Rasfoire documente

Jurisprudenta HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Cauza Feisan c. României

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Calea de atac exercitată împotriva unei hotărâri emise de Comisia Superioară de Disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România. Legea aplicabilă. Conţinutul abaterii disciplinare prevăzute de art. 47 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, constând în săvârşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor moravuri, prin raportare la competenţa funcţională a executorului judecătoresc şi la normele legale ce reglementează procedura execuţională

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Cerere de executare formulată după perimarea de drept a executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Cesiune de creanţă. Efecte. Notificare transmisă prin intermediul executorului bancar. Noţiunea de ''terţi'' în materia cesiunii de creanţă

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Executare silită împotriva fideiusorului care nu a semnat actul adiţional de modificare a contractului iniţial

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Măsuri asigurătorii. Schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-au dispus măsurile. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Eroare materială în cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Proces-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită fiscală ocazionate de efectuarea expertizei de evaluare a bunurilor. Lipsa înscrisurilor privind respectarea procedurii de evaluare

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Suspendarea executării silite la cererea creditorului. Corelaţia cu dreptul terţului participant la licitaţie de adjudecare a bunului scos la licitaţie

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Jurisprudenta Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Imobil adjudecat la licitaţie publică. Condiţionarea intabulării dreptului de proprietate al adjudecatarului de plata de către acesta a impozitului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Lipsa vinovăţiei. Faptă neimputabilă salariatului în antrenarea răspunderii disciplinare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Contract de antrepriză cu element de extraneitate. Competenţa materială

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (şi recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenţei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Strămutarea unei cauze aflate pe rolul unei instanţe de control judiciar. Instanţa competentă să judece fondul după casarea cu trimitere

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 7 noiembrie 2013(*) - Trimitere preliminară. Libera prestare a serviciilor. Detaşarea lucrătorilor. Directiva nr. 96/71/CE. Salariul minim. Sume forfetare şi contribuţia angajatorului la un plan de economii multianual în favoarea salariaţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Tutelă. Interzis judecătoresc. Descărcare de gestiune

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 28 noiembrie 2013(*) - Trimitere preliminară. Directiva nr. 80/987/CEE. Directiva nr. 2002/74/CE. Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvabilităţii angajatorului. Instituţii de garantare. Limitarea obligaţiei de plată a instituţiilor de garantare. Creanţe salariale devenite exigibile cu mai mult de şase luni înaintea formulării unei acţiuni în justiţie în constatarea insolvabilităţii angajatorului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Încetare tutelă. Descărcare generală de gestiune a tutorelui

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială în lumina Noului Cod de procedură civilă - studiu de caz -

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 5 decembrie 2013(*) - Libera circulaţie a lucrătorilor. Art. 45 TFUE. Regulamentul (UE) nr. 492/2011. Art. 7 alin. (1). Reglementare naţională care prevede luarea în considerare în parte a perioadelor de activitate realizate la alţi angajatori decât Land Salzburg. Restricţie privind libera circulaţie a lucrătorilor. Justificări. Motive imperative de interes general. Obiectivul de fidelizare. Simplificare administrativă. Transparenţă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Apel. Încălcarea principiului tantum devolutum quantum apellatum. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 şi Legea nr. 39/2003

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta REGULAMENTUL (UE) NR. 318/2013 AL COMISIEI din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Delegarea atribuţiilor de reprezentare către sucursala unei societăţi. Acţiune în justiţie formulată de sucursală. Capacitatea procesuală de folosinţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Condiţiile de acordare a stimulentelor personalului din compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta RAPORT - Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) - Abordare generală -

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Acţiune formulată de coproprietari prin care se solicită obligarea pârâtelor la plata contravalorii lipsei de folosinţă a unui imobil. Determinarea valorii fructelor civile încasate de posesorii de rea-credinţă. Obligarea acestora la restituirea lor, cu examinarea tuturor condiţiilor impuse de Codul civil. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/20011

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Jurisprudenta Cerere accesorie care vizează o operaţiune postprivatizare. Competenţă materială. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 17 Codul de procedură civilă de la 1865

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Indemnizaţie de şomaj. Refuzul nejustificat al beneficiarului de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii şi nivelului studiilor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta Declaraţii referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/20061

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Societăţi pe acţiuni. Constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a acţionarilor ca urmare a conflictului de interese ivit între acţionar şi societate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Jurisprudenta Acţiune în dizolvarea societăţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 227 şi art. 237 din Legea nr. 31/1990. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Contestaţie în anulare. Termen de depunere în cazul hotărârilor irevocabile care nu au fost comunicate părţilor. Inadmisibilitate/netemeinicie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta Natura juridică a raportului stabilit între medicul rezident şi unitatea sanitară la care îşi desfăşoară activitatea pe durata rezidenţiatului. Obligaţia rezidentului de a restitui ''cheltuielile de personal'' în cazul nefinalizării rezidenţiatului sau al părăsirii acestei unităţi sanitare înainte de expirarea unei perioade de timp egală cu durata acestuia, din culpa sa

