Rasfoire documente

Jurisprudenta Reflecţii critice cu privire la Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 52/2018 - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Jurisprudenta Inadmisibilitate. Recurs în cazul cererilor evaluabile în bani. Despre incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 369 din 30 mai 2017

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Jurisprudenta Posibilitatea schimbării locului de executare a arestului la domiciliu

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Jurisprudenta Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Impactul deciziei CJUE în Cauza C-542/16 asupra activităţii de distribuţie de asigurări

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Studiu de caz. Achiziţii publice. Limitele modificării unei decizii CNSC de către Curtea de Apel. Pronunţarea unei decizii cu aplicabilitate practică sau respectarea în mod strict a principiului disponibilităţii şi necrearea unui avantaj competitiv în raport cu alţi posibili ofertanţi?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Comentariul hotărârii CJUE în cauza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger c. Land Berlin

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Bacău în materia contenciosului administrativ şi fiscal, din data de 27 martie 2018

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Oradea în materia contenciosului administrativ şi fiscal, din 21 iunie 2017

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Oradea în materie penală, din 27 martie 2017

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 21 noiembrie 2018(*) 'Funcţie publică - Funcţionari - Recrutare - Anunţul de concurs EPSO/AST-SC/03/15 - Neadmitere pentru a participa la probele de evaluare - Cerere de reexaminare - Refuzul de a transmite această cerere comisiei de evaluare din cadrul concursului general pe motiv de tardivitate - Repartizare a competenţelor între EPSO şi comisia de evaluare din cadrul concursului'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Oradea în materie civilă, din 16 martie 2018

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 21 noiembrie 2018(*) 'Trimitere preliminară - Directiva 1999/70/CE - Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP - Clauza 4 - Principiul nediscriminării - Reglementare naţională care permite rezilierea contractelor de muncă pe durată determinată atunci când motivul care a stat la baza recrutării îşi încetează existenţa - Profesori angajaţi pentru anul şcolar - Rezilierea raportului de muncă la data încheierii cursurilor - Organizarea timpului de lucru - Directiva 2003/88/CE'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Oradea în materia litigiilor cu profesioniştii, din 19 decembrie 2017

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 21 noiembrie 2018(*) 'Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 1999/70/CE - Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP - Clauza 4 - Principiul nediscriminării - Justificare - Clauza 5 - Măsuri pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive - Indemnizaţie în cazul rezilierii unui contract de muncă pe durată nedeterminată pentru un motiv obiectiv - Lipsa unei indemnizaţii la expirarea termenului unui contract de muncă pe durată determinată de «interinidad»'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Piteşti în materie penală, din 8 iunie 2017

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 13 decembrie 2018(*) 'Trimitere preliminară - Politica socială - Organizarea timpului de lucru - Directiva 2003/88/CE - Dreptul la concediul anual plătit - Articolul 7 alineatul (1) - Reglementare a unui stat membru care permite să se prevadă printr-o convenţie colectivă luarea în considerare a perioadelor de şomaj parţial pentru calcularea remuneraţiei plătite cu titlu de concediu anual - Efectul în timp al hotărârilor de interpretare'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Piteşti în materie penală, din 09 martie 2017

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 4 decembrie 2018(*) 'Trimitere preliminară - Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă - Directiva 2000/78/CE - Interzicerea discriminării pe motive de vârstă - Recrutare de agenţi de poliţie - Organ naţional constituit prin lege pentru a garanta aplicarea dreptului Uniunii într-un domeniu particular - Competenţa de a lăsa neaplicată legislaţia naţională contrară dreptului Uniunii - Supremaţia dreptului Uniunii'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Suceava în materia achiziţiilor publice, din 26 octombrie 2017

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 6 decembrie 2018(*) 'Trimitere preliminară - Recunoaşterea calificărilor profesionale - Directiva 2005/36/CE - Recunoaşterea titlurilor de calificare obţinute la încheierea unor perioade de formare care pot fi parţial suprapuse - Competenţe de verificare ale statului membru gazdă'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Examen de practică judiciară - deciziile de atragere a răspunderii solidare emise de organul fiscal

