicale, exercitarea dreptului la liberă exprimare şi protecţia acestor date. Studiu de caz

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Doctrina Stadiul actual al eticii în domeniul inteligenţei artificiale

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Este libertatea de circulaţie a capitalurilor iluzorie în Ungaria? - efectele Legii nr. LXXVI privind transparenţa organizaţiilor care primesc ajutor din străinătate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Doctrina Infracţiunile contra patrimoniului cultural ca fundament al răspunderii penale internaţionale

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Principalele dispoziţii ale Directivei (UE) 2019/1937 privind protecţia avertizorilor. O evaluare preliminară din perspectiva cadrului legislativ şi practicii judecătoreşti din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2020

Doctrina Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Linii de demarcaţie între răspunderea contravenţională şi răspunderea penală

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Capacitatea de exerciţiu a pacientului minor, privat de libertate, în custodia poliţiei penitenciare

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Excluderea probelor în camera preliminară din perspectiva deciziei Curţii Constituţionale nr. 22 din 18 ianuarie 2018

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Principiul interesului superior al copilului. Abordare europeană

publicat in Revista Dreptul 3 din 2020

Doctrina Prejudiciul patrimonial în materie contractuală şi repararea acestuia

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina Reguli comune de îndeplinire a actelor notariale prin prisma legislaţiei Republicii Moldova şi a României

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina Ierarhizarea valorilor şi drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică*

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina Contestarea creanţei în procedura ordonanţei de plată

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina State of Wisconsin v. Loomis sau intersecţia dintre inteligenţa artificială şi dreptul fundamental la un proces echitabil

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina Regimul juridic al plângerilor formulate de persoanele private de libertate împotriva deciziilor de transfer în alt penitenciar şi semnificaţia juridică a deciziei de transfer

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina Progrese şi provocări în procesul de recunoaştere internaţională a principiului accesului la patrimoniul cultural. O jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

publicat in Revista Dreptul 4 din 2020

Doctrina Metamorfozele proprietăţii şi sistemul de drept neoroman

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020

Doctrina Au instanţele prerogativa de a acorda ajutor public judiciar în privinţa cauţiunii prevăzute de art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă, după pronunţarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a deciziei din cauza S.C. Eco Invest S.R.L. şi Ilie Bolmadar contra României?

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020

Doctrina Analiză critică asupra unor decizii jurisprudenţiale privind Banca Centrală

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020

Doctrina Desfăşurarea procesului civil în Cameră de Consiliu - Un deziderat nerealizat

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020

Doctrina Soluţionarea alternativă a litigiilor de contencios administrativ

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020

Doctrina Excluderea probelor. Studiu de drept comparat (I)

publicat in Revista Dreptul 5 din 2020