Rasfoire documente

Doctrina Convenţia arbitrală

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Despre rezoluţiunea contractului de întreţinere (inter vivos trust). Caz special de revocare a contractului de întreţinere*

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Răspundere civilă delictuală. Prejudiciu cauzat prin încălcarea dreptului la propria imagine

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Acţiunile de carte funciară. Corelaţia cu acţiunea în executarea unui antecontract de vânzare-cumpărare

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Observaţii critice pe marginea Legii nr. 212/2018^1 pentru modificarea şi completarea Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Reflecţii pe marginea noţiunii de tipicitate

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Excepţia de neconstituţionalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituţionale?

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Incompatibilitatea unor proceduri. Confirmarea renunţării la urmărire penală şi confiscarea specială

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Poluarea olfactivă sau miasmele pe căile aerului

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Fundamentals of project finance applied to private public partnerships in Colombia^1

publicat in Revista Dreptul 1 din 2019

Doctrina Aspecte de procedură privind exercitarea acţiunii în atragerea răspunderii administratorului statutar în cadrul procedurii insolvenţei împotriva moştenitorilor acestuia, în cazul decesului administratorului statutar

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Everybody minding their own business. Perenitatea unui model: omul economic şi relevanţa sa în drept

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Încetarea contractului individual de muncă în cazul pensionării

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Doctrina Conceptualizări confuze din dreptul nostru societar, uşor de observat din perspectiva analizei sale economice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Consideraţii asupra aplicabilităţii beneficiului cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, art. 30 din Legea nr. 656/2002 şi art. 367 alin. (5) C. pen.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Protecţia datelor cu caracter personal ale participanţilor la studiile clinice

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Statutul Inspectorului de Muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Doctrina Prevalenţa economicului asupra juridicului - modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Reglementări, imperfecţiuni, impedimente şi propuneri

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Pot fi neuzuale clauzele standard specifice unui sector de business?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Doctrina Necorelarea motivelor cu petitele cererii de chemare în judecată

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Aspecte legate de contractul cu fracţiune de normă în lumina reglementărilor interne, internaţionale şi europene. Analiză comparativă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Doctrina Noţiunea de interes public, între definiţii juridice şi speculaţii economice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Opinii critice referitoare la regimul juridic al operelor orfane în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Aplicarea principiului neretroactivităţii legii în practica jurisdicţională a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - studiu critic al Deciziei nr. 52/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept*

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Despre contractul de internship, din perspectiva recentei sale legiferări în România

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Doctrina Despre riscuri în contractele publice cu finanţare privată

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor, în România şi ţări din Uniunea Europeană. O abordare comparată, pentru o propunere de lege ferenda la reglementarea actuală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Recuperatorii, banii şi românii. O evaluare a încercărilor României de a legifera colectarea abuzivă de creanţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Doctrina Despre raporturile constituţionale dintre ministrul justiţiei şi procurori. Decizia Curţii Constituţionale nr. 358/2018 privind conflictul juridic de natură constituţională dintre ministrul justiţiei şi Preşedintele României - limitele interpretării art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Aspecte legate de contractul de muncă pe durată determinată în lumina reglementărilor europene şi interne. Analiză comparativă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Doctrina Scurte consideraţii asupra art. 294 alin. (51) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Rolul Curţii Constituţionale în definirea regimului politic românesc postcomunist

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticenţă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Doctrina Obligaţia de a da şi neexecutarea eficientă. Scurte consideraţii

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina The effects of termination and rescission on contracts

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Excepţia de neconstituţionalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituţionale?

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Drept civil vs. Contabilitate. Sau despre cum (nu) operează compensaţia legală în cazul persoanelor juridice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Efectele rezoluţiunii şi rezilierii contractelor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Regimul juridic al concedierii colective prin prisma legislaţiei europene şi a Codului muncii al Republicii Moldova

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Încasarea creanţelor din contractele comerciale, obiect al garanţiilor reale mobiliare, în procedura de insolvenţă a debitorului ipotecar/constituitor al ipotecii. De la teorie la efectiva încasare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Privire critică asupra cazurilor în care poate fi instituită tutela copilului conform art. 110 din actualul Cod civil

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Competenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate de a dispune aplicarea prin procedura reglementată de art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate a dispoziţiilor Legii nr. 169/2017 şi de anulare a măsurii popririi înfiinţate de către agenţia naţională de administrare fiscală asupra conturilor unor persoane private de libertate

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina O analiză a leziunii în contractele de afaceri^*

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Codul muncii interpretat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin intermediul recursului în interesul legii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Unele consideraţii cu privire la infracţiunea continuată

publicat in Revista Dreptul 2 din 2019

Doctrina Nevoia de protecţie a consumatorilor. Cum intervenim: prin sau asupra unor instituţii de drept?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Câte nuanţe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii şi dincolo de ea^*

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Facilitatea de credit în contextul reglementărilor prudenţiale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Consideraţii privind determinarea cuantumului creanţei izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviinţării executării silite