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Divergenţe între practicianul în insolvenţă şi creditorul majoritar. Retragerea administratorului judiciar/lichidatorului versus înlocuirea acestuia

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Puterea de lucru judecat invocată în susţinerea pretenţiilor formulate prin cererea de chemare în judecată. Admisibilitate. Netemeinicia confuziei puterii de lucru judecat cu autoritatea de lucru judecat

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta Revizuirea pensiei. Documentele care stau la baza deciziei de revizuire a pensiei şi a soluţionării contestaţiei formulată împotriva acesteia de către beneficiarul pensiei revizuite

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Ordonanţa de plată. Clauza penală. Nulitatea clauzei penale inserate în cadrul facturii fiscale acceptate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Culpă comună. Ambele părţi, inculpatul şi victima, au fiecare o culpă de 50% în producerea accidentului rutier

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta Prematuritate acţiune

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Acţiune în răspundere civilă pentru repararea daunelor cauzate prin acte de concurenţă neloială. Termenul de prescripţie aplicabil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Drept penal şi procesual penal

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Jurisprudenta Concediere din motive care ţin de persoana salariatului. Organul competent să constate inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului pentru postul ocupat. Competenţele medicului specialist în medicina muncii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta Indemnizaţia reparatorie de revoluţionar. Modalitate de calcul

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Pretenţii. Drept de creanţă având izvorul în lege. Competenţa instanţei de contencios administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Dreptul de a cumpăra locuinţa în baza Legii nr. 112/1995. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Jurisprudenta Indemnizaţia reparatorie de revoluţionar. Majorare 15%

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Contract de concesiune a unui bun proprietate privată a statului. Natură juridică. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea nr. 554/2004 pentru asimilarea contractului cu actul administrativ. Instanţa competentă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Drept civil (inclusiv dreptul profesioniştilor operatori economici). Drept procesual civil. Drept administrativ

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Jurisprudenta Cumul pensie cu salariu. Legea nr. 329/2009

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Proces-verbal întocmit în temeiul art. 2331 alin. (3) şi (5) C. pr. fisc. Mijloc de probă. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Suspendare judecată

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Conţinutul (din punct de vedere formal) deciziei de suspendare conform art. 52 alin. (1) lit. a) C. mun. Momentul în care se poate dispune o asemenea suspendare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Modul de calcul al primei de instalare pentru persoanele care în perioada de probă a indemnizaţiei de şomaj se încadrează într-o altă localitate

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Încetarea contractului individual de muncă pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Clauză de neconcurenţă. Nelegalitatea stabilirii anticipate a întinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcurenţă de către salariat

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Decizie de concediere disciplinară. Condiţii de formă prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Drepturi salariale reglementate între o limită minimă şi o limită maximă. Imposibilitatea individualizării lor în absenţa adoptării unor norme metodologice pentru evaluarea salariaţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Suspendarea contractului individual de muncă. Cerinţe de fond şi de formă ale deciziei de suspendare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat acordată la încetarea contractului individual de muncă. Cuantificarea ei în situaţia în care salariatul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pe parcursul întregului an calendaristic sau a unei părţi a acestuia

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Jurisprudenta Acţiune în răspundere patrimonială a salariatului. Cheltuieli de judecată. Onorariul avocatului care depăşeşte cu mult valoarea pretenţiilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la aprecierea pericolului pentru ordinea publică. Analiza ingerinţei proporţionalităţii aduse dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, inerente stării privative de libertate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Deţinere de droguri de risc (cannabis), fără drept, pentru consum propriu, într-o instituţie medicală. Incidenţa circumstanţei agravante prevăzute de art. 14 lit. c) din Legea nr. 143/2000. Constatarea gradului de pericol social al infracţiunii din perspectiva teoriei obiectului juridic

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Limitele rejudecării după casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă. Caracterul irevocabil al declaraţiei de recunoaştere a săvârşirii faptelor dată de inculpat în condiţiile art. 3201 C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 17 din 18 noiembrie 2013, în dosarul nr. 17/2013, publicată în M. Of. nr. 35 din 16 ianuarie 2014*

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 18 din 18 noiembrie 2013, în dosarul nr. 18/2013, publicată în M. Of. nr. 7 din 7 ianuarie 2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013, în dosarul nr. 13/2013, publicată în M. Of. nr. 45 din 20 ianuarie 2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Secţiile Unite, decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013, în dosarul nr. 16/2013, publicată în M. Of. nr. 37 din 16 ianuarie 2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 22 din 18 noiembrie 2013, în dosarul nr. 19/2013, publicată în M. Of. nr. 790 din 16 decembrie 2013