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Natura juridică a notificării de preaviz şi posibilitatea contestării acesteia în instanţă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Practică neunitară. Curtea de Apel Bacău

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Conflict negativ de competenţă. Servicii medicale prestate de un furnizor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în baza cardului european de sănătate. Acţiune în pretenţii formulată de casa de asigurări de sănătate împotriva titularului cardului. Competenţă materială

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Sancţionarea salariatului în situaţia în care comisia de disciplină a concluzionat că nu a săvârşit fapta cu vinovăţie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Taxă teren intravilan pentru persoanele juridice. Modalitatea de determinare a sarcinii fiscale. Întinderea aplicării art. 463 alin. (2) din Legea nr. 227/2015

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Ajutorul acordat la pensionare, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă. Termen de prescripţie aplicabil

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Practică neunitară. Curtea de Apel Piteşti

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Plan urbanistic de detaliu. Aprobare. Competenţe partajate între primar şi consiliu local în domeniul urbanismului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Încasare sume cu titlu de alocaţie de hrană cu încălcarea prevederilor legale. Prescripţia dreptului material la acţiune pentru sumele care au format obiectul unor plăţi nedatorate ca urmare a depăşirii termenului legal de 3 ani. Incidenţa amnistiei fiscale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Practică neunitară. Curtea de Apel Suceava

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Fals privind identitatea. Fals în declaraţii. Distincţie. Cerinţa esenţială a elementului material al infracţiunii. Folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat de fals privind identitatea

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Condiţiile revizuirii şi ale recalculării pensiei ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească definitivă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Cererea de recunoaştere şi de încuviinţare a executării hotărârii judecătoreşti în materia obligaţiei de întreţinere. Calitate procesuală activă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Încetarea detaşării la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Partaj judiciar. Construcţii a căror edificare a început în timpul căsătoriei, pe terenul unuia dintre soţi, şi a continuat în timpul concubinajului. Inaplicabilitatea prezumţiei de comunitate. Consecinţe probatorii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Sfera obligaţiei de informare a angajatului la încheierea contractului individual de muncă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Recurs contencios administrativ. Anulare proces-verbal de control emis de I.T.M.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Cerere de strămutare de la un tribunal, întemeiată pe motive de bănuială legitimă raportat la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi. Competenţă materială

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către angajator a obligaţiei de reintegrare a salariatului pe postul deţinut anterior concedierii, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Anulare decizie emisă de directorul Direcţiei Silvice judeţene. Retrogradare din funcţia de şef de ocol silvic

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Obligarea fostului angajator la eliberarea unei adeverinţe pentru stabilirea pensiei de serviciu a magistratului prin raportare la o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită la o valoare de referinţă sectorială de 445 lei. Înţelesul noţiunii de indemnizaţie avută în ultima lună de activitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Faliment. Recalificarea acţiunii prin modificarea temeiul juridic al acţiunii din îmbogăţire fără justă cauză în răspundere contractuală nu poate fi autorizată de instanţă de exercitarea rolului activ cât timp înfrânge principiul disponibilităţii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Jurisprudenta Răspunderea materială a angajatorului pentru desfacerea abuzivă a contractului individual de muncă şi formularea unei plângeri penale soluţionată prin clasarea acesteia

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Jurisprudenta Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: titularul abonamentului unui serviciu de date răspunde pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală realizată prin conexiunea respectivă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Jurisprudenta Recunoaştere hotărâre judecătorească străină. Diferenţa minimă de vârstă între adoptat şi adoptator, element al ordinii publice de drept internaţional privat român

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Adopţie. Nulitate. Cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Răpire internaţională de copii. Noţiunea de reşedinţă a copilului. Măsuri pentru protecţia copilului după înapoierea sa

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din partea autorităţilor competente

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Malpraxis medical. Prejudiciu viitor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Onorariu de succes solicitat printr-o acţiune separată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcţiei fără autorizaţie de construire