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Aventurile şi provocările semnăturilor electronice în era digitală

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Cumulul beneficiilor acordate persoanelor cu handicap cu cele acordate pentru prestarea muncii în condiţii deosebite la stabilirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Animus possidendi: reflecţii asupra naturii elementului intenţional al posesiei

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Din nou despre conversia monedei creditului şi 'îngheţarea' cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil - un prim pas spre recunoaşterea nulităţilor de plin drept în dreptul civil român?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Distincţia dintre acţiunea pauliană şi acţiunea în nulitate pentru cauză ilicită

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Doctrina Contribuţii ale jurisprudenţei la dezvoltarea controlului de constituţionalitate al legilor în România

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Doctrina Forţa probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Doctrina Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziţie publică

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Doctrina Încetarea de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Lipsa discriminării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2019

Doctrina A venit timpul pentru o ştiinţă a dreptului şi o cultură juridică româneşti!

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Doctrina Hotărârea judecătorească, titlu executoriu potrivit noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2019

Doctrina Simulaţia în acţiune - număr de iluzionism nominalist-legal

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2019

Doctrina Câteva reflecţii pe marginea definiţiei dreptului

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Actele de autodeterminare ale provinciilor româneşti reunificate, fundament juridico-politic al marii uniri*

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Doctrina Răspunderea civilă a executorului judecătoresc*

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2019

Doctrina O viziune globală asupra situaţiei patrimoniale a soţului supravieţuitor în dreptul roman

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2019

Doctrina Regimul juridic al prestatorului de servicii român în contractele electronice internaţionale specifice economiei colaborative

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Unificarea legislativă şi progresul juridic după Marea Unire din anul 1918. Rolul Consiliului Legislativ*

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Doctrina The new architecture of the Rules of Arbitration of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Doctrina Clauze abuzive în contestaţia la executare. Repere procedurale de ordin intern şi dreptul Uniunii

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2019

Doctrina Independenţa autorităţilor de concurenţă: Exemplul Uniunii Europene şi al statelor sale membre*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Doctrina Libertatea religioasă în dreptul Uniunii Europene

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2019

Doctrina Regulamentul General privind Protecţia Datelor. Aplicaţii practice în materia litigiilor de muncă*

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Unificarea organizării avocaturii prin crearea Baroului României Mari. Repere istorice şi gânduri de viitor privind evoluţia profesiei de avocat în România*

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Doctrina Arbitrul de urgenţă în peisajul românesc. O perspectivă comparată

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Doctrina Aspecte privitoare la punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară a unor drepturi*

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2019

Doctrina O analiză a dispoziţiilor art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310 din 17 decembrie 2018, din perspectiva jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Doctrina Este atacabil raportul prin care comisia de disciplină propune clasarea sesizării disciplinare împotriva funcţionarilor publici?*

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal în România

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Doctrina Noua reglementare a Arbitrului de urgenţă. De la teorie spre practică

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Doctrina Procedura scrisă de judecare a cererii de contestare a actelor executorului judecătoresc

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2019

Doctrina Cooperarea loială a autorităţilor judiciare în materia restrângerii libertăţii persoanei solicitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Doctrina Mijloacele materiale de probă în procesul civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Provocări jurisprudenţiale în aplicarea instituţiei Arbitrului de urgenţă

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Doctrina Siguranţa publică şi cetăţeanul unei ţări terţe. Cauza Fahimian - excepţia de la regulă?

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Doctrina Aspecte particulare privind citarea şi comunicarea în procedura insolvenţei

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului administrativ

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina O scurtă trecere în revistă a jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia cazului de casare privind aplicarea pedepselor în alte limite decât cele prevăzute de lege

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Delimitarea infracţiunii de falsificare a probelor de denunţarea falsă şi declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă reglementate în Codul penal al Republicii Moldova

publicat in Revista Dreptul 3 din 2019

Doctrina Prejudiciul produs partenerilor contractuali prin denunţarea contractelor în derulare. Calificare juridică şi evaluare - dreptul intern şi repere de drept comparat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2019

Doctrina Principalele modificări ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 operate prin Legea nr. 212/2018

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2019

Doctrina Concediere pentru inaptitudine profesională. Ce se înţelege prin „data constatării cauzei concedierii' pentru inaptitudine profesională, în sensul art. 62 alin. (1) C. mun.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2019

Doctrina Sporul şi indemnizaţia pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor. Distincţii şi controverse în jurisprudenţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2019

Doctrina Opinii din jurisprudenţă privitoare la posibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare în ipoteza admiterii de către instanţă a procedurii simplificate de judecată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2019

Doctrina Patrimoniul persoanei fizice profesionist

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2019

Doctrina Aspecte privind detaşarea transnaţională

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2019

Doctrina Sublinieri asupra unor modificări esenţiale aduse de Legea nr. 310/2018 Codului de procedură civilă (I) - în materia căilor de atac

publicat in Pandectele Romane 2 din 2019

Doctrina Reprezentarea în dreptul roman

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2019