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept* - Inadmisibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în scopul dezlegării unei chestiuni de drept, atâta timp cât nu este îndeplinită condiţia ca de această lămurire să depindă soluţionarea în fond a cauzei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Câteva observaţii asupra recursului în materia hotărârilor arbitrale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Neconstituţionalitatea şi neconvenţionalitatea unor dispoziţii legale privind restituirea proprietăţii: art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 165/2013

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale în materia schimbului de terenuri agricole şi silvice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Jurisprudenta Nulitatea deciziei de concediere pentru lipsa caracterului serios al desfiinţării locului de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Retragere asociat. Refuzul instanţei de a constata încetarea calităţii de asociat ca efect al cesiunii totale de părţi sociale - Studiu de caz -

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Jurisprudenta Concediere colectivă. Nulitatea deciziei. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 şi Legea nr. 39/2003

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 5 decembrie 2013(*) - Trimitere preliminară. Art. 11 alin. (2) din anexa VIII la Statutul funcţionarilor. Regulamentele (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 şi (CE, Euratom) nr. 723/2004. Funcţionari ai Uniunii. Drepturi de pensie dobândite în sistemul naţional. Transfer în sistemul de pensii al Uniunii. Metodă de calcul. Noţiunea ''capitalul [...] reprezentând drepturile de pensie''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 12 decembrie 2013(*) - Politica socială. Directiva nr. 1999/70/CE. Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată. Principiul nediscriminării. Noţiunea ''condiţii de încadrare în muncă''. Reglementare naţională care prevede, în cazul stabilirii nelegale a duratei unui contract de muncă, un regim de indemnizare diferit de cel aplicabil în cazul încetării nelegale a unui contract de muncă pe durată nedeterminată

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Probleme de drept penal rezolvate de Curtea de Apel Iaşi în semestrul I al anului 2012

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 12 decembrie 2013(*) - Libertatea de stabilire. Egalitate de tratament. Impozit pe venit. Legislaţie referitoare la evitarea dublei impuneri. Venituri obţinute în alt stat decât statul de reşedinţă. Metoda exonerării cu rezervă de progresivitate în statul de reşedinţă. Luare în considerare parţială a situaţiei personale şi familiale. Pierdere a anumitor avantaje fiscale legate de situaţia personală şi familială a lucrătorului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Societăţi pe acţiuni. Constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a acţionarilor anterior publicării acesteia în Monitorul Oficial

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Drept civil (inclusiv dreptul profesioniştilor operatori economici). Drept procesual civil. Drept administrativ

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 12 decembrie 2013(*) - Trimitere preliminară. Libera prestare a serviciilor. Subvenţii publice cofinanţate din Fondul social european, în favoarea studenţilor înscrişi la o specializare postuniversitară. Reglementare regională care vizează îmbunătăţirea nivelului local de formare şi care condiţionează acordarea burselor de cerinţe referitoare la operatorii care organizează cursurile postuniversitare. Condiţia privind o experienţă neîntreruptă de 10 ani

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Acte administrative fiscale. Competenţă materială

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Sarcina probei în materia răspunderii patrimoniale a salariatului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare încheiat în cadrul unei proceduri execuţionale demarate de organele fiscale. Nerespectarea dispoziţiilor speciale din Legea nr. 268/2001 aplicabile activelor supuse vânzării. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Regulile de Arbitraj GAFTA. Clauză atributivă de competenţă. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Plata sporului de vechime în muncă. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Contract de credit. Cesiunea creanţei. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a cesiunii. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 1391-1393 C. civ.

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Renunţarea salariatului la drepturile ce îi sunt recunoscute prin lege. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Atestarea sporurilor pentru activitatea desfăşurată. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Executarea silită a creanţelor fiscale stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţa de contencios administrativ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Actualizarea pensiei cu rata inflaţiei. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Jurisprudenta Opoziţie cambială. Excepţia de nedresare a protestului de neplată. Obligaţie directă invocată de avalist

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Jurisprudenta Locuinţe construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. Dreptul subiectiv al chiriaşilor de a le cumpăra în baza Legii nr. 85/1992

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Jurisprudenta Testament. Anulare pentru lipsă discernământ. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Jurisprudenta Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la numele dobândit prin căsătorie. Condiţii pentru păstrarea numelui dobândit la încheierea căsătoriei. Conţinutul sintagmei ''motive temeinice''

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Jurisprudenta Contract de fideiusiune încheiat sub imperiul vechiului Cod civil. Legea aplicabilă

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014