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Delict de presă. Problema acordării daunelor morale unei persoane juridice, pentru încălcarea dreptului la demnitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Nulitatea apelului pentru lipsa semnăturii electronice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Competenţa materială procesuală a secţiilor specializate în materia litigiilor cu profesionişti. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competenţa unei secţii specializate, dacă priveşte activitatea unor profesionişti

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Societăţi comerciale pe acţiuni. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor. Abuz de majoritate nedovedit

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Hotărâre arbitrală. Pronunţare asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Cazul de excludere a asociatului, întemeiat pe dispoziţiile art. 222 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care în patrimoniul persoanei juridice există un imobil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Nulitate hotărâre consiliu de administraţie. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispoziţiile Codului civil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor. Necesitatea depunerii înscrisurilor enumerate de dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Sediul procesual ales în procedura insolvenţei. Comunicarea actelor de procedură şi termenul de declarare a apelului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Creanţă înscrisă sub condiţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Confirmare practician în insolvenţă. Majoritate necesară pentru confirmare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Compensare creanţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Insolvenţă. Înlocuire lichidator judiciar cu titlu de sancţiune. Deosebire faţă de alte instituţii juridice reglementate de Legea nr. 85/2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Insolvenţă. Principiul disponibilităţii. Necesitatea formulării cererii de înscriere la masa credală şi înregistrării acesteia la tribunal

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Aplicarea cotei majorate. Nelegalitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Impozitul pe teren. Distincţie în funcţie de cota de coproprietate şi categoria de folosinţă. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Legalitatea dispoziţiei autorităţilor locale de eliberare a domeniului public. Limitele dreptului de apreciere în exercitarea dreptului de proprietate publică asupra terenurilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice. Nelegalitatea măsurii prin nerespectarea art. 103 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Acordare despăgubiri prin raportare la categoriile de boli transmisibile de la animale/păsări la om. Modificare act administrativ cu caracter normativ. Neîncălcarea principiului retroactivităţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Achiziţii Publice. Ofertă inacceptabilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Tutelă administrativă. Momentul de la care curge termenul de prescripţie al acţiunii formulate de prefect

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Acţiune în anularea unei hotărâri de consiliu local. Neîndeplinirea cerinţei de admisibilitate privind realizarea procedurii prealabile obligatorii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Taxă aferentă clădirilor şi terenurilor închiriate de la o administraţie locală. Persoana obligată la plata taxei în cazul cesionării contractului de închiriere

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forţei de muncă. Locul prestării serviciilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Daune-interese. Dobânda legală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Caracterul sinalagmatic şi personal al contractului individual de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Recalculare pensie militară, personal aeronautic din aviaţia militară. Cuantumul pensiei recalculate - elemente componente, baza de calcul

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Conţinutul dreptului la informare şi consultare al reprezentanţilor salariaţilor în cadrul concedierii colective

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 de către instanţa specializată în soluţionarea litigiilor de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Stabilirea pensiei anticipate parţiale. Modificări legislative ulterioare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Clauza de neconcurenţă prevăzută în anexa la contractul individual de muncă. Conţinut, limite, efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Cursul prescripţiei dreptului material la acţiune. Data cunoaşterii pagubei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluţiunii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Nelegala citare a inculpatului. Declarare apel. Deosebire faţă de cererea de redeschidere a procesului penal

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Existenţa unei boli cu caracter cronic şi ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripţia specială a răspunderii penale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Valoarea probatorie a declaraţiilor victimei infracţiunii de viol. Efectele audierii repetate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Elementele constitutive ale infracţiunii de viol. Lipsa probei „directe' a violului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Contestaţia împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se constată neregularităţi ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor probe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Latura obiectivă a infracţiunii de furt prevăzute de art. 231 raportat la art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b) C. pen. Luarea bunului aflat în posesie comună

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Elementele de tipicitate ale infracţiunii de abuz de încredere. Drept de retenţie asupra obiectului material al infracţiunii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Cumpărarea de droguri din străinătate pentru consum propriu. Inexistenţa concursului de infracţiuni între infracţiunile prevăzute de art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 143/2000

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Jurisprudenta Caracterul subsecvent al infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunea predicat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019